X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 22345

Z przyrodą za pan brat - program przyrodniczy

PROGRAM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ DLA UCZNIÓW KLAS II – III

„Z PRZYRODĄ Z PAN BRAT”

Opracowała:
Agnieszka Bereza

I. Założenia ogólne programu

Dziecko rozpoczyna poznawanie świata od otaczających je rzeczy i zjawisk, a w otoczeniu tym świat rzeczy i zjawisk przyrodniczych (obok ludzi i techniki) jest najbogatszy i oddziałuje na wszystkie zmysły swoją wielością rozmaitych barw, kształtów, zapachów, dźwięków, procesów i zjawisk. W środowisku przyrodniczym dziecko przychodzi na świat, pozostaje z nim w ścisłym związku, kształtuje przyrodę i wykorzystuje ją. Dlatego też już najmłodsze dzieci należy intelektualnie i emocjonalnie przygotować do kształtowania, obserwowania, badania i ochrony środowiska.
Młodszy wiek szkolny to okres, w którym dziecko szybko się rozwija, ciągle o coś pyta, wszystkim się interesuje, drąży temat tak długo, aż uzyska zadowalającą go odpowiedź, jest ciekawe świata, eksperymentuje, doświadcza, bada i na tej podstawie buduje swoją wiedzę i umiejętności. Uczy się jak poznawać, chronić i kochać przyrodę. Edukacja przyrodnicza wyzwala potrzebę badawczą dziecka.
Program „Z przyrodą z pan brat” adresowany jest do uczniów pierwszego etapu edukacyjnego. Jego realizacja przewidziana jest na okres dwóch lat, klasy II i III szkoły podstawowej. Jest rozszerzeniem i uzupełnieniem treści przyrodniczych i ekologicznych zawartych w nowej podstawie programowej. W realizacji zamierzeń badawczych zawartych w niniejszym programie, punktem wyjścia są potrzeby dziecka, jego dążenia i aspiracje. Z punktu widzenia psychologii to właśnie potrzeby dziecka są głównym źródłem jego aktywności. Dzieci, z reguły, są niestrudzonymi badaczami przyrody i te predyspozycje trzeba systematycznie i skrupulatnie rozwijać.
Praca badawcza w ramach realizacji tego programu będzie opierała się głównie na dostrzeganiu sytuacji problemowych i sposobów ich rozwiązywania. Prowadzenia obserwacji podczas wycieczek, doświadczeń, których efektem końcowym będzie umiejętność wyciągania wniosków.
Treści programowe z zakresu poznawania przyrody będą zintegrowane z treściami innych działań edukacyjnych np.: ekspresją muzyczną, plastyczną, ruchową, literacką, ćwiczeniami w mówieniu, pisaniu, czynnościami związanymi ze sporządzaniem gazetki, organizowaniem konkursów, wystaw, incscenizacji.

II. Cele programu

- uwrażliwienie na piękno przyrody poprzez bezpośredni z nią kontakt,
- poznawanie wybranych gatunków roślin i zwierząt występujących w najbliższej okolicy oraz wzajemnej zależności między nimi a środowiskiem,
- rozwijanie zainteresowań środowiskiem naturalnym i budzenie przywiązania do rodzinnego krajobrazu,
- wyrabianie nawyków przestrzegania zasad ochrony środowiska naturalnego i oszczędnego gospodarowania zasobami przyrody,
- ukazywanie pozytywnych i negatywnych zmian zachodzących w przyrodzie w wyniku ingerencji człowieka,
- wdrażanie do czynnej ochrony środowiska,
- wykształcenie umiejętności dotyczących uczenie się mądrego korzystania z zasobów natury,
- wyrabianie samodzielności w myśleniu i działaniu,
- pogłębianiu wiedzy przyrodniczej,
- wyrabianie nawyków porządkowania, segregowania odpadów,
- kształcenie umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych,
- umiejętne słuchanie i wyciąganie wniosków,
- wzbogacanie zasobu słownictwa o nowe pojęcia,
- rozwijanie aktywności uczniów we wszystkich rodzajach edukacji,
- rozwijanie umiejętności korzystania ze środków multimedialnych, książek, czasopism.

