X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 23308

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans
na stopień nauczyciela dyplomowanego

Informacje personalne:
1. Imię i nazwisko nauczyciela – .................
2. Szkoła – ....................
3. Stanowisko – ...................
4. Data rozpoczęcia stażu – 01 września 2011r.
5. Czas trwania stażu – 2 lata i 9 miesięcy
6. Data zakończenia stażu – 31 maja 2014r.
7. Staż pracy pedagogicznej - 7 lat

Czynności organizacyjne:

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego
- Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli;
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu;
- sporządzenie planu rozwoju zawodowego.
2. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły - Analiza dokumentacji szkolnej: statutu, regulaminów, wewnątrzszkolnego systemu oceniania, planu wychowawczego, itp.
3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego - Analiza własnej pracy;
- doskonalenie warsztatu pracy;
- gromadzenie dokumentacji w formie elektronicznej lub papierowej;
- praca nad uzyskaniem celu jakim jest awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego;
- uzyskanie oceny dorobku zawodowego.
4. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego - Opracowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.
5. Złożenie wniosku po zakończeniu stażu o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego - Prawidłowe wypełnienie wniosku.

Zadania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:

§8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efekt6w w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji
1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy - Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, kursach, radach pedagogicznych, lekcjach otwartych, konferencjach metodycznych i warsztatach.
2. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej - Wykorzystanie w pracy rozwiązań proponowanych w literaturze fachowej oraz źródłach internetowych;
- poszukiwanie nowych rozwiązań dydaktycznych;
- wymiana doświadczeń i pomysłów związanych z procesem nauczania zawodu
3. Udział w opracowaniu przedmiotowego systemu oceniania z technologii gastronomicznej, podstaw żywienia człowieka, zajęć praktycznych z technologii gastronomicznej; - Udział w pracach mających na celu udoskonalanie przedmiotowego systemu oceniania z technologii gastronomicznej, podstaw żywienia człowieka, zajęć praktycznych z technologii gastronomicznej;
- zapoznanie uczniów oraz rodziców z PSO.
4. Udział w pracy organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań - Aktywna praca w szkolnym zespole przedmiotowym;
- praca w zespole nadzorującym przebieg egzaminów maturalnych i zawodowych
5. Organizowanie i przeprowadzanie konkursów oraz przygotowywanie uczniów do konkursów z żywienia - Opracowanie regulaminów i konkursów organizowanych przez nauczycieli z żywienia
- przeprowadzenie szkolnych konkursów z żywienia,
- praca w komisjach konkursowych;
- praca z uczniami biorącymi udział w konkursach szkolnych jak i międzyszkolnych.
6. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów słabych lub zdolnych - Opracowanie programu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów słabych lub zdolnych.
7. Wzbogacanie warsztatu pracy - Pozyskiwanie zestawów podręczników dla nauczycieli z żywienia;
- wzbogacenie wyposażenia pracowni żywieniowej (plakaty tematyczne, mapy, gazetki okolicznościowe);
- współpraca z wydawnictwami
8. Organizowanie imprez szkolnych - Organizowanie imprez na terenie szkoły.
9. Współpraca z wychowawcami klas - Przekazywanie własnych obserwacji dotyczących postępów w nauce bądź problemów wychowawczych
10. Prowadzenie próbnych egzaminów zawodowych - Udział w przeprowadzeniu próbnych egzaminów zawodowych
- przygotowanie sprawozdania z w/w egzaminów.
11. Kierowanie i zarządzanie zespołem klasowym i rodzicielskim - Pełnienie funkcji wychowawcy klasowego;
- spotkania i współpraca z rodzicami.

