X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 24124

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko: mgr Joanna Przybysz
Nauczyciel: wychowawca świetlicy
Zespół Szkół w Augustowie
Czas trwania stażu: 01.09.2011 - 31.05.2014


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły (§8 ust 2 pkt. 1)

• Uzupełnianie wiedzy związanej z procedurami awansu zawodowego.

Analiza przepisów prawa oświatowego oraz informacji dotyczących awansu zawodowego (Karta Nauczyciela, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej na temat stopni awansu). Analiza dokumentacji szkolnej.

Wrzesień 2011

Poprawnie sformułowany wniosek o otworzenie stażu i plan rozwoju zawodowego.

• Doskonalenie własnych metod i warsztatu pracy w związku z planowanym rozwojem zawodowym.

Udział w szkoleniach i warsztatach metodycznych poza szkołą . Aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli i radach pedagogicznych.

W okresie całego stażu

Zaświadczenia

• Udział w zajęciach otwartych.

Obserwacja zajęć otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli.

W okresie całego stażu

• Tworzenie i aktualizacja dokumentów szkolnych.

Udział w pracy zespołów aktualizujących i tworzących szkolne dokumenty.

• Zdobywanie dodatkowych kwalifikacji.

Kursy kwalifikacyjne
W okresie całego stażu

• Studiowanie literatury pedagogicznej, wzbogacanie warsztatu pracy i poszukiwanie nowych rozwiązań.

Systematyczne zapoznawanie się z literaturą metodyczną.
Korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej, miejskiej, pedagogicznej.

• Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych wychowawcy świetlicy.

Kontakty z rodzicami, opiekunami i wychowawcami uczniów.

• Prowadzenie zajęć origami w świetlicy

Prowadzenie zajęć i przygotowanie wystaw.

• Organizowanie uroczystości i imprez świetlicowych.

Organizacja okolicznościowych imprez świetlicowych:
- Andrzejki
- Jasełka
- Karnawał

• Przeprowadzanie konkursów świetlicowych.

Przeprowadzenie konkursów plastycznych i technicznych o różnorodnej tematyce.

• Kształtowanie sprawności fizycznej.

Organizowanie zajęć ruchowych. Przygotowanie uczniów do zawodów sportowych i Spartakiad.

• Edukacja ekologiczna

Organizacja zajęć i konkursów na temat ochrony środowiska i zanieczyszczeń środowiska.
Udział w imprezach ekologicznych: Sprzątanie Świata i Dzień Ziemi.

• Współpraca z innymi świetlicami.

Udział wychowanków w konkursach i zawodach organizowanych przez inne świetlice z naszej szkoły.

• Praca z „uczniem słabym”.

Pomoc w odrabianiu lekcji. Szczególne wsparcie dla uczniów mających problemy z nauką.

2. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§8 ust. 2 pkt. 2)

• Korzystanie z techniki komputerowej w pracy wychowawczej świetlicy szkolnej.

Wprowadzanie nowych metod do własnego warsztatu pracy korzystając z technologii komputerowej. Korzystanie z komputera i drukarki (przygotowanie pomocy do zajęć,
tworzenie potrzebnych dokumentów).

• Wykorzystanie zasobów internetowych.

Systematyczne śledzenie literatury przedmiotu. Opracowanie i wykorzystanie materiałów metodycznych i dydaktycznych związanych z pracą w świetlicy szkolnej.
Przygotowanie rebusów, krzyżówek i dyplomów. Gromadzenie adresów internetowych.

• Współtworzenie szkolnej strony internetowej.

Systematyczne zamieszczanie danych i zdjęć o działaniach świetlicy na szkolnej stronie internetowej.

3. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami (§8 ust. 2.pkt.3)

• Opublikowanie w Internecie własnego planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.

Umieszczenie planu rozwoju w Internecie

• Umieszczanie na forach internetowych scenariuszy zajęć.

Udostępnienie scenariuszy i konspektów zajęć świetlicowych z ciekawych imprez i uroczystości.

• Organizacja zajęć otwartych.

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć otwartych dla wychowawców świetlic i nauczycieli.

• Przygotowanie i prowadzenie zajęć, konkursów i imprez świetlicowych lub szkolnych.

Samodzielne prowadzenie zaplanowanych zajęć. Organizowanie samodzielne lub we współpracy z innym wychowawcą zajęć, konkursów i uroczystości świetlicowych lub
szkolnych.

4. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą
społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich (§ 8 ust. 2 pkt. 4a)

• Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu “Program zajęć adaptacyjno - integracyjnych dla dzieci z klas 0-III”.

Opracowanie i realizacja programu zajęć socjoterapeutycznych mającego na celu:
- poprawę funkcjonowania dziecka w środowisku szkolnym,
- ułatwienie dziecku przystosowania się do sytuacji szkolnej,
- nawiązanie lepszych kontaktów z rówieśnikami,
- uczenie pozytywnego patrzenia na siebie i swoje otoczenie.

5. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (§ 8 ust. 2 pkt. 4c)

• Wdrożenie świetlicy do akcji „Czytające szkoły” związanej z programem „Cała Polska czyta dzieciom”.

Codzienne czytanie uczniom przebywającym w świetlicy wybranych książek z literatury dziecięcej.
Zachęcanie do samodzielnego czytania. Rozwijanie zainteresowania książką.

• Rozwijanie zainteresowań dzieci.

Organizowanie wyjść i wycieczek dydaktyczno – wychowawczych.

6. Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym (§ 8 ust. 2 pkt. 4d)

• Nauka języka obcego.

Kurs języka obcego

7. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami
samorządowymi lub innymi podmiotami (§8 ust. 2 pkt. 4e)

• Współpraca z policją, strażą pożarną.

Organizacja spotkań z policjantem, strażakiem. Przeprowadzenie zajęć na temat zachowania bezpieczeństwa.
Wyświetlanie filmów edukacyjnych.

• Współpraca z Muzeum i organizacjami poza szkolnymi.

Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach organizowanych poza szkołą.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.