X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 23132

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyploowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Ewa Przewłocka
nauczyciel przyrody i informatyki
w Szkole Podstawowej im. Witolda Doroszewskiego w Nadarzynie

Termin stażu: 01 września 2011 r. – 31 maja 2014 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 1.12.2004 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli /Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593/ wraz ze zmianami z dn. 14.11.2007 r.

Posiadane kwalifikacje:
Wyższe studia magisterskie w zakresie nauczania początkowego WSP Kielce 1993 r.
Podyplomowe Studia wychowanie do życia w rodzinie AWF Warszawa 1996 r.
Podyplomowe Studia z informatyki dla nauczycieli Politechnika Radomska 2002 r.
Podyplomowe Studia z przyrody dla nauczycieli Uniwersytet Warszawski 2007 r.

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły (' 8 UST.2 PKT.1)
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Zagospodarowanie pracowni informatycznej i przyrodniczej 1.1 Przygotowanie pomocy dydaktycznych wzbogacających przekazywanie wiedzy przyrodniczej i informatycznej (plakaty, prezentacje multimedialne, wystawy, foldery, albumy, zielniki).
1.2 Stworzenie biblioteczki przyrodniczej i informatycznej
(pozyskiwanie książek, atlasów, czasopism z różnych źródeł).
1.3 Prowadzenie hodowli roślin ozdobnych.
1.4 Dbanie o estetykę i wystrój pracowni – zmiana gazetek okolicznościowych, dbanie o rośliny w pracowni (doposażenie przy zaangażowaniu rodziców i uczniów). cały okres stażu

2013 / 2014 r.

cały okres stażu wystrój pracowni przyrodniczej i informatycznej

poświadczenie dyrektora

foldery wykonane przez uczniów, ekspozycja

2. Aktywny udział w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu zawodowym, samodoskonalenie warsztatu pracy. 2.1 Uczestniczenie we wszystkich formach doskonalenia zawodowego na terenie szkoły, rady szkoleniowe, warsztaty, konferencje, kursy, lekcje koleżeńskie) oraz w kursach i szkoleniach zewnętrznych.
- Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie na lekcjach (warsztaty).
- Grafika komputerowa na przykładzie GIMP dla Windows.
- Planowanie działań wspierających rozwój ucznia zdolnego (kurs).
- Planowanie i realizacja wymagań edukacyjnych zgodnie z nową podstawą programową (warsztaty metodyczne).
- Nauczyciel w roli autora programu opartego na nowej podstawie programowej (kurs doskonalący).
2.2 Samodzielne zdobywanie wiedzy i doskonalenie warsztatu pracy poprzez lekturę książek, czasopism naukowych, poradników, artykułów w Internecie WDN – cały okres stażu wg harmonogramu , szkolenia zewnętrzne – kursy i szkolenia dotyczące przedmiotów przyroda i informatyka oraz zagadnień wychowawczych materiały szkoleniowe, zaświadczenia, świadectwa,

notatki własne
3. Organizowanie i współorganizowanie akcji ekologicznych. 3.1 Współorganizowanie akcji „Sprzątanie świata” (koordynowanie akcji w szkole).
3.2 Współorganizowanie obchodów „Dnia Ziemi” (opracowanie scenariusza obchodów, przygotowanie przedstawienia dla uczniów, przygotowanie wystawy prac uczniów). wrzesień każdego roku

kwiecień każdego roku poświadczenie dyrektora

scenariusz imprezy, zdjęcia, gazetka
4. Wspieranie rodziców w procesie wychowania dzieci. 4.1 Organizowanie zebrań i konsultacji, przekazywanie informacji o sukcesach, ocenach, zagrożeniach, udzielanie porad, wskazówek dotyczących technik uczenia się i zapamiętywania, samooceny i poczucia własnej wartości, jak motywować dzieci do uczenia się, wyposażenie rodziców w wiedzę na temat przyczyn niepowodzeń szkolnych, procedur dotyczących sprawdzianu po klasie VI, proponowanie ciekawych form spędzania wolnego czasu.
4.2 Włączanie rodziców do udziału w życiu szkoły poprzez współorganizowanie imprez szkolnych o charakterze rekreacyjnym, kulturalnym, poznawczym, charytatywnym. wg harmonogramu cały okres stażu protokoły zebrań,
zapisy w dzienniku

