X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23970
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

I.Dane osobowe
1.Imię i nazwisko: Martyna Gołąb
2.Nazwa placówki: Gimnazjum im. bł Edwarda Grzymały w Sadownem
3.Stanowisko: nauczyciel języka angielskiego
4.Posiadane kwalifikacje: dyplom licencjata, specjalność: nauczanie języka angielskiego, dyplom magistra, specjalność: filologia angielska

II.Staż
1.Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2013 r.
2.Data zakończenia stażu: 31.05.2014 r.
3.Opiekun stażu: mgr Grażyna ...

III.Cele stażu
Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
Cele szczegółowe:
1.Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2.Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3.Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć praktycznych.
4.Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6.Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
a.wewnątrzszkolnych
b.samokształcenie.

IV.Plan rozwoju zawodowego
A. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły* (§6 ust. 2 pkt 1)
1.Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dot. awansu zawodowego tj. ustawy, rozporządzenia. Wrzesień 2013 r. Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego.
2.Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami. Obserwacja, udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Wrzesień 2013 r. -Maj 2014 r. Organizacja zajęć własnych.
3.Nawiązanie współpracy stażysty z opiekunem stażu. Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, zawarcie kontraktu z opiekunem. Wrzesień 2013 r. Omówienie zasad współpracy.
4.Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły. Zredagowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły. Wrzesień 2013 r. Plan Rozwoju Zawodowego.
5.Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły. Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły: Statut Szkoły, Program wychowawczy, Wewnątrzszkolny System Oceniania i klasyfikowania. Wrzesień, Październik 2013r. Notatki własne.
6.Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji. Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej. Wrzesień 2013 r. -Maj 2014 r. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.
7.Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciw-pożarowych. Udział w szkoleniu, lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie, praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych. Wrzesień 2013 r. -Maj 2014 r. Zaświadczenie o ukończeniu kursu.
8.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy lekcji, zdjęć. Wrzesień 2013 r. -Maj 2014 r. Teczka stażysty.
9.Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły. Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju. Maj 2014 r. Sprawozdanie z realizacji stażu.
10.Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją. Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji. Maj 2014 r. Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu
B. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły* (§6 ust. 2 pkt 2)
1.Zapoznanie się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania. Analiza nowej podstawy programowej; podręczniki. Wrzesień 2013r. Notatki własne.
2.Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym i samokształceniu. Udział w szkoleniach oraz różnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli. Lektura czasopism pedagogicznych i psychologicznych oraz książek o tematyce pedagogiczno -psychologicznej. Wrzesień 2013r. -Maj 2014 r. Zaświadczenia, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu. Zaświadczenie o udziale w spotkaniach. Notatki własne.
3.Doskonalenie multimedialnych technik pracy. Publikacja w Internecie Planu Rozwoju. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej. Wrzesień 2013 r. -Maj 2014 r. Teczka stażysty, płyta CD z zapisem elektronicznym;
Strony www.
4. Pomoc w przygotowaniu uczniów do konkursów. Rozmowa z uczniami, spotkania. Wrzesień 2013 r. -Maj 2014 r. Zaświadczenia, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu.
5. Wzbogacenie warsztatu pracy Przygotowanie nowych pomocy dydaktycznych i wykorzystanie ich na zajęciach w celu podniesienia poziomu pracy. Wrzesień 2013 r. -Maj 2014 r. Teczka stażysty.
C. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów* (§6 ust. 2 pkt 3)
1. Zapoznanie się z Programem wychowawczym szkoły. Analiza Programu wychowawczego szkoły. Wrzesień 2013 r. Notatki własne.
2. Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów. Rozmowy ze szkolnym pedagogiem, wychowawcami klas. Wrzesień 2013 r. -Maj 2014 r. Potwierdzenie pedagoga, wychowawcy.
3. Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb opiekuńczo-wychowawczych. Lektura pedagogiczna i psychologiczna. Rozmowy z pedagogiem. Wrzesień 2013 r. -Maj 2014 r. Notatki własne.
D. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć* (§6 ust. 2 pkt 4)
1. Ustalenie z opiekunem stażu terminów zajęć obserwowanych i prowadzonych. Opracowanie terminów z opiekunem stażu. Wrzesień 2013r. Potwierdzenie opiekuna stażu.
2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela. Obserwowanie i analizowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela. Wrzesień 2013 r. - Maj 2014 Arkusze obserwacji lekcji. Wnioski z obserwacji.
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja. Wrzesień 2013 r. - Maj 2014 r. Scenariusze lekcji, arkusze obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna, wnioski i uwagi do realizacji.
4. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności. Uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem Wrzesień 2013 r. - Maj 2014 r. Wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć.
5. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. Autorefleksja, analiza własnej pracy i możliwości samorozwoju, wnioski. Maj 2014 r. Teczka stażysty

*Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli na podstawie art. 9 ust. l0 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.