X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 23789

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Cieplicach
Dyrektor szkoły: mgr Wiesław Borek
Nauczyciel stażysta: mgr Gabriela Sieradzka
Opiekun stażu: mgr Danuta Tara
Czas trwania stażu: dziewięć miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2013 r.
Data zakończenia stażu: 31 maja 2014 r.
Wykształcenie: Wyższe z przygotowaniem pedagogicznym

I. Cel główny:
Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego Stopnia Awansu Zawodowego – Nauczyciela Kontraktowego.

II. Cele szczegółowe:
1. Zapoznanie się z organizacją, zadaniami oraz zasadami funkcjonowania szkoły, w tym:
a) przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły,
b) sposobu prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole,
c) przepisów dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki w szkole.
2. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu oraz ich późniejsze omawianie.
3. Prowadzenie zajęć z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu. Omawianie poszczególnych zajęć z opiekunem stażu.
4. Podnoszenie kwalifikacji i własnych kompetencji zawodowych poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły
( § 6 ust.1 pkt 1 )


ZADANIA
FORMY REALIZACJI

DOWODY REALIZACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI
TERMINY

Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego


Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela stażysty(Rozporządzenie MENiS z dnia 1. XII. 2004 r., oraz Rozporządzenie MEN z dnia 14. XI. 2007 r., Karta Nauczyciela –Ustawa z dnia 26.I.1982r.)
Opracowanie i zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego
IX 2013

Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami
Obserwacja, udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej

Organizacja zajęć własnych, udział w lekcjach i spotkaniach zespołów
IX 2013

Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły

Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły: Statut Szkoły, program wychowawczy, WSO. Udział w Radach Pedagogicznych
Notatki własne

Cały okres stażu


Poznanie sposobu prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji

Analiza dokumentacji szkoły: dziennik lekcyjny, arkusze ocen


Wpisy w dzienniku IX/X 2013


Zapoznanie się z
podstawowymi zasadami
bezpieczeństwa i higieny
pracy w szkole oraz przepisami przeciw pożarowymi

Udział w szkoleniu BHP, lektura obowiązujących w tym zakresie przepisów, praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych
Zaświadczenie o odbyciu szkolenia BHP
Cały okres stażu

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy lekcji
Teczka stażysty
Cały okres stażu

Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją
Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji
Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu
V 2014


Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób
zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły,
(§ 6 ust. 2 pkt 2)

Zapoznanie się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania
Analiza podstawy programowej

Notatki własne

IX 2013

Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym

Udział w kursach i szkoleniach. Lektura czasopism pedagogicznych i psychologicznych oraz książek o tematyce pedagogiczno –psychologicznej.

Zaświadczenia,
notatki własne
Cały okres stażu

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela
Obecność na lekcjach innych nauczycieli, omówienie zajęć

Notatki własne


Raz w miesiącu przez cały okres stażu

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna, innego nauczyciela lub dyrektora Opracowanie konspektu (scenariusza) zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja Konspekty z zajęć, uwagi do realizacji
Raz w miesiącu przez cały okres stażu

Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności

Działanie autorefleksyjne, dokumentacja efektów własnej pracy
Samoocena i autorefleksja
Cały okres stażu

Wspomaganie aktywności twórczej dzieci
Organizacja gier i zabaw ruchowych oraz wprowadzanie różnych technik podczas zajęć plastycznych i technicznych
Scenariusze zajęć, wpisy w dzienniku zajęć pozalekcyjnych
Cały okres stażu

Udzielanie się w pracach wychowawczych szkoły

Organizowanie lub współorganizowanie apeli i imprez szkolnych.
Współtworzenie Gazetki Szkolnej
Scenariusze, notatki własne
Cały okres stażu

Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność
współpracy ze środowiskiem uczniów (§ 6 ust. 2 pkt. 3.)

Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów oraz ich problemów dydaktycznych

Gromadzenie informacji o sytuacji rodzinnej uczniów oraz specjalnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych. Poszerzanie wiedzy w zakresie nowoczesnych metod wychowawczych poprzez studiowanie fachowej literatury.
Notatki własne
Cały okres stażu

Poznanie instytucji mogących pomóc
w sprawach wychowawczych
Własne poszukiwania, rozmowa w zespole wychowawczym
Spis niezbędnych telefonów kontaktowych do instytucji wspomagających proces wychowawczy
XII 2013/I 2014

Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów
Czytanie literatury pedagogicznej, rozmowy w zespole wychowawczym
Spis przeczytanych książek i uwagi do ich treści, notatki własne
Cały okres stażu
Umiejętność omawiania własnych lub obserwowanych zajęć (§ 6 ust. 2 pkt 4)

Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron
Autorefleksja, analiza własnej pracy i możliwości samorozwoju, wnioski

Samoocena i wnioski do dalszej pracy
Cały okres stażu

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
Opublikowanie planu rozwoju zawodowego w Internecie oraz udostępnianie innym nauczycielom
Strona WWW oraz szkolna dokumentacja
Cały okres stażu

Doskonalenie umiejętności interpersonalnych

Współpraca z gronem pedagogicznym, dzielenie się doświadczeniami
Kontakty interpersonalne z nauczycielami, a także z uczniami
Cały okres stażu
Doskonalenie
multimedialnych
technik pracy

Wykorzystanie Internetu
w pracy nad rozwojem zawodowym, przygotowaniu lekcji oraz na lekcjach z uczniami
Publikacja w Internecie planu rozwoju.
Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
Udział w szkoleniach i kursach metodą e-lerningową. Teczka stażysty, płyta CD z zapisem elektronicznym
Cały okres stażu


Zatwierdzam do realizacji

....................................
MIEJSCOWOŚĆ, DATA PODPIS I PIECZĘĆ DYREKTORA


....................................
PODPIS NAUCZYCIELA

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.