X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 22677

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJUZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

I. DANE OSOBOWE
1. Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Dominika Patek
2. Nazwa i adres szkoły:
3. Stanowisko – nauczyciel nauczania indywidualnego, nauczyciel zajęć rewalidacyjnych

II. STAŻ
1. Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2013r.
2. Termin zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego: ........................................
3. Okres trwania stażu: 9 miesięcy
4. Termin dokonania oceny dorobku zawodowego za okres stażu: ........................................
5. Termin złożenia wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego: .......................................
6. Termin posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej: ........................................
7. Termin nadania stopnia nauczyciela kontraktowego: ........................................
8. Termin zakończenia stażu: 31. 05. 2013r.
9. Opiekun stażu:
10. Dyrektor Gimnazjum:

CEL GŁÓWNY: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązujących w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków rozwoju i edukacji.
4. Doskonalenie warsztatu metodycznego poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli,
w wymiarze jednej godziny w miesiącu oraz omawianie ich z prowadzącym obserwowane zajęcia, a także prowadzenie zajęć
w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze jednej godziny zajęć w miesiącu oraz omawianie ich z osobą,
w obecności której przeprowadzone zostały zajęcia.
5. Podniesienie kwalifikacji oraz zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego nauczycieli:
• doskonalenie wewnątrz placówki
• samokształcenie.
6. Poznanie dzieci, ich problemów oraz umiejętności współpracy z rodzicami.

PODSTAWA PRAWNA:
1) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 647 z późn. zm.);
2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r. poz. 393).

PLAN DZIAŁANIA
Lp. Strefa rozwoju zawodowego Lp. Zadania Formy realizacji Terminy Dowody realizacji
I Organizacyjna


Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż. 1 Zapoznanie z procedurą prawa oświatowego
dotyczącego awansu zawodowego, śledzenie informacji w Internecie
i prasie poświęconej oświacie. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących
awansu zawodowego.

IX 2013 Poprawne opracowanie planu rozwoju zawodowego.

Kserokopia planu rozwoju zawodowego.

Wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego.
2 Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu. Ustalenie z mgr Sylwią Nawrat terminów hospitacji lekcji oraz prowadzenia własnych zajęć (zawarcie kontraktu). IX 2013 Kserokopia kontraktu
3 Zapoznanie się
z oświatowymi aktami prawnymi :
- ustawa o systemie oświaty;
Karta Nauczyciela;
- Rozporządzenia MENiS


Analiza dokumentacji


IX/X 2013


Notatki własne.
4 Poznanie dokumentów obowiązujących w szkole Zapoznanie się
z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły:
- Statut Szkoły;
- Regulamin Szkoły;
- Podstawa programowa kształcenia ogólnego
dla uczniów
z niepełnosprawnością
w stopniu umiarkowanym
i znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach;
- Wewnątrzszkolny System Oceniania;
- Kryteria Ocen Zachowania;
- Regulamin Rady Rodziców;
- Szkolny program wychowawczym
i profilaktyczny;
- Regulamin Działania Rady Pedagogicznej;
- Regulamin Samorządu Uczniowskiego;
- Regulamin Wycieczek;
- Regulamin przyznawania uczniom stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

IX/X 2013

Notatki własne z analizy dokumentacji.
5 Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji w szkole
Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: dzienniki zajęć, protokoły Rad Pedagogicznych, arkusze ocen, diagnozy.

Prowadzenie dzienników lekcyjnych, zajęć indywidualnych, kół zainteresowań, specjalistycznych (pedagoga), terapeutyczno- wyrównawczych, rewalidacyjnych, dzienników pracy biblioteki
i zajęć świetlicowych.

Opracowanie i wdrożenie indywidualnych programów rewalidacyjnych, indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego, arkusza diagnostycznego dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym
na podstawie inwentarza
Gunzberga, rozkładu zajęć oraz planów wynikowych.

IX 2013
oraz
na bieżąco w trakcie trwania stażu.

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.
Zapisy w dziennikach zajęć.

Indywidualne programy rewalidacyjne.
Indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny.
Rozkład materiałów
dla uczennicy upośledzonej
w stopniu umiarkowanym i plany wynikowe na rok szkolny 2013/2014.
6 Zapoznanie się
z tygodniowym rozkładem zajęć
w szkole, dyżurami, zasadami współpracy Dyrektora
z pracownikami
Obserwacja.

