X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 22225

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

IMIĘ I NAZWISKO: mgr Sylwia
MIEJSCE PRACY: Niepubliczna Szkoła Podstawowa
ZAJMOWANE STANOWISKO: pedagog specjalny
WYKSZTAŁCENIE: wyższe
CZAS TRWANIA STAŻU: 2 lata i 9 miesięcy
DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 01.09.2012r.
PLANOWANA DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU: 31.05.2015r.

Lp.
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego.

analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego
śledzenie zmian w prawie oświatowym

VIII/IX 2012 r.

na bieżąco
poprawnie sformułowany
wniosek o rozpoczęcie stażu
2.
Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
opracowanie planu rozwoju zawodowego
IX 2012 r.
Zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły plan rozwoju zawodowego

3.
Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego.

systematyczne gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację planu rozwoju zawodowego
Okres stażu
Zgromadzona dokumentacja
4.
Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
przygotowanie i opracowanie sprawozdania
z realizacji planu rozwoju zawodowego
V 2015 r.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp.
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
1.
Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy, umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły.

uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego: kursach, warsztatach szkoleniowych, radach pedagogicznych, radach szkoleniowych,w kursach on-line

cały okres stażu
poświadczenia, zaświadczenia, certyfikaty
2.
Przygotowywanie wychowanków do konkursów szkolnych, międzyszkolnych.
udział w konkursach plastycznych, konkursach wiedzy, zawodach sportowych

cały okres stażu
dyplomy, podziękowania
3.
Udział w programach i przedsięwzięciach podjętych przez szkołę.

aktywny udział w realizacji podjętych zadań, koordynowanie programów

cały okres stażu
sprawozdania z realizacji projektów, podziękowania
4.
Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole powierzonych przez dyrektora szkoły.
uczestniczenie w roli członka komisji lub przewodniczącego komisji na egzaminach klas VI
i innych funkcji przydzielonych przez dyrektora szkoły

wyznaczone dni egzaminów

cały okres stażu
potwierdzenie Dyrektora Szkoły
5.
Udział w promowaniu szkoły w środowisku lokalnym.
organizacja konkursów
pomoc lub organizacja różnorodnych zadań promujących szkołę

cały okres stażu
sprawozdania
6.
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych
z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z niej zadań.

czynny udział w posiedzeniach Zespołu ds. Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Uczniów
udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
(wg harmonogramu spotkań zespołu, wg harmonogramu spotkań zespołów, wg harmonogramu zebrań rady pedagogicznej- potwierdzenie dyrektora)

wg harmonogramu spotkań zespołów, wg harmonogramu zebrań rady pedagogicznej
potwierdzenie Dyrektora Szkoły
7.
Współpraca z rodzicami.
spotkania indywidualne z rodzicami
organizowanie imprez sprzyjających integracji klasy, rodziców

cały okres stażu
spis ważnych wydarzeń
z życia klasy, sprawozdania
8.
Wzbogacanie metod i form pracy dydaktycznej i wychowawczej o nowe metody aktywizujące.
dobieranie metod adekwatnych do możliwości edukacyjnych dziecka
zachęcanie do pracy poprzez stosowanie ciekawych metod pracy
indywidualizacja pracy

cały okres stażu
pomoce, karty pracy
9.
Organizowanie wyjść, wycieczek szkolnych pomagających w realizacji podstawy programowej. okres stażu sprawozdanie.

przygotowanie planu wycieczki. Uzyskanie pozwoleń rodziców. Przeprowadzenie wycieczki zgodnie z przepisami

cały okres stażu
sprawozdanie, karta wycieczki
10.
Studiowanie literatury pedagogicznej – czasopism i książek z zakresu pedagogiki i psychologii.

notatki, praktyczne wykorzystanie wiedzy pozyskanej z literatury

cały okres stażu
wykaz książek i czasopism

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp.
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

1.
Wykorzystanie w praktyce technologii informacyjnej.
nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera
korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej)
przygotowanie materiałów dydaktycznych (scenariuszy, testów, prac klasowych, sprawdzianów) na komputerze
opracowanie dokumentacji szkolnej
dokumentowanie przebiegu stażu
wykorzystanie na lekcjach urządzeń multimedialnych, korzystanie z laptopa i rzutnika podczas zajęć
wykorzystanie:
— edytora tekstów Microsoft Word do tworzenia pomocy dydaktycznych, dyplomów, testów oraz innych materiałów związanych z awansem zawodowym nauczyciela,
— arkusza kalkulacyjnego Excel do opracowania analizy testów,
— edytora Power Point do tworzenia prezentacji
cały okres stażu
potwierdzenie opracowania dokumentów szkolnych przez Dyrektora Szkoły
scenariusze, pomoce dydaktyczne
2.
Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych.

przygotowywanie artykułów do zamieszczenia na stronach internetowych portali edukacyjnych

cały okres stażu
strony internetowe (wydruki)
3.
Udział w szkoleniach
e – lerningowych.
uczestniczenie w różnych e – lerningowych formach doskonalenia zawodowego


zaświadczenia z ukończonych kursów

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym poprzez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp.
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

1.

