X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23065
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
MGR ANNA KOZIK

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

OKRES STAŻU: 2 lata i 9 miesięcy
DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 01. 09. 20...r.
DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU: 31.05.20....r.

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 1982 Nr 3, poz. 19 z późn. zm.)-szczególnie Rozdział 3a
• Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz. U. 2004 Nr 260, poz. 2592 i 2593)
• Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2004 Nr 214, poz. 1580)
• Rozporządzenie MEN z dnia 24 listopada 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2010 Nr 235, poz. 1543)

§7 ust.2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

1. Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego
•Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu oraz planu rozwoju
•Udział w szkoleniu dotyczącym awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego
•Analiza i gromadzenie tekstów aktów prawnych dotyczących awansu:
- rozporządzenie MENiS dotyczące awansu zawodowego
- adekwatne fragmenty Karty Nauczyciela
- ustawa o systemie oświaty
- wiadomości na stronach internetowych MEN

2.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
•Zawarcie kontraktu
•Analiza planu rozwoju zawodowego i dokonanie korekt
•Ustalenie harmonogramu spotkań
•Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna i innych nauczycieli
•Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
•Spotkania w celu doskonalenia umiejętności omawiania i ewaluacji prowadzonych i obserwowanych lekcji
•Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju

3.Podnoszenie kompetencji i umiejętności poprzez udział w wewnątrzszkolnym i zewnątrz szkolnym doskonaleniu zawodowym

•Uczestnictwo w kursach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach
•Udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej oraz spotkaniach zespołu przedmiotowego

4.Tworzenie własnego warsztatu pracy

•Tworzenie, gromadzenie i aktualizacja materiałów, pomocy dydaktycznych oraz własnej biblioteczki przedmiotowej

§7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1.Uwzględnienie w pracy potrzeb rozwojowych i zainteresowań dzieci
•Stosowanie aktywnych metod i form pracy z dziećmi
•Obserwacja i analiza możliwości i zdolności uczniów
2. Systematyczna współpraca z rodzicami
•Organizowanie systematycznych spotkań z rodzicami: grupowych, integracyjnych, indywidualnych i telefonicznych
•Zachęcenie rodziców do uczestniczenia w zajęciach otwartych oraz uroczystościach szkolnych
•Angażowanie rodziców do organizacji wycieczek i uroczystości na rzecz klasy
•Pedagogizacja rodziców na wybrane przez nich tematy

3.Praca na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego •Udział w akcjach prowadzonych na terenie szkoły, gminy, województwa
•Pełnienie dodatkowych funkcji związanych z pracą w szkole
-Prowadzenie Szkolnego Koła Wolontariatu
-Współpraca z „Projektorem” – Wolontariatem studenckim
-Współpraca z organizacjami pozarządowymi

4.Organizacja i przygotowywanie uroczystości, konkursów, wycieczek
•Organizowanie i współorganizowanie wycieczek
•Przygotowanie uczniów do różnorodnych uroczystości i akademii szkolnych
•Przygotowanie uczniów do udziału w szkolnych i pozaszkolnych konkursach

&7 ust.2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1.Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy zawodowej
•Tworzenie pomocy dydaktycznych i pokazów przy użyciu programów Microsoft Office i Smart Box
•Opracowanie przy użyciu technik komputerowych testów, sprawdzianów, dokumentacji, dyplomów, zaproszeń itp.
•Wykorzystywanie płyt CD i DVD z nagraniami w procesie dydaktycznym

2.Publikacje w Internecie
•Umieszczenie w Internecie planu rozwoju zawodowego, przykładowych scenariuszy zajęć, referatów

3.Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych •Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego na stronach MENiS
•Korzystanie ze stron internetowych dla nauczycieli

§7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1.Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych •Gromadzenie i studiowanie literatury z wybranych zagadnień pedagogicznych, dydaktycznych i psychologicznych
•Udział w kursach i szkoleniach służących poszerzeniu wiedzy

2.Wykorzystanie wiedzy do rozwiązywania problemów dydaktyczno-wychowawczych
•Wykorzystanie wiedzy w pracy do integrowania zespołu, rozwiązywania konfliktów, zapobiegania agresji fizycznej i słownej, kształtowania pozytywnych postaw

3.Praca w przydzielonych przez dyrektora szkolnych zespołach
•Aktywne uczestnictwo w pracy zespołu WDN

§7 ust.2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

1.Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego oraz analiza dokumentacji i organizacji pracy szkoły
•Zapoznanie się z aktami prawnymi
•Analiza dokumentacji szkolnej
•Prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z obowiązującymi przepisami

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.