Udział w spotkaniach zespołów
i spotkaniach Rady Pedagogicznej. IX 2013
oraz na bieżąco
w trakcie trwania stażu. Rozkład zajęć lekcyjnych
i przerw.
Rozkład dyżurów.
Udział w lekcjach, spotkaniach zespołów
i Radach Pedagogicznych (listy obecności).
7 Poznanie zasad funkcjonowania
i organizacji szkoły.
Udział w Radach Pedagogicznych. Według planu Rad Pedagogicznych.
Potwierdzenie udziału
w Radach Pedagogicznych
8 Dokumentowanie planu rozwoju.
Gromadzenie dokumentów, świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy itp. Cały okres stażu Teczka stażysty.

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
7 Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
i przedłożenie
go dyrektorowi szkoły Autorefleksja, autoanaliza, opis przebiegu oraz stopnia realizacji przyjętego planu rozwoju zawodowego, uwzględnienie zmian
i modyfikacji planu rozwoju. Przygotowanie wersji wstępnej planu rozwoju zawodowego, konsultacja
z opiekunem stażu i opracowanie wersji ostatecznej – przedłożenie dokumentu dyrekcji szkoły. VI 2014 Sprawozdanie z realizacji stażu.
10 Zapoznanie się
z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa higieny pracy w szkole oraz przepisami
przeciwpożarowymi. Analiza przepisów.
Udział w szkoleniu BHP. IX lub X 2013 Zaświadczenie
o ukończeniu szkolenia BHP.

Notatki własne.
11 Uzyskanie oceny dorobku zawodowego. Uzyskanie oceny dorobku zawodowego za okres stażu sporządzonej przez dyrektor szkoły. VI 2013 Ocena dorobku zawodowego za okres stażu sporządzona przez dyrektor szkoły.
12 Złożenie wniosku
o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
na stopień nauczyciela kontraktowego wraz
z dokumentacją. Złożenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji. VI 2013 Kserokopia wniosku
o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.

Dokumentacja z realizacji stażu.

II Dydaktyczne

Umiejętność omawiania prowadzonych
i obserwowanych zajęć

Uczestnictwo
w różnych formach doskonalenia

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający
właściwą realizację statutowych zadań szkoły,
w której nauczyciel odbywa staż

Doskonalenie umiejętności analizy i wyciągania wniosków
1 Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu. Obserwacja zajęć hospitowanych.
Omówienie zajęć z prowadzącym. Raz
w miesiącu według ustalonych wcześniej terminów
Arkusz obserwacji zajęć.
Konspekt hospitowanych zajęć.
Harmonogram obserwacji zajęć.
Samoocena przeprowadzonych zajęć.

2 Prowadzenie zajęć
w obecności opiekuna lub dyrektora szkoły. Opracowanie scenariuszy zajęć (konspekt), omówienie przeprowadzonych zajęć
z nauczycielem obserwatorem, analiza lekcji, ewaluacja. Raz
w miesiącu według ustalonych wcześniej terminów Scenariusze zajęć.
Arkusz hospitacyjny.

3 Doskonalenie warsztatu
i metody pracy pedagogicznej . Aktywne uczestniczenie we wszystkich formach doskonalenia adekwatnych
do potrzeb własnych i szkoły (kursy doskonalące, kwalifikacyjne, szkolenia, udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych).

Studia podyplomowe.

Analiza przewodników, programów nauczania oraz podstawy programowej.

Wzbogacanie warsztatu pracy
w pomoce dydaktyczne (zakupienie pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych)

Wykorzystywanie w pracy elementów różnych metod, form oraz środków dydaktycznych, dostosowanych
do możliwości uczniów.

Cały okres stażu Zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy potwierdzające uczestnictwo w różnych formach doskonalenia.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Potwierdzenie dyrektora szkoły.
4
4. Poznanie metod aktywizacji nauczania oraz ich wykorzystanie
w zajęciach Studiowanie literatury metodycznej, hospitacje, obserwacje zajęć. Gry i zabawy aktywizujące uczniów oraz wspierające ich kreatywność dostosowane
do możliwości wychowanków. W ciągu stażu Konspekty.
Arkusze obserwacji zajęć.
Arkusze hospitacyjne.

5 Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych Studiowanie czasopism dotyczących pedagogiki specjalnej np. „Szkoła Specjalna”, i literatury fachowej, wyszukiwanie informacji
w Internecie. W ciągu stażu Spis literatury metodyczno-pedagogicznej.

Rejestr pozycji
bibliograficznych stron www.
7 Doskonalenie multimedialnych technik pracy. Wykorzystanie programów komputerowych do pisania, rozkładu materiałów, planów wynikowych, programów rewalidacyjnych, konspektów itd. oraz przygotowywania zajęć dydaktycznych.

Korzystanie z Internetu w celu studiowania lektury przedmiotu.