III. Adresaci programu:

- uczniowie klas IIa – IIIa

IV. Czas i miejsce realizacji:

Program będzie realizowany w Szkole Podstawowej nr 4 w Jarosławiu przez dwa lata nauki szkolnej ( 2011 / 2012 i 2012 / 2013) podczas realizowanego procesu edukacyjnego, zorganizowanych wyjść i wycieczek dydaktycznych:

V. Metody realizacji programu:

- aktywizujące: inscenizacje, drama, zabawy, burza mózgów,
- praktyczne: praca badawcza, wycieczki, doświadczenia, obserwacje, ćwiczenia, prace wytwórcze, konkursy,
- podające: pogadanka, rozmowa, wywiad,
- eksponujące: wystawy, pokaz, prezentacja,
- problemowe: dyskusja dydaktyczna,
- audiowizualne: prezentacja multimedialna, film,
- praca z tekstem: artykuły prasowe itp.

VI. Formy pracy:

- indywidualna,
- grupowa,
- zbiorowa.

VII. Środki dydaktyczne:

- podręczniki dla klas II – III
- wycinki prasowe
- atlasy, albumy,
- słowniki ,encyklopedie,
- książki i filmy popularno – naukowe,
- plansze i schematy,
- środki multimedialne.

Rok szkolny 2011/2012
IX. Zakres tematyki i sposoby realizacji:

