X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 22346

Tworzymy jedność - program integrujący klasę

PROGRAM INTEGRACJI KLASY IIa
pt. „TWORZYMY JEDNOŚĆ”

rok szkolny 2011/2012

Opracowała:
mgr Agnieszka Bereza

Przedmiot programu:

W szkole dziecko spędza znaczną część swojego życia. Ważne jest, aby czuło się w niej dobrze, by było lubiane i akceptowane. Podstawą właściwej pracy zespołu klasowego są według mnie prawidłowe relacje między rówieśnikami, a o takie coraz trudniej we współczesnej szkole. Szkole gdzie głównym priorytetem jest zdobywanie wiedzy i potęgowana przez rodziców ostra rywalizacja w zdobywaniu najlepszych ocen i bycia lepszym od innych.
W wyniku takiego nastawienia relacje uczniów coraz rzadziej oparte są na przyjaźni i ograniczają się tylko do bycia razem w jednej klasie. Dostrzegając takie problemy w klasie, w której obięłam wychowawstwo w ubiegłym roku postanowiłam skutecznie zintegrować uczniów opracowując program pt. „Tworzymy jedność
Klasa IIa liczy 26 uczniów, w tym 10 dziewcząt i 16 chłopców. Uczniowie ci pochodzą z różnych środowisk, znaczna część uczniów mieszka poza miastem, co powoduje często wyobcowanie i trudne nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami, bo uczniowie spotykają się jedynie w szkole.
Brak kontaktów pozaszkolnych między dziećmi był poważnym utrudnieniem w realizacji procesu pedagogicznego. Innym problemem jest dominacja chłopców w tym zespole klasowym, powodująca częste prowokowanie bójek, przepychanek, skarg. Konieczne było więc podjęcie dodatkowych kroków, które związane były z zaprojektowaniem stosownych działań, w ramach realizacji programu integracji uczniów.

Cel główny programu:

Integracja uczniów klasy IIa

Cele szczegółowe:

1. Kształtowanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania prawidłowych kontaktów
z rówieśnikami.
2. Kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji w stosunku do innych.
3. Podejmowanie działań wpływających na spójność zespołu.
4. Wdrażanie do pełnienia ról w zespole.
5. Wpajanie uczniom norm zachowania obowiązujących w zespole.
6. Kształtowanie umiejętności działania w różnych sytuacjach szkolnych.
7. Poprawa kontaktów interpersonalnych w grupie, akceptacja uczuć innych.
8. Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za grupę.
9. Kształtowanie umiejętności współdziałania, przeżywania zwycięstw
i porażek.
10. Kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów.
11. Uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka, uczucia ofiarności
i bezinteresowności.
12. Zapobieganie izolowaniu uczniów mających problemy w nawiązywaniu bliższych kontaktów z kolegami.
13. Wspieranie integracji uczniów jednej klasy z resztą społeczności szkolnej.
14. Przygotowanie do życia w społeczeństwie przez wspólną naukę, zabawę
i rekreację.
15. Dążenie do spójności oddziaływań domu rodzinnego i szkoły.

Okres realizacji:

Cały rok szkolny 2011 / 2012
Realizacja w toku zajęć edukacyjnych, imprez, i uroczystości klasowych, wspólnych wycieczek i spotkań.

Zadania do realizacji

1. Przedstawienie celu realizacji programu rodzicom uczniów w sprawie działań zmierzających do integracji uczniów. Pedagogizacja.
2. Anonimowa ankieta dla ucznia, badająca klimat klasy, stan emocjonalny uczniów, ich zainteresowania i problemy występujące w klasie.
3. Samodoskonalenie – pogłębianie wiedzy z zakresu psychologii.
4. Analiza ankiet pod kątem przyczyn niewłaściwego zachowania uczniów.
5. Konsultacja z pedagogiem szkolnym w sprawie przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom zachodzącym w klasie.
6. Działania naprawcze:
- wspólne spacery do parku,
- wycieczki i wyjścia,
- imprezy klasowe i szkolne,
- spotkania z pedagogiem szkolnym,
- zawarcie z uczniami kontraktu – umowy,
- rozmowy indywidualne,
- wzajemne objęcie opieką koleżanek i kolegów – zorganizowanie samopomocy
- świętowanie urodzin,
7. Zorganizowanie zespołu klasowego, mające na celu kształtowanie poczucia odpowiedzialności za poszczególne sfery życia klasy np. opieka nad kwiatami, pomoc w wykonywaniu gazetek ściennych, opieka nad sprzętem klasowym, wspólne dekoracje, itp.
8. Mobilizowanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych
9. Organizowanie współzawodnictwa z innymi klasami np. Dzień Sportu.
10. Mobilizowanie uczniów do udziału w akcjach charytatywnych.
11. Wykorzystanie treści programowych do ukazania wartości przyjaźni, koleżeństwa , wzajemnej akceptacji. Przykładowe tematy pogadanek:

„ Nasze zainteresowania, potrzeby i oczekiwania.”
„ Uczymy się rozwiązywać konflikty i przeciwdziałać agresji.”
„ Asertywność – uczymy się mówić „nie”.
„ O uczuciach i sposobach ich okazywania.”
„ Przyjaźń. Cechy dobrego przyjaciela.”
„ Wszyscy jesteśmy równi.”
„ Jestem wartościowym człowiekiem – wzmacnianie poczucia własnej wartości.”
„ Sytuacje trudne i ja.”
„ Co to znaczy być tolerancyjnym?”
„ Mocne i słabe strony naszej klasy.”

12. Wykorzystywanie w pracy metod i technik integracyjnych: zabawy dramowe, „Pajęczynka lub Kłębek”, „Krasnoludek”, „Koła życzeń”, „Uczeń dnia”
13. Analiza dotychczasowych działań i wskazania na przyszłość.

Oczekiwane efekty:

- Poprawa kontaktów interpersonalnych w grupie.
- Umiejętność nawiązywania i utrzymywania prawidłowych kontaktów interpersonalnych z rówieśnikami.
- Wzajemna tolerancja, akceptacja i życzliwość.
- Umiejętność rozwiązywania konfliktów z wykorzystaniem dialogu
i właściwych argumentów.
- Przestrzeganie norm obowiązujących w zespole.
- Poczucie odpowiedzialności za grupę.
- Wrażliwość na potrzeby innych.

Narzędzia do realizacji programu:

- kwestionariusz ankiety dla ucznia,
- wskazówki pedagoga szkolnego,
- okresowa analiza sytuacji i korekta działań

Ewaluacja:

- ankiety
- arkusz obserwacji pedagogicznej zespołu klasowego.


Bibliografia:
D. Ekiert – Grabowska, Dzieci nieakceptowane w klasie szkolnej
J. Galant , praca wychowawcza w klasach I – III
s. Guz, Rozwój i kształtowanie osobowości dzieci w okresie wczesnoszkolnym
J. Krzyżewska, Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.