X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 22306
Dział: Gimnazjum

Właściwości alkenów na przykładzie etylenu. Scenariusz zajęć

DZIAŁ PROGRAMOWY : WĘGIEL I JEGO ZWIĄZKI Z WODOREM.

Temat : Właściwości alkenów na przykładzie etenu.

Cel ogólny: Uczeń zna właściwości chemiczne alkenów.

Cele operacyjne
Uczeń wie:
• że eten jest przedstawicielem alkenów
• na czym polega reakcja polimeryzacji
• jakie jest zastosowanie etenu

Uczeń potrafi:
• pisać, uzgadniać i odczytywać równania reakcji spalania
całkowitego, półspalania i spalania niecałkowitego alkenów,
• pisać, uzgadniać i odczytywać równania reakcji przyłączania
bromu, chloru, wodoru, bromowodoru i chlorowodoru do alkenów,
• zapisać przebieg reakcji polimeryzacji alkenów

Forma lekcji:
• praca zbiorowa z całą klasą
• praca indywidualna
• praca w grupach

Metody lekcji:
• pogadanka
• słowna – naprowadzająca
• praktyczna – ćwiczenia uczniowskie

Środki dydaktyczne:
• model cząsteczki etenu, zadania przygotowane dla uczniów,
tablica, kreda


PRZEBIEG LEKCJI:

Część wstępna:
• powitanie
• sprawdzenie listy obecności
• sprawdzenie pracy domowej


Część nawiązująca

Przypomnienie pojęć z poprzedniej lekcji:
- przypomnienie pojęcia węglowodory nienasycone
- przypomnienie wzoru ogólnego szeregu alkenów

Część właściwa:

- Sformułowanie tematu lekcji

- Uzupełnienie karty pracy nr1

1. Napisy wzór sumaryczny, strukturalny, półstrukturalny oraz model cząsteczki ETENU:
a) wzór strukturalny:

b) wzór sumaryczny: ...................................

c) wzór półstrukturalny: ...................................

d) model:

e) masa cząsteczkowa wynosi: ........................................

f) zawartość procentowa węgla wynosi ........................................

g) zawartość procentowa wodoru wynosi ........................................

2. Uzupełnij tekst:
Węglowodory nienasycone- alkeny mające w cząsteczkach wiązanie ...................... między atomami węgla ,różnią się ............................ chemicznymi od węglowodorów, w których miedzy atomami węgla jest tylko................ wiązanie.
Dodatkowe wiązanie miedzy atomami węgla nie jest trwałe i dość łatwo .................., co powoduje zwiększoną aktywność chemiczną tych węglowodorów.


- Omówienie właściwości chemicznych etenu:

a) reakcje spalania
b) reakcje addycji ( przyłączania)
c) reakcja polimeryzacji

- Karta pracy nr 2

Uzupełnij i uzgodnij równania reakcji. Nazwij produkty reakcji.

a) C3H6 + ............... C3H8

b) ......... + Cl2 C4H8Cl2

c) C5H10 + HCl ............

d) C5H10 + Br2 ............

e) ........ + HBr C8H17Br


- Podsumowanie :

Jakim reakcjom może ulegać węglowodór nienasycony - alkeny


- Zadanie domowe:

1. Wpisz brakujące obserwacje i wnioski.

Eten (etylen) można otrzymać w wyniku reakcji ........................................ .
Jego właściwości fizyczne to:
stan skupienia. .............................., barwa ................................, ma delikatny ............................., w wodzie się rozpuszcza / nie rozpuszcza.

Właściwości fizyczne alkenów, podobnie jak alkanów, zależą od długości łańcucha ............................ .
Wraz ze .................................... liczby atomów węgla w cząsteczce rośnie gęstość oraz wartości temperatury topnienia i wrzenia alkenów.

2. Zastosowanie etylenu:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.