X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22697
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: xxxxxxxx
Miejsce zatrudnienia: xxxxxxxxx

Data rozpoczęcia stażu: xxxxxx
Okres stażu: xxxxx
Data zakończenia stażu: xxxxxx.

CELE OGÓLNE PLANOWANIA WŁASNEGO ROZWOJU ZAWODOWEGO

1. Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych.
2. Samodzielnie lub przez udział w różnych formach doskonalenia pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podnoszenie jakości pracy szkoły.
3. Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Plan sporządzono na podstawie Rozporządzenia M E N i S z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz jego nowelizacji z dnia 14 listopada 2007r.

§ 8 UST. 2 PKT 1
UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW PRACY DYDAKTYCZNEJ WYCHOWAWCZEJ LUB OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE PRACY WŁASNEJ I PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY.

ZADANIA ORGANIZACYJNE
Poznanie i wdrożenie procedury awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem stopnia zawodowego nauczyciela dyplomowanego • Analiza przepisów prawa oświatowego
• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
• Opracowanie i przedstawienie planu rozwoju zawodowego
• Dokumentowanie realizacji zadań z planu rozwoju zawodowego
• Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu Wrzesień 2011

Wrzesień 2011

Wrzesień 2011

cały okres stażu

czerwiec 2014 Notatki własne

Wniosek

Plan rozwoju

Notatki, zaświadczenia
Potwierdzenia

sprawozdanie

ZADANIA DO REALIZACJI FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOKUMENTOWANIE DZIAŁAŃ

1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności zawodowych
• Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego w zakresie pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych: konferencje szkoleniowe, warsztaty, konsultacje metodyczne, seminaria
- „Zrozumieć – pomóc” - dziecko z Zespołem Aspergera w klasie
- Zajęcia rewalidacyjne z użyciem różnych technik terapeutycznych

Cały okres stażu

Rok 2011/2012

Rok 2011/2012

Zaświadczenia o ukończeniu kursów
2. Współtworzenie dokumentów wewnętrznych szkoły • Udział w przygotowaniu projektu Planu Wychowawczego szkoły oraz projektu WSO (ocenianie uczniów niepełnosprawnych) Wrzesień 2011r. Potwierdzenie dyrektora
3. Aktualizowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki specjalnej i dydaktyki • Studiowanie literatury, czasopism, nowości wydawniczych, stron internetowych. Wykorzystywanie wiedzy w codziennej pracy Cały okres stażu Wykaz źródeł
Własne refleksje
4. Praca w zespole badającym obszar działalności szkoły „Uczniowie są aktywni” • Tworzenie narzędzi badawczych, ewaluacja, wnioski Rok 2011/2012 Potwierdzenie dyrektora

5. Praca w zespole do spraw uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych • Udział w planowaniu pracy zespołu na dany rok
• Opracowywanie jednolitych wzorów dokumentów dla uczniów z deficytami
• Dokonywanie ewaluacji indywidualnych programów
• Rozwiązywanie zaistniałych problemów dotyczących uczniów niepełnosprawnych Wrzesień każdego roku

Według potrzeb

Dwa razy w roku

Na bieżąco Potwierdzenie przewodniczącego zespołu

Wzory dokumentów

Opis działań
6. Przygotowanie konkursów szkolnych • Konkurs recytatorski
• Świąteczny konkurs plastyczny
• Powspominajmy wakacje Marzec 2012
Grudzień 2011

Wrzesień 2011
Przygotowane materiały. protokoły
7. Znajomość aktualnego poziomu funkcjonowania uczniów w celu zapewnienia im optymalnych warunków rozwoju • Bieżąca analiza opinii PPP i orzeczeń
• Współpraca ze specjalistami w szkole-,koordynowanie działań dydaktyczno- wychowawczych
• Systematyczne rejestrowanie postępów ucznia
• Współpraca z PPP Cały okres stażu

Potwierdzenie specjalistów

Karty obserwacji, ewaluacja IPET
8. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych i doskonalenie techniki głośniki głośnego czytania • Organizowanie „Dnia ciekawej książki”
• Nawiązanie współpracy z bibliotekarzem szkolnym
• Integracyjny turniej „Rusz głową”, „Kopnij nogą”
pt. „Lekturowo” W okresie stażu Potwierdzenie bibliotekarza
9. Współpraca z rodzicami – „rodzic mojego ucznia” • Ułożenie planu współpracy
• Konsultacje indywidualne
• Zebrania klasowe
• Imprezy okolicznościowe
• Organizowanie życia klasy
• Przygotowanie ankiet dla rodziców, wnioski W okresie stażu Plan współpracy, ankiety, wnioski

§ 8 UST.2 PKT 2
WYKORZYSTANIE W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ.

1. Wykorzystywanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagoga. • Opracowywanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym
• Opracowywanie materiałów dydaktycznych
• Zachęcanie uczniów do posługiwania się komputerem
• Wykorzystywanie Internetu do gromadzenia informacji zawodowych Cały okres
stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

Cały okres stażu Teczka z dokumentami

Karty pracy, pomoce dydaktyczne, scenariusze lekcji

Publikacje, artykuły

§ 8 UST.2 PKT 3
UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI.