§8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji
1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych - Opracowanie pomocy dydaktycznych;
- pisanie scenariuszy lekcji;
- opracowywanie sprawdzianów, testów i kartkówek dla uczniów;
- przygotowywanie i opracowywanie konkursów
2. Publikacja materiałów w Internecie - Publikacja planu rozwoju zawodowego oraz wybranych materiałów w Internecie
3. Wykorzystanie Internetu jako źródła materiałów dydaktycznych i wiedzy metodycznej - Wyszukiwanie i korzystanie ze stron i portali internetowych jako źródła materiałów dydaktycznych.
4. Posługiwanie się pocztą elektroniczną i faksem - Komunikowanie się za pomocą poczty elektronicznej lub faksu z przedstawicielami wydawnictw
- korespondencja elektroniczna z instytucjami z którymi zostanie nawiązana współpraca.
5. Wykorzystanie nośników multimedialnych na zajęciach - Wykorzystywanie na zajęciach filmów edukacyjnych na nośnikach multimedialnych.

§8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji
1. Praca w zespole przedmiotowym - Aktywny udział w spotkaniach zespołu;
- realizacja przydzielonych zadań;
- współtworzenie wymaganej dokumentacji.
2. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów lub nauczycieli kontraktowych - Przygotowanie zajęć otwartych.
3 Udostępnienie innym nauczycielom zgromadzonych
i wypracowanych materiałów dydaktycznych - Opracowanie autorskich materiałów dydaktycznych i wychowawczych
- opracowanie i udostępnienie do wykorzystania zestawu testów dla kucharza małej gastronomii.
Opublikowanie w portalu internetowym „Planu rozwoju zawodowego” - Przygotowanie planu i przesłanie na strony internetowe

§8 ust. 2 pkt. 4 b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji
1. Nabycie uprawnień egzaminatora . - Uczestniczenie w szkoleniu na egzaminatora
2. Pełnienie funkcji przewodniczącego lub członka komisji podczas egzaminów maturalnych i zawodowych - Wykonywanie obowiązków przewodniczącego lub członka komisji.

§8 ust. 2 pkt. 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji
1. Organizowanie lub współorganizowanie wycieczek szkolnych - Organizowanie lub współudział w organizowaniu wycieczek do teatru, kina, muzeum, restauracji,
2. Prowadzenie zajęć z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych - Opracowanie programu zajęć dydaktycznych dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych;
- opracowanie materiału nauczania;
- przygotowywanie pomocy dydaktycznych.
3. Prowadzenie konsultacji dla uczniów - Prowadzenie konsultacji dla uczniów
4. Poznanie sytuacji środowiskowej i rodzinnej uczniów - Rozmowy z rodzicami lub prawnymi opiekunami uczniów;
- kontakty i współpraca z pedagogiem szkolnym.
5 Kultywowanie tradycji narodowych. - Przygotowywanie materiałów i wykonywanie gazetek klasowych o tematyce patriotycznej i religijnej (święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc)
- udział w szkolnych konkursach świątecznych
- przygotowanie uczniów do występów w uroczystych apelach z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Narodowego Święta Niepodległości, Święta Konstytucji 3 Maja,.

6 Pozyskiwanie funduszy na pomoce dydaktyczne, nagrody dla uczniów, wycieczki. - Pozyskanie sponsorów,
7 Integrowanie zespołu klasowego. - Imprezy klasowe (andrzejki, mikołajki, wigilia, walentynki, itp.)
- wyjazdy do kina,
- wspólne ogniska klasowe

8 ust. 2 pkt. 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji
1. Współpraca z pielęgniarką szkolną w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz higieny osobistej
- Konsultacje z pielęgniarką.
2. Organizowanie zbiórek, akcji charytatywnych na rzecz osób potrzebujących
- Organizowanie oraz udział w zbiórkach funduszy.
3. Współpraca z osobami i instytucjami działającymi na terenie szkoły - Współpraca z samorządem uczniowskim, biblioteką szkolną, pedagogiem szkolnym.
4. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną - Sprawowanie opieki oraz realizacja działań dydaktycznych mających na celu pomoc uczniom mającym trudności w nauce
- wdrażanie zaleceń Poradni do pracy z uczniem;
- korzystanie z porad pracowników Poradni w sprawach dotyczących uczniów.
8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji
1. Opis i analiza postępowania z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze - Studium przypadku.
2. Opis i analiza postępowania z uczniem edukacyjnie słabszym - Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych lub kół wyrównawczych z technologii gastronomicznej i przygotowania do egzaminów zawodowych

Plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i podczas jego realizacji może ulec modyfikacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.