X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 24092

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJACEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


mgr Anna Witulska
nauczycielka języka polskiego
w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie
1. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011 r.
2. Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły
(§ 8 ust.2 pkt.1).
1.Poznanie procedury awansu zawodowego-zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli,opracowany plan rozwoju zawodowego, znajomość prawa oświatowego,prawidłowo napisany wniosek o rozpoczęcie stażu, prawidłowo napisany plan rozwoju zawodowego 09.2011
2.Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego- gromadzenie materiałów i dokumentów, notatki osobiste,cały okres stażu.
3. Przygotowanie projektu sprawozdania -autorefleksje, analiza, opis, realizacja planu rozwoju, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, maj 2014
4.. Aktywne uczestniczenie w pracach związanych z podniesieniem jakości pracy szkoły.:analiza dokumentów:Statut Szkoły,WSO, Plan Rozwoju szkoły,Plan Wychowawczy, znajomość dokumentacji i wykorzystanie jej w codziennych zajęciach, zaświadczenie ukończenia kursu,na bieżąco .
5.Współpraca z rodzicami:udział rodziców w zebraniach ,pomoc ze strony rodziców w organizowaniu imprez klasowych i uroczystości szkolnych, plan współpracy z rodzicami, notatki w dzienniku lekcyjnym,na bieżąco .
6Organizacja imprez, akcji, uroczystości i apeli szkolnych. Dbanie o poszanowanie tradycji i ceremoniału szkolnego-organizowanie imprez, apeli i uroczystości szkolnych , scenariusze, potwierdzenia dyrektora szkoły .
7 Promocja szkoły w środowisku lokalnym: udział uczniów w akcjach i konkursach ogólnopolskich, organizacja imprez środowiskowych ,informacje ze stron internetowych, z prasy ,zaświadczenia- na bieżąco.

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§ 8 ust.2 pkt.2).

1. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej: korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych, Internetu, wykorzystanie komputera podczas zajęć edukacyjnych, zapisy planów, sprawozdań, scenariuszy w formie elektronicznej ,spis wykorzysta-nych programów i encyklopedii, scenariusze zajęć, dyplomy, potwierdzenie dyrektora szkoły-
na bieżąco.
2. Komputerowe opracowanie materiałów związanych z pracą szkoły-wykorzystanie komputera do pisania dyplomów, zaproszeń, ogłoszeń, pisanie i przepisywanie dokumentów, sprawozdań, protokołów – drukowanie lub zapisywanie ich w formie elektronicznej, wzory zaproszeń, dyplomów, dokumentacja szkolna, na bieżąco .
3. Publikowanie swoich prac w Internecie-umieszczenie scenariuszy lekcji, konkursów, testów na stronach internetowych , adres strony internetowej, zaświadczenia-cały okres stażu.
4. Wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej (zgodnie z ich możliwościami) podczas przygotowania różnych materiałów, współpraca z nauczycielem informatyki, materiały dotyczące tematyki zajęć lub konkursów,, na bieżąco.

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć. (§ 8 ust.2 pkt.3).

1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem- prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli , publikowanie swoich prac na stronach internetowych ,opracowanie i udostępnienie w szkole konspektów zajęć, scenariuszy imprez, planów,przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli ,scenariusze zajęć, referaty, potwierdzenia dyrektora, publikacje, adresy stron internetowych, zaświadczenie, cały okres stażu

2. Współpraca nauczycieli w ramach zespołu przedmiotowego ( humanistycznego).-organizowanie spotkań zespołu, wspólne rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji, opracowanie dokumentów ,plan pracy zespołu ,cały okres stażu
3. Wspomaganie ucznia zdolnego i mającego trudności w nauce: przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych, literackich i innych,pomoc w przygotowaniach do konkursów, indywidualna praca z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce ,dyplomy, podziękowania za udział w konkursach,cały okres stażu
4. Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym-szkolenia zróżnicowane tematycznie, karty doskonalenia zawodowego, według harmonogramu szkoleń
5. Pełnienie roli opiekuna stażu nad nauczycielem kontraktowym-Wdrażanie nauczyciela odbywającego staż do przedsięwzięć organizowanych na terenie placówki i poza nią,projekt planu pracy, kontrakt
z nauczycielem odbywającym staż 2011/2012
6.Opublikowanie w portalu internetowym „planu rozwoju zawodowego”-Przygotowanie planu i przesłanie na strony internetowe-Publikacja w internecie. 2011/2012

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich (§ 8 ust.2 pkt.4a).

1. Opracowanie i wdrożenie planu wychowawczego dla klas 1-3 opracowanie planu,plan 2011/2012,2012/2013
2013/2014
2. Opracowanie programów własnych- Programy edukacyjny „Jak to napisać?”,Opracowany program oraz jego ewaluacja.-Zaświadczenie dyrektora -Na bieżąco
3. Opracowanie, wygłoszenie referatu i przeprowadzenie warsztatów dla rodziców i uczniów na temat agresji-przygotowanie wystąpienia dla rodziców, referat,zapis w dzienniku lekcyjnym 2011/2012

Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także konsultanta

1.Wykonywanie zadań egzaminatora OKE-Sprawdzanie testów gimnazjalnych z zakresu przedmiotów humanistycznych -zaświadczenie -2011/ 2012 2012/2013


Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (§ 8 ust.2 pkt.4c).

1. Udział w kursach dotyczących przemocy i agresji wśród dzieci i młodzieży, awansu zawodowego, doskonalenia jako nauczyciela języka polskiego i wychowawcy.-aktywny udział w spotkaniach, gromadzenie materiałów i informacji-zaświadczenie -cały okres stażu
2. Poznanie sytuacji rodzinnej i organizowanie pomocy uczniom z problemami,diagnozowanie środowiska ucznia, rozmowy z rodzicami,współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną,współpraca z pedagogiem szkolnym, organizowanie pomo3. Organizowanie imprez oraz wycieczek szkolnych-organizowanie jednodniowych wycieczek szkolnych w celu integracji klasy ,organizowanie uroczystości klasowych i szkolnych,zapisy w dzienniku lekcyjnym, karty wycieczek ,cały okres stażu cy uczniom ,notatki w dzienniku ,cały okres stażu .
4. Organizacja konkursów szkolnych-konkursy przedmiotowe-konkursy literackie,konkursy czytelnicze, potwierdzenie dyrektora ,cały okres stażu.
5. Organizacja pracy i opieka nad zespołem uczniów biorących udział w zajęciach Szkolnego Koła Polonistycznego-Opracowanie planu pracy-Przygotowywanie zajęć i materiałów dydaktycznych-materiały, plan pracy -cały okres stażu.

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich
we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami (§ 8 ust.2 pkt.4e)

1.Współpraca ze strukturami samorządowymi-współpraca z przedstawicielami samorządu, pomoc w organizowaniu imprez szkolnych i środowiskowych -potwierdzenie dyrektora-cały okres stażu
2. Współpraca ze Służbą Zdrowia-zaproszenie pielęgniarki na spotkanie o tematyce „ Czystość i higiena na co dzień”, notatki w dzienniku lekcyjnym -cały okres stażu.
3.Współpraca międzyszkolna-Organizowanie i udział w konkursach międzyszkolnych, scenariusz,cały okres stażu.

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły(§ 8 ust.2 pkt.5).

1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych.Opis i analiza przypadków, opracowanie opis i analiza cały okres stażu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.