X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 22672

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W WYSOKIEJ

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

MGR MONIKA ŚLIGA
Nauczyciel w Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Wysokiej.
Ubiegająca się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.

Data rozpoczęcia stażu – 1.09. 2010r.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego:

1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach; Umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty pobytu dziecka oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków.

2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Mgr Monika Śliga
Opiekun stażu: mgr Izabela Czechowska-Zerzut
Data rozpoczęcia stażu – 1.09.2010r.
Czas trwania stażu – 2 lata i 9 miesięcy

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO OBEJMUJĄ:

&7 ust.2, pkt 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywanie zmian w tych działaniach.

Lp. Zadania Formy i sposoby realizacji Termin
1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli.
Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego:
-Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskania stopni awansu
-Adekwatnych fragmentów Karty Nauczyciela.
Cały okres stażu
Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu,
planu rozwoju zawodowego, sprawozdania, zgromadzona dokumentacja
IX. 2010
Na bieżąco
Koniec stażu
Uaktualnianie wiedzy na temat awansu zawodowego.
Cały okres stażu
2. Systematyczna współpraca z opiekunem stażu. Ustalenie zasad partnerskiej, ścisłej oraz bieżącej współpracy z opiekunem stażu
IX. 2010
Korzystanie z pomocy opiekuna w prawidłowym sformułowaniu wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju.
IX.2010
Opracowanie projektu sprawozdania.
Koniec stażu
Prowadzenie lekcji w obecności opiekuna stażu
Cały okres stażu
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
Cały okres stażu
Omawianie przeprowadzonych
i obserwowanych zajęć w celu doskonalenia i ewaluacji własnych
oraz obserwowanych zajęć
Cały okres stażu
3. Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. Udział w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia nauczycieli
Według harmonogramu
Udział w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego: kursach, szkoleniach, konferencjach metodycznych, warsztatach.
Cały okres stażu
Samodzielne doskonalenie zawodowe, gromadzenie i aktualizowanie biblioteki przedmiotu oraz literatury metodycznej i pedagogicznej.
Cały okres stażu
Korzystanie z edukacyjnych publikacji i portali internetowych.
Cały okres stażu
4. Doskonalenie umiejętności przygotowywania i prowadzenia zajęć. Opracowywanie, realizacja
i ewaluacja rozkładów materiału nauczania.
Cały okres stażu
Doskonalenie umiejętności tworzenia konspektów, scenariuszy lekcji.
Cały okres stażu
Konstruowanie i analizowanie testów, sprawdzianów i innych narzędzi pomiaru dydaktycznego.
Na bieżąco
Przygotowywanie pomocy dydaktycznych.
Na bieżąco
5. Podejmowanie dodatkowych wewnątrzszkolnych działań. Współorganizowanie imprez i uroczystości szkolnych.
Cały okres stażu
Opieka nad salą lekcyjną.
Cały okres stażu
6. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z zasadami obowiązującymi w szkole. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienników zajęć, dzienników zajęć dodatkowych.
Na bieżąco
7. Prowadzenie dokumentacji własnych działań zgodnie z wymaganiami dyrektora oraz zaleceniami opiekuna stażu.
Prowadzenie teczki awansu zawodowego. Na bieżąco

&7, ust.2, pkt 2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1.
Poznawanie i pogłębianie wiedzy na temat środowiska uczniów. Udział w spotkaniach z rodzicami.
Wg harmonogramu
Rozmowy indywidualne z rodzicami i uczniami.
Wg potrzeb
Aktywna współpraca z rodzicami i wychowawcami klas.
Na bieżąco
Obserwowanie uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.
Na bieżąco
2. Współpraca z innymi osobami w celu pomocy dziecku.
Nawiązanie współpracy z pedagogiem szkolnym i pielęgniarką szkolną. Cały okres stażu
3. Uwzględnianie w pracy potrzeb rozwojowych uczniów Organizowanie zajęć dla uczniów słabych i zdolnych.
Wg potrzeb
Organizowanie i przygotowywanie uczniów do konkursów wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych oraz do egzaminu gimnazjalnego. Cały okres stażu

&7, ust.2, pkt 3 Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Doskonalenie umiejętności obsługi komputera. Samodoskonalenie. Studiowanie podręczników do programów.
Cały okres stażu
2. Wykorzystanie komputera w pracy dydaktycznej. Sporządzanie testów, sprawdzianów.
Na bieżąco
Przygotowanie materiałów dydaktycznych (pomocy).
Na bieżąco
Opracowanie dokumentów szkolnych (rozkłady materiału, Przedmiotowy system oceniania)itp.
IX. 2010r.
IX. 2011r.
IX. 2012r.
Dokumentowanie przebiegu stażu. Cały okres stażu

3. Wykorzystanie komputera i internetu na lekcjach biologii. Przygotowanie odpowiednich scenariuszy lekcji. Przeprowadzenie wybranych zajęć w pracowni komputerowej.
Na bieżąco
4. Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych. Umieszczenie na stronach internetowych portali edukacyjnych publikacji dotyczących pracy zawodowej.
Cały okres stażu

&7, ust 2, pkt 4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Aktualizacja wiedzy z wyżej wymienionych dziedzin. Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach dotyczących wymienionej problematyki.

Według harmonogramu
2. Praca nad samokształceniem. Śledzenie nowinek wydawniczych dotyczących wymienionej problematyki.
Cały okres stażu
3. Wprowadzenie nowych metod aktywizujących pracę ucznia. Zapoznanie z różnymi metodami aktywizującymi na lekcjach biologii. Zastosowanie tych metod w praktyce.
Cały okres stażu

&7, ust.2, pkt 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

1. Szczegółowe zapoznanie się z zasadami funkcjonowania i organizacji szkoły na rok 2010/2011.
Zapoznanie się z dokumentacją szkolną oraz uwzględnienie we własnym planie rozwoju treści adekwatnych do potrzeb szkoły.
IX. 2010r.
2. Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego i dalsze poznawanie zasad organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
Analiza Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia MENiS w sprawie awansu zawodowego, programów nauczania, podstaw programowych, oceniania i promowania.
Cały okres stażu
Gromadzenie własnych zasobów tekstów w/w aktów.
Cały okres stażu
Analiza Statutu Gimnazjum, Wewnątrzszkolnego systemu oceniania, regulaminu Rady Pedagogicznej, Programu Wychowawczego, planów pracy szkoły i różnorodnych komisji.
Cały okres stażu
Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa podczas konferencji metodycznych i Rad pedagogicznych
Według harmonogramu
Korzystanie z zasobów internetowych dotyczących prawa, organizacji i zasad funkcjonowania edukacji i oświaty
Cały okres stażu
3 Właściwe stosowanie zasad prawa oświatowego we własnej pracy dydaktyczno wychowawczej
Konstruowanie rozkładów nauczania, przedmiotowego systemu oceniania IX. 2010r.
IX. 2011r.
IX. 2012r.
Posługiwanie się aktami prawnymi przy sporządzaniu planu rozwoju, sprawozdaniu, prezentacji.
IX. 2010r.
VI. 2013r.
Prowadzenie dokumentacji szkolnej.

Cały okres stażu

Zatwierdzam do realizacji

..................................... ...............................
data i podpis Dyrektora podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.