X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 23091

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

I. DANE OSOBOWE
1. Imię i nazwisko: mgr Izabela Michalczyk.
2. Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa w Tyńcu Małym.
3. Stanowisko: nauczyciel w oddziale przedszkolnym.

II. STAŻ
1. Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2013.
2. Termin zakończenia stażu: 31.05.2014.
3. Dyrektor Szkoły: mgr Iwona Antman.
4. Opiekun stażu: mgr Magdalena Stempniak.

III. CELE STAŻU

Cel główny:

- uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:

- Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
- Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
- Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków rozwoju i edukacji.
- Uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jeden raz w miesiącu oraz omawianie z prowadzącym obserwowanych zajęć.
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jeden raz w miesiącu, oraz omawianie ich z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone.
- Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego nauczycieli (doskonalenie wewnątrz placówki oraz samokształcenie).
- Poznanie dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy z ich rodzicami.

IV. PLAN DZIAŁANIA
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły
§ 6 ust. 2 pkt 1 (Rozporządzenie MENiS z dnia 01-12-2004 r. ze zmianami)
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY SPODZIEWANE
EFEKTY DOWODY REALIZACJI
Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego. Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli. 09.2013 Postępowanie zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa
w trakcie realizacji awansu zawodowego Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego.
Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu.
Rozmowa, zawarcie kontraktu
z opiekunem, ustalenie harmonogramu obserwacji zajęć. 09.2013 Podpisany kontrakt Opracowanie zasad współpracy.
Poznanie organizacji oraz zasad funkcjonowania organów szkoły. Udział w Radach Pedagogicznych.

Współpraca z Radą Rodziców. Według planu Rad
Pedagogicznych
Cały okres stażu Aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
Prawidłowo przebiegająca współpraca z Radą
Rodziców Lista obecności.
Zapoznanie się z dokumentami regulującymi pracę szkoły.
Analiza:
Statutu Szkoły,
Programu Wychowawczego,
Regulaminu Rady Rodziców,
Regulaminu Rady Pedagogicznej, 09.2013
oraz cały okres stażu Poznanie specyfiki pracy w szkole,
Stosowanie zdobytej wiedzy w codziennej pracy własnej - podporządkowanej zasadom funkcjonowania
i organizacji szkoły.
Notatki własne.
Planu pracy dydaktyczno- wychowawczej, Podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
Plan nadzoru pedagogicznego,
Regulaminu wycieczek,
Procedury przyprowadzania
i odbierania dzieci ze szkoły
i świetlicy szkolnej.
Poznanie aktualnych przepisów dotyczących systemu oświaty.

Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej:
dziennik zajęć, arkusze diagnozy itp. Dokonywanie samodzielnych wpisów w dziennikach zajęć,
Przygotowywanie scenariuszy zajęć dydaktycznych,
Projektowanie planów miesięcznych,
Prowadzenie arkuszy obserwacji dzieci i innych wymaganych dokumentów.
Zapoznanie się z ramowym rozkładem dnia w szkole,
z zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora
z pracownikami szkoły. 09.2013 oraz cały okres stażu Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej. Wpisy w dziennikach zajęć,
Wydruki planów miesięcznych,
Scenariusze
z przeprowadzonych zajęć.
Notatki własne.

Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole, a także z zasadami bezpieczeństwa i higienicznych warunków nauki. Udział w szkoleniu BHP,
Analiza obowiązujących aktów prawnych. 09.2013 Stosowanie zdobytej wiedzy w pracy własnej- zachowanie
bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki w szkole. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
BHP.
Notatki własne.
Uczestnictwo w
wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli. Udział w posiedzeniach Rady
Pedagogicznej,
Współpraca z innymi nauczycielami. Cały okres stażu Wzbogacanie wiedzy
z zakresu edukacji
i wychowania. Notatki własne.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy itp. Cały okres stażu. Prawidłowo prowadzona teczka nauczyciela stażysty. Dokumentacja stażysty (zaświadczenia, scenariusze zajęć itp.).

