X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22245
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Mgr Monika Kuźmicz
nauczyciel wychowania przedszkolnego
Przedszkole nr 27 w Bielsku- Białej

Czas trwania stażu: od 1 września 2013 r. do 31.05.2016.
Plan został opracowany zgodnie z ustawą z 26 stycznia 1982r Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
§ 8 ust.2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
L.p. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego • Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego.

• Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

• Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach i konferencjach dotyczących awansu zawodowego.
IX 2013

IX 2013

Cały okres stażu Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu

Plan rozwoju zawodowego

Zaświadczenia
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju • Założenie teczki „ Awans zawodowy”

• Gromadzenie dokumentacji
IX 2013

Cały okres stażu
Teczka „Awans zawodowy”
3. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego • Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju V 2016 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
4. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu. • Aktywny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkolnej

• Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych ( warsztaty, kursy, konferencje).

• Udział w szkoleniowych
Radach Pedagogicznych
Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu Potwierdzenie dyrektora

Zaświadczenia, potwierdzenia uczestnictwa

Referaty, potwierdzenie dyrektora
5. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej oraz interesujących artykułów w czasopismach pedagogicznych, poszukiwanie nowości wydawniczych.
• Czytanie literatury, czasopism pedagogicznych Cały okres stażu Wykaz bibliografii,
artykuły
6. Stosowanie różnorodnych metod pracy. Uatrakcyjnienie i wzbogacenie zajęć poprzez stosowanie różnych metod pracy.
• Zajęcia i zabawy Cały okres stażu Potwierdzenie dyrektora, scenariusze
7. Obserwacja i analiza możliwości dzieci. • Obserwacja i analiza możliwości dzieci Cały okres stażu Wstępna i końcowa diagnoza gotowości szkolnej dzieci

8. Dbanie o wystrój sali przedszkolnej. • Aktualizacja dekoracji sali, przedszkola związana z porami roku, wzbogacanie kącików zainteresowań.
Cały okres stażu Potwierdzenie dyrektora,
zdjęcia
9. Koordynowanie i wdrożenie przedsięwzięcia edukacyjnego. • Realizowanie treści programu „Kubusiowi przyjaciele natury”
2013/2014 Potwierdzenie dyrektora
certyfikat

§ 8 ust.2 pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej. • Opracowywanie scenariuszy zajęć, scenariuszy uroczystości, referatów, kart pracy, dyplomów, zaproszeń, ankiet, ogłoszeń, materiałów na gazetki tematyczne oraz wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym.

• Przygotowanie pomocy dydaktycznych.

• Systematyczne prowadzenie kącika informacyjnego dla rodziców.

• Opracowanie prezentacji multimedialnej na podsumowanie realizacji programu ekologicznego. Cały okres stażu

Cały okres stażu

Referaty, informacje
Cały okres stażu


Przygotowanie zgłoszenia udziału oraz dokumentacji uczestnictwa w programie ekologicznym „Kubusiowi przyjaciele natury”
Wymienione materiały

Potwierdzenie dyrektora

Potwierdzenie dyrektora

Potwierdzenie dyrektora

2. Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła informacji. • Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych

• Śledzenie aktualności na portalach internetowych


• Wykorzystywanie serwisów edukacyjnych w celu wymiany poglądów i doświadczeń związanych z wychowaniem przedszkolnym i awansem zawodowym

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Opis i analiza wykorzystania

Notatki, wydruki

Notatki, wydruki

3. Publikacje w internecie • Opracowanie i opublikowanie w Internecie scenariuszy zajęć, referatów, planu rozwoju zawodowego Cały okres stażu

Potwierdzenie publikacji
4. Poszerzanie wiedzy informatycznej i wykorzystywanie jej w codziennej pracy. • Samokształcenie i dokształcanie się w zakresie obsługi komputera Cały okres stażu

Zaświadczenia, dokumentacja

§ 8 ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
1. Wymiana doświadczeń na Radach Pedagogicznych. • Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, przekazywanie uwag i materiałów tematycznych na posiedzeniach rady Zgodnie z terminami posiedzeń Rady Pedagogicznej Zapisy w księdze protokołów
2. Prowadzenie zajęć koleżeńskich dla nauczycieli. • Organizacja i prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli Cały okres stażu Scenariusze zajęć
3. Opracowywanie i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych zwłaszcza nauczycieli stażystów i kontraktowych • Pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczyciela stażysty Cały okres stażu Sprawozdanie stażysty, scenariusze zajęć, notatki
4. Przygotowanie i wygłoszenie referatu szkoleniowego dla nauczycieli w ramach WDN- u. • Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia w ramach samokształcenia Rady Pedagogicznej Zgodnie z harmonogramem Rad Pedagogicznych Potwierdzenie dyrektora, treść referatu
5. Organizowanie zajęć otwartych i imprez okolicznościowych dla rodziców. • Opracowanie scenariuszy, prowadzenie zajęć otwartych i imprez okolicznościowych. Cały okres stażu Potwierdzenie dyrektora, scenariusze, zdjęcia

