X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 23829

Plan rozwoju zawodowego zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego

NAZWA PLACÓWKI: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. płk J. Strzałkowskiego w Lesznie
DYREKTOR OŚRODKA: mgr Adam Klecha
OPIEKUN STAŻU: mgr inż. Jadwiga Sowińska
NAUCZYCIEL STAŻYSTA: mgr Bogdan Michalczewski
STANOWISKO PRACY: nauczyciel stażysta — internat ( 0,6 etatu ), nauczyciel stażysta — szkoła ( 0,55 ) etatu
DATA ROZPOCZCIA STAŻU: 01.09.2013r.
DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU: 31.05.2014r.

POSIADANE KWALIFIKACJE:
- studia mgr - pedagogika - studia podyplomowe- pedagogika ogólna
- studia podyplomowe- oligofrenopedagogika
- studia podyplomowe pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, pedagog szkolny - studia podyplomowe plastyka, historia sztuki
- studia podyplomowe technika, zajęcia techniczne
- wyższe studia zawodowe- nauki społeczne
- studium oświaty i kultury — instruktor kulturalno wychowawczy, organizacja pracy kulturalno oświatowej
- kurs z zakresu postępowania z osobami mającymi kontakt z narkotykami

CEL NADRZĘDNY:
PODNIESIENIE POZIOMU JAKOŚCI PRACY OŚRODKA

CEL PODRZĘDNY:
UZYSKANIE STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA
KONTRAKTOWEGO

Akty prawne:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (tekst jednolity DZ.U. z 2003 r. Nr 118, poz.1112 ze zmianami),
2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z późniejszymi zmianami (14 listopada 2007r., 24 listopada 2010r., 1 marca 2013r.) §6 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4

Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:
Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania ośrodka, w tym.
a) przepisy związane z funkcjonowaniem ośrodka;
b) sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w ośrodku;
c) przepisy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.
2. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
3 Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub bezpośredniego przełożonego. Omawianie zajęć, wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
4 Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.
Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego obejmują:
1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania ośrodka, w którym nauczyciel odbywa staż.
2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań ośrodka.
3. Znajomość środowiska wychowanków, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem wychowanków.
4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

PLAN DZIAŁANIA
A. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły
Zadania. Formy realizacji. Termin realizacji. Sposób dokumentowania.
Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego nauczycieli. Analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, śledzenie informacji w Internecie i prasie poświęconej oświacie.
Wrzesień 2013 poznanie wymagań dotyczących uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. Nawiązanie współpracy stażysty z opiekunem stażu. Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, zawarcie kontraktu z opiekunem.
Kontrakt zawarty z opiekunem stażu. Pomoc opiekuna w przygotowaniu i realizacji planu rozwoju zawodowego.
Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.
Wrzesień 2013- Plan Rozwoju Zawodowego.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy lekcji, zdjęć itp.
Wrzesień 2013 — Maj 2014 Tworzenie wymienionych dokumentów.
Zadania. Formy realizacji. Termin realizacji. Sposób dokumentowania.
Sporządzenie projektu sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły. Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju Maj 2014 Sprawozdanie z realizacji własnego planu rozwoju zawodowego.
Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją. Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji
Maj 2014 wniosek i dokumentacja z realizacji stażu.
Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania ośrodka.
Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę Ośrodka Statut Ośrodka, Program Wychowawczy, Regulamin Ośrodka, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Profilaktyki, Plan pracy Ośrodka-Wrzesień — Październik 2012 Notatki własne.
Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w ośrodku oraz przepisami przeciw pożarowymi. Udział w szkoleniu, - praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych. Wrzesień 2013 Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia które odbyto się we wrześniu 2013r.
B. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań Szkoły oraz omawianie prowadzonych i hospitowanych zajęć
Zadania. Formy realizacji. Termin realizacji. Sposób dokumentowania.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu.
Obecność na zajęciach innych nauczycieli, omówienie zajęć.
Wrzesień 2013 — Maj 2014 Arkusze obserwacji zajęć. Notatki i wnioski z prowadzonych zajęć. Hospitacje na własnych zajęciach w wymiarze jednej godziny zajęć w miesiącu.
Prowadzenie zajęć w obecności dyrekcji szkoły, kierownika internatu lub opiekuna stażu i późniejsze ich omówienie.
Wrzesień 2013 – Maj 2014
Arkusze obserwacji zajęć własne wnioski i refleksje , opinia osoby hospitującej na temat pracy dydaktycznej i konspekty zajęć.

