X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23820
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
......................
nauczyciela mianowanego
SOSW dla Dzieci Słabowidzących nr 8 w Warszawie
ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego


Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1 IX 2011
Data zakończenia stażu: 31 V 2014

(Zastrzega się możliwość modyfikacji PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO w trakcie trwania stażu)

1. Czynności organizacyjne

LP.
Zadania
Formy realizacji

Potwierdzenie realizacji
Terminy realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli - Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (Karta Nauczyciela, Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, poradnik ,,Awans zawodowy nauczyciela: przepisy, procedury, przykłady”, strony internetowe).
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Wniosek o rozpoczęcie stażu IX 2011 r.
2. Wstępna analiza i ocena własnych umiejętności - Podsumowanie dotychczasowej pracy i podejmowanych zadań.
- Określenie dalszej ścieżki zawodowej.
- Przygotowanie i złożenie planu rozwoju zawodowego.
Plan rozwoju zawodowego IX 2011 r.
3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Zbieranie informacji o realizacji zadań, gromadzenie dokumentów, zaświadczeń o ukończeniu różnych form doskonalenia zawodowego, scenariuszy zajęć, zdjęć, opracowań, kserokopii i in. materiałów. Zaświadczenia, świadectwa, sprawozdania, zdjęcia, załączniki do planu, kserokopie itp.
Cały okres stażu

4. Przygotowanie sprawozdania
z realizacji zadań zawartych w planie rozwoju. - Autorefleksja i analiza realizacji podjętych zadań.
- Sformułowanie wniosków.
- Ewaluacja.
Pisemne sprawozdanie
z przebiegu stażu i realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego. V 2014 r.
2. Zadania wynikające z rozporządzenia

§8 ust.2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

LP.
Zadania
Formy realizacji

Potwierdzenie realizacji
Terminy realizacji
1. Poszerzanie wiedzy
i umiejętności w celu doskonalenia warsztatu
i metod pracy - Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, kursach, radach pedagogicznych, lekcjach otwartych, konferencjach metodycznych i warsztatach. Zaświadczenia o udziale
w szkoleniach i kursach;
potwierdzenia udziału
w lekcjach otwartych;
lista obecności na szkoleniowych radach pedagogicznych Cały okres stażu

2. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej - Wykorzystanie w pracy rozwiązań proponowanych w literaturze fachowej oraz źródłach internetowych.
- Poszukiwanie nowych rozwiązań dydaktycznych.
- Wymiana doświadczeń i pomysłów zaczerpniętych z literatury fachowej związanych z procesem nauczania i wychowania dzieci
i młodzieży. Adnotacje w scenariuszach zajęć, notatki.
Na bieżąco
3. Udział w pracy zespołów zadaniowych związanych z realizacją podstawowych funkcji szkoły i wynikających z nich zadań. - Aktywna praca w szkolnym zespole zadaniowym przygotowującym Roczny Program Rozwoju Ośrodka ( realizacja przydzielonych zadań, współtworzenie wymaganej dokumentacji).
- Pomoc w uaktualnianiu strony internetowej Ośrodka.
- Praca w komisjach egzaminacyjnych. Sprawozdania z pracy zespołu zadaniowego, egzemplarze wykonanych materiałów zamieszczonych na stronie internetowej, protokoły z przebiegu poszczególnych części egzaminów gimnazjalnych i maturalnych. Cały okres stażu; wedle potrzeb
4. Praca z uczniem wykazującym trudności w nauce. - Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, indywidualne. Kserokopie materiałów z zajęć. W okresie stażu

5. Współpraca z wychowawcami i nauczycielami wychowanków. - Przekazywanie własnych obserwacji dotyczących postępów w nauce bądź problemów wychowawczych. Notatki własne lub adnotacje w dziennikach zajęć wychowawczych. Cały okres stażu; wedle potrzeb

6. Zorganizowanie pomocy dydaktycznych do pracowni rehabilitacji podstawowej oraz świetlicy (grupa najmłodszych dzieci). - Wybór i zakup pomocy dydaktycznych dostosowanych do potrzeb i możliwości dziecka słabo widzącego.

