X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23054
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko: JOLANTA BOROWSKA.
Miejsce pracy: ZESPÓŁ .
Specjalność: NAUCZYCIEL PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH, GEOGRAFII.
Czas trwania stażu: 01.09.2011 R. – 31.05.2014 R.

CELE:

- Doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

- Realizacja zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły.

- Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

- Zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 ust.2 Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego

pkt.1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej w wyniku wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Systematyczne śledzenie literatury psychologicznej, metodycznej, dydaktycznej dotyczącej aktualnych tendencji w nauczaniu przedmiotów, rozwiązywania problemów wychowawczych, pracy z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

2. Uzupełnienie biblioteczki i pracowni w pomoce dydaktyczne:
- foliogramy,
- tablice,
- pomoce multimedialne,
- filmy,
- atlasy itp.

3. Weryfikacja przygotowanych rozkładów materiału nauczania po każdym roku stażu.

4. Udział w tworzeniu dokumentów szkolnych i ich ewaluacji:
- Wewnątrzszkolny System oceniania,
- Przedmiotowy System Oceniania,
- Plany pracy,
- Plany wynikowe,
- Statut,
- Szkolny Program Wychowawczy,
- Plan pracy zespołu Ewaluacji Wewnętrznej.

5. Uczestniczenie w pracach związanych z realizacją podstawowych zadań szkoły:
- Organizowanie konkursów na terenie szkoły,
- Przygotowanie uczniów do konkursów, olimpiad, egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych,
- Praca w zespołach przedmiotowych, ewaluacji wewnętrznej, WSO,
- Pomoc w organizacji imprez szkolnych i klasowych,
- Podejmowanie dodatkowych zadań.

6. Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia warsztatu pracy:
- Kształtowanie wizerunku szkoły i współpraca z otoczeniem,
- Indywidualizacja działań w procesie kształcenia dzieci o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych,
- Organizowanie i planowanie pracy w zespole przedmiotowym,
- Nauczyciel wobec trudnych zachowań ucznia,
- Czynny udział w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
- Przygotowanie prezentacji multimedialnych na Rady Pedagogiczne.

7 . Aktywna współpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli.

8. Podjęcie i ukończenie studiów podyplomowych z poradnictwa zawodowego.

pkt.2 Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej przy wzbogacaniu warsztatu pracy (gromadzenie testów, sprawdzianów, ćwiczeń wspierających pracę z uczniem słabym, zdolnym, itp).

2. Przeprowadzanie lekcji z wykorzystaniem współczesnych mediów, zbiorów multimedialnych, zasobów internetowych, materiałów i programów edukacyjnych.

3. Wykorzystywanie zasobów informacyjnych Internetu.

4,Tworzenie prezentacji w programie Power Point.

5. Publikacje w Internecie.

pkt.3 Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli i uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli.

2. Wymiana doświadczeń w ramach zespołu przedmiotowego – wspólne opracowywanie materiałów niezbędnych w pracy dydaktyczno – wychowawczej.

3. Wspólna praca nad przygotowaniem uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (udostępnianie innym nauczycielom scenariuszy, ankiet, sprawdzianów i materiałów zdobytych na kursach ).

4. Opracowanie i udostępnienie testów, filmów , foliogramów itp. z przedmiotów zawodowych i geografii.

5. Opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.

pkt.4c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Uczestniczenie wraz z uczniami w różnych formach kultury (np. wyjazd do kina), czy imprezach okolicznościowych (np. „Mikołajki”).

2. Praca nowoczesnymi metodami rozwijającymi umiejętności interpersonalne zarówno uczniów jak i nauczyciela.

3. Współpraca z rodzicami uczniów:
- pogadanki z rodzicami dotyczące problemów wychowawczych, zachowania,
młodzieży w szkole i poza szkołą oraz nauki,
- rozmowy indywidualne z rodzicami.

4. Organizowanie i przeprowadzenie konkursów szkolnych.

5. Zorganizowanie i prowadzenie zajęć dla uczniów mających problemy w nauce.

pkt.4e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami,

1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w celu kształtowania prawidłowych postaw emocjonalnych.

2. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w celu uświadomienia młodzieży ich praw i obowiązków jako absolwentów na rynku pracy,

3. Współpraca z wydawnictwami i instytucjami w celu pozyskania bezpłatnych publikacji.

4. Przystąpienie do ogólnopolskich akcji:
- udział w „Sprzątaniu Świata”,
- udział w „Paradzie Schumana”
- inne.
5. Współpraca z innymi szkołami:
- uczestniczenie w konkursach,
- praca w komisjach egzaminacyjnych.

pkt.4f Uzyskiwanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

1. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej wyrównujących szanse edukacyjne młodzieży.

2.Organizowanie wycieczek turystyczno – krajoznawczych i przedmiotowych.

3.Działania na rzecz promocji szkoły w środowisku:
- współorganizowanie dni otwartych w szkole itp.

pkt.5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1.Rozpoznanie i analiza dwóch przypadków problemów edukacyjnych lub wychowawczych

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.