X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 23318

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego - internat

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

mgr Anna Kuflinska

Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2011r.
Planowany termin zakończenia stażu: 31.05. 2014r.

Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 26stycznia 1982r. Karta Nauczyciela(Dz.U. z 1997r.Nr56, poz.357,z1998r Nr106, poz.668 i Nr 162, poz.1118,z 2000r. Nr12,poz.136 i Nr 19, poz.239) z późniejszymi zmianami(Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz.674, Nr 170,poz.1218 i Nr.220, poz.1600, z 2007r. Nr. 17, poz95, Nr 80, poz.542, Nr102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz1238, Nr 191, poz. 1369i Nr 247, poz.1821 oraz z 2008r. Nr145, poz. 917), Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli( Dz.U. z 2004r. Nr 260, poz.2593) ze zmianami z dnia 14 listopada 2007r.(Dz.U. z 2007r. Nr 214, poz 1580)oraz grudnia 2010 r (Dz. U. Nr 235, poz. 1543).

§ 7 ust.2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji
w własnych działań, a także ocenienia ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1
Poznanie procedury awansu zawodowego.

2. Sporządzenie wniosku
o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego

3. Współpraca z opiekunem stażu.

4. Stosowanie prawa oświatowego.

5. Uczestniczenie w pracach organów szkoły:
Rada Pedagogiczna
Dyrektor
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski.

6. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli i wychowawców
w internacie.

7. Prowadzenie zajęć
w obecności opiekuna stażu.

8.Doskonalenie warsztatu pracy.

9. Planowanie pracy opiekuńczo – wychowawczej.

10. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.

11. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji zawodowego.

12. Publikowanie własnych prac.

13. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych.

14.Zaplanowanie dalszej drogi rozwoju.
* Poznanie dokumentów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego, śledzenie stron internetowych MEN
* Udział w szkoleniach przewidzianych dla nauczycieli ubiegających się o kolejne stopnie awansu zawodowego
* Opracowanie planu rozwoju zawodowego
* Zawarcie kontraktu, określenie zasad współpracy.
* Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
* Systematyczne zapoznanie się ze zmianami w przepisach prawa oświatowego.
* Zapoznanie się ze statutem szkoły, w której odbywa się staż i aktualizacja zmian.
* Udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.
* Aktywny udział w pracach wychowawców internatu.
* Wszelkie prace podejmowane na bieżąco z inicjatywy i zaleceń kierownictwa szkoły.
* Obserwacje doradczo – instruktażowe.
* Przygotowanie scenariuszy zajęć i dokonanie analizy przebiegu zajęć.
* Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki
* Tworzenie własnej bazy dydaktycznej
* Opracowanie własnych scenariuszy zajęć, ankiet ułatwiających pracę itp.
* Wykorzystanie serwisów edukacyjnych do zdobycia wiedzy i materiałów dydaktycznych.
* Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności
w podnoszeniu jakości pracy szkoły i internatu.
* Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej.
* Wymiana doświadczenia z opiekunem stażu i wychowawcami internatu.
* Gromadzenie i stała aktualizacja materiałów – gazetki tematyczne.
* Prowadzenie dokumentacji w internacie.
* Opracowanie i modyfikacja planów pracy opiekuńczo – wychowawczej.
* Harmonogram pracy.
* Gromadzenie dokumentów, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy, notatek itp.
* Fotografowanie wszystkich ważnych wydarzeń z życia mieszkańców internatu.
* Omówienie projektu sprawozdania z opiekunem stażu.
* Przygotowanie i opublikowanie w Internecie.
* Autorefleksja.
* Udział w dostępnych zajęciach warsztatowych.
* Podsumowanie pracy w ramach stażu, zestawienie sukcesów i porażek.
IX 2011

§ 7 ust.2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1. Pomoc wychowankom internatu znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej.

2. Pomoc wychowankom którzy osiągają słabe wyniki w nauce, mają trudności w zdobywaniu kompetencji, maja problemy w kontaktach
z otoczeniem.

3. Pozyskiwanie informacji zwrotnych ze strony wychowawców i wychowanków internatu, wychowawców klas i innych nauczycieli.

