X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23807
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

OPRACOWANY W OPARCIU O ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI
NARODOWEJ Z DNIA 1 GRUDNIA 2004 R. W SPRAWIE UZYSKIWANIA STOPNI
AWANSU ZAWODOWEGO PRZEZ NAUCZYCIELI

INFORMACJE OGÓLNE O NAUCZYCIELU:

Imię i nazwisko: Marta Puławska
Adres: ul. Zwycięstwa 28, 14-400 Pasłęk
Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Pasłęku
Zajmowane stanowisko: nauczyciel biologii
Posiadany stopień awansu: nauczyciel mianowany
Staż pracy: 8 lat
Okres stażu: 1.09.2011 - 31.05.2014

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE
1. Poznanie procedur awansu zawodowego i opracowanie planu rozwoju:
• wstępna analiza własnych umiejętności,
• zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczących oświaty, awansu zawodowego itd.
• złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu,
• sporządzenie planu rozwoju zawodowego.
2. Dokumentowanie zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego:
• założenie teczki „Awans zawodowy”,
• gromadzenie dokumentacji,
• uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
3. Opracowanie sprawozdania z realizacji zadań zamieszczonych w planie rozwoju zawodowego.
4. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

WYMAGANIA :

§ 8 ust.2 pkt 1.
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

ZADANIE
1. Systematyczne pogłębianie swojej wiedzy dydaktycznej i wychowawczej

FORMY REALIZACJI
• studiowanie literatury fachowej, wyszukiwanie w Internecie informacji pomocnych w nauczaniu,
• udział w kursach, warsztatach, konferencjach, szkoleniowych radach pedagogicznych

TERMIN - na bieżąco

SPOSÓB DOKUMENTACJI
notatki, zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniach

ZADANIE
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy

FORMY REALIZACJI
• wzbogacanie pracowni biologicznej w pomoce dydaktyczne.
• opracowanie różnorodnych materiałów dydaktycznych (scenariusze zajęć, sprawdziany, testy, gry, krzyżówki) ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywizujących i wykorzystaniem technologii komputerowej.
• stosowanie w praktyce różnych metod nauczania biologii.
• obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli,
• aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych

TERMIN – cały okres stażu

SPOSÓB DOKUMENTACJI
zgromadzone środki dydaktyczne, scenariusze lekcji, notatki

ZADANIE
3. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych

FORMY REALIZACJI
• prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów w formie konsultacji indywidualnych lub grupowych ze szczególnym uwzględnieniem uczniów słabych oraz uczniów przygotowujących się do olimpiad i konkursów
• prowadzenie fakultetów dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego z biologii

TERMIN – cały okres stażu

SPOSÓB DOKUMENTACJI
dziennik zajęć pozalekcyjnych

ZADANIE
4. Rozwijanie zainteresowań, poszerzanie wiedzy i świadomości oraz kształtowanie pozytywnych nawyków i zachowań uczniów

FORMY REALIZACJI
• zachęcanie uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach
• przygotowywanie przez uczniów prezentacji, referatów, plansz poglądowych
• promocja zdrowego stylu życia
• współpraca ze Stowarzyszeniem Obrońców Praw Zwierząt w Pasłęku

TERMIN – cały okres stażu

SPOSÓB DOKUMENTACJI
potwierdzenia dyrektora, zgromadzone materiały

ZADANIE
5. Uczestniczenie w pracach organów szkoły

FORMY REALIZACJI
• praca w zespole przedmiotów przyrodniczych
• współpraca z pedagogiem szkolnym,
• współpraca z rodzicami

TERMIN – na bieżąco

SPOSÓB DOKUMENTACJI
Potwierdzenie dyrektora

§ 8 ust.2 pkt 2.
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

ZADANIE
1. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej

FORMY REALIZACJI
• opracowywanie dokumentacji, przygotowywanie pomocy dydaktycznych dla uczniów, testów, dyplomów, opracowywanie scenariuszy
• tworzenie prezentacji w programie Power Point
• wykorzystanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentów do awansu zawodowego
• przeprowadzenie zajęć z wykorzystaniem technik komputerowych, tablicy multimedialnej

TERMIN – na bieżąco

SPOSÓB DOKUMENTACJI
zgromadzona dokumentacja

ZADANIE
2. Korzystanie z Internetu w praktyce szkolnej

FORMY REALIZACJI
• korzystanie z informacji dostępnych w Internecie w celu poszerzenia swojej wiedzy, przygotowania zajęć, zasięgania informacji na temat szkoleń, konkursów, imprez, studiowania publikacji innych nauczycieli
• wskazywanie uczniom przydatnych stron internetowych o tematyce przyrodniczej, a także zawierających informacje na temat egzaminu maturalnego
• Zamieszczenie publikacji w Internecie

TERMIN – cały okres stażu

SPOSÓB DOKUMENTACJI
adresy stron internetowych, zaświadczenia o publikacji

§ 8 ust.2 pkt 3.
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach
wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

ZADANIE
1. Praca w zespole przedmiotowym

FORMY REALIZACJI
• wspólna wymiana doświadczeń
• prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli
• analizowanie wyników maturalnych z przedmiotów przyrodniczych
• przekazywanie nauczycielom uwag i materiałów szkoleniowych z odbytych kursów

TERMIN – cały okres stażu

SPOSÓB DOKUMENTACJI
potwierdzenia, scenariusze przeprowadzonych zajęć,

ZADANIE
2. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów

FORMY REALIZACJI
• konsultacje w sprawach dydaktycznych i wychowawczych z innymi nauczycielami – opinie, wymiana doświadczeń, poszukiwanie rozwiązań
• przygotowywanie we współpracy z innymi nauczycielami konkursów, akademii, przedstawień
• publikacje własnych materiałów na stronach internetowych.

