X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23825
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

OBSZAR I ZADANIA
§7 ust.1 pkt 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI, TERMIN REALIZACJI , SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
(Tabela - dop. red.)

1.Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym, protokołowanie zebrań Rady Pedagogicznej. W ciągu stażu. Protokoły z posiedzeń RP.
2. Współpraca z rodzicami poprzez:
- zebrania, - pedagogizacje, - rozmowy indywidualne, - konsultacje, - zajęcia otwarte. W ciągu stażu. Plan współpracy z rodzicami, listy obecności z zebrań.
3. Uczestniczenie w pracach zespołu ds. ewaluacji. W ciągu stażu. Sprawozdania.
4. Uczestniczenie w pracach zespołów PPP. W ciągu stażu. Sprawozdania.
5. Współpraca w przygotowaniu uroczystości:
- mikołajki, grudzień 2013, 2014, 2015, zdjęcia, scenariusz

- Dzień Babci i Dziadka, styczeń 2014, 2015, 2016, zdjęcia, scenariusz

- Dzień Kobiet, marzec 2014, 2015, 2016, scenariusz, zdjęcia

- Dzień Matki, maj 2014, 2015, 2016, zdjęcia, scenariusz

- Dzień Dziecka, czerwiec 2014, 2015, 2016, zdjęcia, scenariusz
6. Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu „Przyjaciel książki.”, II sem. 2013/2014, II sem. 2014/2015, II sem. 2015/2016, zdjęcia, scenariusz, opracowanie regulaminu, potwierdzenie przeprowadzenie konkursu.
7. Udział w pracach Komisji Socjalnej, rok szkolny 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, Protokoły Komisji Socjalnej.

OBSZAR I ZADANIA
§7 ust. 1 pkt 2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI, TERMIN REALIZACJI , SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu (WDN), w ciągu stażu, zaświadczenia, własne notatki.
2. Udział w warsztatach metodycznych, konferencjach, kurs kwalifikacyjny z Surdopedagogiki, w ciągu stażu, zaświadczenia, własne notatki.
3. Udział w konferencjach metodycznych organizowanych przez Wydawnictwa, w ciągu stażu, zaświadczenia.
4. Studiowanie literatury pedagogicznej i dydaktycznej, w ciągu stażu, wykaz książek, artykułów.
5. Samokształcenie w sieci – działanie na platformie informacyjnej, w ciągu stażu, potwierdzenie zamieszczonych materiałów.

OBSZAR I ZADANIA
§7 ust. 1 pkt 3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI, TERMIN REALIZACJI , SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1.Analiza dokumentacji: - Rozporządzenie MENiS z 1 marca 2013r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, - Karta Nauczyciela, w ciągu stażu, notatki własne.
2. Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały kuratoryjne, Internet, publikacje w prasie, książki), w ciągu stażu, notatki własne.

OBSZAR I ZADANIA
§7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także ocenienia ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI, TERMIN REALIZACJI , SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1.Współpraca z opiekunem stażu:
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu, - opracowanie planu rozwoju zawodowego, -zawarcie kontraktu z przydzielonym opiekunem stażu, - ustalenie terminów spotkań z opiekunem stażu, wrzesień 2014, wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego, kontrakt, harmonogram spotkań.
2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli, w ciągu stażu, scenariusze zajęć.
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli, w ciągu stażu, scenariusze zajęć.
4. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej: - stosowanie w pracy dydaktycznej aktywnych metod nauczania, - opracowywanie pomocy dydaktycznych, w ciągu stażu, scenariusze zajęć.
5. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej: - dziennik, - karty obserwacji, w ciągu stażu, dzienniki, karty obserwacji.
6. Aktywny udział w pracy zespołów mających na celu: - analizę wyników testu dojrzałości szkolnej.

OBSZAR I ZADANIA
§7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjny.

