X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22257
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS
NA STOPIEŃ
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO


(Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 1 marca 2013r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)


1. IMIĘ I NAZWISKO STAŻYSTY: mgr Małgorzata Karcz
2. MIEJSCE ODBYWANIA STAŻU: Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Łaziskach Górnych
3. STANOWISKO: wychowawca świetlicy szkolnej
4. CZAS TRWANIA STAŻU: 02.09.2013 – 30.05.2014
5. OPIEKUN STAŻU: mgr Małgorzata Szuła
6. DYREKTOR PLACÓWKI: mgr Bożena Spałek


Cel główny stażu:
• uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:
• poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły,
• poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole,
• nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w świetlicy,
• doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich,
• podniesienie kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach i kursach oraz poprzez samokształcenie
• ukończenie studiów podyplomowych,
• organizowanie okolicznościowych uroczystości,
• wspieranie aktywności twórczej dzieci,
• pomaganie uczniom w nauce i wyrównywanie braków szkolnych,
• pogłębienie kontaktów z rodzicami i wychowawcami klas.


- Wstęp -

Prezentowany niżej plan rozwoju zawodowego to dla mnie okazja do szczegółowego dokumentowania mojej codziennej pracy jako wychowawcy świetlicy szkolnej.
Jako nauczyciel stażysta mam szansę awansu i uzyskania statutu nauczyciela kontraktowego. Czas stażu to okres sprzyjający pogłębianiu wiedzy i zdobywaniu nowych umiejętności. Jest to dla mnie mobilizujące wyzwanie, a jednocześnie okazja do samooceny i refleksji nad własnymi predyspozycjami do zawodu nauczyciela oraz obszarami trudności w tym zakresie.
Zamierzam rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mi stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły. Postaram się wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz będę dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego i zawodowego.
Mam nadzieję, ze całoroczna praca według niniejszego planu podniesie moje umiejętności dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, a przede wszystkim przyniesie realne korzyści uczniom i szkole.


Zgodnie z: § 6 ust. 1 pkt. 1
I. ZNAJOMOŚĆ ORGANIZACJI, ZADAŃ I ZASAD FUNKCJONOWANIA SZKOŁY
L.p. Wyszczególnienie zadań, działań i czynności. Forma / metoda realizacji Dowody realizacji / dokumentacja Termin realizacji Osoby wpierające
1. Poznanie zasad funkcjonowania organizacji szkoły.
- Udział w Radach Pedagogicznych i zespołach samokształceniowych. - Lista obecności na Radach Pedagogicznych i zespołach samokształceniowych Przez cały okres trwania stażu Dyrektor szkoły, opiekun stażu
2. Poznanie obowiązującej dokumentacji szkoły
i sposobu prowadzenia dzienników.
Ustalenie swojej roli w realizacji zadań szkoły, wynikających z przepisów i planów. - Analiza dokumentacji szkoły:
 Statut szkoły
 Program Rozwoju Szkoły
 Program Wychowawczy
 Regulaminy obowiązujące w szkole.
- Pomoc przy opracowanie planu pracy świetlicy i przygotowywanie tygodniowych cykli tematycznych.
- Prowadzenie dzienników szkolnych. - Wykaz poznanych dokumentów;
- sporządzenie wykazu zadań;
- wpisy w dziennikach;
- plan pracy świetlicy szkolnej, tematy do realizacji. IX – X 2013


Przez cały okres trwania stażu
Dyrektor szkoły, opiekun stażu, inni nauczyciele
3. Poznanie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole. - Udział w szkoleniu wstępnym BHP oraz instruktażu stanowiskowym
- Analiza obowiązujących aktów prawnych. - Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP. IX 2013 Dyrektor szkoły, opiekun stażu
4. Uczestniczenie w pracach organów szkolnych związanych z realizacją jej podstawowych zadań i funkcji. - Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej;
- współpraca z rodzicami (zebrania, spotkania indywidualne). - Zaświadczenia, lista obecności na Radach Pedagogicznych. Przez cały okres trwania stażu Dyrektor szkoły, opiekun stażu