Klasa II

Słowa kluczowe Treści nauczania Sposoby realizacji Osiągane rezultaty
1. 2. 3. 4.
Rośliny wokół nas Rośliny w naszej klasie.Rośliny ozdobne w ogrodachWarzywa, drzewa i krzewy owocowe. - Sadzenie roślin doniczkowych typu: papirus, pelargonia , fiołek. - Przeprowadzenie doświadczeń: Roślina nie podlewana, roślina pozbawiona światła i zapisanie wniosków w zeszytach obserwacji.- Zebranie informacji o ciekawych roślinach kwitnących ( owadożerne, o nietypowych kształtach i rozmiarach, ) i wykonanie ściennej gazetki.- Rozpoznawanie warzyw wśród innych roślin. Zorganizowanie klasowej wystawki warzyw i owoców także rzadziej spotykanych: bakłażan, pasternak itp.- Rozróżnianie owoców spośród innych roślin. Wykonanie w grupach surówki warzywnej z jogurtem. - zna nazwy pospolitych roślindoniczkowych,- wie czego roślina potrzebuje do życia,- wyjaśnia związek między warunkami życia rośliny, a jej wzrostem i rozwojem;- rozpoznaje warzywa i owoce wśród innych roślin,- zna różne sposoby przetwarzania warzyw i owoców,- zna nazwy warzyw i owoców rzadziej spotykanych,- posługuje się tarką i obieraczką do warzyw,
Drzewa i krzewy w jesiennej szacieSzukamy wiosny Kwitną drzewa i krzewy owocowe - Wycieczka do parku. Obserwacja wyglądu parku jesienią. Pisanie kilkuzdaniowej wypowiedzi o wyglądzie parku jesienią. Obserwacja i nazywanie napotkanych zwierząt i roślin. - Wykonanie w szkole jesiennych dekoracji z przyniesionych darów parku.- Rozpoznawanie drzew po wyglądzie liści. Wykonanie „zielnika” z podpisanymi okazami liści pospolitych drzew liściastych.- Obserwowanie roślin w środowisku naturalnym podczas wyjść do parku i wycieczki na łakę.- Obserwacja zmian w rozwoju kwiatów leszczyny lub wierzby i zapisywanie spostrzeżeń w zeszycie.- Oglądanie albumów , zdjęć, naturalnych okazów. Uaktualnienie gazetki ściennej o informacje na temat kwiatów chronionych.- Zapoznanie z budową kwiatu na okazach naturalnych. - Obserwacja samodzielna wybranego kwiatu przekształcającego się w owoc. Notowanie spostrzeżeń robienie rysunków, zdjęć. Prezentacja obserwacji w klasie. - zna i przestrzega zasad podczas wycieczki,- uważnie obserwuje otaczającą przyrodę,- układa kilkuzdaniową wypowiedź- zna gatunki pospolitych drzew i rozpoznaje je po liściach,- przygotowuje i wykonuje samodzielnie „zielnik”- rozpoznaje i nazywa pospolite gatunki roślin,- uważnie obserwuje przyrodę wiosną,- wnioskuje z systematycznie prowadzonych obserwacji- zna nazwy kwiatów chronionych- rozumie potrzebę ochrony- wie jaką rolę spełnia kwiat w życiu rośliny,- zna budowę kwiatu.- Systematycznie prowadzi obserwacje i notuje spostrzeżenia
Zwierzętaw życiu człowieka Moje ulubione zwierzątko.Psy różnych ras.Zwierzęta w gospodarstwie wiejskim. Ssaki i ptaki hodowlane.Zwierzęta leśne.Wędrówki ptaków.Pomagamy przetrwać zimę.Zwierzęta chronionei egzotyczne. Wiosenne przebudzenie Zwierzęta pożyteczne i szkodniki roślin Łąka domem roślin i zwierząt - „Poznajcie mojego ulubieńca”- prezentacja zdjęć, rysunków i opisów swojego zwierzątka.- Stworzenie w grupach „Albumu z rasami psów” .- Zgromadzenie informacji o zwierzętach hodowanych przez człowieka i korzyściach z hodowli.- Różnice między zwierzętami jajorodnymi- i żyworodnymi. Ciekawostki przyrodnicze „Czy to ptak, czy to ssak?” ( dziobak, kolczatka, itp..)- Oglądanie albumów , zdjęć i ilustracji zwierząt leśnych. Czytanie ciekawostek.- Ptaki pozostające i odlatujące do ciepłych krajów. Gromadzenie informacji i przygotowanie ściennej gazetki tematycznej.- Spacer do parku obserwacja przyrody zimą. Rozpoznawanie zwierząt po ich tropach.- Wykonanie świątecznego drzewka z pokarmem dla ptaków.- Obserwowanie zachowań zwierząt zimą.- Wycieczka do ogrodu zoologicznego w Zamościu. Poznanie nazw, wyglądu i zwyczajów zwierząt egzotycznych. - Wykonanie metodą origami sylwet: łabędzia żółwia, żyrafy.- Oglądanie filmu przyrodniczego o zwierzętach chronionych. - Uaktualnienie gazetki ściennej na temat zwierząt chronionych (materiały zebrane przez dzieci).