X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 23805

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan został sporządzony w formie tabeli
(L.p. Zadanie Formy realizacji Termin )

§ 8 ust. 2 pkt 1

UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW W PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ LUB OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE PRACY WŁASNEJ I PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY

1. Doskonalenie umiejętności planowania pracy.
-Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego.
-Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.
-Gromadzenie dokumentacji.
-Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Sierpień-wrzesień 2011
Okres stażu
2014

2. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych.
-Udział w szkoleniach, warsztatach, kursach, seminariach dostosowanych do potrzeb własnych i szkoły.
-Udział w szkoleniowych posiedzeniach rady pedagogicznej.
-Korzystanie z literatury fachowej i pedagogicznej.
Okres stażu

3. Opracowanie dokumentacji szkolnej.
-Opracowanie rozkładów materiału do nauczania fizyki i matematyki na bazie nowych podręczników, uaktualnienie przedmiotowego systemu oceniania.
-Opracowanie planów pracy wychowawczej oraz innych dokumentów szkolnych.
Okres stażu.

4. Aktywne wspieranie uczniów w drodze do sukcesu, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.
-Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach organizowanych na terenie szkoły, w środowisku lokalnym oraz na szczeblu ogólnopolskim.
-Przygotowywanie i przeprowadzanie konkursów z fizyki i matematyki na terenie szkoły.
-Udział w projekcie „Zajęcia pozalekcyjne kluczem do sukcesu wielkopolskiego gimnazjalisty”
-Udział w projekcie „Zagrajmy o sukces”.
Okres stażu
2010/2012
2011/2012

5. Aktywizowanie uczniów do samorealizacji poprzez udział w życiu kulturalnym oraz integracja zespołu klasowego.

-Motywowanie uczniów do działalności w organizacjach uczniowskich działających na terenie szkoły.
-Organizowanie i pomoc w organizowaniu akcji, imprez szkolnych i apeli.
-Organizowanie wycieczek szkolnych i klasowych.
Okres stażu.

6. Analiza wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych
w poszczególnych latach.
-Analiza wyników uczniów po Szkole Podstawowej i wyników egzaminów gimnazjalnych.
-Wypracowanie wniosków do dalszej pracy.

7. Prowadzenie zajęć wyrównawczych z fizyki i matematyki.
- Prowadzenie zajęć.

§ 8 ust. 2 pkt 2

WYKORZYSTYWANIE W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ

1.Podejmowanie działań w celu doskonalenia umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
- Samodzielne nabywanie umiejętności posługiwania się nowymi technikami komputerowymi.

2.Wykorzystanie komputera
w pracy zawodowej.
-Wyszukiwanie materiałów znajdujących się w Internecie do planowania i prowadzenia lekcji.
-Przygotowywanie materiałów dydaktycznych na zajęcia.
-Projektowanie i drukowanie dyplomów za udział w konkursach oraz pomocy dydaktycznych.
-Wykorzystywanie powiązania arkusza kalkulacyjnego z edytorem tekstu do sporządzania dokumentacji dla rodziców, sporządzania programów ułatwiających pracę wychowawcy.

3.Wykorzystanie Internetu w pracy i życiu codziennym.
-Gromadzenie informacji.
-Publikowanie materiałów własnych i wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.
-Przesyłanie drogą elektroniczną informacji do uczniów jak i rodziców.

§ 8 ust. 2 pkt 3

UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE OTWARTYCH ZAJĘĆ, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ

1. Prowadzenie szkolenia w ramach WDN
-Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli.
-Przygotowanie materiałów szkoleniowych.

2.Udział w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
- -Udział w pracach zespołu samokształceniowego nauczycieli przedmiotów matematyczno – przyrodniczych.

3. Prowadzenie zajęć otwartych i lekcji koleżeńskich.
- Prowadzenie lekcji otwartych.

4. Dzielenie się pomysłami na ciekawe lekcje.
-Opracowanie i udostępnienie materiałów dydaktycznych do wykorzystania na lekcjach matematyki.
-Współpraca z nauczycielami w zakresie korelacji międzyprzedmiotowej.