4. Pogłębienie wiedzy
i umiejętności
w zakresie rozpoznawania
i zaspakajania potrzeb wychowawczych.

5. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych wychowawcy internatu.

6. Działania zapewniające wychowankom odpowie-dnie warunki życia
i pracy, bezpieczeństwa
w internacie.

7. Współpraca
z pedagogiem szkolnym
w zakresie spraw wychowawczych.

8. Specyfika pracy opiekuńczo – wychowawcza w internacie.

9. Edukacja regionalna.

10. Uczestnictwo wraz z wychowankami w różnych formach życia kulturalnego i rekreacyjnego.

11. Organizacja i przygotowanie imprez w internacie.

* Współpraca z pedagogiem szkolnym, wychowawca klasy.
w organizowaniu pomocy rzeczowej.
* Występowanie do gminnych ośrodków o pomoc finansową dla wychowanków borykających się z trudnościami finansowymi.

* Współpraca z pedagogiem szkolnym, rodzicami i nauczycielami.
* Współpraca (wg potrzeb) z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną.
* Współorganizowanie zajęć indywidualnych i grupowych dla wychowanków.
* Współorganizowanie spotkań warsztatowych z psychologiem szkolnym w internacie.
* Pogadanki na temat aktualnych problemów wychowanków internatu.
* Analiza wyników nauczania.
* Wspomaganie i pomoc wychowankom w nauce.
* Przeprowadzanie ankiet.
* Nawiązanie dobrych relacji z wychowankami.
* Analiza dokumentów np. dzienniki.
* Konsultacje z pedagogiem szkolnym, wychowawcami klas.
* Praca z wychowankami
z wykorzystaniem programów multimedialnych, filmów itp.
* Przeciwdziałanie przemocy psychicznej i fizycznej.
* Zapewnienie młodzieży jak najlepszych warunków socjalnych w internacie.
* Zapewnienie optymalnych warunków do nauki.
* Przestrzeganie na co dzień podstawowych zasad bezpieczeństwa, higieny i regulaminu internatu.
* Wychowanie do odpowiedzialności do przedsiębiorczości – szkoła z pasją.
* Działania zapobiegające rozwijaniu się patologii społecznych.
* Analizowanie i diagnozowanie ewentualnych problemów w nauce.
* Rozpoznanie środowiskowe ucznia, jego uwarunkowania społeczne i psychiczne pozwalający na dalszy rozwój.
* Rozpoznanie rodzinne, budzenie zachowań pro społecznych i pro rodzinnych, a w dalszej fazie prowadzących do życia samodzielnego.
* Ustalenie odpowiednich zasad i przepisów, w zakresie metodologicznego działania opiekuńczo – wychowawczego.
* Odkrywanie coraz to doskonalszych, nowszych i efektywnych form działania metodyki opiekuńczo – wychowawczej w zakresie opieki.
* Prowadzenie statystyk i dokonań poszczególnych placówek działających w zakresie opieki i wychowania.
* Spacery integracyjno – krajoznawcze.
* Zwiedzenie Dworku Edmunda Bojanowskiego w Grabonogu.
* Organizowanie wycieczek po najbliższym regionie w celu jego poznania.
* Basen, kino, dyskoteki szkolne akademie szkolne, zajęcia rekreacyjno- sportowe na sali gimnastycznej
* Opracowywanie scenariuszy, dekoracji – praca z wychowankami
* Zaangażowanie wychowanków w przygotowaniu uroczystości internackich:
* Dzień Chłopca;
* Otrzęsiny klas I;
* Andrzejki;
* Wigilia;
* Walentynki;
* Dzień Kobiet.
* Organizowanie wieczorków, ognisk, dyskotek, konkursów

Program profilaktyczny

§ 7 ust.2 pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1. Stosowanie technologii komunikacyjnej w opracowaniu dokumentacji, narzędzi badawczych oraz w przygotowaniu pomocy dydaktycznych do pracy
z uczniami.

2. Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji.

3. Opublikowanie w Internecie własnych prac.

4. Rozwijanie umiejętności technologii informacyjnej i komunikacyjnej w celu własnego rozwoju oraz podnoszenia kwalifikacji.

