X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22731
Przesłano:

Arkusz do oceny efektów udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno - pedagogicznej

ARKUSZ DO OCENY EFEKTÓW POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ UDZIELANEJ UCZNIOWI
Imię i nazwisko ucznia: ....................... - podsumowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej w ciągu roku
Klasa: IV

Przewidywane oczekiwania udzielanej uczniowi pomocy
Ocena efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej uczniowi– poziom wiedzy i umiejętności ucznia

Wskazania do dalszej pracy z uczniem

- utrwalanie, wyjaśnianie zasad pisowni,
- usprawnianie tempa i techniki czytania,
- poprawa umiejętności głośnego i cichego czytania ze zrozumieniem,
- ćwiczenie poprawności pisania i znajomości reguł ortograficznych,
– ćwiczenie pamięci i spostrzegawczości wzrokowej,
– poprawa poziomu graficznego pisma,
- wyrównywanie braków w zakresie języka polskiego i matematyki zgodnie z programem nauczania

Proces pisania – tekst czytelny - występują błędy literowe, ortograficzne, błędy wynikające z nieznajomości graficzno-dźwiękowej struktury dwuznaków, błędy wynikające z nieznajomości lub niestosowania zasad pisowni: zmiękczeń samogłosek nosowych, pisowni wielką literą; błędna pisownia nie z różnymi częściami mowy.

Wypowiedzi pisemne – nierozwinięte pod względem kompozycyjnym; nieprzemyślane; ma kłopoty ze zrozumieniem tematu; niespójne treściowo; z licznymi błędami stylistycznymi, ortograficznymi oraz gramatycznymi; struktura logiczno-gramatyczna budowanych wypowiedzeń zaburzona.

Proces uczenia się – podniesiono nieznacznie poziom umiejętności szkolnych tj.: czytanie, pisanie, liczenie, mówienie, rozwiązywanie problemów, przyswajanie wiedzy i umiejętności korzystania z niej na miarę aktualnych możliwości.

Uczenie się matematyki - wdrożono do wykonywania operacji na liczbach, czytania ze zrozumieniem treści zadań, określania stosunków przestrzennych, orientację w przestrzeni, występują trudności w zapamiętywaniu wzorów, pojęć, definicji i reguł i ich wykorzystywania.

Zaleca się kontynuowanie podczas zajęć obowiązkowych oraz dydaktyczno - wyrównawczych realizacji działań mających na celu pokonywanie trudności w zakresie czytania i pisania, wyrównywanie braków w zakresie języka polskiego i matematyki zgodnie z programem nauczania, usprawnianie funkcji czytania i pisania, umiejętności arytmetycznych pozwalających na uzyskanie wiedzy i umiejętności umożliwiających naukę szkolną poprzez
dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

Podpisy osób uczestniczących w spotkaniu zespołu: ........................................

ARKUSZ DO OCENY EFEKTÓW POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ UDZIELANEJ UCZNIOWI
Imię i nazwisko ucznia: ........................... - podsumowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej w ciągu roku
Klasa: IV

Przewidywane oczekiwania udzielanej uczniowi pomocy
Ocena efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej uczniowi – poziom wiedzy i umiejętności ucznia

Wskazania do dalszej pracy z uczniem

- ćwiczenie umiejętności kluczowych dla kontynuowania nauki szkolnej,
- usprawnianie tempa i techniki czytania - trening czytania,
- poprawa umiejętności głośnego i cichego czytania ze zrozumieniem,
– poprawa poziomu graficznego pisma – trening pisania,
- usprawnianie i rozwijanie umiejętności arytmetycznych, podniesienie sprawności rachunkowej w zakresie czterech działań na liczbach naturalnych

Proces pisania – tekst często nieczytelny, występują błędy literowe, ortograficzne, błędy wynikające z nieznajomości graficzno-dźwiękowej struktury dwuznaków, błędy wynikające z nieznajomości lub niestosowania zasad pisowni: zmiękczeń, samogłosek nosowych, pisowni wielką literą; błędna pisownia nie z różnymi częściami mowy; pomijanie znaków diakrytycznych.

