X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22170
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Biblioteki Lublina w świecie nowoczesnych źródeł informacji - scenariusz lekcji z przygotowania czytelniczego i informacyjnego dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej

SCENARIUSZ LEKCJI z przygotowania czytelniczego i informacyjnego dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej

Czas realizacji: 45 minut

Temat: Biblioteki Lublina w świecie nowoczesnych źródeł informacji

Cele ogólne
• Przygotowanie uczniów do korzystania z bibliotek w Lublinie.
• Kształcenie umiejętności korzystania ze skomputeryzowanego warsztatu informacyjnego bibliotek lubelskich.
• Wdrażanie młodzieży do efektywnego korzystania z zasobów Internetu – korzystanie z bibliotek cyfrowych.
• Zwiększenie kreatywności oraz mobilizacji uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i rozwoju zainteresowań.

Wiadomości
Uczeń wie:
• jakie są podstawowe funkcje biblioteki;
• z jakich bibliotek można korzystać w Lublinie;
• jakie są adresy internetowe bibliotek Lublina;
• wie o możliwości korzystania ze zbiorów bibliotek cyfrowych zamieszczonych
w Internecie (zna wybrane adresy);
• ma świadomość wad i zalet nowoczesnych, skomputeryzowanych źródeł informacji.

Umiejętności
Uczeń potrafi:
• pozyskiwać potrzebne informacje ze stron internetowych lubelskich bibliotek;
• posługiwać się katalogami komputerowymi;
• korzystać z cyfrowych zbiorów Polskiej Biblioteki Internetowej.

Metody pracy
• Podające:
- tekst przewodni;
- pogadanka;
- elementy wykładu.
• Aktywizujące:
-burza mózgów;
-ćwiczenia praktyczne z użyciem komputera i Internetu;
-dyskusja.
• Eksponujące:
- prezentacja multimedialna.

Formy pracy
• Grupowa;
• Zbiorowa.

Pomoce dydaktyczne
• Encyklopedia Wiedzy o Książce;
• Komputery z dostępem do Internetu;
• Kartki z poleceniami do ćwiczeń;
• Prezentacja multimedialna: Zasoby Polskiej Biblioteki Internetowej;
• Spis adresów internetowych (lubelskie biblioteki, biblioteki cyfrowe) jako notatka dla
uczniów.


Przebieg lekcji
• Powitanie uczniów i sprawdzenie listy obecności;
• Przedstawienie tematu oraz celu zajęć;
• Zapoznanie uczniów z definicją pojęcia biblioteka (Encyklopedia Wiedzy o Książce)
oraz wypisanie na tablicy trzech podstawowych funkcji biblioteki (gromadzenie,
opracowanie, udostępnianie)
• Przedstawienie sieci bibliotek w Lublinie poprzez rozmowę z uczniami.
-Pytania do uczniów:
Z jakich bibliotek poza szkolną korzystacie w Lublinie?
Jakie znacie biblioteki w naszym mieście?
- Uzupełnienie wiedzy uczniów.
• Zapoznanie uczniów z wybranymi stronami bibliotek Lublina.
- Ćwiczenie praktyczne – praca ze stronami internetowymi bibliotek.
-Podział uczniów na zespoły 2 osobowe (do każdego stanowiska komputerowego).
-Polecenia dla poszczególnych zespołów:
o Za pomocą serwisu wyszukiwawczego google znajdź stronę internetową:
1 zespół - Biblioteki Głównej Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej
2 zespół - Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego
3 zespół - Biblioteki Głównej Politechniki Lubelskiej
4 zespół - Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
5 zespół - Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego
6 zespół - Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego
7 zespół - Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej
8 zespół - Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego
9 zespół - Biblioteka Instytutu Medycyny Wsi

o Na podstawie odszukanej strony krótko zaprezentuj bibliotekę odpowiadając na pytania:
1. Stronę jakiej biblioteki odszukałeś?
2. Jaki profil zbioru posiada ta biblioteka?
3. Co ciekawego mógłbyś/mogłabyś polecić odwiedzającym tą bibliotekę?
4. Czy biblioteka posiada katalog komputerowy swoich zbiorów?
- Czas na wykonanie poleceń (3 min)
• Prezentacja wyników ćwiczenia przez poszczególne zespoły.
• Doskonalenie umiejętność posługiwania się katalogami komputerowymi wybranych bibliotek lubelskich
- Ćwiczenia praktyczne – praca z katalogami komputerowymi.
-Podział uczniów na 5 grup.
-Każda z grup otrzymuje inny adres internetowy jednej z lubelskich bibliotek.
www.bg.umcs.lublin.pl
http://www.kul.pl/191.html
hieronim.wbp.lublin.pl
http://biblioteka.pol.lublin.pl/
http://www.bg.up.lublin.pl/
-Polecenie dla wszystkich grup:
o Sprawdź czy ta pozycja książkowa znajduje się w „Twojej” bibliotece:
Kłoczowski Jerzy. Unia Lubelska: Lublin miasto Unii. Lublin 1999.

• Sprawdzenie wyników poszukiwań z omówieniem czynności, jakie należało wykonać przeszukując katalog komputerowy (możliwości wyszukiwania poprzez tytuł, autora, hasło przedmiotowe).
• Zapoznanie uczniów z Wirtualnym Katalogiem Lubelskich Bibliotek Naukowych, umożliwiającym równoczesne wyszukiwanie w pięciu katalogach lubelskich bibliotek.
- Ćwiczenie praktyczne – praca z katalogiem WKLB
-Polecenie dla wszystkich uczniów:
o Poprzez wyszukiwarkę internetową google odszukaj:
Wirtualny Katalog Lubelskich Bibliotek Naukowych, oraz sprawdź wyniki wyszukiwania pozycji:
Kłoczowski Jerzy. Unia Lubelska: Lublin miasto Unii. Lublin 1999.
• Zapoznanie młodzieży z możliwością korzystania z zasobów bibliotecznych internetowych bibliotek cyfrowych.
- Obejrzenie prezentacji multimedialnej Zasoby Polskiej Biblioteki Internetowej
- Wirtualne połączenie się z Polską Biblioteką Internetową
- Ćwiczenie praktyczne
-Polecenie dla wszystkich uczniów:
o Sprawdź czy w zbiorach Polskiej Biblioteki Internetowej znajduje się aktualnie omawiana przez Ciebie lektura na języku polskim.
• Wymiana poglądów na temat nowoczesnej formy biblioteki i książki. Rozmowa kierowana pytaniami nauczyciela do uczniów:
Czy podoba się wam taka przyszłość biblioteki i książki?
Jakie są wady i zalety bibliotek cyfrowych i książki elektronicznej? (ograniczenia techniczne, prawa autorskie, płatny dostęp do niektórych zasobów)
Jaka forma książki podoba się Wam bardziej, tradycyjna czy elektroniczna?
Czy biblioteka cyfrowa spełnia 3 podstawowe zadania biblioteki o których była mowa na początku lekcji (gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie)?
• Rozdanie uczniom przygotowanego wcześniej spisu internetowych adresów bibliotek Lublina oraz spisu adresów bibliotek cyfrowych.
• Zachęcanie do korzystania z bibliotek w naszym mieście i z zasobów bibliotek cyfrowych dostępnych w Internecie.
• Podziękowanie za uczestnictwo.

Opracowała
Agnieszka Staniak

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.