X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24140
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego


Imię i nazwisko: Lidia Gładysz
Zajmowane stanowisko: nauczyciel języka angielskiego
Miejsce pracy: Zespół szkół w Bliznem – Gimnazjum im. Św. Michała Archanioła
Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2011
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Opiekun stażu: mgr Agnieszka Masłyk


Kierunki rozwoju zawodowego Zaplanowane
działania i formy ich realizacji Termin oraz Sposób dokumentowania

I Organizacja i doskonalenie własnego warsztatu pracy, analizowanie i dokumentowanie własnych działań.

1.Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu
Przedłożony dyrekcji plan rozwoju zawodowego
Wrzesień 2011
2.Ustalenie zasad współpracy z opiekunem Kontrakt zawarty z opiekunem stażu
Harmonogram spotkań
Wrzesień 2011
3.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego Założenie teczki
Skompletowanie dokumentacji
Na bieżąco w okresie stażu

II. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego

1.Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym
Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej
W okresie stażu Potwierdzenie obecności
2.Współpraca z Samorządem uczniowskim:
•Współorganizacja zabaw, dyskotek
•współpraca podczas organizacji uroczystości szkolnych
W okresie stażu według szkolnego terminarza
Potwierdzenie opiekuna stażu
3.Uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego – udział w radach pedagogicznych i zespołach powoływanych w celu rozwiązania bieżących spraw
W okresie stażu Zapisy w protokołach, utworzone nowe dokumenty lub regulaminy
4.Opieka nad uczniami podczas wycieczek , imprez i wyjść poza szkolnych
W okresie trwania stażu Karty wycieczki
5.Praca w komisjach konkursowych i egzaminacyjnych
W okresie stażu Potwierdzenie z-pcy dyrektora

III. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia oraz poprzez aktywne realizowanie zadań dydaktyczno-wychowawczych.

1.Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu W okresie stażu
Scenariusze lekcji
Wnioski z obserwacji
2.Przygotowanie i prowadzenie zajęć prowadzonych w obecności opiekuna stażu W okresie stażu Scenariusze lekcji
Wnioski pohospitacyjne
3.Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (tj.: szkolenia, kursy, zajęcia warsztatowe)
W okresie stażu Zaświadczenia, świadectwa, dyplomy
4.Udział w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej Według harmonogramu posiedzeń
W okresie stażu Potwierdzenie dyrektora
5.Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych
Według harmonogramów konkursów
W okresie stażu Dokumentacja kuratiorium
6.Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych – nanoszenie korekt i uzupełnień do planów pracy nauczanego przedmiotu IX. 2011, IX. 2012, IX. 2013
Plany pracy nauczanego przedmiotu
7.Pełnienie funkcji wychowawcy klasy – opracowanie planu wychowawczego dla klasy
Plan wychowawczy klasy W okresie stażu Wychowawstwo
8.Prowadzenie dokumentacji szkolnej
Systematycznie w okresie stażu Zapisy w dzienniku zajęć, arkuszach ocen, terminowe wypełnienie pozostałej obowiązującej dokumentacji szkolnej.

IV. Doskonalenie znajomości prawa oświatowego.

1.Analiza dokumentacji szkoły:
Statut szkoły, program wychowawczy szkoły,
WSO
Potwierdzenie opiekuna stażu o analizie wymienionych dokumentów
2.Analiza ustaw i rozporządzeń
•Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
•Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
•Karta Nauczyciela
•Ustawa o systemie oświaty
wrzesień - grudzień, oraz w okresie stażu

V. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1.Przygotowanie narzędzi przydatnych do pracy w szkole: scenariuszy zajęć, sprawdzianów, testów, rozkładów lekcji itp.
W okresie stażu Sprawdziany, testy, dokumentacja szkolna
2.Wzbogacenie warsztatu pracy poprzez wykorzystanie Internetu i materiałów dydaktycznych zamieszczanych w Internecie
W okresie stażu Zestawy informacji, materiały dodatkowe do opracowywania lekcji
3.Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tablicy interaktywnej i programów multimedialnych
Potwierdzenie opiekuna stażu
4.Publikowanie własnych prac: planu rozwoju zawodowego, scenariuszy lekcji
W okresie stażu Publikacje w Internecie
5.Przygotowanie materiałów na stronę internetową szkoły W okresie stażu Publikacje na stronie
6.Zachęcanie uczniów do wykonywania prac na komputerze i korzystania z informacji zawartych w Internecie oraz odrabiania zadań online
W okresie stażu Przykładowe prace

VI. Uwzględnienie w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
1.Przygotowanie gazetek ściennych o różnorodnej tematyce W okresie stażu
2.Prowadzenie dodatkowych zajęć z języka angielskiego - praca z uczniem zdolnym oraz zajęcia wyrównawcze
W okresie stażu Efekty
3.Diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów
W okresie stażu Projekty
4.Rozmowy z rodzicami na temat postępów w nauce i problemów wychowawczych podczas ogólnych spotkań z rodzicami oraz spotkań indywidualnych
W okresie stażu Podpisy rodziców w dzienniku
5.Analiza sytuacji rodzinnej i szkolnej uczniów W okresie stażu Poświadczenia spotkań w dzienniku

VII. Zastosowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty

1.Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym
W okresie stażu Potwierdzenie pedagoga i psychologa
2.Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki
W okresie stażu Potwierdzenie opiekuna stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.