X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 23322

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

Magdalena Pisera nauczyciel kontraktowy
Przedszkole Miejskie ...
Opiekun stażu – mgr Henryka Gwarczyk


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
na stopień nauczyciela mianowanego

1. Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2011 r.
2. Termin zatwierdzenia planu:
3. Termin zakończenia stażu: 31.05.2014 r.

§ 7 ust.1 pkt.1
Uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb przedszkola i środowiska lokalnego.

Zadania

Formy realizacji

Terminy

Dowody realizacji

Osoby i czynniki wspierające

Zamierzone efekty
Udział w pracach Rady Pedagogicznej zgodnie z kompetencjami określonymi w prawie oświatowym.

Współpraca z Radą Rodziców.

Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.

Aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, współpraca z innymi nauczycielami i dyrektorem.

Pozyskiwanie środków materialnych na rzecz lepszego funkcjonowania placówki i grupy.
Wyszukiwanie sponsorów i darczyńców.
Pomoc w przygotowywaniu uroczystości, wycieczek, strojów.
Nawiązanie współpracy ze Szkołą Podstawową Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie; Biblioteką Publiczną, Komendą Policji, Strażą Miejską, Przychodnią Zdrowia „Medar”; Poradnią psychologiczno – pedagogiczną w Ozorkowie, Miejskim Ośrodkiem Kultury, MOPS. Zapoznanie z pracą w/w instytucji, organizowanie wspólnych akcji edukacyjnych i społecznych.

Zgodnie z harmono-gramem posiedzeń Rady Pedagogi-
Cznej.

Przez cały okres stażu.

Przez cały okres trwania stażu.

Aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, współpraca z innymi nauczycielami i dyrektorem.

Plan współpracy z rodzicami.
Protokolarz spotkań z Radą Rodziców.

Zapisy w dzienniku, zdjęcia, harmonogramy uroczystości, spotkań, zdjęcia, wpisy do kroniki przedszkolnej.
Organizacja imprez okolicznościowych.

Dyrektor
Grono pedagogiczne.

Dyrektor
Grono pedagogiczne.

Dyrektor, Grono pedagogiczne.
Psycholog
Pedagog
Poprzez czynny udział w radach pedagogicznych
wzbogacę swoją wiedzę z zakresu pracy i funkcjonowania przedszkola.
Będę współpracować z współpracy z gronem pedagogicznym.

Będę potrafiła zaangażować rodziców w życie przedszkola.
Docenię współpracę z rodzicami podopiecznych.
Wspólnie z innymi nauczycielkami zamierzam planować imprezy i uroczystości przedszkolne.
Docenię celowość i potrzebę współpracy ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspomagającymi pracę przedszkola.
Zyskam satysfakcję z dobrze wykonanego zadania.
Będę potrafiła zaangażować innych do wspólnych akcji edukacyjnych na rzecz dzieci.

§ 7 ust.1 pkt.2
Samodzielnie lub poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych.

Zadania

Formy realizacji

Terminy

Dowody realizacji

Osoby i czynniki wspierające

Zamierzone efekty
Uczestniczenie w różnych instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje i umiejętności, podnoszących poziom pracy.

Doskonalenie własnego warsztatu pracy
poprzez wykorzystywanie nowych metod nauczania.

Powiększanie własnej biblioteczki metodyczno – przedmiotowej we wzbogaceniu
swojego warsztatu pracy.

Aktywny udział we wszystkich formach doskonalenia typu
warsztaty metodyczne,
kursy doskonalące,
szkolenia, konferencje.

Czytanie literatury pedagogicznej, śledzenie stron internetowych
Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi poprzez aktywną pracę nad samokształceniem.

Założenie teczki z artykułami referatami o tematyce związanej z pracą w przedszkolu

Zbieranie i tworzenie materiałów dydaktycznych, dekoracja sali itp.

W zależności od terminów

Przez cały okres stażu

Przez cały okres stażu

Przez cały okres stażu Świadectwa,
dyplomy,
certyfikaty.

Dziennik zajęć, scenariusze, konspekty, plany pracy, pomoce dydaktyczne, prace dzieci .

Spis bibliograficzny
Materiały dydaktyczne.

Elementy dekoracyjne, stroje, maski. WODN
Wydawnictwa
Pedagogiczne.

Opiekun stażu, dyrektor, nauczyciele wychowania przedszko-lnego.