- Obserwacja zwierząt po zimie. Nazwy ptaków które powróciły. Zwierząt budzących się z zimowego snu.- Prezentacja wybranego ptaka. Opis charakterystycznych cech wyglądu, zachowań, budowania gniazd, żywienia, śpiewu.- Wysłuchanie nagrań śpiewu charakterystycznych ptaków.- Krótki quiz „Jaki to ptak” . rozpoznawanie po wyglądzie, śpiewie, zwyczajach , charakterystycznym ubarwieniu. itp.- Badanie wielozmysłowo wytworów pszczół: miodu, wosku, mleczka.- Sporządzenie wystawki o pszczołach. Rola owadów w rozmnażaniu roślin.- Wyjście na łąkę z lupami. Obserwacja życia mrówek, motyli i innych owadów.- Wykonanie na plakatach metodą „collage” wiosennej łąki. - dostrzega charakterystyczne cechy wyglądu zwierzęcia- opisuje jego wygląd redagując proste zdania,- zna psy różnych ras,- zna obowiązki hodowcy,- klasyfikuje zwierzęta hodowlane na ptaki i ssaki- rozumie pojęcia: zwierzęta jajorodne i żyworodne- rozpoznaje i nazywa zwierzęta na ilustracjach- wie, które ptaki przylatują do nas na zimę, a które odlatują,- uważnie obserwuję przyrodę zimą,- rozpoznaje zwierzęta po ich tropach- wie w jaki sposób odżywiają się zwierzęta zimą i potrafi je dokarmiać,- zna nazwy zwierząt w ogrodzie zoologicznym,- rozumie w jakim celu tworzy się ogrody zoologiczne,- zna zwyczaje niektórych zwierząt i ich pochodzenie,- starannie i uważnie wykonuje sylwety zwierząt z papieru,- rozumie i potrafi wyjaśnić potrzebę ochrony zwierząt.- zna gatunki zwierząt objętych ochroną- zna nazwy zwierząt zapadających w sen zimowy,- redaguje wypowiedź w formie opisu,- rozpoznaje charakterystyczne ptaki po śpiewie, wyglądzie, zwyczajach, miejscu występowania- wie jakie znaczenie mają pszczoły dla przyrody i człowieka,- zna wytwory pracy pszczół- wyjaśnia rolę owadów w rozmnażaniu roślin,- zna nazwy pospolitych owadów,- bada przyrodę wielozmysłowo,- wykonuje plakat z różnych materiałów,- dba o estetykę pracy,
Wędrówki po kraju Wspomnienia z wakacji - Opowiadanie wakacyjnej przygody prezentowanie skarbów z wakacji ( muszelki, kamienie bursztyny)- Szukanie informacji o bursztynie w książkach, internecie.- Przeprowadzenie doświadczenia „Czy ten bursztyn jest prawdziwy?”- Wystawka i gazetka ścienna ze skarbami z wakacji.- Wskazywanie na mapie Polski miejsc, w których dzieci spędziły wakacje. - układa kilkuzdaniową wypowiedź ustną na dany temat,- wie co to jest bursztyn, zna historię jego powstania- rozpoznaje bursztyn wśród innych skamielin,- zna typy krajobrazów i ich cechy charakterystyczne,- wskazuje na mapie regiony i miasta Polski,
Tajemnice naszej planety Ziemi Węgiel czarne bogactwo Kiedyś tu żyły dinozaury Obserwujemy pogodę Ziemia w kosmosie - Czytanie legend o powstaniu węgla. Prezentowanie prawdziwych informacji o węglu.- Oglądanie bryłek węgla z odciśniętymi roślinami, zwierzętami.- Oglądanie filmu „Kiedyś tu żyły dinozaury”- Zebranie materiałów i wykonanie gazetki ściennej o dinozaurach.- Odczytywanie informacji o wysokości, ciężarze dinozaurów. Rozwiązywanie zadań tekstowych.- Prowadzenie przez miesiąc „kalendarza pogody” i zapisywanie jej składników za pomocą umownych znaków graficznych.- Oglądanie albumów, planszy o kosmosie. Prezentacja planszy Układu Słonecznego. Prezentacja filmu dydaktycznego „Niebieska planeta”- Scenka pantomimiczna ukazująca ruch obrotowy Ziemi wokół własnej osi i obiegowy wokół Słońca i zmianę pór dnia i roku.- Wykonanie z masy papierowej modelu Układu Słonecznego. - wie do czego wykorzystuje się węgiel,- docenia pracę górników,- wie w jaki sposób powstał węgiel,- wie do jakiej grupy taksonomicznej należały dinozaury,- określa i opisuje ich cechy charakterystyczne,- zna prawdopodobne przyczyny ich wyginięcia,- układa i rozwiązuje proste i złożone zadania tekstowe,- zna planety Układu Słonecznego,- zna zależność pory dnia od ruchu obrotowego Ziemi wokół własnej osi,- wie, że pory roku zależne są od ruchu obiegowego Ziemi wokół Słońca,- wykonuje masę papierową i formuje z niej kule
