X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 23112

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko: mgr Marzena Szymczak
Pełniona funkcja: nauczyciel języka niemieckiego
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy
Opiekun stażu:
Cel główny: zdobycie stopnia zawodowego nauczyciela mianowanego
Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z 01.12.2004 r.
§7 ust.1, pkt 1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły.
- Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
- Współpraca z Samorządem Uczniowskim (m.in. pełnienie roli opiekuna w trakcie ogólnoszkolnych dyskotek).
2. Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych
- Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść poza szkolnych.
- Uczestnictwo w obrzędach i świętach narodowych, religijnych i szkolnych.
§7 ust.1, pkt 2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrz szkolnym doskonaleniu.
- Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych.
- Udział w pracach zespołu języków obcych.
- Udział w różnego rodzaju pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, nadających kwalifikacje, doskonalących wiedzę i umiejętności.
2. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej i metodycznej.
- Poszerzanie wiedzy z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych.
- Tworzenie własnego warsztatu pracy (budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów, czasopism itp.)
§7 ust.1, pkt 3. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.
1. Analiza przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły.
- Analiza ustaw i rozporządzeń (m.in. Rozporządzenie MEN z 1.12.2004 w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty).
- Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.
- Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały CODN, publikacje w prasie oświatowej).
2. Bieżąca analiza dokumentacji dotyczącej organizacji pracy szkoły.
- Zapoznanie programów wychowawczych szkoły na lata szkolne 2010/2011, 2011/2012 i 2012/2013.
- Analizowanie dokumentacji: statutu, WSO, planów, regulaminów, programów itp.
3. Zapoznanie się z Prawami Ucznia i Konwencją Praw Dziecka.
- Analiza Praw Ucznia, Karty Praw Dziecka i Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
§7 ust.2, pkt 1. Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli.
- Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem awansu na stopień nauczyciela mianowanego.
- Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu oraz planu rozwoju zawodowego.
- Sformułowanie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.
2. Współpraca z opiekunem stażu.
- Zawarcie kontraktu, omówienie zasad współpracy i wzajemnej obserwacji zajęć.
- Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli (wnioski z obserwacji).
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu (konsultacja, analiza).
3. Analiza i określenie mocnych i słabych stron swojej działalności.
- Ocena skuteczności własnych działań.
- Analiza zgromadzonej przez siebie dokumentacji oraz stopnia zrealizowania wyznaczonych w Planie Rozwoju celów.
- Przygotowanie sprawozdania na temat swojej pracy w okresie stażu.
4. Rozbudowa własnego warsztatu pracy
- Opracowanie pomocy dydaktycznych- gazetki, plakaty, testy.
- Przygotowywanie materiałów wzbogacających pracownię języka niemieckiego.
5. Dokumentowanie własnych działań.
- Prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z obowiązkami wychowawcy oraz nauczyciela języka niemieckiego.
§7 ust.2, pkt 2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
1. Poznawanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej uczniów.
- Zapoznanie z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
- Kontakty z rodzicami ( indywidualne, zebrania klasowe, współpraca z trójką klasową).
- Rozmowy z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
- Konsultacje z innymi nauczycielami.
- Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.
- Indywidualne rozmowy z uczniem.
2. Uwzględnienie potrzeb rozwojowych uczniów i problematyki środowiska lokalnego w swojej pracy.
- Przygotowywanie uczniów i prowadzenie szkolnych etapów konkursów z języka niemieckiego.
- Przeprowadzenie raz w roku wewnątrzszkolnego konkursu z języka niemieckiego.
- Organizowanie i współorganizowanie wycieczek szkolnych.
- Prowadzenie dodatkowych zajęć z języka niemieckiego- praca z uczniem słabym.
- Upowszechnianie kultury teatralnej i filmowej – wyjazdy do kina i teatru.
- Organizowanie uroczystości klasowych.
3. Uwzględnienie w swojej pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
- Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym.
- Przeprowadzenie zajęć niwelujących poziom agresji, pogłębienie wiedzy na temat różnego typu uzależnień i nałogów.
- Udział w akcji „Sprzątanie świata”.
- Udział w społecznych akcjach organizowanych przez Samorząd Uczniowski
§7 ust.2, pkt 3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Wykorzystanie znajomości obsługi komputera w pracy nauczyciela.
- Dokumentowanie przebiegu stażu.
- Prowadzenie dokumentacji własnej pracy w formie elektronicznej.
- Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego testów, sprawdzianów, dokumentacji szkolnej, dyplomów.
- Przygotowanie scenariuszy lekcji, konspektów przy użyciu komputera i Internetu.
- Coroczne przygotowanie zestawienia osiągnięć uczniów na stronę internetową szkoły.
2. Korzystanie z Internetu.
- Wykorzystywanie Internetu m.in. jako źródła wiedzy o zmianach w prawie oświatowym.
- Korzystanie z portali edukacyjnych.
- Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – Planu Rozwoju Zawodowego.
§7 ust.2, pkt 4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
1. Aktywne realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym.
- Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom, mającym trudności w nauce i indywidualna pomoc wychowankom.
- Opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez motywowanie ich do dalszego poszerzania wiedzy poprzez udział w konkursach (indywidualna pomoc w przygotowywaniu się do tych konkursów).
2. Wykorzystanie wiedzy do rozwiązywania problemów.
- Przeciwdziałanie konfliktom w klasie, wspólne ich rozwiązywanie, dyskusje, ocena własnych zachowań i postępowania innych.
- Podnoszenie znajomości obowiązków i praw ucznia.
- Działania na rzecz podnoszenia kultury osobistej uczniów.
- Propagowanie wśród uczniów idei szeroko pojętej integracji.
- Uświadamianie wad i zalet oraz praca nad swoimi słabościami.
§7 ust.2, pkt 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
1. Uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.
- Praca w różnorodnych komisjach powoływanych w szkole (m.in. egzaminacyjnych, konkursowych).
- Uczestniczenie w przygotowywaniu nowych rozwiązań bądź modyfikacji dokumentacji szkolnej.
- Protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej.
2. Współpraca z pedagogiem szkolnym w celu udzielania pomocy i wspomagania dzieci z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi.
- Analiza trudności edukacyjnych i złych zachowań.
- Poszukiwanie rozwiązań zarówno w sprawach dydaktycznych jak i wychowawczych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.