TERMIN – cały okres stażu

SPOSÓB DOKUMENTACJI
scenariusze przedstawień, zaświadczenia

§ 8 ust.2 pkt 4a.
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych,
wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio
z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach
nieletnich.

ZADANIA
1. Nabywanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.

FORMY REALIZACJI
• opracowanie i wdrożenie programu zajęć dodatkowych dla maturzystów
• zredagowanie zadań i przeprowadzenie konkursu o tematyce prozdrowotnej

TERMIN - rok szkolny 2012/2013 i kolejne

SPOSÓB DOKUMENTACJI
Dziennik zajęć pozalekcyjnych, sprawozdanie z przeprowadzonego konkursu

§ 8 ust. 2 pkt 4b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków
dydaktycznych.

ZADANIE
1. Pełnienie funkcji egzaminatora OKE.

FORMY REALIZACJI
• sprawdzanie prac maturalnych z biologii

TERMIN - cały okres stażu

SPOSÓB DOKUMENTACJI
zaświadczenie OKE

§ 8 ust.2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących
zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

ZADANIE
1. Upowszechnianie i popularyzacja edukacji prozdrowotnej

FORMY REALIZACJI
• udział młodzieży w ogólnopolskim programie „Mam haka na raka”
• zorganizowanie i przeprowadzenie szkolnego konkursu o tematyce prozdrowotnej
• prowadzenie zajęć z profilaktyki prozdrowotnej pt. „Wybierz życie - pierwszy krok” profilaktyka raka szyjki macicy oraz „Różowa wstążeczka” profilaktyka raka piersi

TERMIN - rok szkolny 2011/2012 i kolejne

SPOSÓB DOKUMENTACJI
zaświadczenie organizatora, sprawozdanie z przebiegu konkursu, zapisy w dziennikach zajęć

ZADANIE
2. Poszerzenie edukacji ekologicznej

FORMY REALIZACJI
• przygotowanie młodzieży do udziału w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej i w konkursie Eko-Planeta

TERMIN - okres stażu

SPOSÓB DOKUMENTACJI
zaświadczenie organizatora

ZADANIE
3. Współpraca ze środowiskiem lokalnym

FORMY REALIZACJI
• współpraca ze Stowarzyszeniem Obrońców Praw Zwierząt w Pasłęku
• organizowanie wyjazdów do kina, wycieczek dydaktyczno-krajoznawczych mających na celu zapoznanie z dziedzictwem kulturowym regionu i kraju

TERMIN - okres stażu

SPOSÓB DOKUMENTACJI
potwierdzenie dyrektora, karty wycieczek, zapisy w dzienniku

§ 8 ust.2 pkt 4e.
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub
postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi
osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

ZADANIA
1. Współpraca z pedagogiem szkolnym

FORMY REALIZACJI
• spotkania, rozmowy, konsultacje

TERMIN – cały okres stażu

SPOSÓB DOKUMENTACJI
notatki, dokumentacja szkolna

ZADANIA
2. Współpraca z biblioteką szkolną

FORMY REALIZACJI
• współpraca w zakresie zakupu pozycji o tematyce biologicznej oraz ułatwiających przygotowanie się do egzaminu maturalnego z biologii

TERMIN – cały okres stażu

ZADANIA
3. Współpraca z pielęgniarką szkolną

FORMY REALIZACJI
• konsultacje w zakresie profilaktyki zdrowotnej, realizacji zajęć z profilaktyki przeciwnowotworowej

TERMIN – cały okres stażu

ZADANIA
4. Współpraca ze Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Elblągu

FORMY REALIZACJI
• realizacja programu profilaktycznego pt. „Wybierz życie – pierwszy krok”

TERMIN – cały okres stażu

SPOSÓB DOKUMENTACJI
potwierdzenie Sanepidu

§ 8 ust.2 pkt 5.
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów
edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem
specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

ZADANIE
1. Stała współpraca z rodzicami w zakresie niesienia pomocy uczniom z problemami dydaktycznymi lub wychowawczymi.

FORMY REALIZACJI
• uważna obserwacja uczniów
• poznanie środowiska domowego wychowanków
• indywidualne konsultacje z rodzicami.
• wspólne spotkania ucznia, rodzica, nauczyciela i pedagoga szkolnego.
• stały kontakt telefoniczny
• natychmiastowe informowanie o problemach i podejmowanie właściwych zadań.
• ustalenie i zastosowanie środków zaradczych.

TERMIN – cały okres stażu

SPOSÓB DOKUMENTACJI
notatki własne, opis przypadku, zapisy w dzienniku

ZADANIE
2. Opis i analiza przypadków – rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych

FORMY REALIZACJI
• zdiagnozowanie wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych,
• ustalenie i zastosowanie środków zaradczych, podsumowanie i wnioski

Plan jest otwarty i może ulegać modyfikacji w trakcie trwania stażu.

Opracowała
Marta Puławska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.