Rok szkolny: 2012/2013 Klasa III
Wędrówki po Polsce W górach.Na wyżynach.Na nizinach.Nad morzem.Mapa, kierunki i znaki na mapie. Najstarsze miasta Polski: Gniezno, Kraków, Poznań, Gdańsk, Sandomierz - Oglądanie albumów, widokówek, zdjęć różnych krain geograficznych- Pisanie listu z wakacji z informacjami o odwiedzanej krainie geograficznej.- Kalkowanie mapy fizycznej Polski , zaznaczanie najważniejszych miast i krain, wklejanie widokówek, zdjęć, zamieszczanie krótkich informacji.- Zamieszczanie informacji, ciekawostek o poznanych krainach na ściennej gazetce tematycznej.- Czytanie legend, podań o najstarszych miastach Polski. Oglądanie albumów, zdjęć. - Wykonanie w grupach albumu o danym mieście. - zna typy krajobrazów i ich cechy charakterystyczne,- wskazuje na mapie regiony i miasta Polski,- prawidłowo wskazuje kierunki na mapie ,- wie, co to jest „legenda” mapy, zna niektóre jej elementy,- wskazuje na mapie najstarsze miasta Polski,- zna i nazywa najważniejsze zabytki tych miast,- pomysłowo z zastosowaniem różnych technik plastycznych wykonuje album o danym mieście
Na polach uprawnych Pole uprawne jesienią i wiosną Zboża jare i ozime Rośliny okopoweRośliny oleiste i włókniste Zwierzęta na polach uprawnych: owady, ssaki, ptaki. - Wycieczka na pole uprawne ,- „Święto pieczonego ziemniaka”Pisanie sprawozdania z wycieczki na pole do „Kroniki klasowej”- Zorganizowanie wystawki produktów pochodzących ze zbóż.- Sianie owsa i obserwacja wzrostu rośliny. Notowanie spostrzeżeń w zeszytach obserwacji.- Przeprowadzenie doświadczenia sprawdzającego siłę kiełkowania nasion.- Wykonanie pracy plastycznej obrazków z nasion różnych zbóż.- Wystawka produktów z roślin okopowych: ziemniaków, buraków.- Obserwacja kiełkującej bulwy ziemniaka. Zapisywanie spostrzeżeń.- Prezentacja produktów z roślin oleistych i włóknistych.- Wykonanie doświadczenia wykazującego, że w tych nasionach jest olej.- Gromadzenie informacji o zwierzętach żyjących na polach i umieszczenie ich na gazetce ściennej.- Samodzielne tworzenie prostych łańcuchów pokarmowych. - klasyfikuje rośliny uprawne,- zna prace polowe, maszyny i narzędzia rolnicze- rozróżnia i nazywa zboża,- wie jakie produkty otrzymujemy ze zbóż,- wie w jaki sposób powstaje chleb,- zapisuje wyniki obserwacji wzrostu rośliny- dostrzega związki przyczynowo – skutkowe,- rozróżnia i nazywa podstawowe ziarna zbóż,- estetycznie i pomysłowo wykonuje pracę plastyczną,- zna produkty wytwarzane z roślin okopowych.- zna nazwy podstawowych roślin oleistych i włóknistych,- wie jakie produkty otrzymujemy z tych roślin,- zapisuje wyniki doświadczenia,- zna zwierzęta pożyteczne i szkodniki żyjące na polach - zna zależności pokarmowe,- potrafi stworzyć prosty „łańcuch pokarmowy”,
W lesie Warstwowa budowa lasu.Drzewa w naszych lasach.Grzyby jadalne i trujące.Zwierzęta żyjące w lasach.Leśne rośliny i zwierzęta chronione. - Wycieczka do lasu. Obserwacja warstwowej budowy lasu. Notowanie spostrzeżeń.- Przeprowadzenie doświadczenia: pochłanianie wody przez mech.- Pisanie sprawozdania do „Kroniki klasowej” z pobytu w lesie.- Gra dydaktyczna – rozpoznawanie różnych gatunków grzybów.- Oglądanie prezentacji multimedialnej o zwierzętach i roślinach żyjących w lesie.- Zgromadzenie materiałów o drapieżnikach żyjących w lesie. Pisemny opis wyglądu i cech charakterystycznych wybranego drapieżnika.- Sporządzenie albumu roślin i zwierząt pod ochroną. - zna i respektuje zasady zachowania się w lesie,- wie w jaki sposób zapisywać wyniki obserwacji,- zna warstwy roślinności w lesie, zna rolę ściółki i mchu,- zna podstawowe grzyby jadalne i trujące,- rozumie znaczenie słowa „drapieżnik”- redaguje opis pamiętając o jego elementach charakterystycznych- zna nazwy zwierząt i roślin leśnych będących pod ochroną