Publikacja na stronie internetowej szkoły Planu Rozwoju Zawodowego.

Korzystanie z portali dydaktycznych.

Cały okres stażu Przykładowe wydruki komputerowe

Wykaz przeczytanych publikacji zamieszczonych na stronach Internetu
(strony Internetowe).

Zaświadczenie o publikacji.

Teczka stażysty.

8 Aktywizowanie uczniów do zajęć pozalekcyjnych. Organizacja i przeprowadzanie zajęć pozalekcyjnych. Pomoc w nauce
i wyrównywaniu braków szkolnych. Cały okres trwania stażu Zapisy w dziennikach zajęć pozalekcyjnych.
9

10 Analiza i samoocena własnych działań
i zachowań. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności, dokumentowanie efektów własnej pracy. Hospitacje i rozmowy pohospitacyjne. Autorefleksja
i autoanaliza. W ciągu stażu Arkusz obserwacji zajęć.
Samoocena przeprowadzonych zajęć.
Arkusz hospitacyjny.
Sprawozdanie z realizacji stażu.

Aktywne uczestnictwo
w życiu społecznym szkoły. Współorganizowanie apelu z okazji Światowych Obchodów Dni Walki
z AIDS). Wykonywanie gazetek ściennych. Współorganizowanie konkursu plastycznego z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS.
Współuczestniczenie w tworzeniu projektu edukacyjnego pt. „Profilaktyka zakażeń HIV”.
Przygotowywanie uczniów
do gminnego turnieju wiedzy pożarniczej.

Listopad/
Grudzień 2013

II 2014 Scenariusz przedstawienia z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS.

Zdjęcia.

Sprawozdanie z projektu edukacyjnego.
Scenariusz przedstawienia z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS.

Potwierdzenie dyrektora szkoły.
11 Rozwijanie umiejętności interpersonalnych
i dzielenie się wiedzą
i doświadczeniami
z innymi nauczycielami.

Nawiązanie współpracy
z nauczycielami, wychowawcami
i pedagogiem szkolnym.

Dzielenie się doświadczeniami, analiza i samoocena.

Publikacja planu rozwoju i pozostałych dokonań pedagogicznych np. scenariuszy zajęć w Internecie lub
w bibliotece szkolnej.

Konsultacje z nauczycielami
i pedagogiem szkolnym podczas konstruowania programu edukacyjno- terapeutycznego oraz podczas jednostkowych problemów w trakcie pracy. Cały okres stażu. Kontakty interpersonalne m.in. z uczniami i gronem pedagogicznym.
Stosowne wpisy
w dziennikach.

Niniejszy plan rozwoju dostępny dla nauczycieli
w szkolnej dokumentacji.
Scenariusze zajęć dostępne dla nauczycieli w bibliotece szkolnej.

Wydruk stronny www

IV Wychowawczo-opiekuńcza

Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętności współpracy
ze środowiskiem uczniów oraz ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami 1 Zapoznanie się
ze szkolnym program wychowawczym
i profilaktycznym. Analiza szkolnego programu wychowawczego i profilaktycznego.
. X 2013 Notatki własne.

2 Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów. Indywidualne rozmowy z rodzicami, uczniami a także dyrekcją wychowawcami, pedagogiem szkolnym. Cały okres stażu Adnotacje w dzienniku.

3 Zapoznanie się
ze sposobami gromadzenia informacji
o środowisku uczniów. Rozmowy z pedagogiem szkolnym, nauczycielami, wychowawcami klas, opinie i orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Cały okres stażu Potwierdzenie pedagoga szkolnego, nauczycieli, wychowawców.
4 Opracowanie
i wdrożenie indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego Opracowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego we współpracy z wychowawcą
i pedagogiem szkolnym na podstawie dokonanej diagnozy. IX 2013 Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.
5 Aktywna i systematyczna praca ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji i pomocy społecznej. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
w Piotrkowie Tryb.

Współpraca z pedagogiem szkolnym.

Współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną
w Piotrkowie Tryb.

Współpraca z Biblioteką Miejską
w Piotrkowie Tryb.

Miejskim Ośrodkiem Kultury
w Piotrkowie Tryb.

w/g potrzeb

w/g potrzeb

w/g potrzeb

w/g potrzeb

w/g potrzeb Sprawozdanie
z działalności.

Sprawozdanie
z działalności.
Sprawozdanie
z działalności.

Sprawozdanie
z działalności.

Sprawozdanie
z działalności.

........................................
Nauczyciel stażysta

........................................
Opiekun stażu

Zatwierdzam do realizacji:

........................................
Podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły

Gomulin, dnia........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.