Internet
czasopisma
książki

Wzbogacę swój warsztat pracy.
Zdobędę wiedzę merytoryczną dotyczącą wykonywanego zawodu.
Podniosę własne kompetencje i umiejętności w wykonywanej pracy.

Udoskonalę swój warsztat pracy poprzez realizację nowatorskich metod nauczania.

W wyniku pracy nad samokształceniem wdrożę nowatorskie formy pracy z dziećmi.

Pogłębię swój warsztat pracy poprzez zakup i wypożyczanie interesujących mnie pozycjo książkowych.
Rozwinę własną wiedzę dydaktyczną.
Wykorzystam przeczytane treści w pracy z wychowankiem.

Będę umiała zorganizować materiały plastyczne do wykonania dekoracji.
Wzbogacę warsztat pracy o nowe elementy dekoracyjne.
Rozwinę talent plastyczny i zmysł estetyczny

§ 7 ust.1 pkt.3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel
odbywa staż.

Zadania

Formy realizacji

Terminy

Dowody realizacji

Osoby i czynniki wspierające

Zamierzone efekty
Wnikliwa analiza procedur awansu zawodowego.

Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego.

Udział w radach pedagogicznych i konferencjach szkoleniowych podejmujących w/w temat.

Konsultacje z dyrektorem i opiekunem stażu.
Wyszukiwanie i analizowanie przepisów prawa oświatowego Dokumenty Prawa Oświatowego: * Ustawa o Systemie Oświaty,
*Karta Nauczyciela,
*Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
Dokumenty Prawa Wewnątrzprzedszkolnego:
*Statut,
* Plan Rozwoju Placówki,
* Plan Pracy Przedszkola,
* Dokumenty Nauczyciela,

Opracowanie sprawozdań okresowych i sprawozdania końcowego z odbywanego stażu.

Analiza dokumentów prawnych,
Śledzenie stron internetowych MEN.

Sporządzanie notatek, analiza przepisów oświatowych dotyczących awansu. Przez cały okres stażu

Przez cały okres stażu

Według propozycji i harmonogramu szkoleń. Potwierdzenia,
notatki
materiały i publikacje z prasy oświatowej i Internetu.

Notatki, baza stron www

Notatki, zaświadczenia, potwierdzenia obecności na radach. Dyrektor,
opiekun stażu

Dyrektor
Opiekun stażu

Dyrektor, osoby prowadzące szkolenia.

Osoby prowadzące szkolenia. Wzbogacę wiedzę merytoryczną, metodyczną, prawną z zakresu prawa oświatowego.
Będę umiała poprawnie interpretować zapisy w dokumentach prawa oświatowego.
Dokonam analizy dokumentów prawa oświatowego.

Dokonam opracowania sprawozdań w trakcie odbywania stażu.
Podsumuję swoje dotychczasowe osiągnięcia.
Dokonam bilansu z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Wzbogacę wiedzę poprzez analizowanie dokumentów prawa oświatowego.

Poszerzę wiadomości z zakresu przepisów prawa oświatowego.

§ 7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Zadania

Formy realizacji

Terminy

Dowody realizacji

Osoby i czynniki wspierające

Zamierzone efekty
Wstępna ocena własne wiedzy i umiejętności.

Współpraca z opiekunem stażu.
Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.

Zawarcie kontraktu.

Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i dyrektora.

Prowadzenie zajęć koleżeńskich.

Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.

Prezentacja metod i form pracy rodzicom wychowanków.

Promowanie i przedstawianie dorobku artystycznego wychowanków.

Autorefleksja.
Rozmowy z dyrektorem.
Arkusz samooceny.
Ocena długości rzeczywistej długości stażu.

Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.

Określenie treści zawartych w kontrakcie.

Określenie ścieżki rozwoju zawodowego.

Wnioski z obserwacji.

Konsultacja, opracowanie scenariuszy zajęć ich analiza.

Konsultacje, wnioski z przeprowadzonych zajęć.

Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie WWW;
Publikacja scenariuszy zajęć.

Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej, w tym opieka nad kroniką przedszkolną.
Uzupełnianie dzienników zajęć, miesięcznych planów pracy, kart obserwacji dzieci – modyfikowanie nowych do potrzeb własnych; tworzenie własnych.

Wybór odpowiedniego programu nauczania w oparciu o merytoryczne wartości.

Stosowanie w procesie dydaktycznym Pedagogiki Zabawy Klanza,
wybranych technik relaksacyjnych ( W. Sherborne, Bajkoterapia Marii Molickiej), twórczych metod pracy z dzieckiem.