5. Praca nad integracją klasy. 5.1 Organizowanie imprez klasowych (andrzejki, mikołajki, wigilia, bal karnawałowy, Dzień Dziecka, dyskoteki)
5.2 Wyjścia i wycieczki kulturalne i krajoznawczo-turystyczne,
5.3 Lekcje wychowawcze,
5.4 Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych. I , II, III rok stażu

wg harmonogramu imprez szkolnych
dziennik lekcyjny,
plany pracy wychowawcy

zapisy w dzienniku lekcyjnym, notatki służbowe, sprawozdania z wycieczek, scenariusze lekcji wychowawczych
6. Organizowanie konkursów szkolnych. 6.1 Praca w komisji kuratoryjnego konkursu przyrodniczego „Ziemia naszym domem”
Zorganizowanie szkolnego konkursu przyrodniczego „Znam i rozumiem przyrodę” dla uczniów kl. IV – V
Przygotowanie i zorganizowanie szkolnego konkursu informatycznego „Mistrz informatyki” październik

II semestr 2012 r.

kwiecień 2012 r.

2012/2013 r. regulaminy konkursów, dyplomy, nagrody, podziękowania

7. Propagowanie zachowań proekologicznych i prozdrowotnych. 7.1 Akcja „Wsiadam na rower” – rowerowa parada po rynku w Nadarzynie w związku z Dniem bez samochodu. Happening uliczny - rozdanie ulotek dotyczących negatywnych skutków używania samochodów.
7.2 Organizowanie wyjazdów do kina na projekcje filmów edukacyjnych: Świat zwierząt, Cztery żywioły, Kosmos, itp.
7.3 Konkurs na komiks w programie graficznym „Ocean pomysłów na wody oszczędzanie”.
7.4 Prowadzenie zajęć z pierwszej pomocy w ramach lekcji przyrody. wrzesień 2012 r.

listopad 2011 r.
luty 2012 r.

listopad 2011 r.

2012 r.

notatki, scenariusze, zapisy w dzienniku, zdjęcia

karta wycieczki, dokumenty

regulamin konkursu

8. Rozwijanie zainteresowań uczniów dotyczących zdrowego stylu życia. 8.1 Pisanie artykułów przez uczniów do gazetki szkolnej Agrafka propagujące
aktywny wypoczynek, zdrowe odżywianie, racjonalne korzystania z komputera oraz uświadamiające wpływ leków i narkotyków na organizm człowieka.
8.2 Przedstawienie inscenizacji „Sąd nad alkoholem”. każde wydanie gazetki od II semestru 2012 r.

2013 r. artykuły w gazetce szkolnej, płyta CD, dyskietka

scenariusz inscenizacji
9. Praca z uczniem zdolnym. 9.1 Opracowanie programu koła informatycznego zgodnie z zainteresowaniami uczniów, poszerzenie wiedzy informatycznej.
9.2 Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach. cały okres stażu program koła informatycznego, dyplomy

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej ('8 UST.2 PKT.2)
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej we własnej pracy pedagogicznej. 1.1 Wykorzystanie technologii komputerowej do przygotowania testów, sprawdzianów, kartkówek, kart pracy, ankiet na zajęciach w klasach i zajęciach koła informatycznego, zapisy planów, sprawozdań w formie elektronicznej, zapisy bieżącej dokumentacji związanej z przebiegiem stażu.
1.2 Wykorzystanie programów komputerowych, różnorakich nośników danych na lekcjach a także do tworzenia dokumentacji w tym świadectw, dyplomów, zaproszeń.
1.3 Gromadzenie wideoteki na lekcje przyrody.
1.4 Korzystanie z Internetu i programów multimedialnych, wyszukiwanie informacji o kursach, szkoleniach, warsztatach, korzystanie z wiedzy innych nauczycieli.
1.5 Wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej, uczenie umiejętności korzystania z zasobów sieci internetowej.
1.6 Przygotowanie prezentacji multimedialnych na lekcje przyrody, informatyki, spotkania z rodzicami, konferencje Rady Pedagogicznej
1.7 Przygotowanie dokumentacji z wykorzystaniem technik komputerowych i programów graficznych (dyplomy, zaproszenia, ogłoszenia).
1.8 Wykorzystanie bazy szkolnej w postaci programów komputerowych, drukarki, projektora multimedialnego, aparatu cyfrowego, tablicy interaktywnej.
1.9 Publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie.
1.10 Zamieszczenie na stronie internetowej szkoły artykułów dotyczących konkursów informatycznych i przyrodniczych.
1.11 Publikowanie scenariuszy ciekawych lekcji w Internecie.
1.12 Korzystanie z zasobów sieci internetowej w celu wzbogacenia własnego warsztatu pracy.
1.13 Korespondencja e-mail z rodzicami uczniów, nauczycielami, wysyłanie SMS.
1.14 Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami, prowadzenie rozmów tekstowych, głosowych i wideo poprzez komunikator głosowy SKYPE.
cały okres stażu

2011/2012 r.