5. Opracowanie materiałów do publikacji.
- Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
- Opublikowanie planu rozwoju zawodowego w Internecie.

§ 8 ust. 2 pkt 4a

OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH ODPOWIEDNIO Z OŚWIATĄ, POMOCĄ SPOŁECZNĄ LUB POSTĘPOWANIEM
W SPRAWACH NIELETNICH

1.Współpraca z rodzicami uczniów.
- Pogadanki z rodzicami.
- Rozmowy indywidualne.
- Rozmowy telefoniczne.

2.Opracowanie programu pracy z uczniem z opinią / orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
- Opracowanie i wprowadzenie do realizacji programu pracy z uczniem wymagającym indywidualizacji.

3.Opracowanie i wdrożenie planu wychowawczego dla klasy 2e.
- Opracowanie programu wychowawczego uwzględniającego potrzeby zespołu klasowego.

§ 8 ust. 2 pkt 4b

WYKONYWANIE ZADAŃ DORADCY METODYCZNEGO, EGZAMINATORA OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ, EKSPERTA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ LUB EGZAMINACYJNEJ DLA NAUCZYCIELI UBIEGAJĄCYCH SIĘ O AWANS ZAWODOWY, RZECZOZNAWCY DO SPRAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

1.Uzyskanie tytułu egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
- Ukończenie kursu na egzaminatora.

2. Wykonywanie zadań egzaminatora.
- Udział w pracach komisji egzaminacyjnej.

§ 8 ust. 2 pkt 4c

POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH

1.Organizowanie zajęć pozalekcyjnych.
-Prowadzenie zajęć uzupełniających wiedzę z fizyki i matematyki.
-Prowadzenie zajęć w okresie ferii zimowych.

2.Organizowanie wycieczek klasowych, szkolnych i innych imprez na rzecz uczniów.
-Wyjazd podczas ferii zimowych do Torunia – Planetarium i Orbitarium.
-Wyjazdy do kina.
-Wycieczki turystyczno – krajoznawcze.

3.Współpraca w organizowaniu uroczystości szkolnych.
-Współorganizowanie uroczystości szkolnych.
-Uczestnictwo w akcji „Sprzątanie Świata”
-Współudział w organizowaniu „Jarmarku Bożonarodzeniowego”.
-Współudział w organizowaniu „Pikniku Naukowego”.
-Współudział w obchodach Święta Szkoły – Dni Olimpijczyka.

4.Organizowanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych.
-Przygotowanie uczniów do konkursów.
-Organizacja konkursów z fizyki oraz matematyki.

§ 8 ust. 2 pkt 4e

WYKONYWANIE ZADAŃ NA RZECZ OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH WE WSPÓŁPRACY Z INNYMI OSOBAMI, INSTYTUCJAMI SAMORZĄDOWYMI LUB INNYMI PODMIOTAMI

1.Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
-Zachęcanie rodziców uczniów mających problemy w nauce do badań dzieci w poradni.

2.Współpraca z parafią.
-Współudział w rekolekcjach.

3.Współpraca ze służbą zdrowia.
-Pogadanki z pielęgniarką, lekarzem.

4.Współpraca z Urzędem Miasta i Gminy.
-Pozyskanie informacji geodezyjnych dla przeprowadzenia projektu planowania przestrzennego działki.

§ 8 ust. 2 pkt 5

UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB INNYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI TYPU I RODZAJU SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL JEST ZATRUDNIONY

1.Rozpoznawanie przypadków z problemami edukacyjnymi, wychowawczymi lub innymi.
- Zdiagnozowanie problemu.
- Analiza przypadków.
- Rozwiązywanie problemów.

Nie podawałam wszędzie okresu gdyż odbywało się w całym stażu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.