X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23329
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Plan rozwoju zawodowego opracowany został w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593)
§ 8 ust. 2 pkt.1
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, w związku z zajmowanym stanowiskiem i pełnioną funkcją.
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentów i materiałów.

Cały okres stażu Materiały, zaświadczenia, potwierdzenia.
2. Przygotowanie projektu sprawozdania. Opis realizacji planu rozwoju zawodowego, autorefleksja, analiza zgromadzonej dokumentacji. Maj 2014 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
3. Opracowanie i wdrożenie programu wychowawczo - opiekuńczego klasy. ٠ Opracowanie planów pracy wychowawczej na poszczególne lata.
٠ Współpraca z rodzicami. W okresie stażu Plany pracy wychowawczej.
4. Aktywny udział w pracach zespołu wychowawczego i zespołów przedmiotowych. Uczestniczenie w posiedzeniach, dzielenie się wiedzą podczas posiedzeń zespołu przedmiotowego. Cały okres stażu Protokoły zebrań zespołu wychowawczego.
5. Udział w formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły. Aktywny udział w kursach, szkoleniach i warsztatach zorganizowanych w ramach WDN lub ODN, studiowanie literatury fachowej. Cały okres stażu Zaświadczenia, notatki potwierdzenie uczestnictwa, materiały szkoleniowe.
6. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań. • Współpraca z rodzicami
• Udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli (na Radach Pedagogicznych), współpraca z pedagogiem szkolnym i innymi nauczycielami. Na bieżąco Wpis do książki protokołów Rady Pedagogicznej, plan spotkań z rodzicami, kserokopie dziennika lekcyjnego, protokoły.
7. Organizowanie szkolnych konkursów biologicznych, przygotowywanie uczniów do konkursów pozaszkolnych. ٠ Opracowanie regulaminów konkursów
٠ Opracowanie i przeprowadzenie konkursów
٠ Przygotowanie dyplomów
٠ Pozyskanie nagród dla uczniów W okresie stażu Regulaminy konkursów, sprawozdania z konkursów, dyplomy, podziękowania
8. Budowanie własnego warsztatu pracy. • Udoskonalenie i wystrój pracowni biologicznej
• Wzbogacanie sali w pomoce wykonane przez uczniów, dbanie o gazetki, dekoracje.
• Współpraca z wydawnictwami edukacyjnymi (podręczniki, pomoce naukowe). Na bieżąco
Cały okres stażu Gazetki klasowe, pomoce dydaktyczne.
Zwiększenie ilości pomocy dydaktycznych.
9. Organizowanie wycieczek klasowych i szkolnych. • Organizacja wyjazdów integracyjnych.
• Organizacja wyjazdów przedmiotowych. Cały okres stażu Karty wycieczek, zdjęcia.
10. Rozwijanie zainteresowań uczniów.


• Prowadzenie koła biologicznego i informatycznego.
• Opracowanie planu pracy koła uwzględniając oczekiwania uczniów.
• Organizowanie akcji i wystaw promujących zdrowy tryb życia oraz ekologię w szkole. Cały okres stażu Plan pracy koła, dziennik koła, plakaty, ulotki.
11. Przygotowywanie uczniów do egzaminów zewnętrznych. • Prowadzenie konsultacji, rozwiązywanie przykładowych testów maturalnych z biologii Cały okres stażu Zapisy w dzienniku koła,
przykładowe zestawy testów.
§ 8 ust.2 pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.


• Opracowywanie różnorodnych sprawdzianów, materiałów dydaktycznych, testów, kart pracy, ankiet.
•Wykorzystanie technologii informacyjnej do prowadzenia dokumentacji szkolnej i wypisywania świadectw. Cały okres stażu Załączone wzory wybranej dokumentacji.
2. Prowadzenie dokumentacji związanej z awansem. Pisanie sprawozdań, planów pracy, planów wynikowych itp. Cały okres stażu. Załączone wzory wybranej dokumentacji.
3. Wykorzystanie programów multimedialnych na lekcjach
Prowadzenie zajęć z zastosowaniem programów i prezentacji multimedialnych, opracowywanie własnych prezentacji multimedialnych oraz pomoc uczniom w ich sporządzeniu. W okresie stażu. Scenariusze zajęć, prezentacje.
4. Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji
oraz środka komunikacji.