Umiejętność analizowania zajęć hospitowanych i prowadzonych samodzielnie - analiza zajęć dydaktyczno-wychowawczych
- zwrócenie uwagi na mocne i słabe strony stażysty, na bieżąco wnioski do dalszej pracy
C. Znajomość środowiska wychowanków, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
Zadania. Formy realizacji. Termin realizacji. Sposób dokumentowania.
Zapoznanie się z programem wychowawczym i profilaktycznym Szkoły.
Analiza programu wychowawczego i profilaktycznego Ośrodka. Opracowanie planu wychowawczego. Wrzesień — Październik 2013 Plan pracy wychowawczej i profilaktycznej na rok szkolny 2013/2014 dla grupy II oraz program zajęć rewalidacyjny w szkole — nauczanie indywidualne.
Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły. Planowanie i organizacja, lub udział w organizowanych wydarzeniach w życiu ośrodka.
Wrzesień 2013 — Maj 2014 Dokumentacja szkolna, zapisy w dziennikach, potwierdzenia uczestnictwa w organizacji imprez szkolnych, programy imprez szkolnych.
Współpraca z nauczycielami w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu trudności wychowawczych i edukacyjnych uczniów.
Rozmowy z uczniami oraz indywidualne spotkania z rodzicami.
Wrzesień 2012 — Maj 2013 Zapisy w dzienniku grupy II i dzienniku zajęć rewalidacyjnych . Zeszyty kontaktowe wychowanków.
Nawiązanie współpracy z nauczycielami — wychowawcami szkolnymi, pedagogiem, psychologiem i pielęgniarką szkolną.
Rozmowy, konsultacje, uwagi, wnioski, opinie o uczniach.
Wrzesień 2013 — Maj 2014 Zapisy w dzienniku grupy II i dzienniku rewalidacyjnym.
D. Podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.
Zadania. Formy realizacji. Termin realizacji. Sposób dokumentowania.
Rozwijanie umiejętności interpersonalnych. Współpraca z nauczycielami, dzielenie się doświadczeniami, analiza i samoocena.
Wrzesień 2013 — Maj 2014 Kontakty interpersonalne z uczniami i gronem pedagogicznym stwierdzone opinią opiekuna stażu.
Uczestniczenie w wewnątrz szkolnych i poza szkolnych formach doskonalenia zawodowego. Udział w kursach, warsztatach, spotkaniach metodycznych, szkoleniach, szkoleniowych radach pedagogicznych itp., zgodnie z potrzebami szkoły.
Wrzesień 2013 — Maj 2014 Zaświadczenia o ukończeniu kursów, szkoleń, warsztatów itp. Współpraca z biblioteką szkolną i pedagogiczną
Zapoznanie się z regulaminem oraz zasobami biblioteki.
Wrzesień 2013 — Maj 2014
Potwierdzenie nauczyciela — bibliotekarza o zapoznaniu się z regulaminem oraz zasobami biblioteki szkolnej oraz biblioteki pedagogicznej.
Doskonalenie multimedialnych technik pracy.
- publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie
- przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej
Wrzesień 2013 — Maj 2014 www.publikacje.edu.pl lub www.edukacja.edux.pl
płyta CD z zapisem elektronicznym
Przygotowanie oraz prowadzenie „Sekcji turystycznej" oraz „Sekcji technologii informacyjnej" w internacie. Przygotowanie wystawy fotograficznej z wycieczki Zakopane – Nowy Targ maj 2014
Październik 2013 — Maj 2014- Semestralne sprawozdanie z przebiegu działalności w/w sekcji na radzie pedagogicznej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.