X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 22556
Przesłano:

Program zajęć rewalidacyjnych dla uczennicy klasy I SP z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Cele:

1. Korygowanie, usprawniane i kompensowanie zaburzonych funkcji.
2. Rozwijanie umiejętności poznawczych, potrzebnych do należytej orientacji w otoczeniu.
3. Zdobywanie umiejętności czytania, pisania, liczenia na miarę możliwości dziecka.
4. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez prowadzenie ćwiczeń usprawniających.
5. Rozwijanie zainteresowań, predyspozycji oraz naturalnej aktywności.
6. Przygotowanie dziecka do w miarę samodzielnego funkcjonowania w środowisku.
7. Kształcenie znajomości i umiejętności przestrzegania ogólnie przyjętych norm.
8. Wdrożenie do uczestniczenia w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości.

Metody wykorzystywane podczas realizacji powyższego programu:

• elementy metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne;
• elementy metody – Pedagogika zabawy;
• elementy metody Dobrego startu wg M. Bogdanowicz;
• elementy metody kinezjologii edukacyjnej P. Denisona
• m. Ch. Knilla, m. Frostig - Horn
• terapia bajką,
• m. samodzielnych doświadczeń,
• techniki relaksacyjne
• inne m. terapeutyczne,

Formy:
• zajęcia indywidualne

Rodzaje ćwiczeń stosowanych w ramach zajęć rewalidacyjnych

1. Kształtowanie umiejętności samodzielnego funkcjonowania, w szczególności samoobsługi:
- samodzielne ubieranie się i rozbieranie oraz dbałość o odzież;
- kształtowanie umiejętności chronienia się przed upałem, zimnem, deszczem;
- posługiwanie się przedmiotami codziennego użytku przeznaczonymi do utrzymania
higieny osobistej,
- rozwijanie umiejętności poznawczych potrzebnych do należytej orientacji
w otoczeniu;
- radzenie sobie w sytuacjach nieznanych i trudnych.

2. Ćwiczenia percepcji słuchowej i pamięci słuchowej:
- rozróżnianie dźwięków z najbliższego otoczenia i ich lokalizacja;
- różnicowanie dźwięków wydawanych przez instrumenty muzyczne;
- wyodrębnianie i liczenie dźwięków;
- różnicowanie natężenia i wysokości głosu, długości trwania dźwięku;
- odtwarzanie podanego rytmu, próba tworzenia własnego;
- rozróżnianie mowy prawidłowej od wadliwej( np. sanki – szanki...);
- porównywanie długości wyrazów i zdań;
- wyodrębnianie wyrazów w zdaniach, zdań w tekście,;
- rytmiczne wypowiadanie wyrazów, zdań;
- zapamiętywanie ciągów sylabowych, wyrazowych i ich odtwarzanie;

3. Ćwiczenia percepcji wzrokowej i pamięci wzrokowej:
- rozpoznawanie figur płaskich, uzupełnianie niepełnych konturów figur
- wykrywanie różnic i podobieństw między obrazkami, przedmiotami;
- klasyfikowanie przedmiotów, figur geometrycznych wg określonych cech;
- układanie obrazków i kompozycji wg wzoru i z pamięci ( puzzle, ...);
- wskazywanie z pamięci eksponowanych wcześniej przedmiotów, obrazków;
- rysowanie z pamięci uprzednio widzianych figur.
- rozpoznawanie, porządkowanie, grupowanie liter;
- wyszukiwanie określonych liter w sylabach, wyrazach;
- zakreślanie w tekście wymienionych trudności;
- przyporządkowywanie wskazanych liter (np. pierwszej) do prezentowanych
obrazków, przedmiotów.
- porządkowanie sylab, wyrazów w rozsypankach;
- grupowanie sylab, wyrazów wg podobieństw graficznych
- podpisywanie ilustracji wyrazami ułożonymi z sylab, zdaniami ułożonymi z
wyrazów.

4. Ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej i słuchowo-ruchowej:
- układanie obrazków np. po lewej i prawej stronie, niżej i wyżej;
- uzupełnianie rysunków w formie poleceń (Nad drzewem narysuj słońce);
- ćwiczenia koordynacji słuchowo-ruchowej i orientacji kierunkowej prowadzone w formie poleceń ( podnieś prawą rękę, zrób krok w lewo, itp.);
- wykonywanie ćwiczeń na określony sygnał wzrokowy lub słuchowy np. marsz ze zmianą kierunku ruchu;
- zabawy ruchowe zręcznościowe (toczenie, rzucanie i chwytanie różnych przedm.);
- skoki, podskoki, przeskoki (ćwiczenia ze skakanką, szarfą, piłką);
- ćwiczenia równoważne (np. chodzenie po narysowanej linii);

5. Ćwiczenia sprawności manualnej i grafomotorycznej:
- ćwiczenia rozmachowe (zamalowywanie farbami dużych płaszczyzn, malowanie form kolistych , falistych, rysowanie kredą po tablicy);
- ćwiczenia manualne usprawniające małe ruchy ręki (modelowanie, wydzieranie, stemplowanie, ugniatanie, wycinanie);
- czynności manipulacyjne (chwytanie, przekładanie, przewlekanie, wkładanie, wyjmowanie drobnych elementów);
- ćwiczenia grafomotoryczne (kalkowanie, obwodzenie, wypełnianie konturów, rysowanie po śladzie);
- poprawne odtwarzanie układów linearnych zgodnie z kierunkiem pisania;
- pisanie ciągów sylabowych i wyrazowych bez odrywania ręki.

6. Ćwiczenia doskonalące umiejętność, mówienia, czytania i pisania:
- poprawne nazywanie rzeczy, czynności, zjawisk;
- kształtowanie umiejętności spontanicznego wypowiadania się;
- próby stawiania pytań i formułowania odpowiedzi;
- budowanie zdań nt. przedmiotu, obrazka;
- uczenie się na pamięć rymowanek, krótkich wierszy i piosenek.
- czytanie sylab, wyrazów, zdań,
- dobieranie podpisów do podanych przedmiotów, ilustracji i odczytywanie ich;
- poprawne i kształtne pisanie liter, wyrazów z uwzględnieniem właściwych proporcji liter i odstępów między wyrazami;
- uzupełnianie luk w zdaniach i wyrazach;
- układanie i zapisywanie wyrazów z rozsypanki sylabowej, zdań z rozsypanki wyrazowej;

7. Wykorzystanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej w interakcjach z otoczeniem:
- rozwijanie umiejętności konwersacji słownej na poziomie podstawowym.
- wokalizacja (naśladowanie w formie zabawy dźwięków i głosów z otoczenia);
- ekspresja przez śpiew – posługiwanie się mową śpiewaną (imiona dzieci, nazwy przedmiotów, proste polecenia, itp.);
- stosowanie w praktyce form grzecznościowych ( proszę, dziękuję, przepraszam) oraz zwrotów typu: dzień dobry;
- ćwiczenia stymulujące spontaniczne wypowiedzi;
- uczenie właściwej reakcji na polecenia kierowane do większej grupy osób.
- bogacenie słownika czynnego i biernego
- rozwijanie semantycznej strony wypowiedzi przez dobieranie słów o podobnym, przeciwnym znaczeniu

8. Rozwijanie potrzeby i umiejętności wchodzenia w interakcje społeczne w najbliższym środowisku:
- wycieczki do miejsc użyteczności publicznej ( biblioteka szkolna, sekretariat, sklepy, poczta, itp.);
- ulica – bezpieczne uczestnictwo w ruchu drogowym;
- ćwiczenia doskonalące umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nieznanych i trudnych.

9. Rozwijanie logicznego myślenia z werbalnym i niewerbalnym uzasadnieniem:
- klasyfikowanie obrazków, przedmiotów wg określonych cech;
- rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego z wykorzystaniem np. historyjek obrazkowych;
- tworzenie pojęć nadrzędnych na podstawie pojęć podrzędnych (spódnica, spodnie, bluzka – ubrania);
- rozwiązywanie zagadek, rebusów, krzyżówek, itp.

10. Rozwijanie motywacji do nauki:
- udział zabawach, grach dydaktycznych,
- utwierdzanie w przekonaniu, że osiągnięcie sukcesu jest na miarę możliwości dziecka;
- mobilizowanie do pracy, nagradzanie słowne, podkreślanie każdego osiągnięcia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.