X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 23159

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego Marcina Zielińskiego
nauczyciela języka niemieckiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach,
ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Czas trwania stażu – 2 lata i 9 miesięcy

Data rozpoczęcia stażu – 01.09.2011 r.
Data zakończenia stażu – 31.05.2014 r.

I. Zadania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:

§ 8ust.2 pkt.1

Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonaleniu pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, w związku z zajmowanym stanowiskiem i pełnioną funkcją.


Lp. Zadania / działania
nauczyciela Forma realizacji
1 Poszerzanie wiedzy i umiejętności w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy. • udział w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego
doskonalenia zawodowego (w warsztatach szkoleniowych,
kursach, konferencjach metodycznych).
2 Przygotowywanie uczniów do konkursów z języka niemieckiego. • udział w konkursie „Deutsch ist in”,
• udział w konkursie „Deutsch macht Spaß“,
• udział w konkursie języka obcego zawodowego,
• praca w komisjach konkursowych;
• praca z uczniami biorącymi udział w konkursach szkolnych jak i
międzyszkolnych.
3 Wzbogacanie warsztatu pracy. • wzbogacanie pracowni w materiały opracowywane przez uczniów na
temat kultury krajów niemieckojęzycznych poprzez gazetki
ścienne, wystawy, albumy oraz w pomoce ułatwiające uczniom proces
dydaktyczny poprzez plansze, plakaty, prezentacje multimedialne.
4 Realizacja projektów edukacyjnych. • realizacja między przedmiotowego projektu edukacyjnego pt. „ Polsko – niemieckie sąsiedztwo w południowej Wielkopolsce”,
• realizacja między przedmiotowego projektu edukacyjnego pt. „Słownictwo wojskowe”,
5 Wzbogacanie metod i form pracy dydaktycznej i wychowawczej o nowe metody aktywizujące. • wykorzystanie metod aktywizujących w nauczaniu języka niemieckiego
(projekty, praca w grupach, quizy, gry, zabawy).
6 Prowadzenie próbnych egzaminów ustnych maturalnych z języka niemieckiego. • przygotowywanie próbnych egzaminów ustnych z języka
niemieckiego dla uczniów klas maturalnych.
• przygotowanie sprawozdania z w/w egzaminów.

§ 8ust.2 pkt.2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp. Zadania / działania
nauczyciela Forma realizacji
1 Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych • wykorzystywanie na lekcjach urządzeń multimedialnych (rzutnik, tablica multimedialna) w celu uatrakcyjnienia procesu dydaktycznego
• wykorzystanie edytorów tekstów, np. Microsoft Office Word, do tworzenia pomocy dydaktycznych, scenariuszy lekcji, testów oraz materiałów związanych z awansem zawodowym;
• tworzenie prezentacji w programie Power Point o miastach i zwyczajach krajów niemieckojęzycznych, słownictwie tematycznym dla klas mundurowych.
• przygotowywanie i opracowywanie konkursów językowych.
2 Wykorzystanie nośników multimedialnych na zajęciach • korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych do nauki języka niemieckiego „Niemiecki w praktyce”, Internetu na lekcjach oraz dodatkowych zajęciach z uczniami.
3 Publikacja materiałów w Internecie • publikacja własnego planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej portalu edukacyjnego.

§ 8ust.2 pkt.3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp. Zadania / działania
nauczyciela Forma realizacji
1 Prowadzenie zajęć otwartych oraz lekcji koleżeńskich z języka niemieckiego dla zainteresowanych nauczycieli • przygotowanie zajęć otwartych.
• przeprowadzenie lekcji otwartych –
• przeprowadzenie ewaluacji w formie
ankiety po przeprowadzonej lekcji
2 Udzielanie pomocy nauczycielom. • pomoc w opracowaniu scenariuszy zajęć i dobraniu odpowiednich pomocy dydaktycznych,
• informowanie i wspieranie młodszych kolegów w sprawach organizacyjnych, edukacyjnych
3 Praca w zespole przedmiotów ogólnokształcących. • aktywny udział w spotkaniach
zespołu;
• realizacja przydzielonych zadań:
analiza egzaminów próbnych i
maturalnych
4 Publikacja materiałów w Internecie.
• zamieszczanie na stronie internetowej szkoły
- ćwiczeń dla uczniów naszej szkoły,
- udostępnianie opracowanych materiałów – prezentacji multimedialnych
- umieszczanie w języku niemieckim
informacji o wydarzeniach szkolnych

§ 8ust.2 pkt.4b

Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych.

Lp. Zadania / działania
nauczyciela Forma realizacji
1 Wykonywanie zadań egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej • sprawdzanie prac maturalnych
• przeprowadzanie ustnego egzaminu maturalnego z języka niemieckiego.

§ 8ust.2 pkt.4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Lp. Zadania / działania
nauczyciela Forma realizacji
1 Organizowanie oraz przeprowadzenie w szkole konkursów języka niemieckiego • opracowanie regulaminów konkursów językowych – Gminny Konkurs Językowy oraz Szkolny Konkurs Języka Niemieckiego dla uczniów naszej szkoły
• przygotowanie uczniów do konkursów,
• praca indywidualna z uczniem zdolnym,
2 Organizowanie wycieczek szkolnych • organizowanie wyjazdów edukacyjnych do krajów obcojęzycznych.
3 Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktycznych • tworzenie i realizacja programu
działań edukacyjnych koła językowego
• praca z uczniem zdolnym
4 Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego • udział w kursach, warsztatach, seminariach poświęconych
metodyce, dydaktyce w nauczaniu języka obcego
• wykorzystanie zdobytej wiedzy w procesie dydaktycznym
• wymiana poglądów, spostrzeżeń, dzielenie się doświadczeniem z
nauczycielami uczącymi języków obcych

§ 8ust.2 pkt.4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy
z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Lp. Zadania / działania
nauczyciela Forma realizacji
1 Współpraca z osobami i instytucjami działającymi na terenie szkoły • współpraca z pedagogiem szkolnym. radzenie sobie z uczniem trudnym.
• współpraca z samorządem uczniowskim – pomoc w organizacji uroczystości
• współpraca z pielęgniarką szkolną - profilaktyka zdrowotna oraz higiena osobista
2 Działania na rzecz kulturalnego i estetycznego rozwoju uczniów • pomoc w organizacji wyjazdów d kina, teatru, muzeum.
3 Podejmowanie działań na rzecz zapobiegania przestępstwom i patologiom w rodzinie • konsultacje dla rodziców,
• pogadanki na temat uzależnień i przemocy, stresu w szkole
4 Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną • kierowanie do poradni uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi,
trudnościami w nauce i podejrzeniem o dysfunkcję;
• wdrażanie zaleceń Poradni do pracy z uczniem;

§ 8ust.2 pkt.5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych
i innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Lp. Zadania / działania
nauczyciela Forma realizacji
1 Opis i analiza przypadku rozpoznania i rozwiązania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych związanych z oświatą. • studium przypadku

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.