X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22710
Przesłano:

Wyżej, szybciej, uczciwiej czyli idea olimpizmu w sporcie i w życiu - projekt wychowawczo - edukacyjny

PROJEKT WYCHOWAWCZO- EDUKACYJNY
” Wyżej, szybciej, uczciwiej czyli idea olimpizmu w sporcie i w życiu.”

I. Cele ogólne projektu:
1.Wychowanie w duchu wartości jakie niesie sport – przeniesienie i promowanie zasad „fair play” ze sportu do szkoły 2.Promowanie szeroko pojętego zdrowego stylu życia
3.Formowanie nawyków poczucia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych oraz kształtowanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych
4.Zapobieganie przejawom agresji na boiskach, trybunach sportowych i w życiu codziennym.
II. Cele szczegółowe:
1.Przybliżenie kultury i historii starożytnej Grecji.
2.Zapoznanie uczniów z ideami starożytnej olimpiady.
3.Zaznajomienie uczniów z historią starożytnych i nowożytnych Igrzysk Olimpijskich.
4.Kształtowanie postaw "fair play" w sportowej rywalizacji.
5.Rozwijanie własnej osobowości i aktywności, kształcenie umiejętności pracy w zespole.
6.Kształtowanie postaw moralnych i społecznych w oparciu o wartości tkwiące w sporcie olimpijskim.
7.Dostrzeganie znaczenia ogólnospołecznego olimpiad, poznawanie innych kultur.
8.Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez udział w zawodach sportowych.
9.Zapoznanie się z przepisami i zasadami obowiązującymi w konkurencjach olimpijskich.
10.Kształtowanie umiejętności sędziowania konkurencji sportowych.
11.Rozwijanie umiejętności w poszukiwaniu informacji, docieraniu do źródeł, opracowaniu danych.
12.Rozwijanie i rozbudzanie aktywności artystycznej i zdolności twórczych.
13.Wskazanie możliwości ciekawego i aktywnego spędzania czasu wolnego.
14.Wykształcenie umiejętności potrzebnych do kontroli stanu własnego zdrowia (pomiar, tętna, ciśnienia).
15.Kształtowanie wrażliwości na potrzeby własnego ciała i troski o nie
16.Zachęcanie uczniów do zachowań prozdrowotnych w zakresie higieny osobistej, żywienia.

III. ZADANIA SZKOŁY
1.Uzupełnienie i utrwalenie wiedzy na temat historii olimpizmu i jej powiązania z życiem współczesnym.
2.Wdrażanie do samodzielnego działania na rzecz harmonijnego rozwoju fizycznego i intelektualnego.
3.Przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w różnych formach sportowych pod hasłem „Sport moją pasją”
4.Organizowanie różnorodnych imprez o tematyce olimpijskiej.
5.Rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur.
6.Krzewienie praw człowieka, poszanowania odmienności, solidarności społecznej, współpracy, przyjaźni i pokoju.
7.Wyposażenie ucznia w umiejętności komunikacji: znajomość języków obcych oraz umiejętność korzystania z technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
IV. TREŚCI PROGRAMOWE
- realizowane są w ramach poszczególnych przedmiotów dla określonego pionu klasy

Wychowanie fizyczne
1. Poznanie dyscyplin olimpijskich.
2. Lekkoatletyka jako dyscyplina olimpijska - nauczanie i doskonalenie umiejętności.
3. Gry zespołowe jako dyscypliny olimpijskie
4. Zasady "fair play" w sporcie.

Godzina wychowawcza
1. Cele i zadania ruchu olimpijskiego.
2. Idea wznowienia igrzysk olimpijskich - postać barona Pierre'a Coubertin.
3. Udział Polaków w olimpiadach.
4. Olimpijczycy Regionu Wielkopolski

Język Polski
1. Analiza wybranej lektury o tematyce olimpijskiej. „ Dyskobol”, „Historia igrzysk olimpijskich.”
2. Sztuka w sporcie
3. Redagowanie tekstów kibicujących i ogłoszeniowych

Historia
1.Sportowcy starożytni i współcześni
2.Starożytni mistrzowie wzorem dla póżniejszych pokoleń
3.Określanie wieku wydarzeń sportowych

Przyroda
1. Zdrowe odżywianie - składniki pokarmowe.
2. Doping w sporcie i jego skutki uboczne.
3.Emocje – jak sobie z nimi radzić ?
4.Zdrowy styl życia
5. Szukanie na mapie państw i miast olimpijskich.

Matematyka
1.Jednostki czasu i odległości
2. Obliczanie obwodu i pola powierzchni prostokąta ( boisk )
3. Odczytywanie danych z tabel, diagramów, wykresów

Język angielski
1.Dyscypliny olimpijskie - charakterystyczne słownictwo

Plastyka
1. Sztuka starożytnej Grecji.
2. Sport w sztuce

Informatyka
1.Tworzenie prezentacji o tematyce sportowej zawierających diagramy i wykresy.