Zajęcia otwarte dla rodziców.

Uaktualnianie tablicy informacyjnej dla rodziców i kącika prac dzieci.

Występy artystyczne
i okolicznościowe.
Przygotowywanie dzieci do konkursów na terenie miasta.

sierpień/ wrzesień 2010

IX
2011

IX
2011

IX.2011 r.

Sukcesywnie,
na bieżąco.

Według potrzeb.

Na bieżąco.

Według potrzeb

Na bieżąco.
Według potrzeb.

Sukcesywnie.

Cały okres stażu

Według potrzeb
Przez cały okres stażu.

Zgodnie z harmonogramem uroczystości.

Harmonogram spotkań.

Kontrakt.

Plan rozwoju zawodowego.

Konspekty

Konspekty
Arkusz hospita-
cyjny

Konspekty
Scenariusze
Notatki

Strona www

Karty obserwacji.
Konspekty, scenariusze.
Kronika przedszkolna.

Wpis w dzienniku zajęć, potwierdzenie dyrektora

Konspekty
Scenariusze.
Notatki.

Lista obecności.
Zdjęcia, scenariusze uroczystości, publikacje w lokalnej prasie, prace wychowanków.

Zdjęcia, scenariusze.

Dyrektor.

Opiekun stażu

Dyrektor.
Opiekun stażu.

Dyrektor.
Opiekun stażu.

Opiekun stażu.
Nauczyciele.

Opiekun stażu.
Dyrektor.

Grono pedagogiczne.

Dyrektor.

Dokonam analizy dorobku pracy zawodowej.
Ocenię zakres posiadanych wiadomości i umiejętności.

Będę umiała poprawnie sformułować wniosek o rozpoczęcie stażu.

Przygotuję plan rozwoju zawodowego zgodnie w wymaganiami MEN.
Będę umiała określić przebieg rozwoju zawodowego.

Poprzez obserwację zajęć wzbogacę i udoskonalę swój warsztat pracy.
Wyciągnę wnioski do dalszej pracy.
Wzbogacę relacje między koleżeńskie.

Przeprowadzę dla opiekuna stażu i dyrektora zajęcia pokazowe.
Będę miała okazję pochwalić się swymi umiejętnościami w pracy z dzieckiem.
Poprawnie i rzetelnie zrealizuję zamierzone cele zgodnie z wybranym programem nauczania.

Dostarczę wiedzę teoretyczną i praktyczną innym nauczycielom.
Przyczynie się do podniesienia poziomu pracy pedagogicznej koleżanek.
Zbuduję pozytywne relacje z koleżankami.
Będę miała okazję pochwalić się swoimi umiejętnościami w pracy z wychowankiem.

Opublikuję materiały własne na stronie internetowej przedszkola i innych.
Będę miała okazja zaprezentować swoje umiejętności.

Udoskonalę swój warsztat pracy.
Dostarczę satysfakcji sobie i podopiecznym.
Urozmaicę pracę z dziećmi.
Opracuję własne karty obserwacji dzieci.
Wykorzystam zdolności plastyczne w prowadzeniu stron kroniki przedszkolnej.
Poprawię jakość diagnozowania dzieci.

Pogłębię wiedzę merytoryczną w wykonywanym zawodzie.
Dokonam analizy wybranego programu nauczania.

Zastosuję i wykorzystam ciekawe techniki w pracy z dziećmi.
Zdobędę satysfakcję z dobrze wykonanego zadania.

Zyskam satysfakcję i zadowolenie z dobrze wykonanego zadania.
Będę promowała przedszkole pośród rodziców.
Pogłębię relacje między przedszkolem, a środowiskiem rodzinnym wychowanków.
Stworzę okazję do obserwowania dzieci podczas zabaw i pracy w przedszkolu.

Zdobędę satysfakcję z przygotowania dzieci do uroczystości.
Wykorzystam wiedzę do układania programów uroczystości.
Będę promowała dzieci uzdolnione.
Stworzę dzieciom okazję do prezentowania swoich zdolności i talentów na terenie miasta.

§ 7 ust.2 pkt.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Zadania

Formy realizacji

Terminy

Dowody realizacji

Osoby i czynniki wspierające

Zamierzone efekty
Współorganizowanie i udział w realizacji programów profilaktycznych i projektów edukacyjnych i konkursów.