2012/2013 r.

jedna publikacja w roku szkolnym pomoce dydaktyczne, karty pracy,
ankiety

klasowa wideoteka,

adresy stron internetowych

prezentacje multimedialne

dyplomy, zaproszenia, wyróżnienia, świadectwa, analizy

spis wykorzystanych
programów

adres strony internetowej, załączona dokumentacja w okresie stażu

adres strony internetowej

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć ('8 UST.2 PKT.3)
Lp. Zadania Formy pracy Termin Dowody realizacji
1. Prowadzenie zajęć otwartych i lekcji koleżeńskich. 1.1 Przygotowanie i prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.
kl. V lekcja przyrody z działu „Woda”.
kl. VI lekcja informatyki z działu „ Lekcje z żółwiem”.

grudzień 2011 r.

kwiecień 2012 r. scenariusze zajęć
2. Dzielenie się zdobytą wiedzą z pozostałymi nauczycielami, stażystami, praktykantami, studentami. 2.1 Udostępnianie nauczycielom własnych pomocy, notatek, materiałów, kart pracy, prezentacji multimedialnych, nagrań, reprodukcji.
2.2 Wymiana doświadczeń z nauczycielami dotycząca zagadnień informatycznych, przyrodniczych, pomoc w opracowywaniu konspektów, planów. cały okres stażu opracowane karty pracy, prezentacje, notatki, materiały

4. Opracowanie publikacji. 4.1 Opublikowanie własnych materiałów na portalach edukacyjnych (scenariusze, prezentacje, dokumenty). jedna publikacja na rok adresy stron WWW
5. Praca jako przewodniczący zespołu przedmiotowego matematyczno - przyrodniczo -informatycznego. 5.1 Przygotowanie i przeprowadzenie rady szkoleniowej dotyczącej metod aktywnych na lekcjach. 2011/2012 r.
scenariusz szkolenia, plan pracy zespołu, sprawozdanie


Realizacja co najmniej trzech z przedstawionych zadań ('8 UST.2 PKT.7) Z podanych w Rozporządzeniu sześciu zadań wybrałam do realizacji następujące:

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich ('8UST.2 PKT.4a)

Lp. Zadania Forma realizacji Termin Dowody realizacji
1. Opracowanie i wdrożenie programu edukacji ekologicznej w klasach IV –VI. 1.1 Realizacja programu na lekcjach przyrody. 2013/2014 r. zatwierdzony program

2. Opracowanie i wdrożenie programu wychowawczego „integracja i komunikacja interpersonalna w zespole”. 1.1 Realizacja programu na lekcjach wychowawczych. 2012/2013 scenariusze lekcji wychowawczych, dokumentacja, dziennik

Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych ('8 UST.2 PKT.4c)
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Organizowanie szkolnego konkursu wiedzy, informatycznej. 1.1 Opracowanie pytań i regulaminu.
1.2 Zorganizowanie nagród.
1.3 Przeprowadzenie konkursu i podsumowanie. I okres stażu sprawozdanie, zdjęcia,
2. Zorganizowanie Gminnego Konkursu Informatycznego. 2.1 Nawiązanie współpracy z nauczycielami informatyki uczącymi w innych szkołach na terenie gminy - wspólne zorganizowanie konkursu, który wyłoniłby ucznia „Młodego informatyka 2013” II i III okres stażu regulamin konkursu, sprawozdanie
3. Wspomaganie rozwoju i wyrównywanie szans edukacyjnych. 3.1 Prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów wymagających szczególnej opieki dydaktycznej i wychowawczej – zajęcia z zakresu nauczania przyrody w kl. IV 2012/2013 r. dziennik zajęć
4. Prowadzenie zajęć w ramach pedagogizacji rodziców.

