X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23098
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Poznanie procedur awansu zawodowego
- Analiza przepisów prawa oświatowego awansu zawodowego, między innymi: Karty Nauczyciela oraz Rozporządzenia o awansie zawodowym nauczyciela.
• wrzesień 2011r.
2. Podjęcie współpracy z opiekunem stażu
- Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
- Przygotowanie planu rozwoju zawodowego
- Ustalenie z opiekunem stażu terminów spotkań
• wrzesień 2011r.
- Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
• raz na semestr
- Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora
• wg harmonogramu
- Bieżące gromadzenie materiałów z realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego
• na bieżąco
- Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
• maj 2014r.

3. Samodzielne lub przez udział
w różnych formach doskonalenia zawodowego
pogłębianie swojej wiedzy i
umiejętności zawodowych:
- Udział w warsztatach metodycznych, kursach, konferencjach metodycznych i szkoleniach
- Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – rady szkoleniowe
- Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji sali
- Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania
- Doskonalenie umiejętności przygotowania się do zajęć i ich prowadzenia
• wg harmonogramu
• cały okres stażu

4. Doskonalenie warsztatu pracy
- Wprowadzenie elementów nauczania według programów:
- „Dziecięca matematyka” prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej
- metod gimnastyki twórczej Labana, Orffa, W. Sherborne, Kniessów
• cały okres stażu

5. Prowadzenie dokumentacji
szkolnej i przedszkolnej
- Założenie i prowadzenie teczek obserwacji dziecka
- Dokonywanie wpisów do dzienników zajęć
• cały okres stażu

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Współpraca z rodzicami
- Zapoznanie z rodzicami uczniów podczas indywidualnych i grupowych spotkań
- Informowanie rodziców o aktywności uczniów lub sytuacjach problemowych
- Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami (wywiadówki)
- Konsultacje indywidualne z rodzicami uczniów
- Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach szkoły
• cały okres stażu

2. Rozbudzanie aktywności uczniów oraz rozwijanie ich zainteresowań
- Obserwacja dzieci na tle grupy
- Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami
- Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy
- Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i międzyszkolnych oraz kościelnych
- Praca z uczniem zdolnym
• cały okres stażu

3. Praca z dziećmi mającymi
trudności u uczeniu się
- Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych
• cały okres stażu

4. Współpraca ze środowiskiem
lokalnym
- Współpraca przy organizacji cyklicznych imprez środowiskowych ( np. Święto Dziękczynienia)
- Nawiązanie współpracy z Policją i Strażą pożarną
- Współpraca z ośrodkiem narciarskim Kiczera w Puławach
- Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą ( Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna)
• cały okres stażu

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Organizacja warsztatu pracy przy
użyciu technik komputerowych
- Korzystanie z programów komputerowych ( Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point) podczas:
- tworzenia dokumentacji szkolnej,
- przygotowania pomocy dydaktycznych, testów, dyplomów, zaproszeń, sprawdzianów, prezentacji
- redagowanie tekstów
- wypisywanie świadectw
- opracowania dokumentów, scenariuszy, sprawozdań z pracy wychowawczo – dydaktycznej
- Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż
- Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu
- Wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych, zdobywanie ciekawych materiałów do pracy z uczniami i dziećmi
- Wykorzystanie w pracy encyklopedii i słowników multimedialnych
• cały okres stażu

2.Publikacje na portalu internetowym
- Opublikowanie planu rozwoju zawodowego i scenariuszy uroczystości szkolnych
• cały okres stażu

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Współorganizacja uroczystości szkolnych i kościelnych
- Przygotowanie scenariuszy i organizowanie przedstawień, urządzanie i prowadzenie szkolnych i kościelnych uroczystości okolicznościowych:
- pasowanie I klasy na uczniów SP
- Dzień Seniora
- Dzień Matki i Ojca
- zakończenie roku szkolnego
- Święto Dziękczynienia
- uroczystość Bożonarodzeniowa ( „Gwiazdka”)
• raz w roku szkolnym

2.Udział w akcjach na rzecz potrzebujących
- Przeprowadzenie na terenie szkoły akcji charytatywnych
• cały okres stażu

3. Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności do wieku
- Studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci w wieku od 5 do 10 lat
• cały okres stażu

4. Aktywna realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych
- Przygotowanie uczniów do konkursów muzycznych, plastycznych i literackich
- Zorganizowanie spotkania dotyczącego bezpieczeństwa z udziałem policjanta
- Zorganizowanie wycieczki do placówki straży pożarnej
- Organizowanie wycieczek i rajdów pieszych dla dzieci
- Organizowanie sportów zimowych na wyciągu Kiczera w Puławach
- Promowanie kultury poprzez wyjścia do kina, teatru, muzeum
- Aktywna działalność artystyczna poprzez przygotowywanie uczniów do szkolnych i kościelnych uroczystości
- Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami
- Współpraca z nauczycielami i pedagogiem szkolnym w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu trudności wychowawczych
- Współorganizowanie kościelnych Konkursów Wiedzy Biblijnej na etapie regionalnym i okręgowym
- Organizowanie kilkudniowych rekolekcji dla dzieci z grup katechetycznych
• według potrzeb i harmonogramu
• cały okres stażu

5. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów
- Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej
• na bieżąco

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1.Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty
- Analiza dokumentacji systemu oświaty
- Udział w konferencjach o systemie oświaty
- Zapoznanie z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego
- Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego
• cały okres stażu

2.Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych
- udział w pracach Rady Pedagogicznej szkoły
- współpraca z gronem pedagogicznym
• wg harmonogramu

W planie rozwoju zawodowego przedstawiłam zadania do realizacji, ich formy i terminy w jakim owe zadania będą realizowane.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.