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI, TERMIN REALIZACJI , SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1.Współorganizowanie dla dzieci wycieczek na koniec roku szkolnego, maj/czerwiec 2014, 2015, 2016, karta wycieczki.
2. Zorganizowanie dla dzieci wyjazdu do kina w Szczecinku, październik 2014, karta wycieczki.
3. Organizacja imprez szkolnych z udziałem dzieci i rodziców, zgodnie z kalendarzem imprez i uroczystości szkolnych, zdjęcia, scenariusze.
4. Organizacja Dnia Kobiet, marzec 2014, 2015, 2016, scenariusz.
5. Zorganizowanie Dnia Otwartego w oddziale przedszkolnym: - zabawy integracyjne dzieci i rodziców, - przygotowanie ulotek na temat bezbolesnego rozstania dzieci z rodzicami, marzec 2014, 2015, 2016, scenariusze, ulotki
6. Zorganizowanie pikniku rodzinnego, czerwiec 2014, 2015, 2016, scenariusz.
7. Przeprowadzenie w ramach działalności Szkolnego Klubu Wiewiórki konkursów: -„Zdrowy uśmiech – zdrowe życie”, - Zdrowy uśmiech – zdrowe zęby”, II sem. 2015, - I sem. 2016, wyniki konkursu.
8. Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców, czerwiec 2014, 2015, 2016, scenariusze zajęć.
9. Prowadzenie pracy wychowawczej w zakresie promocji zdrowia w ramach Zachodniopomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, zgodnie z harmonogramem organizatora, scenariusze.
10. Udział w pracach ds. projektu systemowego w ramach Poddziałania 9.1.1 PO Kapitał Ludzki w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym, wrzesień 2013, sporządzony wniosek.
11. Współpraca ze Szkolnym Kołem PCK: - zbiórka żywności dla potrzebujących, - wspólne ognisko dzieci z klubu wiewiórka z członkami PCK, rok szkolny 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, zdjęcia.
12. Zorganizowanie zdrowego śniadania i festiwalu zdrowej piosenki, czerwiec 2014, scenariusz.
13. Opracowanie innowacji pedagogicznej dotyczącej promocji zdrowia w klasach 0 – III, rok szkolny 2014/2015, sprawozdanie z innowacji.

OBSZAR I ZADANIA
§7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI, TERMIN REALIZACJI , SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1.Opracowywanie scenariuszy zajęć, dokumentów, ankiet korzystając z komputera, w ciągu stażu, opracowane materiały.
2. Zamieszczenie planu na stronie internetowej www.literka.pl, rok szkolny 2013/2014, strona www, zaświadczenie.
3. Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera, w ciągu stażu, zgromadzone pomoce.
4. Korzystanie z internetu jako źródła informacji, w ciągu stażu, potrzebne materiały.
5. Uaktualnianie informacji na stronie internetowej szkoły w zakładce „Oddział przedszkolny”, w ciągu stażu, storna internetowa szkoły.
6. Protokołowanie posiedzeń Rad Pedagogicznych, rok szkolny 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, Księga Protokołów.

OBSZAR I ZADANIA
§7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zdobywania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zdań.

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI, TERMIN REALIZACJI , SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu: - pedagogiki, - psychologii, - dydaktyki, w ciągu stażu, notatki własne.
2. Samokształcenie – zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin, w ciągu stażu, notatki własne.
3. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, ścisła współpraca z PPP w Szczecinku, pedagogizacja rodziców: - „Małe rady”, - „Zachowania agresywne u dzieci w wieku przedszkolnym”, w ciągu stażu, listopad 2013, kwiecień 2014, arkusze obserwacji, kierowania dzieci na badania.
4. Wykorzystanie znajomości zagadnień z zakresu pedagogiki, psychologii do diagnozowania i kierowania dzieci z trudnościami w nauce i o obniżonym poziomie intelektualnym do PPP oraz tworzenie programów pracy z tymi dziećmi w szkole, w ciągu stażu, dokumentacja do PPP, programy pracy z dzieckiem o obniżonym poziomie intelektualnym.

OBSZAR I ZADANIA
§7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI, TERMIN REALIZACJI , SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1. Analiz dokumentacji związanej z funkcjonowaniem placówki – statut szkoły, regulaminy wewnątrzszkolne, w ciągu stażu, własne notatki.
2. Udział w Radach Pedagogicznych – szkoleniowych podejmujących te tematy, w ciągu stażu, protokoły.
3. Analiza podstawowych aktów prawnych, szczególnie:- dotyczących pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich, - udzielania pomocy rodzicom w kierowaniu uczniów do PPP, - organizowania pomocy psychologicznej dla uczniów z trudnościami w nauce i rodzin patologicznych, w ciągu stażu, wypisy z obowiązujących aktów prawnych, potwierdzenie spotkań, opinie lub orzeczenia.
4. Prawidłowa organizacja wycieczek szkolnych, klasowych, w ciągu stażu, dokumentacja wycieczek.

- Rozporządzenie MENiS z 1 marca 2013r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami.

PLAN MOŻE BYĆ KORYGOWANY W TRAKCIE TRWANIA STAŻU

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.