Wypowiedzi pisemne – rozwinięte pod względem kompozycyjnym; przemyślane; ma kłopoty ze zrozumieniem tematu; treściowo; z licznymi błędami stylistycznymi, ortograficznymi oraz błędami gramatycznymi; struktura logiczno-gramatyczna budowanych wypowiedzeń (zdań) jest prawidłowa/zaburzona.

Proces uczenia się – podniesiono poziom umiejętności szkolnych tj.: czytanie, pisanie, liczenie, mówienie, rozwiązywanie problemów, przyswajanie wiedzy i umiejętności korzystania z niej na miarę aktualnych możliwości oraz wymagań programowych.

Uczenie się matematyki - wdrożono do wykonywania operacji na liczbach, czytania ze zrozumieniem treści zadań, określania stosunków przestrzennych, orientację w przestrzeni, występują trudności w zapamiętywaniu wzorów, pojęć, definicji i reguł i ich wykorzystywania.

Zaleca się kontynuowanie podczas zajęć obowiązkowych oraz dydaktyczno - wyrównawczych realizacji działań mających na celu pokonywanie trudności w zakresie czytania i pisania, wyrównywanie braków w zakresie języka polskiego i matematyki zgodnie z programem nauczania, usprawnianie funkcji czytania i pisania, umiejętności arytmetycznych pozwalających na uzyskanie wiedzy i umiejętności umożliwiających naukę szkolną poprzez
dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

Podpisy osób uczestniczących w spotkaniu zespołu: ........................................

ARKUSZ DO OCENY EFEKTÓW POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ UDZIELANEJ UCZNIOWI
Imię i nazwisko ucznia: - podsumowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej w ciągu roku
Klasa: V

Przewidywane oczekiwania udzielanej uczniowi pomocy

Ocena efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej uczniowi – poziom wiedzy i umiejętności ucznia

Wskazania do dalszej pracy z uczniem

- poprawa umiejętności głośnego i cichego czytania ze zrozumieniem,
- rozwijanie umiejętności wyszukiwania w tekście informacji, korzystania z informacji, wskazywania źródeł informacji
- rozwijanie umiejętności pisania wypowiedzi pisemnych pod kątem odpowiedniej formy, realizacji tematu, spójności tekstu, norm ortograficznych, językowych oraz czytelności zapisu
- usprawnianie tempa i techniki czytania,
- ćwiczenie poprawności pisania i znajomości reguł ortograficznych,
- uzupełnianie, powtarzanie i utrwalanie zagadnień z zakresu nauki o języku.
- usprawnianie i rozwijanie umiejętności arytmetycznych, podniesienie sprawności rachunkowej w zakresie czterech działań na liczbach naturalnych, rozwiązywania zadań z tekstem

Proces pisania - tekst czytelny, występują błędy literowe, ortograficzne, błędy wynikające z nieznajomości lub niestosowania zasad pisowni; błędna pisownia nie z różnymi częściami mowy; pomijanie znaków diakrytycznych.
Wypowiedzi pisemne – nierozwinięte pod względem kompozycyjnym, nieprzemyślane; ma kłopoty ze zrozumieniem tematu; niespójne treściowo; z licznymi błędami stylistycznymi i ortograficznymi
Proces uczenia się – podniesiono częściowo poziom umiejętności szkolnych tj.: czytanie, pisanie, liczenie, mówienie, rozwiązywanie problemów, przyswajanie wiedzy i umiejętności korzystania z niej na miarę aktualnych możliwości.
Uczenie się matematyki - wdrożono do wykonywania operacji na liczbach, czytania ze zrozumieniem treści zadań, określania stosunków przestrzennych, orientację w przestrzeni, występują trudności w zapamiętywaniu wzorów, pojęć, definicji i reguł i ich wykorzystywania.
Zaleca się kontynuowanie podczas zajęć obowiązkowych oraz dydaktyczno - wyrównawczych realizacji działań mających na celu pokonywanie trudności w zakresie czytania i pisania, wyrównywanie braków w zakresie języka polskiego i matematyki zgodnie z programem nauczania, usprawnianie funkcji czytania i pisania, umiejętności arytmetycznych pozwalających na uzyskanie wiedzy i umiejętności umożliwiających naukę szkolną poprzez
dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

Podpisy osób uczestniczących w spotkaniu zespołu: ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.