X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 23995

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS
NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


§ 8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

1. Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły (udział w konferencjach, warsztatach metodycznych, kursach itd.)
2. Udział we wszystkich wewnątrzszkolnych formach doskonalenia warsztatu i metod pracy.
3. Aktywny udział w tworzeniu dokumentów szkolnych, tj. planów funkcjonowania szkoły, np. Statutu, WSO.
4. Opieka nad Samorządem Uczniowskim działającym w szkole (organizacja imprez szkolnych)
5. Udział w przeprowadzaniu egzaminów zewnętrznych organizowanych przez OKE w celu zdobywania nowych doświadczeń.
6. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii oraz dydaktyki a także przedmiotów zawodowych: ekonomii, logistyki i prawa.
7. Pedagogizacja rodziców na tematy związane z trudnościami wychowawczymi i dydaktycznymi młodego pokolenia.
8. Organizacja wycieczek dydaktyczno-krajoznawczych.
9. Podjęcie działań w celu doposażenia szkoły w programy komputerowe niezbędne przy nauczaniu przygotowującym do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
10. Organizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz dla uczniów zdolnych w ramach przygotowania do udziału w konkursach i olimpiadach.
11. Wszelkie inne przedsięwzięcia i działania na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły.
12. Prowadzenie wspólnie z uczniami portalu „Skarbnica”


§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji, narzędzi badawczych oraz przygotowaniu pomocy dydaktycznych do pracy
z młodzieżą.
2. Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej i wykorzystanie sprzętu komputerowego.
3. Wykorzystywanie serwisów edukacyjnych w celu wymiany poglądów i umiejętności związanych z nauczaniem przedmiotów ekonomicznych.
4. Opracowanie materiałów do zamieszczenia na szkolnej stronie internetowej- gazetka „Planeta”
5. Przekazywanie drogą elektroniczną informacji o działaniach i osiągnięciach szkoły i jej uczniów do lokalnej prasy.
6. Uczestniczenie w konkursach i projektach realizowanych drogą internetową.
7. Opracowanie materiałów na platformę edukacyjnej ZSOE


§ 8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeni z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1. Organizacja i prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli, dla członków Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych oraz dla nauczycieli stażystów.
2. Aktywny udział w pracach Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych ( przewodnicząca)
3. Opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.
4. Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym, analiza sytuacji uczniów, podejmowanie wspólnych działań pedagogicznych i wychowawczych.
5. Opracowanie i udostępnię materiałów i testów z prawa pracy i finansów
6. Wymiana doświadczeń z nauczycielami uczącymi pokrewnych przedmiotów, współpraca w zakresie korelacji międzyprzedmiotowej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.