X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23214
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY
ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: ...
Nazwa i adres miejsca pracy:
Stanowisko: Nauczyciel – Logopeda
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2013r.
Czas trwania stażu: 9 miesięcy
Opiekun stażu:

Posiadane kwalifikacje:
- Studia wyższe magisterskie na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – kierunek Pedagogika o spec. Logopedia.
- Rozpoczęte studia podyplomowe na kierunku Neurologopedia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Cel główny stażu: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
Cele szczegółowe stażu:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania ... w Warszawie:
- przepisy związane z funkcjonowaniem szkoły,
- sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole,
- przepisy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.
2. Uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawianie obserwowanych zajęć z prowadzącym.
3. Prowadzenie zajęć z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawianie ich z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone.
4. Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.
5. Prowadzenie zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły.
6. Poznanie środowiska uczniów oraz rozwijanie umiejętności współpracy z rodzicami.
I. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r., § 6,ust.1, pkt. 1)
1. Poznanie organizacji oraz zasad funkcjonowania placówki.
- Zapoznanie się z pracą sekretariatu, księgowości, administracji i obsługi.
- Zapoznanie i analiza regulaminu placówki.
Termin realizacji: IX. 2013 r. Sposób dokumentacji: potwierdzenie opiekuna stażu, notatki własne.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w placówce. Zapoznanie się ze:
- Statutem Szkoły,
- Szkolnym Programem Wychowawczym,
- Szkolnym Programem Profilaktyki,
- Planem pracy szkoły.
Termin realizacji: IX. 2013 r. Sposób dokumentacji: Analiza dokumentów, notatki własne.
3. Zapoznanie się z procedurą osiągnięcia awansu zawodowego nauczycieli. Analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli:
- Karta Nauczyciela rozdział 3A (dotyczący awansu zawodowego nauczycieli),
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. (w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli).
Termin realizacji: IX. 2013 r. Sposób dokumentacji: Poprawnie sformułowany plan rozwoju zawodowego (sprostanie zadaniom i wymaganiom kwalifikacyjnym umożliwiającym uzyskanie awansu na stopień nauczyciela kontraktowego).
4. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
- Zawarcie kontraktu pomiędzy stażystą a opiekunem stażu. Rozmowa z opiekunem stażu – omówienie zasad współpracy IX. 2013 r. - Notatki własne
5. Zapoznanie się z zadaniami nauczyciela logopedy oraz zadaniami dodatkowymi.
- Analiza zadań wynikających z obowiązków nauczyciela logopedy IX. 2013r. - Sumienne wywiązywanie się z wszystkich obowiązków.
- Prowadzenie terapii (Cały rok) - Dziennik zajęć

6.Zapoznanie się ze sposobem prowadzenia dokumentacji obowiązującej nauczyciela logopedę.
Zapoznanie się ze:
- sposobem prowadzenia dziennika nauczyciela logopedy,
- sposobem prowadzenia obserwacji postępów u dzieci.
Czas realizacji: cały rok szkolny. Sposób dokumentacji: Dziennik zajęć, Karty logopedyczne, Programy terapii, Wywiad z rodzicami.
7.Zapoznanie się z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole.
- umiejętność udzielenia pomocy przedmedycznej,
- lektura obowiązujących aktów prawnych.
IX. 2013 r. - Zaświadczenie o ukończonym szkoleniu BHP.
8. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu.
- Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju zawodowego.
VI. 2014 r. - Sprawozdanie z realizacji stażu.
9. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dokumentacją.
- Złożenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji.
V. 2014 r.- Wniosek, Dokumentacja z realizacji planu.

II. Uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r., § 6, ust.1, pkt.2)
1.Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki obserwowanych zajęć.
- Opracowywanie zakresu obserwowanych zajęć.
IX – V 2013r. - Potwierdzenie opiekuna stażu.
2. Obserwowanie zajęć edukacyjno – terapeutycznych i innych prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
- Analiza i omawianie zajęć z osobą prowadzącą.
Termin realizacji: Raz w miesiącu Sposób dokumentacji: Sprawozdanie z hospitacji, notatki własne (uwagi, wnioski).
III. Prowadzenie zajęć z uczniami, w obecności opiekuna stażu (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r., § 6, ust.1, pkt.3)
1. Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki obserwowanych zajęć.
- Opracowanie harmonogramu.
IX – V 2013r. - Potwierdzenie opiekuna stażu
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
- Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja z opiekunem.
Raz w miesiącu - Scenariusze zajęć
3. Omówienie hospitowanych zajęć – analiza i ewaluacja.
- Spotkania z opiekunem stażu – konsultowanie podejmowanych działań metodycznych i wychowawczych.
Raz w miesiącu - Sprawozdania z hospitowanych zajęć, notatki własne (wnioski i uwagi dotyczące realizacji).

IV. Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r., § 6, ust.1, pkt.4)
1.Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym, pozaszkolnym, samokształcenie.
- Uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej.
- Współpraca i konsultowanie się z innymi terapeutami, specjalistami – współpraca z psychologiem szkolnym, pedagogiem szkolnym, wychowawcami klas.
- Czytanie literatury specjalistycznej, czasopism logopedycznych, psychologicznych w celu pogłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowanków, odświeżanie wiedzy specjalistycznej.
- Aktywny udział we wszystkich dostępnych formach dokształcania (kursy metodyczne, szkolenia, seminaria warsztaty).
Termin realizacji – przez cały okres stażu Sposób dokumentacji: sprawozdania, listy obecności, zaświadczenia, dyplomy certyfikaty

V. Prowadzenie zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r., § 6, ust.2, pkt.2)
1.Samodzielne prowadzenie dokumentacji.
- Opracowanie diagnoz logopedycznych dla wszystkich uczniów objętych terapią. Przez cały rok – według potrzeb. Arkusz diagnozy.
- Opracowanie programów terapii logopedycznej dla wszystkich uczniów objętych terapią. X. 2013 r.
Indywidualne programy logopedyczne.
- Prowadzenie dziennika zajęć. Codziennie. Dziennik zajęć.

2. Doskonalenie multimedialnych technik pracy .
- Tworzenie dokumentacji przy pomocy komputera. (Przez cały okres stażu – teczka stażysty)
- Przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystywaniem komputera, Internetu.
- Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, Internetu, encyklopedii multimedialnych.
- Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej. (Płyta z zapisem stażysty)
- Publikacja w Internecie swojego planu rozwoju zawodowego. (Wydruk z Internetu)

VI. Poznawanie środowiska uczniów oraz rozwijanie umiejętności współpracy z rodzicami (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r., § 6, ust.2, pkt.3)
1.Poznanie środowiska rodzinnego ucznia
- Wywiady z rodzicami. Według potrzeb. Scenariusze zajęć, zdjęcia, notatki z rozmowy z rodzicem.
- Wizyty rodziców dotyczące przebiegu terapii ich dzieci.
- Zajęcia otwarte o charakterze instruktażowym (możliwość uczestniczenia rodziców w prowadzonych zajęciach). Przez cały rok według potrzeb.
2. Współpraca z rodzicami.
- Kontakt osobisty, telefoniczny lub e-mailowy, informowanie o postępach, dawanie wskazówek logopedycznych do realizacji w domu. Przez cały rok. Zalecenia logopedyczne wpisane do zeszytu dziecka lub przekazane słownie, zapis w dzienniku zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.