Zgodnie z: § 6 ust. 1 pkt. 2

II. UCZESTNICTWO JAKO OBSERWATOR W ZAJĘCIACH PROWADZONYCH PRZEZ OPIEKUNA STAŻU
LUB INNYCH NAUCZYCIELI, W WYMIARZE CO NAJMNIEJ JEDNEJ GODZINY ZAJĘĆ W MIESIĄCU,
ORAZ OMAWIANIE Z PROWADZĄCYM OBSERWOWANYCH ZAJĘĆ
L.p. Wyszczególnienie zadań, działań i czynności. Forma / metoda realizacji Dowody realizacji / dokumentacja Termin realizacji Osoby wspierające
1. Uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli. - Hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników.
- Karty obserwacji zajęć prowadzone przez nauczyciela stażystę;
- konspekty z obserwowanych zajęć.
- notatki i wnioski z obserwowanych zajęć. Raz w miesiącu Opiekun stażu
2. Poznawanie zasad omawiania obserwowanych zajęć. - Rozmowa z opiekunem stażu, notowanie spostrzeżeń, wyciąganie wniosków.
- Notatki i własne spostrzeżenia. IX i X 2013 Opiekun stażu

Zgodnie z: § 6 ust. 1 pkt. 3

III. PROWADZENIE ZAJĘĆ Z UCZNIAMI, W OBECNOŚCI OPIEKUNA STAŻU LUB DYREKTORA SZKOŁY, W WYMIARZE CO NAJMNIEJ JEDNEJ GODZINY ZAJĘĆ W MIESIĄCU, ORAZ OMAWIANIE ICH Z OSOBĄ, W OBECNOŚCI KTÓREJ ZAJĘCIA ZOSTAŁY PRZEPROWADZONE

L.p. Wyszczególnienie zadań, działań i czynności. Forma / metoda realizacji Dowody realizacji / dokumentacja Termin realizacji Osoby wspierające
1. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora szkoły.
- Opracowanie scenariusza zajęć;
- konsultacja z opiekunem stażu;
- ocena i analiza mocnych i słabych stron. - Konspekty / scenariusze konkretnych lekcji;
- notatki, wnioski i uwagi do realizacji;
- samoocena stopnia realizacji zajęć. Raz w miesiącu Dyrektor szkoły, opiekun stażu, inni nauczyciele
2. Przygotowanie się do zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację programu zajęć. - Opracowanie konspektów / scenariuszy zajęć.
- Korzystanie z pomocy metodycznych (książki, poradniki). - Konspekty / scenariusze zajęć;
- wykaz pomocy dydaktycznych. Przez cały okres trwania stażu Opiekun stażu
3. Wykorzystanie w pracy pedagogicznej technik multimedialnych. - Przygotowywanie materiałów na zajęcia przy użyciu komputera;
- prowadzenie zajęć z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych (komputer, odtwarzacz DVD);
- korzystanie z publikacji dotyczących edukacji;
- przygotowanie dokumentacji stażu z wykorzystaniem technik komputerowych. - Teczka stażysty;
- dokumentacja w formie elektronicznej (np. płyta CD);
- konspekty / scenariusze zajęć
z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych. Przez cały okres trwania stażu Opiekun stażu
4. Poznawanie zasad omawiania prowadzonych zajęć. - Rozmowa z opiekunem stażu, notowanie spostrzeżeń, wyciąganie wniosków.
- Notatki i własne spostrzeżenia. IX i X 2013 Opiekun stażu
5. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności.
- Działanie autorefleksyjne, dokumentacja efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych narzędzi badań, analiz i ewaluacji.
- Autorefleksja i analiza Przez cały okres stażu Opiekun stażu

Zgodnie z: § 6 ust. 1 pkt. 4
IV. UCZESTNICTWO W WEWNĄTRZSZKOLNYCH FORMACH DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

1. Doskonalenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w doskonaleniu zawodowym nauczycieli. - Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli według potrzeb własnych i placówki.
- Zaświadczenia ukończenia kursów, szkoleń czy warsztatów;
- potwierdzenie udziału w posiedzeniach szkoleniowych Rady Pedagogicznej. Przez cały okres stażu Dyrektor szkoły, Opiekun stażu
2. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych. - Studiowanie czasopism metodycznych i literatury związanej z przedmiotem;
- wyszukiwanie interesujących informacji w mediach, szczególnie w Internecie;
- gromadzenie materiałów przedmiotowych i metodycznych. - Spis literatury i stron WWW z zakresu prowadzenia świetlicy szkolnej;
- rejestr posiadanych materiałów metodycznych. Przez cały okres trwania stażu Opiekun stażu, pracownicy biblioteki.
3. Poszerzenie wiedzy w zakresie nowych metod wychowania.

- Studiowanie czasopism, artykułów oraz literatury fachowej z zakresu psychologii i pedagogiki;
- poszukiwanie ciekawych rozwiązań na stronach internetowych;
- Uczestnictwo w kursach doskonalenia zawodowego - Spis literatury pedagogicznej;
- spis stron internetowych;
- zaświadczenia. Przez cały okres trwania stażu Opiekun stażu


........................................ ........................................
(podpis stażysty) (podpis opiekuna stażu)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.