IX. OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA
1.Uczeń zna historię starożytnych i nowożytnych Igrzysk Olimpijskich
2.Umie stosować zasady obowiązujące w olimpizmie w życiu codziennym.
3.Uczeń żyje w poszanowaniu człowieka jako wartości nadrzędnej z wykorzystaniem moralnych zasad idei olimpijskiej.
4.Potrafi ocenić swoje możliwości ruchowe i intelektualne.
5.Uczeń posiada wiadomości i umiejętności potrzebne do realizacji własnych celów i zainteresowań.
6.Uczeń wie jak pomóc słabszym, współpracować w zespole.

X. Procedury osiągnięcia celu.
Realizacja projektu umożliwi uczniom rozwijanie zainteresowań poznawczych, rozumienie zależności i kształtowanie odpowiednich postaw, a także zaspakajanie ciekawości świata. Dlatego w procedurach osiągania celów dominują takie metody i formy jak: konkursy, doświadczenia, pokazy dyskusje, plakat, praca z tekstem , wykorzystanie technologii informacyjnej i zasobów Internetu. Uczniowie będą podejmować pracę indywidualną i grupową

Harmonogram przebiegu projektu

Wystawy/gazetki

Symbole olimpijskie - Wystawa prac plastycznych /symbole wykonane dowolną techniką- rysunek, wyklejanka itp./
Gazetka – igrzyska w starożytnej Olimpii-historia starożytnych igrzysk i konkurencje

Sylwetki sportowców starożytnych igrzysk np. dyskobol.Wystawa prac plastycznych – rzeżb wykonanych z gliny,modeliny, plasteliny

Gazetka- Lekkoatletyka- królową sportu - konkurencje lekkoatletyczne, znani polscy lekkoatleci, rekordy świata I Polski

Gazetka-historia igrzysk nowożytnych postać Pierre’a Coubertina, symbole olimpijskie

Gazetka-wioślarstwo I kajakarstwo- różnice między kajakiem a łodzią wioślarską, konkurencje,znani Polacy
Gazetka- historia, przepisy, sprzęt, mistrzowie

Gazetka- hokej na trawie-historia, przepisy, sprzęt, mistrzowie

Gazetka- sporty zimowe - historia, przepisy, sprzęt, mistrzowie

Gazetka- gry zespołowe -historia, przepisy, sprzęt, mistrzowie
Wystawa plakatów promujących zdrowy styl życia

Gazetka- Piłka nożna -historia, przepisy, sprzęt, mistrzowie

Gazetka-przykłady mało znanych dyscyplin

wystawa -Plakat promujący Euro 2012

„Sport moja pasja” -spotkania ze znanymi sportowcami (m.in.. Żaneta Glanc, Elżbieta Urbańczyk, Izabela Dylewska,Prezentacje, wywiady z przedstawicielami popularnych dyscyplin

Sportowe konkursy szkolne
mistrzostwa szkoły w biegach przełajowych
•mistrzostwa szkoły w wiosłowaniu na ergometrze wioślarskim
•turnieje koszykówki i siatkówki dla klas 5 i 6
•turniej w dwa ognie i rzucankę siatkarską dla klas 4
•konkurs „Mam talent”

Sportowe konkursy zewnętrzne:
•Mistrzostwa Poznania w sztafetowych biegach przełajowych
•Mistrzostwa Poznania w indywidualnych biegach przełajowych
•Biegi rekreacyjne „W drodze do maratonu” i inne
•mistrzostwa Poznania w czwórboju la
•mistrzostwa Poznania w koszykówce
•mistrzostwa Poznania w unihokeju
•turnieje gier zespołowych pod patronatem Rady Osiedla

Mistrz wiedzy o krajach Euro2012 - Konkurs przyrodniczo-geograficzny dotyczący państw biorących udział w Euro2012
Sportowiec roku - Konkurs na najbardziej wszechstronnego sportowo ucznia
Konkurs na wykonanie prezentacji programie Power Point promującej zdrowy styl życia
Konkurs na wykonanie plakatu promującego zdrowy styl
Sportowcy- przebierańcy - Konkurs na najciekawszy strój sportowca
Konkurs na własny wiersz o tematyce sportowej„Moja ulubiona dyscyplina”
Międzyszkolny konkurs recytatorsko-aktorski„Sportowy wiersz”

Dzień KIbica - prezentacja kodeksu prawdziwego kibica, konkurs na najciekwsze przebranie kibica

Dzień sportu a w nim :
Konkurencje sprawnościowe dla klas
•Krzyżówka sportowa
•Kiermasz zadań

Podsumowanie projektu

Ewaluacja
Ewaluacja dokonana zostanie po zakończeniu realizacji projektu w miesiącu czerwcu 2012. Ewaluacji poddana zostanie:
- atrakcyjność zadań
- użyteczność projektu zarówno dla szkoły, jak i dla ucznia
- zaangażowanie uczniów, rodziców.
Narzędzia ewaluacji to:
- obserwacja
- rozmowy indywidualne z uczniami, nauczycielami i rodzicami.
- ilościowy i jakościowe udział w realizacji zadań

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.