1. Stała współpraca z pedagogiem, psychologiem, logopedą, reedukatorem, nauczycielem wiodącym • Diagnozowanie potrzeb i ocenianie możliwości ucznia
• Prowadzenie działań zmierzających do integracji i bezpiecznego funkcjonowania ucznia niepełnosprawnego w społeczności szkolnej Cały okres stażu • potwierdzenie przez specjalistów
• opis wybranych działań
2. Nawiązanie współpracy z innym pedagogiem wspierającym w klasie integracyjnej. • Wymiana doświadczeń
• Wspólne działania na rzecz niepełnosprawnych
Cały okres stażu Notatki własne
3. Gromadzenie biblioteki pedagoga specjalnego • Pozyskiwanie artykułów z zakresu psychologii, integracji rewalidacji i(założenie segregatora) i przekazanie go do biblioteki szkolnej
• Gromadzenie pomocy dydaktycznych Cały okres stażu Potwierdzenie bibliotekarza
4. Opublikowanie na portalu internetowym planu rozwoju zawodowego. • Przygotowanie planu i przesłanie na stronę W okresie stażu Publikacja na stronie
5. Współpraca z nauczycielami prowadzącymi zajęcia dydaktyczno wychowawcze w placówce.

• Dzielenie się swoją wiedzą z innymi nauczycielami w przypadku trudności w pracy z dzieckiem z opinią bądź orzeczeniem,

• Pomoc w dostosowywaniu programów do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia Według potrzeb

Według potrzeb

Opis działań

Przykładowy dokument np. IPET
6. Szkolenia dla nauczycieli zespołu dotyczące ucznia o specjalnych potrzebach, na podstawie doświadczenia i wiedzy z przebytych szkoleń
• Opracowane materiały
Cały okres stażu Potwierdzenie przewodniczącego zespołu
7. Lekcje koleżeńskie.

• Prowadzenie zajęć otwartych dla praktykantów, koleżanek, stażystów,
• Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli
Cały okres stażu Scenariusze zajęć, potwierdzenie dyrektora

Notatki własne

8. Wykorzystywanie doświadczeń z pełnienia funkcji opiekuna stażu Wspieranie nauczycieli o krótkim stażu pracy Cały okres stażu Potwierdzenie nauczycieli
§. 8 UST.2 PKT 4 LIT.A
OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH

1. Opracowanie i wdrożenie programu ,,coraz lepiej czytam i rozumiem co czytam” • Opracowanie i wdrożenie programu na zajęciach pozalekcyjnych. W okresie stażu Program,
karty pracy
ewaluacja

§ 8 UST.2 PKT 4 LIT. C
POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH LUB OPIEKUŃCZYCH

1. Otoczenie opieką ucznia niepełnosprawnego • Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych

Przez cały okres stażu

Wpisy w dzienniku zajęć

2. Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów • Indywidualne rozmowy z rodzicami
Na bieżąco
Notatki ze spotkań, ankiety
3. Pedagogizacja rodziców przy współpracy psychologa • Prelekcje dla rodziców w temacie integracji Według potrzeb
Notatki z rozmów, opis podjętych działań
4. Integracja zespołu klasowego • Współorganizowanie, imprez klasowych, zabaw i uroczystości szkolnych Cały okres stażu sprawozdania
5. Rozwijanie uzdolnień uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi • Organizowanie zajęć pozalekcyjnych,
• Zachęcanie do udziału w konkursach
• Wystawy prac uczniów Cały okres stażu Wpisy w dzienniku zajęć

Wytwory prac uczniów
6. Udział klasy w wycieczkach w przedstawieniach teatralnych, koncertach • Wycieczki, przedstawienia teatralne, poranki muzyczne Cały okres stażu Sprawozdania
Harmonogram wycieczek i wyjść
7. Udział klasy w cyklu spotkań ,,lekcja w kinie” • Lekcja w kinie Cały okres stażu Sprawozdania

§ 8 UST.2 PKT 4 LIT. E
WYKONYWANIE ZADAŃ NA RZECZ OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH WE WSPÓŁPRACY Z INNYMI OSOBAMI, INSTYTUCJAMI SAMORZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI.

1. Współpraca z PPP • Wczesne rozpoznawanie problemów,
• praca nad doprowadzeniem dziecka do poradni (rozmowy z rodzicami,
• Pisanie opinii o uczniach,
• Uwzględnianie zaleceń poradni podczas codziennych zajęć

Na bieżąco
Według .potrzeb

Opinie o uczniach,
Potwierdzenie poradni
2. Współpraca z pedagogiem szkolnym. • Wdrażanie programów profilaktycznych Na bieżąco
Przez cały okres stażu Potwierdzenie pedagoga, wpisy w dzienniku
3. Współpraca z kuratorami sądowymi. • Stały kontakt, wymiana informacji o uczniach Według potrzeb Potwierdzenie pedagoga
4. Organizowanie pomocy materialnej dla uczniów w trudnych sytuacjach losowych. • Uwrażliwienie rodziców na potrzeby innych
• Pozyskiwanie funduszy np. sponsorzy Według potrzeb Sprawozdania, potwierdzenie dyrektora

§ 8 UST.2 PKT 5
UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB INNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI I RODZAJU SZKOŁY W KTÓREJ NAUCZYCIEL JEST ZATRUDNIONY.

1. Opis i analiza dwóch przypadków trudności edukacyjnych bądź wychowawczych • nazwanie problemu
• systematyczna obserwacja wybranego ucznia
• rozwój problemu i jego znaczenie dla funkcjonowania ucznia
• rozmowy z rodzicami
• propozycja rozwiązania
• wdrożenie oddziaływań
• efekty Cały okres stażu Opracowany opis i analiza przypadków

PLAN JEST DOKUMENTEM OTWARTYM, KTÓRY ZA ZGODĄ DYREKTORA MOŻE ULEC ZMIANIE ZGODNIE Z POTRZEBAMI SZKOŁY.

Data i podpis nauczyciela Data i podpis dyrektora

Opracowała: Katarzyna Andrzejewska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.