W wodzie Tajemnice wody. Trzy stany skupienia wody. Krążenie wody w przyrodzieZnaczenie wody w przyrodzie.Życie w wodzie - Przeprowadzenie doświadczeń : wrzenie , parowanie , skraplanie i zamarzanie wody.- Mierzenie temperatury lodu, wrzącej wody- Doświadczenie pokazujące wpływ na zmianę stanu skupienia wody oraz na zmianę objętości wody zamarzniętej w butelce.- Poznanie wpływu temperatury na rodzaj opadów atmosferycznych.- Wykonanie plakatu przedstawiającego krążenie wody w przyrodzie.- Przeprowadzenie doświadczenia – filtrowanie wody i zapisanie wniosków w zeszycie.- Budowanie wypowiedzi pisemnej na temat: „Gdyby zabrakło wody...”- Założenie w klasie hodowli rybek akwariowych. Przygotowanie akwarium, zakup rybek i roślin wodnych, wyznaczenie opiekunów)- Oglądanie filmu dydaktycznego o przystosowaniach zwierząt wodnych do życia w wodzie.- Oglądanie albumów, zdjęć, czytanie ciekawostek o egzotycznych zwierzętach i roślinach wodnych zamieszkujących rafy koralowe, wody Amazonki - Wykonanie wycinanki – witrażu „ Na rafie koralowej”. - rozróżnia i nazywa trzy stany skupienia wody,- zna temperaturę wrzenia i zamarzania wody,- potrafi wymienić kolejne - etapy krążenia wody - w przyrodzie,- współpracuje w grupie , projektując plakat,- zna sposoby oczyszczania wody,- wie jakie znaczenie ma woda w życiu roślin, zwierząt i ludzi- układa pisemną wielozdaniową wypowiedź na podany temat,- rozumie potrzebę funkcjonowania oczyszczalni ścieków,- wymienia organizmy typowe dla ekosystemów wodnych,- planuje organizację obserwacji życia w wodzie,- wie co to jest rafa koralowa, zna kilka gatunków roślin i zwierząt ją zamieszkujących
W powietrzu Właściwości powietrzaZnaczenie i ochrona powietrzaCo to jest efekt cieplarnianyCo to jest dziura ozonowa? - Przeprowadzenie doświadczeń: 1) sprawdzanie obecności powietrza i jego wagi, 2) określanie właściwości powietrza 3) wpływ powietrza na proces spalania- Czytanie informacji na temat powietrza jako energii odnawialnej.- Wykonanie latawców i wiatraczków- Wyjaśnienie zjawiska „smogu”. Prezentacja zdjęć zanieczyszczonych smogiem miast- Poznanie przyczyn zanieczyszczenia powietrza, sposobu określania zanieczyszczeń ( skala porostowa)- Przygotowanie inscenizacji o tematyce ekologicznej z okazji obchodów „Święta Ziemi”. - poznaje właściwości powietrza i wykorzystanie jego ruchu,- wie, że tlen to najważniejszy dla człowieka składnik powietrza,- rozumie znaczenie tlenu w procesie spalania,- wskazuje przyczyny i skutki efektu cieplarnianego i dziury ozonowej- potrafi ocenić wpływ działalności człowieka na jakość powietrza.- Aktywnie uczestniczy w przedstawieniu
Tajemnice Ziemi Skąd się wzięła polska sólCzłowiekw kosmosieŚwiat przed milionami lat - Czytanie legend o powstaniu kopalni soli w Wieliczce i w Bochni.- Sporządzenie masy solnej i wykonanie figurek – postaci z legend.- Przeprowadzenie doświadczenia – rozpuszczalność soli w wodzie i innych płynach w różnej temperaturze. - Sporządzenie roztworu nasyconego soli – „hodowanie” kryształków soli- Prezentowanie ciekawostek o słonych wodach morskich „Dlaczego Morze Martwe jest martwe?”- Oglądanie albumów, zdjęć o kosmosie.- Prezentacja postaci Mikołaja Kopernika polskiego astronoma.- Człowiek w kosmosie. Zbieranie informacji o wyprawach człowieka w kosmos( pierwszy człowiek w kosmosie , lądowanie na Księżycu,) - Umieszczenie ciekawostek o kosmosie na gazetce ściennej.- Wycieczka do Parku Jurajskiego w Bałtowie- Pisanie sprawozdania z wycieczki.- Wykonanie z różnych materiałów makiety prehistorycznego lasu - zna legendy o powstaniu kopalni soli w Wieliczce i w Bochni- wyrabia masę solną i lepi z niej figurki,- wie, że temperatura wody ma wpływ na rozpuszczalność soli,- wyciąga wnioski z przeprowadzonego doświadczenia,- wie, że nadmierna zawartość soli w wodach powoduje obumieranie roślin i zwierząt,- wie kim był Mikołaj Kopernik i jaki jest jego wkład w naukę,- zna nazwiska i kraje, z których pochodzili pierwsi astronauci ,- zna kilka faktów, ciekawostek z „podboju” kosmosu,- obserwuje wygląd odtworzonego parku dinozaurów,- Zna elementy sprawozdania,- Starannie i pomysłowo wykonuje makietę z dostępnych materiałów.

