X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23955
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 01.12.2004 r.


Imię i nazwisko: mgr Katarzyna Szymankiewicz
Placówka oświatowa: Szkoła Podstawowa im. Jana Wójkiewicza w Radzewie
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2011r. – 31.05.2014r.)
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr xxxxxxxxxxxx
Dyrektor placówki oświatowej: mgr xxxxxxxxxxxxx

L.p./ Zadania/ Forma realizacji/ Termin

1.
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
(§ 7 ust. 1 pkt.1)

1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej:
o udział w Radach Pedagogicznych;
o protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej;
o współpraca z gronem pedagogicznym
o współpraca z Dyrektorem – konsultacje, rozmowy, zapraszanie na hospitacje.
2. Aktywne uczestnictwo w zespole ds. Pomocy Psychologiczno--Pedagogicznej:
o podejmowanie działań pedagogicznych w celu rozpoznawania u dzieci specjalnych potrzeb edukacyjnych min. poprzez obserwacje pedagogiczne i diagnozę gotowości dziecka do nauki w szkole;
o zakładanie kart indywidualnych potrzeb dziecka;
o udział w posiedzeniach zespołu, opracowywanie z zespołem planu działań wspierających dla dziecka objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną
3. Organizacja i współorganizacja uroczystości szkolnych/przedszkolnych i różnorodnych imprez (jasełka, bal przebierańców, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki)
4. Sprawowanie opieki nad dziećmi podczas wycieczek, wyjść poza teren szkoły.
5. Koordynator wychowania zdrowotnego:
o Realizacja projektu edukacyjnego „Bądźmy zdrowi – wiemy więc działamy”;
o Realizacja programu edukacyjnego „Moje dziecko idzie do szkoły” – celem programu jest ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych wśród dzieci pięcio- i sześcioletnich oraz ich rodziców.
6. Współpraca z rodzicami.

w okresie stażu
wrzesień każdego roku
w okresie stażu
w okresie stażu
w okresie stażu
w okresie stażu
w okresie stażu

2.
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub poprzez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
(§ 7 ust. 1 pkt.2)

1. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego:
o Radach Pedagogicznych szkoleniowych;
o konferencjach;
o warsztatach metodycznych,
o szkoleniach
2. Tworzenie własnego warsztatu pracy:
o budowanie bazy materiałów dydaktycznych, kart pracy itp.
o dekoracji i wystroju sali

w okresie stażu
wg potrzeb


3.
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.
(§ 7 ust. 1 pkt.3)

1. Analiza dokumentacji:
o Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
o Karta Nauczyciela;
2. Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej, Internet).
3. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego.
wrzesień 2011
systematycznie

4.
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
(§ 7 ust. 2 pkt.1)

1. Współpraca z opiekunem stażu:
o zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy;
o przygotowanie planu rozwoju zawodowego;
o hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu;
o prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
o określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej:
o analiza i wybór programów nauczania w oparciu o merytoryczne jego wartości;
o stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania;
o opracowania własne pomocy dydaktycznych
3. Organizowanie galerii prac dzieci.
4. Powadzenie dokumentacji:
o dziennika zajęć;
o obserwacji pedagogicznych dziecka;
o konstruowanie planów pracy wychowawczo-dydaktycznych
wrzesień 2011
2 razy w roku szkolnym
2 razy w roku szkolnym
systematycznie
systematycznie
na bieżąco

5.
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
(§ 7 ust. 2 pkt.2)

1. Poszukiwanie metod pracy, które ułatwią dzieciom osiąganie celów.
2. Współpraca z zespołem ds. Pomocy Psychologiczno—Pedagogicznej.
3. Współpraca z poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną – kierowanie dzieci na badania, przygotowywanie opinii o dziecku.
4. Przygotowanie dzieci do uczestnictwa w konkursach np. gminnych.
5. Współpraca ze środowiskiem rodzinnym dzieci:
o organizowanie spotkań z rodzicami, konsultacje indywidualne z rodzicami,
o włączanie rodziców w organizację uroczystości, wycieczki, pracę na rzecz przedszkola.
6. Przygotowanie dzieci do występów w uroczystościach, scenariuszy uroczystości, upominków.
7. Organizowanie wycieczek autokarowych o różnorodnej tematyce.
8. Sędziowanie w Gminnej i Powiatowej Lidze Rzutu Lotką.
9. Aktywny udział w głosowaniu na stronie internetowej firmy Nivea – na sto lat Nivea – 100 placów zabaw.

w okresie stażu
według potrzeb
w okresie stażu
wg potrzeb
w okresie stażu
wg potrzeb

6.
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
(§ 7 ust. 2 pkt.3)

1. Wykorzystanie technologii informatycznej w zakresie:
o przesyłania prac i dokumentów drogą mailową;
o korzystania z informacji znajdujących się w portalach edukacyjnych;
o zamieszczenie planu rozwoju zawodowego na stronie Internetowej;
o opracowywanie dokumentów, planów pracy, scenariuszy,
pomocy dydaktycznych, informacji dla rodziców itp. na komputerze;
o opracowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym w okresie stażu


7.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela.
(§ 7 ust. 2 pkt.4)

1. Samodzielne studiowanie literatury fachowej, praktyczne wykorzystanie wiedzy, poszukiwanie nowych rozwiązań.
2. Wdrażanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów, konfliktów, integrowania zespołu klasowego, przeciwdziałaniu agresji.
3. Doskonalenie organizacji i warsztatu pracy.
w okresie stażu

8.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
(§ 7 ust. 2 pkt.5)

1. Analiza dokumentów regulujących funkcjonowanie szkoły.
2. Analiza przepisów prawa oświatowego.
3. Prowadzenie dokumentacji z realizacji planu rozwoju zawodowego.
4. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.maj 2014r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.