X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24053
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGONAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko : Krzysztof Knoblauch

Szkoła : Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Głogowie

Data rozpoczęcia stażu : 01.09.2011
Data zakończenia stażu: 31.05.2014
Długość stażu : 2 lata 9 miesięcy
Nauczany przedmiot: język polski

Cel podstawowy podejmowanego stażu : Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.


§ 7 ust.1 pkt. 1

Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej oraz zespołów przedmiotowych, w tym zespołu samokształceniowego klas 4-6, współpraca z gronem pedagogicznym.

2. Opieka nad Samorządem Uczniowskim:

· Współorganizacja zabaw (dyskotek), konkursów szkolnych i międzyszkolnych, różnorodnych imprez i uroczystości.
· Współorganizacja wyborów do Samorządu Uczniowskiego
· Współorganizacja i opieka nad akcjami Samorządu Uczniowskiego

3. Opieka nad sztandarem szkoły i pocztem sztandarowym oraz uczestnictwo w uroczystościach międzyszkolnych i miejskich

4. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych.

5. Wdrażanie Szkolnego Programu Naprawczego

6. Realizacja zadań wynikających z funkcji koordynatora projektu systemowego pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Głogów w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

7. Współpraca z pedagogiem szkolnym.


§ 7 ust.1 pkt. 2

Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu – uczestnictwo w radach szkoleniowych

2. Udział w pracach zespołu humanistycznego i zespołu samokształceniowego.

3. Udział w różnych zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego:
· Udział w warsztatach wybranych z informatora.
· Udział w konferencjach metodycznych.
· Udział w kursach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe

4. Prowadzenie dokumentacji przeczytanych pozycji z zakresu psychologii, dydaktyki
i metodyki.

5. Rozbudowywanie własnego warsztatu pracy:

· Gromadzenie i korzystanie z bazy materiałów dydaktycznych, testów, czasopism, lektur itp.
· Przygotowanie pomocy dydaktycznych
· Przygotowanie kart obserwacji, ankiet, kwestionariuszy


§ 7 ust.1 pkt.3

Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty,
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

1. Analiza dokumentacji.
· Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
· Karta Nauczyciela.
· Rozporządzenie MEN z 7 września 2004 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
· Ustawa o systemie oświaty.
· Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej, Internet).
· Zapoznanie się z Prawami Ucznia i Konwencją Praw Dziecka.

2. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.


§ 7 ust.2 pkt.1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Współpraca z opiekunem stażu.
a. Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.
b. Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
c. Konsultacje z opiekunem.
d. Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z
obserwacji.
e. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
f. Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
a. Opracowanie rocznych planów dydaktycznych z języka polskiego dostosowanych do potrzeb uczniów oraz zgodnie z poziomem wymagań.
b. Opracowanie rocznych planów dydaktycznych na lekcje wychowawcze.
c. Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z języka polskiego.
d. Stosowanie aktywnych metod nauczania.
e. Opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, testy, karty pracy.
f. Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania.
g. Opracowywanie diagnoz i analiz po testach z języka polskiego.
h. Udział w zespołowym opracowywaniu programu naprawczego po testach klas szóstych i próbnych testach klas piątych.

3. Publikowanie własnych prac:
a. Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej.
b. Publikacja konspektów lekcji w Internecie.

4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej: dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, arkusze ocen.

5. Wymiana doświadczeń i spostrzeżeń w gronie nauczycieli – dzielenie się wiedzą.


§ 7 ust.2 pkt.2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Spotkania z rodzicami uczniów i integrowanie ich ze społecznością szkolną.

2. Systematyczne gromadzenie informacji o sytuacji rodzinnej wychowanków – analiza dokumentacji pozaszkolnej (opinie, wyniki badań).

3. Poznawanie środowiska swoich wychowanków (ankiety, karty obserwacji).

4. Stała współpraca z pedagogiem szkolnym oraz logopedą.

5. Udział w przygotowaniu uczniów do różnorodnych konkursów z języka polskiego (konkursy literackie, ortograficzne, recytatorskie)

6. Przygotowanie uroczystości szkolnych.

7. Przygotowanie ściennych gazetek o różnorodnej tematyce.

8. Udział w warsztatach i szkoleniach poświęconych problemom współczesnego świata.

9. Prowadzenie kółka rozwijającego zainteresowania uczniów

10. Przygotowywanie uczniów klas szóstych do testu szóstoklasisty

11. Organizacja i prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów mających problemy w czytaniu i pisaniu.

12. Realizacja programu profilaktycznego szkoły przy współpracy z instytucjami pozaszkolnymi

13. Opieka nad salą, aktualizowanie gazetki, wystrój sali, dbałość o czystość i porządek

14. Edukacja regionalna dzieci przez wycieczki

15. Organizacja zebrań ogólnych i rozmowy indywidualne z rodzicami


§ 7 ust.2 pkt.3

Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie technologii informatycznej: komunikacja internetowa z nauczycielami
i dyrekcją szkoły, przesyłanie prac i dokumentów drogą mailową, publikowanie konspektów lekcji w Internecie na portalach edukacyjnych.

2. Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego, testów, sprawdzianów, dokumentacji szkolnej, dyplomów itp.

3. Przygotowanie konspektów lekcji oraz dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego przy użyciu komputera i Internetu.

4. Wykorzystywanie szkolnego sprzętu komputerowego oraz tablicy multimedialnej na lekcjach języka polskiego.


§ 7 ust.2 pkt.4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz
ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela.

1. Formułowanie opinii na temat osiągnięć edukacyjnych uczniów na lekcjach języka polskiego dla potrzeb Zespołów Orzekających działających przy Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych.

2. Pedagogizacja rodziców – współpraca z rodzicami.

3. Udział w kursach i warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki.

4. Umiejętne wykorzystanie lektury pedagogicznej, wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.

5. Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych


§ 7 ust.2 pkt.5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu do PPP, uzyskiwaniu zwolnień z egzaminu, zdobywaniu pomocy finansowej itp.

2. Wykorzystywanie dokumentów prawa wewnątrzszkolnego, uczestnictwo w przygotowaniu nowych rozwiązań bądź modyfikacji, na przykład: statut szkoły, program rozwoju szkoły, program wychowawczy, program profilaktyki, wewnątrzszkolny system oceniania.

3. Udział w pracach różnorodnych komisji – egzaminacyjnej, konkursów przedmiotowych itp.Plan rozwoju jest planem otwartym, co zakłada możliwość jego modyfikacji
w okresie trwania stażu.


Zatwierdzam do realizacji


........................................ ........................................
miejscowość, data podpis i pieczęć dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.