• Wykorzystanie na lekcjach urządzeń multimedialnych, dostępnych programów edukacyjnych, korzystanie z zasobów Internetu (strony edukacyjne).
• Wymiana uwag dotyczących wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej z innymi nauczycielami na stronach.
forum przeznaczonych dla nauczycieli
• Korzystanie z informacji znajdujących się na portalach edukacyjnych, stronach wydawnictw. Cały okres stażu. Potwierdzenia, notatki, scenariusze.
5. Opublikowanie planu rozwoju zawodowego. Umieszczenie planu rozwoju zawodowego w Internecie. Rok szkolny 2011/12. Adres strony internetowej.
§ 8 ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu przedmiotów przyrodniczych, matematyczno - informatycznych, techniczno - artystycznych oraz wychowawczym. • Dzielenie się doświadczeniem i spostrzeżeniami
z członkami zespołu.
• Prowadzenie dokumentacji zespołu.
• Sporządzanie planu pracy.
• Prezentacje scenariuszy i konspektów lekcji. Cały okres stażu. Poświadczenie lidera zespołu przedmiotowego.
2. Prowadzenie zajęć otwartych dla innych nauczycieli. Opracowanie konspektów lekcji, przeprowadzenie zajęć i ich omówienie. W trakcie trwania stażu. Scenariusze zajęć, notatki.
3. Opublikowanie internetowo prezentacji, scenariuszy zajęć, testów. Umieszczenie w Internecie na stronach edukacyjnych własnych testów, prezentacji itp.. W trakcie trwania stażu. Adresy stron internetowych.
4. Opracowanie i udostępnienie innym nauczycielom własnych scenariuszy i opracowań. • Udostępnianie nauczycielom: konspektów, testów, referatów i innych materiałów.
• Przekazanie do biblioteki referatów i konspektów lekcji. Na bieżąco Opracowane materiały, zaświadczenie z biblioteki szkolnej
5. Współpraca z nauczycielami, wymiana doświadczeń. Pomoc w realizowaniu zadań i przedsięwzięć na terenie szkoły. W okresie stażu. Potwierdzenie nauczycieli.
§ 8 ust.2 pkt.4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych i wychowawczych.
• Wprowadzenie zmian w programie nauczania biologii z uwzględnieniem podstawy programowej i standardów wymagań egzaminacyjnych.
• Opracowanie planu wychowawczego w korelacji z Programem Wychowawczym Szkoły. W okresie stażu. Program, plan.
2. 2.Opracowanie i wdrożenie programu koła biologicznego i informatycznego. ٠ Realizacja programu podczas zajęć
٠ Systematyczne prowadzenie dziennika zajęć pozalekcyjnych. W okresie stażu. Program, sprawozdanie, dziennik zajęć pozalekcyjnych.
3. 3.Współpraca ze strukturami samorządowymi oraz
organizacjami wspierającymi szkołę. • Współpraca ze strukturami samorządowymi oraz organizacjami wspierającymi szkołę.
• Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Miliczu.
•Współpraca z pedagogiem szkolnym. W okresie stażu, na bieżąco, wg potrzeb. Podziękowania, sprawozdania, prace konkursowe, potwierdzenia.
4. 4.Rozwijanie u uczniów umiejętności współpracy, współdziałania i współodpowiedzialności