* Opracowywanie dokumentów.
* Tworzenie pomocy dydaktycznych przy pomocy komputera.
* Załączniki wykonane techniką komputerową – dyplomy, podziękowania, zaproszenia. Wykorzystanie programów: Power Point, Morel, Publisher Paint, Word.

* Przygotowanie materiałów dydaktycznych, korzystanie z portali internetowych:
- www.psf.org.pl;
- www.literka.pl;
-www. professor.pl;
- www.szkola.net;
- www.educator.edux.pl;
-www.publikacje.edu.pl;
-www.eduforum.pl;
* Wykorzystanie w swojej pracy materiałów z Internetu do zajęć
z wychowankami.
- www.literka.pl;
- www.republika.pl;
* Poznawanie przepisów i aktów prawa oświatowego i ich aktualizowanie poprzez Internet:
- www.oświata.org.pl
- www.men.gov.pl;
- www.gazeta.pl/edukacja;
- www.eduforum.pl;
- www.oświata.org.pl;
* Korzystanie z dostępnych na edukacyjnych portalach internetowych publikacji z zakresu pedagogiki, metodyki, psychologii, dydaktyki:
- www.educator.edux.pl;
- www.publikacje.edu.pl;
- www.eduforum.pl;
- www.professor.pl;
- www.szkolnictwo.pl;
* Przesyłanie dokumentów drogą internetową.

* Opublikowanie w Internecie scenariuszy zajęć na stronie szkoły: www.grabonog.pl;

* Udział w kursach i szkoleniach.
* Dokumentowanie przebiegu stażu
Cały staż

§ 7 ust.2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w rozwiązaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.

2. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.

3. Przeciwdziałanie przemocy w internacie i poza nim.

4. Wpajanie odpowiedzialności za pełnione życiowe role.

5. Aktywne realizowanie zadań opiekuńczych
i wychowawczych

* Korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej i pedagogicznej – nowości książkowe i czasopisma.
* Znajomość aktualnego rozwoju wychowanków.
- Dziecko w 17 roku życia.
- Problemy czasu dorastania.
- Młodzież i dorośli.
- Młodzieżowa podkultura.
* Aktywna praca nad samokształceniem.
* Pedagogizacja rodziców – współpraca z rodzicami:
- Dopalacze i narkotyki.
- Zasady dobrej pochwały.
- Narkotyki – prelekcja do rodziców.
- Czynniki wychowawcze w rodzinie a kształtowanie się osobowości dziecka.

* Wymiana doświadczeń, spostrzeżeń i uwag z opiekunem stażu oraz innymi nauczycielami.

* Współpraca z organizacjami wspomagającymi pracę: Policja, Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna, Kuratorzy Sądowi.

* Poznawanie siebie z własnego doświadczenia i opinii innych – zajęcia „Jacy jesteśmy” .

* Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy wychowawcze, obserwacja uczniów, współpraca
z rodzicami.
* Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych lub dydaktycznych.
Cały staż

§ 7 ust.2 pkt 5
Umiejętność posługiwanie się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1. Udzielanie pomocy rodzicom.

2. Poznawanie przepisów prawa.

3. Analizowanie dokumentacji Internatu

4. Wykazywanie się znajomością przepisów
w konkretnych działaniach.

5. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego

* Kierowanie do Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej.

* Poznawanie Karty Nauczyciela.
* Ustawy o systemie oświaty.
* Poznanie procedury awansu zawodowego.
* Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego nauczyciela.
* Rozporządzenie MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
* Rozporządzenie MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
* Rozporządzenie MEN w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach.

* Plan nadzoru pedagogicznego kierownika Internatu.
* Plan pracy Internatu.
* Roczny plan pracy wychowawczej, opiekuńczej
i dydaktycznej Internatu.
* Regulamin Internatu.
* Regulamin samokształcenia.
* Podstawowe obowiązki wychowawcy internatu.
* Regulamin RSI
* Procedury postępowania w różnych sytuacjach w internacie i szkole.
* Udział w pracach różnorodnych komisjach przygotowujących dokumenty szkolne.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.