Faktury, potwierdzenie dyrektora szkoły. Rok szkolny 2011/2012

§8 ust.2 pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

LP.
Zadania

Formy realizacji

Potwierdzenie realizacji
Terminy realizacji
1. Wykorzystanie techniki komputerowej do tworzenia pomocy dydaktycznych dla dzieci z niepełnosprawnością wzrokową. - Opracowywanie pomocy dydaktycznych (teksty zadań, krzyżówki, rebusy, łamigłówki itp.) dostosowanych do możliwości wzrokowych danego dziecka. Przykładowe pomoce dydaktyczne wykonane techniką komputerową. Cały okres stażu

2. Stosowanie techniki komputerowej w opracowywaniu dokumentacji, scenariuszy zajęć, dyplomów. - Opracowywanie dokumentów. Przykładowe dokumenty wykonane techniką komputerową Cały okres stażu

3. Korzystanie z programów komputerowych w pracy z uczniami. - Programy edukacyjne, multimedialne.
Wykaz programów Cały okres stażu

4. Korzystanie z Internetu. - Wykorzystanie materiałów z Internetu.
- Korzystanie z poczty elektronicznej do przesyłania informacji i materiałów do nauczycieli, specjalistów i rodziców wychowanków. Wykaz stron www, wydrukowane materiały Cały okres stażu

5. Publikacje prac i scenariuszy zajęć i uroczystości w Internecie
- Opracowanie prac, scenariuszy
- Zamieszczenie ich na edukacyjnych stronach internetowych. Wydruki komputerowe Cały okres stażu

6. Doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej
i informacyjnej. - Wykonanie prezentacji multimedialnej na temat życia patronki szkoły dr Zofii Galewskiej.
- Wykonanie prezentacji multimedialnej o charakterze informacyjno – reklamowym na temat SOSW dla Dzieci Słabowidzących nr 8 w Warszawie. Rozesłanie jej pocztą elektroniczną do innych szkół, ośrodków, poradni itp.
- Ukończenie kursu komputerowego z zakresu grafiki.
- Współpraca z nauczycielem informatyki. Płyta CD z prezentacją.

Płyta CD z prezentacją

Zaświadczenie o ukończeniu kursu
Egzemplarze wykonanych materiałów
Rok szkolny 2012/2013
Rok szkolny 2011/ 2012

Rok szkolny 2012/ 2013
Cały okres stażu

§8 ust.2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

LP.
Zadania
Formy realizacji

Potwierdzenie realizacji
Terminy realizacji
1. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.
- Opracowanie scenariuszy lekcji.
- Prowadzenie zajęć otwartych. Scenariusze lekcji, potwierdzenie dyrektora szkoły. W okresie stażu
2. Wygłoszenie referatów z zakresu pedagogiki i dydaktyki na Radach Pedagogicznych. - Zebranie i opracowanie materiałów.
- Wystąpienia na Radach Pedagogicznych. Kserokopie protokołów z posiedzeń Rad Pedagogicznych. W okresie stażu
3. Opieka nad studentem odbywającym praktykę (za zgodą dyrektora szkoły). - Wprowadzenie studenta- praktykanta w obowiązki i zadania nauczyciela
i omawianie prowadzonych przez niego lekcji. Ocena praktyki.

W okresie stażu
4.

Przygotowanie „ biblioteczki
wychowawcy internatu”.

- Pozyskiwanie pozycji książkowych i artykułów
z zakresu pedagogiki i dydaktyki, przydatnych
w pracy wychowawcy internatu.
- Stworzenie wykazu adresów stron internetowych przydatnych w pracy wychowawcy internatu. Spis pozycji książkowych


Wykaz stron internatowych W okresie stażu

Rok szkolny
2011/2012

5.

Publikowanie materiałów na serwisach edukacyjnych

- Zamieszczanie na edukacyjnych stronach internetowych scenariuszy zajęć, planu rozwoju zawodowego, programów zajęć i innych materiałów związanych z edukacją i wychowaniem. Zaświadczenie o publikacjach ( adresy stron internetowych)

Cały okres stażu.

6. Współpraca z nauczycielami, wychowawcami i specjalistami w celu rozpoznawania
i niwelowania trudności edukacyjnych i wychowawczych. - Przekazywanie własnych obserwacji i spostrzeżeń dotyczących wychowanków, wspólne poszukiwanie problemów edukacyjnych i wychowawczych.