Pełnienie funkcji koordynatora do spraw wdrażania wszelkich akcji na terenie placówki.

Organizowanie spotkań z rodzicami.
Tworzenie jednorodnego środowiska wychowawczego.

Organizowanie uroczystości przedszkolnych i wycieczek po najbliższej okolicy.

Prowadzenie i organizowanie zajęć mających na celu profilaktykę w zakresie higieny – zajęcia z panią higienistka Martą Banasiak z przychodni „Kro – Medic” w Ozorkowie z zakresu higieny jamy ustnej;
z zakresu zdrowego żywienia, bezpieczeństwa dzieci: ogólnopolski program pt. „Zdrowy przedszkolak”.
„Bezpieczni na drodze”.

Opracowanie rocznego planu pracy pt. „Zdrowy Przedszkolak przyjacielem przyrody”.

Zorganizowanie między przedszkolnych konkursów plastycznych.

Wyszukiwanie i wdrażanie akcji społecznych: np. Cała Polska czyta dzieciom, WOŚP, I Ty możesz zostać św. Mikołajem, wstąpienie do ogólnopolskiego klubu „Gaja”: wzbogacanie ogrodu przedszkolnego w nowe sadzonki drzew, zbiórka makulatury w ramach akcji „Ratujmy konie”.

Poznanie środowiska wychowanków poprzez indywidualne kontakty z rodzicami, współpracę z placówkami socjalnymi.

Zebrania z rodzicami i Radą Rodziców.
Spotkania z gośćmi-pedagog, psycholog, logopeda.
Współorganizacja uroczystości okolicz-nościowych, festynów.

Opracowywanie scenariuszy, materiałów i dekoracji do
imprez, przygotowanie dzieci do uroczystości:
Pasowanie na przedszkolaka,
Jasełka dla rodziców,
Karnawał,
Dzień Babci i Dziadka,
Dzień Mamy i Taty,
kiermasz rekwizytów świątecznych,
zakończenie roku szkolnego.
Wyjścia do parku, Straży Pożarnej, Apteki, Poczty, Biblioteki.

Według potrzeb.

Wrzesień 2011.

W okresie stażu.

według harmonogramu.

Według potrzeb.

Według kalendarza akcji i imprez

Scenariusze,
Karty pracy.
Zdjęcia
Wpisy do kroniki.

Plan
Wpisy w dziennik.

Wpisy w dziennik, zdjęcia, kronika.

Potwierdzenia uczestnictwa
Fotografie,
Protokoły z realizacji

Listy obecności.

Fotografie, scenariusze uroczystości, wpisy w dzienniku zajęć.
Publikacje w lokalnej prasie.

Grono pedagogiczne.

Marta Banasiak

Katarzyna Stokwiszewska

Agnieszka Kubiak.

Grono pedagogiczne.
Agnieszka Kubiak

Dyrektor, opiekun stażu, psycholog, logopeda, pedagog, kurator sądowy.

Dyrektor, opiekun stażu, rodzice.

Będę promowała zdrowy styl życia wśród dzieci.
Przyczynię się do utrzymania zdrowych nawyków żywieniowych podopiecznych.
Udekoruje salę przedszkolną na wizytę Funkcjonariuszy Policji w związku z akcją „Bezpieczna droga do przedszkola”.
Przyczynię się do zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w placówce i po nią.

Sprecyzuję zadania i opracuję roczny plan pracy przedszkola.

Będę współorganizatorką konkursów plastycznych.
Stworzę okazję do prezentacji uzdolnień plastycznych dzieci na terenie miasta.

Będę promowała działalność przedszkola poprzez udział w akcjach społecznych.
Pokażę dzieciom wzorce do naśladowania.

Będę umiała budować pozytywne relacje z rodzicami moich podopiecznych.
Poprzez ścisłą współpracę z rodzicami moich dzieci zapewnię spójność oddziaływań wychowawczych.
Stworzę warunki do optymalnego rozwoju dziecka.

Ułożę scenariusze uroczystości, z podziałem na role i poszczególne sekwencje.
Dam dzieciom możliwość zaprezentowania swoich zdolności.
Zaprezentuję przedszkole na terenie miasta.

§ 7 ust.2 pkt.3
Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania

Formy realizacji

Terminy

Dowody realizacji

Osoby i czynniki wspierające

Zamierzone efekty
Wykorzystanie technologii informatycznej.

Wykorzystanie technik komputerowych i Internetu.

Wzbogacanie strony internetowej przedszkola.

