X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24113
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego

II. Czynności organizacyjne:

Lp.
Zadania / działania nauczyciela
Forma realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
(Tabela - dop. red.)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego
- analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
- sporządzenie planu rozwoju zawodowego wrzesień 2011r.
- wniosek o rozpoczęcie stażu
- wszczęcie postępowania
- plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły
2. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły
- analiza dokumentacji szkolnej: statutu, regulaminów, wewnątrzszkolnego systemu oceniania, planu wychowawczego, itp. wrzesień 2011r.
- znajomość prawa oświatowego i jego właściwa interpretacja
- umiejętność korzystania z przepisów prawnych i poprawnego formułowania dokumentów
3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
- analiza własnej pracy
- doskonalenie warsztatu pracy
- gromadzenie dokumentacji w formie elektronicznej lub papierowej
- praca nad uzyskaniem celu jakim jest awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego
- uzyskanie oceny dorobku zawodowego na bieżąco
czerwiec 2014r.
- gromadzenie dokumentów: świadectw, sprawozdań, zaświadczeń, ocen, scenariuszy lekcji i imprez
- ocena dorobku zawodowego dokonana przez dyrektora szkoły
4. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
- opracowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego. maj 2014r.
- sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
5. Złożenie wniosku po zakończeniu stażu o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
- prawidłowe wypełnienie wniosku. czerwiec 2014r.
- wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnegoIII. Zadania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:

§8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efekt6w w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy
- uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, kursach, radach pedagogicznych, lekcjach otwartych, konferencjach metodycznych i warsztatach na bieżąco
- zaświadczenia o udziale w szkoleniach i kursach
- potwierdzenia udziału w lekcjach otwartych
- lista obecności na szkoleniowych radach pedagogicznych
2. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej
- wykorzystanie w pracy rozwiązań proponowanych w literaturze fachowej oraz źródłach internetowych
- poszukiwanie nowych rozwiązań dydaktycznych
- wymiana doświadczeń i pomysłów związanych z procesem nauczania języków obcych na bieżąco
- adnotacje w scenariuszach lekcji
3. Udział w opracowaniu przedmiotowego systemu oceniania z języka niemieckiego
- udział w pracach mających na celu udoskonalanie przedmiotowego systemu oceniania z języka niemieckiego
- zapoznanie uczniów oraz rodziców z PSO wrzesień 2011r., 2012r., 2013r.; lub wg potrzeb
- Przedmiotowy System Oceniania
4. Udział w pracy organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań
- aktywna praca w szkolnym zespole przedmiotowym
- praca w zespole nadzorującym przebieg egzaminów gimnazjalnych czas trwania stażu; wg potrzeb
- sprawozdania z pracy zespołu przedmiotowego
- protokoły z przebiegu poszczególnych części egzaminów gimnazjalnych
5. Organizowanie i przeprowadzanie konkursów oraz przygotowywanie uczniów do konkursów z języka niemieckiego
- opracowanie regulaminów i konkursów organizowanych przez nauczycieli języka niemieckiego
- przeprowadzenie szkolnych konkursów z języka niemieckiego, dotyczących znajomości słownictwa oraz struktur gramatycznych dla poszczególnych klas gimnazjalnych i licealnych
- praca w komisjach konkursowych
- praca z uczniami biorącymi udział w konkursach szkolnych jak i międzyszkolnych czas trwania stażu
- regulaminy konkursów
- treść konkursów
- sprawozdanie i protokoły z przeprowadzonych konkursów
6. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów słabych lub zdolnych
- opracowanie programu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów słabych lub zdolnych czas trwania stażu
- program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów słabych lub zdolnych
7. Wzbogacanie warsztatu pracy
- pozyskiwanie zestawów podręczników dla nauczycieli języka niemieckiego
- wzbogacenie wyposażenia gabinetu języka niemieckiego (plakaty tematyczne, mapy, gazetki okolicznościowe)
- współpraca z wydawnictwem WSiP czas trwania stażu
- potwierdzenie dyrektora szkoły
- potwierdzenie przedstawicieli poszczególnych wydawnictw językowych
8. Organizowanie imprez szkolnych
- organizowanie imprez językowych na terenie szkoły czas trwania stażu
- scenariusze oraz sprawozdania z przeprowadzonych imprez szkolnych
9. Współpraca z wychowawcami klas
- przekazywanie własnych obserwacji dotyczących postępów w nauce bądź problemów wychowawczych czas trwania stażu
- notatki własne lub adnotacje w dziennikach szkolnych
10. Przeprowadzenie testów diagnozujących poziom znajomości języka niemieckiego u młodzieży w klasach pierwszych
- przeprowadzenie testów diagnozujących w klasach pierwszych
- opracowanie wyników testów wrzesień 2011r., 2012r., 2013r.
- sprawozdanie z przeprowadzonych testów diagnozujących
11. Prowadzenie próbnych egzaminów gimnazjalnych z języka niemieckiego
- udział w przeprowadzeniu próbnych egzaminów gimnazjalnych z języka niemieckiego
- przygotowanie sprawozdania z w/w egzaminów czas trwania stażu; wg potrzeb
- sprawozdania z próbnych egzaminów gimnazjalnych z języka niemieckiego§8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych
- opracowanie pomocy dydaktycznych
- pisanie scenariuszy lekcji
- opracowywanie sprawdzianów, testów i kartkówek dla uczniów
- przygotowywanie i opracowywanie konkursów z języka niemieckiego czas trwania stażu
- pomoce dydaktyczne
- scenariusze lekcji
- konkursy i sprawozdania
2. Publikacja materiałów w Internecie
- publikacja planu rozwoju zawodowego oraz wybranych materiałów w Internecie czas trwania stażu; wg potrzeb
- adres stron www
3. Wykorzystanie Internetu jako źródła materiałów dydaktycznych i wiedzy metodycznej
- wyszukiwanie i korzystanie ze stron i portali internetowych jako źródła materiałów dydaktycznych czas trwania stażu
- adresy stron www
4. Posługiwanie się pocztą elektroniczną i faksem
- komunikowanie się za pomocą poczty elektronicznej lub faksu z przedstawicielami wydawnictw
- korespondencja elektroniczna z instytucjami, z którymi zostanie nawiązana współpraca czas trwania stażu; wg potrzeb
- wydruki z poczty elektronicznej
- potwierdzenie wysłania faksu
5. Wykorzystanie nośników multimedialnych na zajęciach
- wykorzystywanie na zajęciach filmów edukacyjnych na nośnikach multimedialnych czas trwania stażu; wg potrzeb
- adnotacja w scenariuszach zajęć