XII. Ewaluacja
Podstawowym założeniem ewaluacji jest proces zbierania i przekazywania danych, by w efekcie móc zbadać precyzyjność celów i stopień ich realizacji. Ewaluacja programu "Z przyrodą za pan brat” ma na celu pozyskanie informacji na temat:
- zainteresowań, wiedzy oraz umiejętności dzieci w zakresie edukacji przyrodniczej
- stopnia atrakcyjności prowadzonych zajęć
- skuteczności metod i form stosowanych podczas realizacji zadań
Formami sprawdzania osiągnięć, wiadomości i umiejętności uczniów będą:
- konkursy wiedzy o tematyce przyrodniczej,
- quizy, testy, karty pracy,
- wystawy prac plastyczno – technicznych,
- redagowanie różnych form wypowiedzi pisemnych ( sprawozdanie, list, opis...)
- wykonywanie tematycznych gazetek ściennych, wystawek, albumów,
- zeszyty spostrzeżeń po dokonywanych obserwacjach i doświadczeniach przyrodniczych,
- udział w akcjach Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi”,
- inscenizacje o tematyce przyrodniczej.
Pod koniec każdego roku szkolnego przeprowadzona zostanie ankieta ewaluacyjna wśród uczniów w celu poznania ich opinii na temat programu. Ostateczne wyniki ewaluacji pozwolą na określenie przydatności programu, jego mocnych i słabych stron oraz dadzą wskazówki do ewentualnego uzupełnienia lub zmodyfikowania.

Opracowała: ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.