• Realizacja Programu Wychowawczego
• Mobilizowanie uczniów do prowadzenia wybranych lekcji godzin wychowawczych, a przez to kształtowanie odpowiednich nawyków i pozytywnych postaw.
• Rozmowy indywidualne z uczniami
• Angażowanie uczniów w prace społeczne na rzecz klasy i szkoły.
• Zachęcanie uczniów do organizowania pomocy koleżeńskiej. Cały okres stażu
W okresie wychowawstwa
wg potrzeb, na bieżąco zapisy w dzienniku potwierdzenie dyrektora

§ 8 ust. 2 pkt.4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Organizowanie konkursów biologicznych. Opracowanie regulaminów, przeprowadzanie konkursów. W okresie stażu. Sprawozdania z konkursów.
2. Organizowanie wycieczek szkolnych. Opracowanie i realizacja planów wycieczek W okresie stażu. Karty wycieczek.
3. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. Udział w kursach, szkoleniach i warsztatach. Cały okres stażu. Zaświadczenia.
4. Poznanie sytuacji środowiskowej i rodzinnej uczniów

٠ Rozmowy z rodzicami uczniów
٠ Kontakty i współpraca z pedagogiem szkolnym
• Ustalenie i zastosowanie środków zaradczych. Cały okres stażu zgodnie z zaistniałą sytuacją i potrzebą. Potwierdzenie dyrektora szkoły
§ 8 ust. 2 pkt.4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Przygotowywanie imprez okolicznościowych.

• Przygotowywanie obchodów Dnia Ziemi, Dnia Walki z AIDS.
• Organizacja konkursów o tematyce ekologicznej, prozdrowotnej. W okresie stażu. Dyplomy, potwierdzenia.
2. 2.Współpraca z organizacjami szkolnymi oraz pedagogiem szkolnym. ٠ Konsultacje z pedagogiem szkolnym
٠ Współpraca z Samorządem Uczniowskim Systematycznie w okresie odbywania stażu. Zaświadczenia, Potwierdzenie współpracy.
§ 8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki i typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Praca z uczniem zdolnym i słabym, problemy w klasach.
• Stosowanie ankiet służących rozpoznaniu problemów w klasie powierzonej wychowawcy
• Korzystanie z porad pedagoga i psychologa szkolnego
• Konsultacje dla uczniów mających problemy w nauce
• Korzystanie z doświadczeń innych nauczycieli w diagnozowaniu trudności edukacyjnych i ich pokonywaniu. Według potrzeb
W okresie stażu
W czasie roku szkolnego.
Opis działań, zaświadczenia, wnioski do dalszej pracy, opisy trudnych przypadków.
2. Pogłębianie umiejętności i wiedzy w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych. Analiza aktualnych czasopism i literatury fachowej o tematyce wychowawczej. W okresie stażu. Notatki, konspekty, streszczenia.
3. Zapobieganie patologiom i niewłaściwym zachowaniom uczniów. Przeprowadzenie lekcji na temat agresji, zasad dobrego zachowania, spotkania z pedagogiem szkolnym. W okresie stażu Konspekty lekcji, notatki
4. Współpraca z rodzicami

• Nawiązanie ścisłej współpracy na płaszczyźnie wychowawca- rodzice.
• Ustalenie zasad wzajemnej pomocy w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów uczniów mających trudności edukacyjne i wychowawcze.
• Rozmowy indywidualne. W czasie trwania roku szkolnego. Sprawozdania, notatki, zapisy w dzienniku lekcyjnym.
5. Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznawania
i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych. • Zapoznanie się z opinią poradni.
• Zapoznanie się z sytuacją rodzinną.
• Ustalenie metod pracy z dziećmi i oddziaływań wychowawczych.
• Podjęcie działań zmierzających do rozwiązania problemów. W czasie trwania stażu. Opis i analiza dwóch przypadków.

Nauczyciel zastrzega sobie możliwość podjęcia działań wynikających z potrzeby chwili, a nie zapisanych w powyższym planie rozwoju zawodowego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.