Przesyłanie prac i dokumentów, sprawozdań drogą internetową.

Przygotowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym.

Opracowanie dokumentów, konspektów
scenariuszy lekcji, hospitacji, planów miesięcznych.

Wykorzystywanie publikacji, scenariuszy.

Współpraca z nauczycielem prowadzącym stronę internetową przedszkola: przekazywanie bieżących materiałów związanych z pracą grupy, pedagogizacja rodziców. Przez cały okres stażu

Na bieżąco.

Potwierdzenia

Dokumentacja przedszkolna.

Materiały i zapiski własne.

Adres strony

Jolanta Kanicka Utrwalę i wzbogacę wiadomości z zakresu technologii informacyjnej.

Wykorzystam technologię informacyjną do potrzeb własnych.

Powiększenie zasobów warsztatu pracy.

Będę umiała współpracować z koleżanką, wyciągać wnioski, konsultować się w wybranych kwestiach.

§ 7 ust.2 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych przez nauczyciela.

Zadania

Formy realizacji

Terminy

Dowody realizacji

Osoby i czynniki wspierające

Zamierzone efekty
Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
Wykorzystywanie ich w praktyce.

Rozwiązywanie trudności wychowawczych.

Analiza indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.
Studiowanie literatury metodycznej, psychologicznej.
Pogłębianie i aktualizacja wiedzy.

Uczestnictwo w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego.

Konsultacje specjalistyczne z psychologiem przedszkolnym i pedagogiem.

Właściwy dobór metod i technik poznawania dzieci.

Niwelowanie trudności
edukacyjnych w ramach wyrównywania szans. Kierowanie na zajęcia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu.
Cały okres stażu.

Według harmonogramu szkoleń, konferencji, wykładów

Przez cały okres stażu.

Przez cały okres stażu.

Notatki własne.

Potwierdzenia, dyplomy,
zaświadczenia

Notatki własne.
Zapisy w dzienniku.

Arkusze obserwacji.
Notatki własne.

Dyrektor.

WODN

Kamila
Elżbieta Skonieczna

Zespół psychologiczno-pedagogiczny. Wzbogacę wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
Będę umiała wykorzystać zdobyte informacje w praktyce.

Przyczynię się do niwelowania trudności wychowawczych w pracy z dzieckiem.
Będę umiała wykorzystać zdobyte wiadomości w pracy z wychowankiem.
Nawiążę współpracę z psychologiem i pedagogiem.

Będę umiała właściwie dobrać metody i techniki.

Będę umiała wykorzystać współpracę z psychologiem, logopedą, pedagogiem prowadzących zespoły psychologiczno –pedagogiczne.
Przyczynię się do wyrównywania szans edukacyjnych dzieci.

§ 7 ust.2 pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania przedszkola, w której nauczyciel odbywał staż.

Zadania

Formy realizacji

Terminy

Dowody realizacji

Osoby i czynniki wspierające

Zmierzone efekty
Analiza przepisów prawa oświatowego.
Dokumentowanie prawa wewnątrz
przedszkolnego.

Organizacja pracy wspomagającej rozwój dzieci zgodnie z przepisami o pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Organizowanie i współorganizowanie wycieczek .
Studiowanie przepisów oświatowych, śledzenie ich nowelizacji.
Konstruowanie planów wynikowych, dokumentów nauczania.

Prowadzenie pracy indywidualnej w zakresie wyrównywania deficytów rozwojowych.

Kompletowanie dokumentacji, ustalanie i organizowanie wyjazdów, programu zwiedzania.

Przez cały okres stażu

Cały okres stażu

Według terminarza wyjazdów, wycieczek Plany wynikowe, terminarze,
dokumentacja przedszkolna.

Notatki
Karty pracy

Karty wycieczki, oświadczenia rodziców.

Dyrektor
Grono pedagogiczne.

Grono pedagogiczne. Będę znała i korzystała z przepisów prawa oświatowego.

Dokonam optymalizacji rozwoju dzieci.
Będę wspomagać rozwój moich podopiecznych.
Przyczynię się do wyrównania deficytów rozwojowych dzieci.

Będę potrafiła dokumentować wycieczki.
Dam przykład dzieciom do aktywnego spędzania czasu.
Będę promowała przedszkole na łamach miasta i okolic.
Przyczynię się do utrzymywania zasad bezpieczeństwa w trakcie wycieczki i poza nią.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.