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły,
w którym nauczyciel odbywa staż (§6 ust.2 pkt. 2)

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY SPODZIEWANE
EFEKTY DOWODY REALIZACJI
Poznanie konstruowania planów pracy. Zapoznanie się z podstawą programową oraz analiza programów wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Opracowywanie planów miesięcznych z wykorzystaniem podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz w oparciu
o program wychowawczy „Od przedszkolaka do pierwszaka” I. Brody. Cały okres stażu Prawidłowo opracowane plany pracy. Plany pracy zatwierdzone do realizacji.
Zapoznanie się z zasadami pisania scenariuszy zajęć. Pisanie scenariuszy zajęć
i konsultowanie ich z opiekunem stażu. Cały okres stażu Prawidłowo przygotowane scenariusze zajęć. Scenariusze zajęć.
Doskonalenie własnego warsztatu pracy oraz metod pracy dydaktyczno - wychowawczej. Analiza przewodników metodycznych, rocznego planu pracy, programów nauczania oraz podstawy programowej,
Udział w radach pedagogicznych, w pracach zespołów nauczania
i diagnozy,
Projektowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych, ilustracji, mat tematycznych, dekoracja sali.
Korzystanie z literatury
o tematyce związanej
z wychowaniem i rozwojem dziecka,
Korzystanie z Internetu.
Cały okres stażu Wzbogacenie warsztatu pracy,
Poszerzenie wiedzy z zakresu konstruowania prawidłowych scenariuszy zajęć,
Umiejętność właściwego wykorzystania form, metod i środków pracy pedagogicznej. Zaświadczenia, potwierdzenie przez opiekuna stażu,

Notatki własne.

Zdjęcia, pomoce dydaktyczne (liczmany, ilustracje itp.)
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej 1 zajęcia w miesiącu oraz omówienia ich z osobą,
w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone.
Opracowywanie scenariuszy
zajęć,

Bezpośrednie prowadzenie zajęć,

Omówienie przeprowadzonych zajęć z nauczycielem obserwatorem.
Cały okres stażu Prawidłowo przygotowane scenariusze zajęć
z właściwym wykorzystaniem odpowiednich form
i metod nauczania,
Analiza uwag nauczyciela obserwującego zajęcia
i wyciągnięcie z nich wniosków. Scenariusze zajęć, potwierdzenie przez opiekuna stażu.
Obserwacje zajęć przeprowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela. Omówienie obserwowanych zajęć z nauczycielem prowadzącym obserwowane zajęcia. Cały okres stażu Wzbogacenie wiedzy
w zakresie metodyki zajęć dydaktycznych Notatki własne
Udział w formach doskonalenia zawodowego. Udział w kursach doskonalących, konferencjach metodycznych, szkoleniach, warsztatach. cały okres stażu Poszerzenie wiedzy
i wzbogacenie warsztatu pracy. Zaświadczenia, certyfikaty, notatki własne,
Wykorzystanie technologii informacyjnej oraz
multimedialnej techniki pracy Wykorzystanie programów komputerowych do przygotowania miesięcznych planów pracy, pisania scenariuszy oraz do przygotowywania zajęć dydaktycznych,
Korzystanie z Internetu w celu studiowania lektury przedmiotu,
a także w celu komunikowania się z dyrektorem szkoły oraz
z innymi nauczycielami,
Publikacja w Internecie Planu
Rozwoju Zawodowego,
Korzystanie z portali dydaktycznych,
Korzystanie z multimediów podczas zajęć dydaktycznych oraz spotkań z rodzicami. 09.2013 oraz cały okres stażu Łatwiejsze i sprawniejsze opracowanie planów pracy i scenariuszy zajęć,

Łatwy i szybki dostęp do wiedzy,

Możliwość zdobycia wiedzy bez konieczności tracenia czasu na dojazd do firmy szkoleniowej.

Doskonalszy przekaz wiedzy, wykorzystanie multimediów, jako środków dydaktycznych. Scenariusze zajęć.

Wykaz przeczytanych publikacji zamieszczonych na stronach Internetu
(strony Internetowe)

Zaświadczenie o odbyciu szkolenia,
Zaświadczenie o publikacji

Samodzielne studiowanie literatury i prasy w zakresie metod nauczania oraz w celu poszukiwania nowych rozwiązań w pracy pedagogicznej. Studiowanie czasopism pedagogicznych oraz książek
o tematyce pedagogicznej
i psychologicznej. Cały okres stażu. Poszerzenie wiedzy
i umiejętności z zakresu efektywnego nauczania
i zastosowania prawidłowych metod edukacyjno- wychowawczych Bibliografia oraz źródła.
Współpraca z logopedą. Rozmowa z logopedą pracującym w szkole. Cały okres stażu Pomoc dzieciom
w korygowaniu wad wymowy Potwierdzenie logopedy,
Notatki własne.
Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami Udostępnianie scenariuszy zajęć, ciekawej literatury oraz interesujących publikacji. Cały okres stażu Wzbogacenie warsztatu pracy i nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami. Potwierdzenie opiekuna stażu i innych nauczycieli.
Prowadzenie zajęć według „Metody Dobrego Startu”
M. Bogdanowicz Prowadzenie zajęć z dziećmi,

Cały okres stażu Optymalizacja rozwoju dziecka, zapobieganie występowaniu trudności w uczeniu się, diagnostyka umiejętności dziecka. Notatki własne,
Arkusze diagnoz.

Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem (§6 ust.2 pkt. 3)

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY SPODZIEWANE
EFEKTY DOWODY REALIZACJI
Współpraca z rodzicami Prowadzenie zebrań
z rodzicami
Rozmowy indywidualne
z rodzicami,
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć otwartych dla rodziców,
Angażowanie rodziców w przygotowanie uroczystości grupowych,
Zachęcanie rodziców do brania udziału w konkursach szkolnych, Według ustalonego terminarza

Raz w roku

Cały okres stażu

Cały okres stażu
Uzyskanie wiedzy
o środowisku dziecka
w stopniu umożliwiającym pracę
z dzieckiem, Protokoły z zebrań,
Notatki z rozmów indywidualnych.

Scenariusz zajęć i potwierdzenie opiekuna stażu

Gromadzenie informacji
o indywidualnych potrzebach wychowawczych dzieci, w tym również przez obserwację oraz gromadzenie i pogłębianie wiedzy w zakresie zaspokajania tychże potrzeb.
Obserwacja dziecka i rozmowy
z nim,
Studiowanie literatury psychologiczno - pedagogicznej,
Współpraca z nauczycielami bogatszymi w doświadczenie.
Poszerzanie wiedzy w zakresie nowoczesnych metod wychowawczych przez studiowanie fachowej literatury. Cały okres stażu Prowadzenie arkuszy obserwacji dzieci.
Notatki własne,

Wykaz literatury i publikacji,

Arkusze obserwacji dzieci.

Poznanie instytucji, które wspomagają szkołę
w pracy wychowawczo - terapeutycznej. Poszukiwania własne, Uzyskanie informacji od dyrektora oraz bogatszych
w doświadczenie nauczycieli na temat instytucji wspomagających szkołę
w sprawach wychowawczych,
Poznanie zakresu pomocy ,
09.2013-
05.2014 Współpraca z innymi nauczycielami,
Zdobycie nowej wiedzy i doświadczeń,
Posiadana wiedza na temat instytucji wspomagających nauczyciela w sprawach wychowawczych. Spis adresów i telefonów instytucji wspomagających proces wychowawczy.
Realizacja planu rocznego oraz innych planów obowiązujących
w szkole poprzez realizację powierzonych zadań oraz czynności dodatkowych.
Uczestnictwo w życiu szkoły.
Współpraca ze środowiskiem lokalnym. Współudział w organizacji imprez szkolnych – oddziałów przedszkolnych. Cały okres stażu Prawidłowa współpraca z innymi nauczycielami w szkole, a także innymi pracownikami,
Właściwa realizacja powierzonych zadań i obowiązków.
Zdjęcia, potwierdzenia opiekuna stażu, scenariusze imprez i uroczystości.
Propagowanie zasad zdrowego stylu życia, prawidłowej postawy wobec siebie i innych ludzi oraz kultury osobistej. Pogadanki z dziećmi, wykorzystanie zabaw edukacyjnych Cały okres stażu Pogłębienie wiedzy w zakresie pozytywnego wpływu na proces wychowawczy, Codzienna praca z dziećmi.

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
(§6 ust.2 pkt 4)

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY SPODZIEWANE
EFEKTY DOWODY REALIZACJI
Omawianie zajęć
prowadzonych przez opiekuna stażu Konstruktywne omówienie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu Cały okres stażu/ raz w miesiącu Nabywanie umiejętności prawidłowego prowadzenia zajęć Scenariusze zajęć, notatki własne.
Omawianie zajęć prowadzonych w obecności opiekuna stażu lub dyrektora Omówienie prowadzonych zajęć z opiekunem stażu i/ lub dyrektorem Cały okres stażu/ raz w miesiącu Nabywanie umiejętności prawidłowego prowadzenia zajęć Scenariusze zajęć, notatki własne.
Poznanie zasad omawiania prowadzonych
i obserwowanych zajęć. Analiza wniosków i wskazówek do dalszej pracy nauczyciela stażysty. Cały okres stażu Nabywanie umiejętności prawidłowego prowadzenia zajęć. Notatki własne.

........................................ ........................................
(podpis opiekuna stażu) (podpis stażysty)

........................................
(podpis dyrektora szkoły)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.