Organizowanie form wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.

Przygotowanie materiałów szkoleniowych i przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli zespołu ds pomocy psychologiczno - pedagogicznej

cały okres stażu
materiały szkoleniowe, listy obecności, potwierdzenie dyrektora szkoły

2.
Dzielenie się wiedzą poprzez własne publikacje.

opublikowanie scenariuszy zajęć otwartych na portalu internetowym
umieszczanie sprawozdań z imprez, konkursów i wycieczek na stronie internetowej szkoły

cały okres stażu

wydruk potwierdzenia publikacji

3.
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami.

prowadzenie koleżeńskich zajęć otwartych dla nauczycieli
rozmowy na tematy zawodowe oraz pomoc nauczycielom z mniejszym stażem. Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli, omawianie ich, udzielanie wskazówek
wspólne opracowywanie scenariuszy uroczystości szkolnych i prowadzenie tych uroczystości
cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

Scenariusze, potwierdzenie Dyrektora Szkoły

§ 8 ust.2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Lp.
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

1.
Opracowanie, wdrożanie
i ewaluacja własnego programu dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
i znacznym.

modyfikacja procesu uczenia się przez uwzględnienie specyficznych potrzeb edukacyjnych uczniów

cały okres stażu
program,zdjęcia, potwierdzenie Dyrektora Szkoły


§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Lp.
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

1.
Udział w różnorodnych akcjach charytatywnych
( Samorząd Uczniowski, Szkolny Klub Wolontariatu).

organizowanie akcji charytatwynych, aktywne włączanie uczniów
działalność na rzecz środowiska lokalnego

cały okres stażu
sprawozdania, zdjęcia, informacje na stronie internetowej

2.
Kultywowanie tradycji – organizowanie imprez szkolnych.

zorganizowanie i prowadzenie imprez klasowych i szkolnych wg ceremoniału uroczystości szkolnych

cały okres stażu
sprawozdania, zdjęcia z imprez
3.

Udział w ogólnopolskich akcjach o charakterze edukacyjnym.
wyszukiwanie informacji na temat organizowanych akcji, kampanii itp., aktywne włączanie się w akcje, koordynowanie
cały okres stażu
zaświadczenia, potwierdzenie Dyrektora Szkoły, sprawozdania

4.
Systematyczna współpraca z instytucjami, organizacjami działającymi na rzecz edukacji oraz pomocy społecznej.
współpraca z MOPR, współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną (psycholog)

cały okres stażu
potwierdzenia, analiza efektów działań

§ 8 ust.2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Lp.
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

1.
Współpraca z Policją.

zorganizowanie spotkania z policjantem na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym
okres stażu
potwierdzenie Dyrektora Szkoły

2.
Współpraca z organami administracji publicznej.
projekty edukacyjne w tym również działania na rzecz osób niepełnosprawnych

okres stażu
umowy, sprawozdania z realizacji

3.
Współpraca z pielęgniarką szkolną.
zorganizowanie spotkań dla dzieci na temat higieny,
zdrowia

okres stażu
potwierdzenie Dyrektora Szkoły
4.
Pełnienie funkcji prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół
organizowanie akcji charytatwynych na rzecz osób
potrzebujących, przeprowadzenie akcji 1% dla OPP,
wspieranie finansowe i rzeczowe osób w trudnej sytuacji

okres stażu
sprawozdania, protokoły

§ 8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Lp.
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

1.
Opis i analiza przypadku wychowawczego.

zaplanowanie i podjęcie działań mających na celu pomoc w rozwiązywaniu konkretnych problemów uczniów
sporządzenie opisu i analizy przypadku rozpoznania i rozwiązywania problemu wychowawczego lub edukacyjnego
diagnoza pedagogiczna, ustalenie metod pracy z dzieckiem i oddziaływań terapeutycznych, wychowawczych, dydaktycznych, systematyczna praca nad rozwiązaniem problemów ucznia

cały okres stażu

opis i analiza przypadku

2.
Aktywna realizacja zadań opiekuńczych i wychowawczych szkoły.

poznawanie sytuacji rodzinnej, materialnej i zdrowotnej uczniów
pozyskiwanie sponsorów w celu opłacenia biletów na wyjścia i wycieczki dla uczniów ubogich
organizowanie pomocy rzeczowej dla uczniów
wspieranie rodziców w pełnieniu ich roli
cały okres stażu

cały okres stażu
notatki, potwierdzenie dyrektora
3.
Współpraca z pedagogami, psychologami, terapeutami
i logopedami szkolnymi w realizacji zadań wychowawczych
i opiekuńczych.
analizowanie opinii psychologiczno-pedagogicznych.
konstruowanie opinii o uczniach

cały okres stażu
dokumentacja wewnątrzszkolna
Plan ma formę otwartego projektu, który może ulec modyfikacjom w zależności od dynamiki szeroko pojętej sytuacji szkolnej, w tym m. in. przydziału czynności realizującemu.
Opracowała: Sylwia

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.