4.1 Pozyskiwanie informacji od rodziców dotyczących zagadnień, które ich interesują z zakresu pedagogiki, psychologii, profilaktyki, itp.
4.2 Prowadzenie warsztatu, zajęć poszerzających wiedzę rodziców na tematy:
- Jak reagować na CYBERPRZEMOC?
- Techniki uczenia się i zapamiętywania czyli jak uczyć się uczyć?
- Stop agresji psychicznej i fizycznej. cały okres stażu

10.01.2012 r.

materiały szkoleniowe, płyta CD
5. Organizowanie wyjazdów do Nadleśnictwa Chojnów, ZOO 5.1 Zajęcia terenowe w Rezerwacie Młochowski Grąd i Młochowski Łęg jako kształtowanie umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce. jeden raz w roku plan zajęć terenowych, karta wycieczki
6. Uwrażliwienie uczniów na potrzeby „naszych małych braci”. 6.1 Przeprowadzenie zbiórki darów wśród uczniów, nauczycieli, rodziców dla schroniska Na Paluchu w Raszynie.
6.2 Wycieczka do lecznicy weterynaryjnej w Nadarzynie, spotkanie z lekarzem weterynarii, poznanie pracy lecznicy. I, II, III rok stażu

maj 2012 r. podziękowanie

7. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym. 7.1 Umieszczenie artykułów promujących działania szkoły w prasie lokalnej. raz w roku artykuł, dyskietka, płyta CD

Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami ('8 UST.2 PKT.4e)
Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Przeprowadzenie zbiórki surowców wtórnych. 1.1 Włączenie się do akcji zbiórki makulatury.
1.2 Zbiórka zużytych baterii. Wrzesień 2011 r.

dyplomy, zdjęcia
2. Przeprowadzenie akcji „Góra grosza”. 2.1 Włączenie się do akcji przeprowadzania zbiórki monet w kl. IV –VI. 2011/2012 r. dyplomy, zdjęcia
3. Przeprowadzenie kampanii antynikotynowej z hasłem przewodnim „Kto nie pali jest na fali”. 3.1 Spotkanie przedstawicielem służby zdrowia, apel szkolny konkurs na najciekawsze hasło kampanii, gazetkę tematyczną, przemarsz ulicami Nadarzyna. maj 2012/2013 r. plakaty, sprawozdanie, ulotki,
4. Współpraca z NOK 4.1 Udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, zbiórka pieniędzy. styczeń 2012 r. poświadczenie dyrektora
5. Współpraca z Domem Dziecka w Krasnymstawie. 5.1 Włączenie się do akcji zbierania środków czystości, zabawek, ubrań, słodyczy dla dzieci z domu dziecka. cały okres stażu podziękowanie
6. Wykonanie przez uczniów drobnych przedmiotów użytkowych, gadżetów itp. w celach charytatywnych. 6.1 Zorganizowanie kiermaszu i przekazanie uzyskanych pieniędzy na Caritas w Nadarzynie. raz w roku potwierdzenie lub podziękowanie z Caritasu

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony ('8 UST.2 PKT.5)
Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów. 1.1 Prowadzenie zebrań.
1.2 Spotkania indywidualne z rodzicami.
1.3 Prowadzenie wywiadów środowiskowych poprzez rozmowy z rodzicami w szkole lub w domach rodzinnych. cały okres stażu zapisy kontaktów indywidualnych w dziennikach klasowych.
2. Dokonanie opisu i analizy rozwiązania przypadków dydaktyczno- wychowawczych 2.1 Zaobserwowanie niepokojących sytuacji dotyczących ucznia, sytuacji i problemu.
2.2 Identyfikacja problemu.
2.3 Ocena genezy, dynamiki, przyczyny zjawiska.
2.4 Propozycja rozwiązań.
2.5 Wdrażanie oddziaływań.
2.6 Efekty oddziaływań. cały okres stażu opis przypadku

3. Ścisła współpraca z pedagogiem, psychologiem, wychowawcami klas w sprawach dotyczących uczniów i wychowanków. 3.1 Rozmowy, pogadanki w sprawach uczniów i wychowanków mających trudności w nauce, sprawiających problemy wychowawcze. wg bieżących potrzeb klasowy zeszyt wychowawcy, dokumentacja pedagoga, psychologa

4. Monitorowanie postępów w nauce, zachowaniu, przyglądanie się sukcesom uczniów. 4.1 Obserwacje, rozmowy z uczniami, rodzicami, ankiety dotyczące nauczanego przedmiotu, wyciąganie wniosków, ewaluacja. cały okres stażu ankiety, zapisy w dzienniku lekcyjnym

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.