X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 23166

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

ZADANIA DO REALIZACJI W OKRESIE STAŻU

§7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji
własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych
działaniach.
1.Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli;
•Analiza przepisów prawa oświatowego, dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (m. in. zapoznanie z rozporządzeniem MENiS z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli).
•przedłożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
•opracowanie planu rozwoju zawodowego.
2.Współpraca z opiekunem stażu;
•Rozmowa z opiekunem stażu, ustalenie zasad i omówienie warunków współpracy, konsultacje przy opracowywaniu i realizacji planu rozwoju zawodowego.
•Hospitacje zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
•Hospitacje prowadzone przez opiekuna stażu.
3.Poszerzanie wiedzy i umiejętności w zakresie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu. •Uczestnictwo w szkoleniach Rady Pedagogicznej oraz warsztatach i konferencjach metodycznych organizowanych przez wydawnictwa edukacyjne oraz kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe.
• Tworzenie lub gromadzenie gotowych rozkładów materiałów i planów wynikowych.
•Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez nauczycieli.
4.Dokumentowanie własnego działania.
•Gromadzenie dokumentacji (zaświadczeń, scenariuszy, programów itp.).
•opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
5.Utworzenie własnej biblioteczki metodyczno- przedmiotowej i własnej bazy materiałów dydaktycznych.
•Zakup pomocy dydaktycznych: książek, kaset i płyt DVD.
•Wykonanie pomocy dydaktycznych.
•Opracowanie narzędzi diagnozujących- kart pracy, testów.
6.Publikowanie własnych prac.
• Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronach WWW
•Umieszczenie scenariuszy zajęć z j. angielskiego w Internecie.

§7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki
środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1.Poznanie środowiska uczniowskiego.
• Obserwacja i analiza możliwości uczniów.
•Zapoznanie z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
•Kontakty z rodzicami (indywidualne, zebrania klasowe).
•Konsultacje z innymi nauczycielami. Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
•Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.
•Indywidualne rozmowy z uczniem.
2.Praca na rzecz środowiska lokalnego, współpraca ze strukturami samorządowymi.
•Przygotowanie uczniów i prowadzenie konkursów przedmiotowych.
•Dodatkowe zajęcia dla uczniów z trudnościami w nauce języka angielskiego.
•Udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę.
•Przygotowywanie okolicznościowej gazetki ściennej.
•Opracowanie testu diagnostycznego dla uczniów klasy z rozszerzonym j. angielskim.
•Organizacja imprez szkolnych i pozaszkolnych.
• Udział w wycieczkach klasowych.
• Udział w organizacji Dnia Języka Angielskiego.
•dziennik, dzienniki zajęć dodatkowych , notatki
3.Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych.
•Indywidualizacja procesu nauczania dziecka mającego problemy w nauce.
•Przygotowywanie uczniów do konkursów.
•Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
•Realizacja wniosków wynikających z ewaluacji osiągnięć uczniów, zaplanowanie działań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.
4.Rozwijanie kultury czytelniczej.
•Propagowanie czytelnictwa wśród dzieci poprzez czytanie książek w języku angielskim- „Godzina Gutenberga”. •zapisy tematów w dzienniku.

§7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej.
•Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych (scenariusze lekcji, testy, dyplomy itp.).
•Korzystanie na zajęciach z Internetu i programów multimedialnych.
•Przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową.
•Wymiana doświadczeń z nauczycielami drogą internetową (np. Forum dla nauczycieli).
•Przedstawianie programów multimedialnych do nauki języka angielskiego w klasach I-III.
•Korzystanie ze stron edukacyjnych, www.anglomaniacy.pl, www.publikacje.edu.pl, www.szkola.net/awans/, www.interklasa.pl, www.eslflashcards.com i innych.
2.Poszerzenie wiedzy z zakresu obsługi komputera. •Udział w kursach, warsztatach dotyczących poszerzania wiadomości dotyczących obsługi komputera.
3.Doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej w pracy nauczyciela. •Konsultacje z nauczycielami informatyki.
•Wykorzystanie portali językowych w samokształceniu.

§7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz
ogólnych zagadnień z zakresu oświaty

1.Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych. •Udział w warsztatach i kursach, służących poszerzeniu wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii.
2.Współpraca z pedagogiem szkolnym w celu udzielania pomocy i wspomagania dzieci z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi.
•Analiza trudności edukacyjnych i złych zachowań, poszukiwanie rozwiązań zarówno w sprawach dydaktycznych jak i wychowawczych.
3.Gromadzenie i studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
•Korzystanie ze zbiorów bibliotek-nowości książkowe, czasopisma.
•Znajomość aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego.
• Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.

§7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy
społecznej lub postępowania w sprawie nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w
której nauczyciel odbywał staż.

1.Zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty i działania szkoły.
•Analiza podstawowych aktów prawnych, niezbędnych i przydatnych szczególnie w sytuacjach organizowania pomocy dla uczniów z trudnościami w nauce oraz dzieci niepełnosprawnych oraz z rodzin patologicznych.
•Analiza dokumentacji szkolnej:
-statut szkoły,
-program wychowawczy szkoły,
-program rozwoju szkoły,
-wewnątrzszkolny system oceniania,
-organizacja roku szkolnego,
•Analiza przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higienicznych warunków do pracy i nauki:
-przepisów BHP,
-instrukcji postępowania po zaistnieniu wypadku szkolnego,
-instrukcji postępowania w czasie ewakuacji budynku szkoły,
-regulaminu wycieczek szkolnych.
2.Aktywne uczestnictwo w zakresie kreowania prawa wewnątrzszkolnego.
• Udział w radach pedagogicznych i szkoleniowych.
•Organizacja imprez szkolnych i pozaszkolnych.
• Udział w pracach różnorodnych komisji.
• Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach.
Opracowała: Karolina Burchardt

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.