§8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Praca w zespole przedmiotowym
- aktywny udział w spotkaniach zespołu
- realizacja przydzielonych zadań
- współtworzenie wymaganej dokumentacji czas trwania stażu; wg potrzeb
- sprawozdania z działalności zespołu przedmiotowego
- analizy testów, konkursów
2. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów lub nauczycieli kontraktowych
- przygotowanie zajęć otwartych czas trwania stażu; wg potrzeb
- scenariusz zajęć.


§8 ust. 2 pkt. 4 b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.

1. Wykonywanie zadań egzaminatora.
- wykonywanie obowiązków egzaminatora czas trwania stażu; wg potrzeb
- zaświadczenie
2. Pełnienie funkcji przewodniczącego lub członka komisji podczas egzaminów gimnazjalnych i maturalnych
- wykonywanie obowiązków przewodniczącego lub członka komisji. czas trwania stażu; wg potrzeb
- potwierdzenie dyrektora szkoły


§8 ust. 2 pkt. 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Organizowanie wycieczek szkolnych
- organizowanie lub współudział w organizowaniu wycieczek do teatru, kina, muzeum, biblioteki czas trwania stażu
- karta wycieczki
- wpis do dziennika klasowego
2. Prowadzenie zajęć z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych
- opracowanie programu zajęć dydaktycznych dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych
- opracowanie materiału nauczania
- przygotowywanie pomocy dydaktycznych czas trwania stażu
- potwierdzenie dyrektora szkoły
- wpis do dziennika
3. Prowadzenie konsultacji dla uczniów
- prowadzenie konsultacji dla uczniów w wymiarze dwóch godzin tygodniowo dla gimnazjum i jednej godziny tygodniowo dla uczniów liceum czas trwania stażu
- potwierdzenie dyrektora szkoły
- wpis do dziennika
4. Poznanie sytuacji środowiskowej i rodzinnej uczniów
- rozmowy z rodzicami lub prawnymi opiekunami uczniów
- kontakty i współpraca z pedagogiem szkolnym czas trwania stażu
- wpisy do dziennika
- potwierdzenia od pedagoga szkolnego


8 ust. 2 pkt. 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Organizowanie zbiórek, akcji charytatywnych na rzecz osób potrzebujących
- organizowanie oraz udział w zbiórkach funduszy czas trwania stażu; wg potrzeb
- potwierdzenie dyrektora szkoły / pedagoga szkolnego

3. Współpraca z osobami i instytucjami działającymi na terenie szkoły
- współpraca z samorządem uczniowskim, biblioteką szkolną, pedagogiem szkolnym czas trwania stażu - potwierdzenia od opiekuna samorządu szkolnego, bibliotekarki, pedagoga szkolnego

4. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
- kierowanie do poradni bądź uzupełnianie dokumentacji uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi, trudnościami w nauce i podejrzeniem o dysleksję
- wdrażanie zaleceń Poradni do pracy z uczniem
- korzystanie z porad pracowników Poradni w sprawach dotyczących uczniów czas trwania stażu
- dokumentacja Poradni i szkoły


8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Opis i analiza postępowania z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze
- studium przypadku czas trwania stażu
- opis przypadku
2. Opis i analiza postępowania z uczniem edukacyjnie słabszym
- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych lub kół wyrównawczych z języka niemieckiego czas trwania stażu - potwierdzenie dyrektora szkoły


Plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i podczas jego realizacji może ulec modyfikacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.