X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23208
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się stopień nauczyciela mianowanego

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN
z dnia 1 grudnia 2004r.

§ 7 ust.1 pkt.1 uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

Formy realizacji
Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z dyrektorem szkoły , gronem pedagogicznym i pedagogiem szkolnym .
Współpraca z Samorządem Uczniowskim:
Współpraca podczas organizacji uroczystości szkolnych i różnorodnych imprez.
Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
Sprawowanie opieki nad uczniami podczas przerw śródlekcyjnych, wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych.
Współpraca z Radą Rodziców :
Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami uczniów.
6. Współorganizowanie imprez środowiskowych oraz uczestnictwo w życiu kulturalnym środowiska lokalnego.
7. Praca w różnego rodzaju komisjach egzaminacyjnych. Organizowanie konkursu szkolnego z matematyki.

§ 7 ust.1 pkt.2 pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

Formy realizacji
Udział w pracach zespołu matematycznego.
Podjęcie i ukończenie Studiów Podyplomowych -Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.
Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych.
Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego: konferencje szkoleniowe,
warsztaty metodyczne dotyczące nauczania matematyki.
Prowadzenie dokumentacji przyswojonych pozycji z zakresu dydaktyki i metodyki, biblioteczka metodyczno – przedmiotowa
Tworzenie własnego warsztatu pracy. Budowanie bazy materiałów dydaktycznych, metodycznych, testów, czasopism itp.

§ 7 ust.1 pkt.3 poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

Formy realizacji
1. Analiza dokumentacji.
• Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
• Karta Nauczyciela.
• Rozporządzenie MEN z 7 września 2004 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
• Ustawa o systemie oświaty.
• Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej, Internet).
2. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.

§ 7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Formy realizacji
1. Współpraca z opiekunem stażu.
• Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.
• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
• Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
• Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli.
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza.
• Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
• Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o wartości merytoryczne.
• Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z matematyki.
• Stosowanie aktywnych metod nauczania.
• Opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, postery, testy.
• Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania.
3. Publikowanie własnych prac.
• Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www.
• Publikacja scenariuszy lekcji.
4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne, dzienniki pozalekcyjne, dzienniki nauczania indywidualnego.
5. Ewaluacja metod pracy
Dokonywanie modyfikacji, korekt planów i metod pracy.

§ 7 ust.2 pkt.2 umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Formy realizacji
1. Poznanie środowiska uczniowskiego i sytuacji rodzinnej uczniów
• Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.
• Kontakt z rodzicami.
• Konsultacje z innymi nauczycielami.
• Indywidualne rozmowy z uczniami.
2. Przygotowanie uroczystości szkolnych.
3. Przygotowanie ściennych gazetek o różnorodnej tematyce.
4. Przygotowanie uczniów do konkursów oraz egzaminu gimnazjalnego z matematyki.
5. Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi ( np. policjantem, strażakiem )
6. Realizacja programu profilaktycznego szkoły przy współpracy z instytucjami pozaszkolnymi
• Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu
• Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu
• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
7. Współpraca z pedagogiem szkolnym.

§ 7 ust.2 pkt.3 umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Formy realizacji
1. Doskonalenie umiejętności wykorzystania w pracy technologii informacyjnej – współpraca z kolegą informatykiem.
2. Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego: testów, sprawdzianów, dokumentacji szkolnej, dyplomów.
3. Przygotowanie scenariuszy lekcji, konspektów przy użyciu komputera i Internetu.


§ 7 ust.2 pkt.4
umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela.

Formy realizacji
1. Sporządzenie planu realizacji materiału z matematyki nauczania indywidualnego uwzględniając potrzeby dziecka, jego rozwój emocjonalny, fizyczny i intelektualny.
2. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
3. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej, pedagogicznej w Jarosławiu i publicznej biblioteki (nowości książkowe, czasopisma).
4. Aktywna praca nad samokształceniem.
5. Pedagogizacja rodziców – współpraca z rodzicami.


§ 7 ust.2 pkt.5 umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Formy realizacji
1. Analiza podstawowych aktów prawnych, szczególnie:
- dotyczących pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich .
2. Udział w radach pedagogicznych i zespołach przedmiotowych opracowujących i modyfikujących rozmaite dokumenty wewnątrzszkolne.
3. Organizowanie i współorganizowanie wycieczek .Joanna Podolak-Słoma

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.