Potwierdzenie dyrektora szkoły. Na bieżąco

§8 ust.2 pkt 4
Realizacja co najmniej trzech z sześciu zadań

A - Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio
z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

LP.
Zadania
Formy realizacji

Potwierdzenie realizacji
Terminy realizacji
1. Opracowanie i wdrożenie programu warsztatów rozwijających umiejętności prospołeczne dla gimnazjalistek ,,Młoda Dama”. - Prowadzenie zajęć w internacie na podstawie autorskiego programu.
- Uzyskane efekty oddziaływań.
- Wnioski i ewaluacja. Opracowany program, scenariusze zajęć. W okresie stażu
2. Opracowanie i wdrożenie programu ,,Pierwsza pomoc przedmedyczna dla najmłodszych”. - Prowadzenie zajęć w internacie na podstawie autorskiego programu.
- Uzyskane efekty oddziaływań.
- Wnioski i ewaluacja. Opracowany program, scenariusze zajęć. Rok szkolny 2011/2012

C – Poszerzanie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

LP.
Zadania
Formy realizacji

Potwierdzenie realizacji
Terminy realizacji
1. Udział w realizacji programu profilaktyki prozdrowotnej. - Omawianie i promowanie zachowań prozdrowotnych w trakcie zajęć wychowawczych Wpisy w dzienniku zajęć wychowawczych, scenariusze zajęć. Na bieżąco
2. Organizacja konkursów
w internacie. - Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów w internacie.
- Praca z uczniami biorącymi udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych.
Regulaminy konkursów, treść konkursów, dyplomy, sprawozdania i protokoły z przeprowadzonych konkursów. W okresie stażu
3. Organizowanie wycieczek dla wychowanków internatu. Opracowanie i realizacja planów wycieczek Potwierdzenie dyrektora szkoły. W okresie stażu
4. Wyjścia do lokalnych placówek kulturalnych i sportowych. - Wyjścia do kina , teatru, muzeum, galerii, na basen itp. Wpisy w dzienniku zajęć wychowawczych W okresie stażu

E - Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

LP.
Zadania
Formy realizacji

Potwierdzenie realizacji
Terminy realizacji
1. Współpraca z pielęgniarką szkolną w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz higieny osobistej. - Konsultacje z pielęgniarką. Potwierdzenie pielęgniarki szkolnej. W okresie stażu, według potrzeb.
2.

Organizowanie zbiórek, akcji charytatywnych na rzecz osób potrzebujących. - Organizowanie oraz udział w zbiórkach funduszy.

Potwierdzenie dyrektora szkoły / pedagoga
W okresie stażu, według potrzeb

3. Współpraca z osobami i instytucjami działającymi na terenie szkoły. - Współpraca z samorządem uczniowskim /internatu, biblioteką szkolną, pedagogiem szkolnym. Potwierdzenia od opiekuna samorządu szkolnego/internatu, Okres stażu
4. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. - Wdrażanie zaleceń Poradni do pracy
z uczniem.
- Korzystanie z porad pracowników Poradni
w sprawach dotyczących uczniów. Dokumentacja Poradni
i szkolna. Okres stażu
5. Współpraca z Biblioteką Publiczną
- Korzystanie z księgozbiorów, nagrań CD i DVD, publikacji.
- Udział w zajęciach i konkursach. Zaświadczenia Okres stażu
6. Współpraca z Młodzieżowym Domem Kultury
- Udział w zajęciach, warsztatach, konkursach i imprezach. Zaświadczenia Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

LP.
Zadania

Formy realizacji

Potwierdzenie realizacji
Terminy realizacji
1. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, diagnozowanie problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych. - Rozmowy z wychowankami, rodzicami, nauczycielami, psychologiem i pedagogiem szkolnym. Opis działania Okres stażu
2. Opis i analiza postępowania
z uczniem wykazującym problemy w nauce.

- Identyfikacja problemu.
- Geneza i dynamika zjawiska.
- Znaczenie problemu.
- Prognoza.
- Propozycje rozwiązania.
- Uzyskane efekty oddziaływań.
- Wnioski i ewaluacja. Opis i analiza przypadku W okresie stażu
3. Opis i analiza postępowania
z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze. - Identyfikacja problemu.
- Geneza i dynamika zjawiska.
- Znaczenie problemu.
- Prognoza.
- Propozycje rozwiązania.
- Uzyskane efekty oddziaływań.
- Wnioski i ewaluacja. Opis i analiza przypadku W okresie stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.