X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23207
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się stopień nauczyciela mianowanego z religii

Imię i nazwisko Przedszkole nr ....
nauczyciel kontraktowy ........................................
.............................

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Termin rozpoczęcia stażu: 1 września 2011 r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy.
Termin zakończenia stażu: 31 maja 2014 r.

§7 ust.2 pkt 1
„umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach”

FORMY REALIZACJI SPOSOBY OSIĄGANIA CELU TERMINY DOWODY REALIZACJI, UWAGI
Wstępna analiza własnych umiejętności Autorefleksja Sierpień/wrzesień 2011 r. Złożenie wniosku
o rozpoczęcie stażu
Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju zawodowego Analiza dokumentów prawnych

Śledzenie zmian dokonywanych w Karcie Nauczyciela oraz prawie oświatowym

Ustalenie zasad współpracy z opiekunem stażu na czas jego trwania:
- ustalenie harmonogramu spotkań,
- wymiana doświadczeń Sierpień/wrzesień 2011 r.

Okres stażu

Wrzesień
2011 Przygotowanie planu rozwoju zawodowego potwierdzonego przez Panią Dyrektor

Kontrakt
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju Gromadzenie dokumentów: zaświadczeń, konspektów, scenariuszy

Prowadzenie dziennika zajęć Okres stażu

Okres stażu Zgromadzone dokumenty

Wpisy do dziennika
Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych

Udział w konferencjach i warsztatach

Uczestnictwo w formacyjnych spotkaniach katechetycznych

Udział w rekolekcjach dla katechetów

Udział w spotkaniach katechetów z ks. Proboszczem.

Obserwowanie lekcji prowadzonych przez opiekuna stażu

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, dyrektora lub innego nauczyciela dwa razy w roku Wg harmonogramu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu
Lista obecności

Zaświadczenia o uczestnictwie

Zaświadczenia o uczestnictwie

Zaświadczenia o uczestnictwie

Zaświadczenia o uczestnictwie

Konspekty z obserwacji

Arkusz hospitacji
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.

Współpraca w przygotowaniu uroczystości przedszkolnych

Współpraca podczas organizacji Festynu Rodzinnego

Współpraca w przygotowaniu wycieczek Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Potwierdzenie obecności

Potwierdzenie współorganizacji

Potwierdzenie współorganizacji

Potwierdzenie współorganizacji

Przygotowanie do
sprawozdania z realizacji
planu rozwoju zawodowego. Samoocena pracy. czerwiec 2010 Cząstkowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
§7 ust.2 pkt 2
„umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych”
FORMY REALIZACJI SPOSOBY OSIĄGANIA CELU TERMINY DOWODY REALIZACJI, UWAGI
Poznawanie środowiska uczniów i uwzględnianie go w pracy katechetycznej Współpraca z wychowawczyniami, Panią dyrektor, logopedą, psychologiem Okres stażu Notatki
Dbałość o integralny rozwój ucznia Przygotowanie:
- scenariuszy,
- dekoracji,
- pełnienie roli współprowadzącej
- współpraca z nauczycielami podczas organizacji imprez szkolnych i środowiskowych;

Organizacja miedzy przedszkolnego konkursu plastycznego: „Gdy się Chrystus rodzi...” – Boże Narodzenie oczami dziecka. Okres stażu

Grudzień / styczeń Notatki
Indywidualizacja procesów edukacyjnych Uwzględnianie w pracy pedagogicznej indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów Okres stażu Pisemna dokumentacja

§7 ust.2 pkt 3
„umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej”
FORMY REALIZACJI SPOSOBY OSIĄGANIA CELU TERMINY DOWODY REALIZACJI, UWAGI
Stosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji szkolnej, scenariuszy lekcji oraz pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi Opracowywanie dokumentacji szkolnej

Opracowywanie tekstów scenariuszy lekcji, kart pracy dla uczniów

Okres stażu

Okres stażu Teksty dokumentacji szkolnej

Teksty scenariuszy, kart pracy ucznia
Wykorzystanie technologii
komunikacyjnej i informacyjnej .
Publikowanie własnych prac na stronie internetowej:
- planu rozwoju zawodowego
- konspektów z zajęć Okres stażu zaświadczenie o publikacji,
adres strony WWW
Korzystanie z Internetu Śledzenie aktualności na portalach internetowych o tematyce katechetycznej i pedagogicznej Okres stażu notatki
Korzystanie ze skanera komputerowego Okres stażu Pomoce dydaktyczne
Stosowanie technologii komputerowej w tworzeniu materiałów promujących szkołę Projektowanie w programach dyplomów
Okres stażu Przykłady realizacji projektów graficznych

§7 ust.2 pkt 4
„ umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowaniu w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań”

FORMY REALIZACJI SPOSOBY OSIĄGANIA CELU TERMINY DOWODY REALIZACJI, UWAGI
Aktualizacja wiedzy
z zakresu psychologii,
dydaktyki, pedagogiki, katechetyki Korzystanie z zasobów biblioteki przedszkolnej.

Korzystanie z czasopisma „Katecheta”.

Szukanie nowych pozycji

Udział w szkoleniach i radach pedagogicznych

Śledzenie problemów związanych wychowaniem, zagrożeniami współczesnego świata, ze szczególnym uwzględnieniem płaszczyzny moralno – religijne Okres stażu

Okres stażu Spis lektur, publikacji
Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego Dostarczenie uczniom pozytywnych wzorców i pomoc w procesie kształtowania charakteru

Sprawowanie opieki nad dziećmi czasie wolnym od zajęć dydaktycznych, w okresie ferii oraz letnim

Przygotowanie gazetki ściennej o tematyce ewangelizacyjnej i kulturalne

Współorganizowanie wycieczek szkolnych Okres stażu Notatki, zaświadczenia
Wykorzystywanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów dydaktycznych
i wychowawczych w pracy Dobór właściwych metod i środków dydaktycznych

Pomoc w rozwiązywaniu problemów i konfliktów Okres stażu Scenariusze

Notatki

§7 ust.2 pkt 5
„umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż”

FORMY REALIZACJI SPOSOBY OSIĄGANIA CELU TERMINY DOWODY REALIZACJI, UWAGI
Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy oraz umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły Udział w konferencjach, szkoleniach Okres stażu Zaświadczenia o ukończonych formach doskonalenia zawodowego
Analiza przepisów prawa oświatowego.
Pogłębiona znajomość Karty Nauczyciela oraz rozporządzeń MEN bezpośrednio związanych z pracą nauczyciela

Zapoznanie się z przepisami regulującymi nauczanie religii w szkole i przedszkolu:
Porozumienie pomiędzy Komisją Episkopatu Polski a Ministrem Edukacji z dnia 6 września 2000r.w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii,
Dyrektorium Katechetycznego Kościoła Katolickiego z dnia 20 czerwca 2001r.

Zapoznanie się z Uchwałą
Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polskiego
z dnia 9 czerwca 2010 roku
w sprawie obowiązywania
"Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce" Cały okres stażu
Notatki
Spis lektur
Poznawanie, analizowanie przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich. Analiza
- Konwencji Praw Dziecka
- Dzienników ustaw dotyczących nieletnich

Współpraca z instytucjami zewnętrznymi w celu udzielania pomocy i wspomagania dzieci z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi Cały okres stażu
Notatki
Spis lektur

Dokumentacja spotkań
Stosowanie aktywizujących metod nauczania Stosowanie nowych metod pracy Okres stażu Scenariusze zajęć

Niniejszy plan ma charakter otwarty. Modyfikacje są możliwe zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.