§ 8 ust.2 pkt.4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
1. Opracowanie i wdrożenie programu edukacyjnego „Dbamy o swoje zdrowie”.
● Opracowanie i wdrożenie
projektu edukacyjnego we
własnej grupie. Rok z okresu stażu Projekt edukacyjny, potwierdzenie dyrektora
2. Opracowanie i wdrożenie programu edukacyjnego „ Przyjaciele przyrody”. ● Opracowanie i wdrożenie
projektu edukacyjnego we
własnej grupie. Rok z okresu stażu Projekt edukacyjny, potwierdzenie dyrektora

§ 8 ust.2 pkt.4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
1. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych. ● Ukończenie studiów
podyplomowych lub
kursu kwalifikacyjnego Cały okres stażu Świadectwa, dyplomy
2. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. ● Aktywny udział w
kursach doskonalących,
konferencjach
metodycznych,
szkoleniach,
warsztatach Cały okres stażu Zaświadczenia, potwierdzenia
3. Doskonalenie własnych kompetencji zawodowych, wzbogacające metody i formy pracy z dziećmi. ● Udział w radach
szkoleniowych
i poza przedszkolnych
formach doskonalenia.
Wykorzystanie zdobytej
wiedzy w pracy z
dziećmi oraz we
współpracy z rodzicami i
nauczycielami placówki. Cały okres stażu Opis i analiza zdobytej wiedzy
4. Organizacja imprez, akcji, uroczystości przedszkolnych. ● Organizacja imprez,
akcji, uroczystości
dla dzieci i rodziców. Wg kalendarza imprez Zdjęcia, scenariusze
5. Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów przedszkolnych oraz przygotowywanie dzieci do udziału dzieci w ogólnopolskich konkursach plastycznych. ● Organizowanie
Konkursów plastycznych,
przyrodniczych
Udział dzieci w
Ogólnopolskich
konkursach plastycznych. Cały okres stażu Regulaminy konkursów, przykładowe materiały, zdjęcia, dyplomy, potwierdzenia uczestnictwa
6. Organizacja wycieczek przedszkolnych. ● Organizowanie
wyjazdów i wycieczek
przedszkolnych. Wg potrzeb Karty wycieczek, zapisy w dzienniku lekcyjnym, zdjęcia
7. Poszerzenie dostępu do kultury i sztuki. ● Wyjścia do kina, teatru,
Banialuki. Wg potrzeb Potwierdzenie dyrektora, zdjęcia

§ 8 ust.2 pkt.4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
1. Współpraca z rodzicami. Zachęcanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola. • Harmonogram współpracy
• Zajęcia otwarte
• Uroczystości przedszkolne
• Wycieczki przedszkolne
• Zebrania z rodzicami
• Pedagogizacja rodziców
• Tablica informacyjna Cały okres stażu Ankiety, harmonogram współpracy, scenariusze zajęć, scenariusze uroczystości, referaty, listy obecności, zdjęcia
2. Dążenie do nowych rozwiązań metodycznych, inspirowania twórczej aktywności dzieci. ● Współpraca z placówkami kulturalnymi, innymi przedszkolami, udział w różnych konkursach Cały okres stażu Prace plastyczne, dyplomy, potwierdzenia
3. Współpraca z Książnicą Beskidzką • Poznanie pracy bibliotekarza
• Organizowanie cyklicznych spotkań pod hasłem „Czytamy bajki”
• Wypożyczanie książek do wspólnego czytania
Cały okres stażu Zapisy w dzienniku lekcyjnym, potwierdzenie kierownika biblioteki
4. Współpraca ze Strażą Miejską • Zorganizowanie spotkania ze Strażnikiem Miejskim prelekcja na temat: „ Bezpieczny przedszkolak” IX/X 2013 Potwierdzenie dyrektora, zdjęcia
5. Współpraca z SANEPIDem ● Prowadzenie programu
antynikotynowego w
grupie „Mamo, tato,
nie pal przy mnie” Cały okres stażu Potwierdzenie dyrektora, zdjęcia, scenariusze zajęć
6. Współpraca z Ośrodkiem Zdrowia/ Przychodnią Dermatologiczną ● Współpraca z
Pielęgniarką
Środowiskową w
zakresie profilaktyki
zdrowotnej i higieny
osobistej. Cały okres stażu Potwierdzenia, zdjęcia
7. Współpraca z Poradnią Pedagogiczno- Psychologiczną nr 2. ● Konsultacje dzieci 5-6
letnich wymagających
pomocy poradni Cały okres stażu Potwierdzenia
8.

Współpraca z MOPSem

● Spotkania z
pracownikiem MOPSu
w sprawie Niebieskiej
Karty
Cały okres stażu

Potwierdzenia

§ 8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
1. Opis i analiza dwóch przypadków edukacyjnych bądź wychowawczych. • Zdiagnozowanie wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych
• Ustalenie metod pracy z dziećmi i opis podjętych działań
• Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu
• Uzyskane rezultaty i wnioski końcowe Cały okres stażu Opracowane materiały

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.