X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21819
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Plan
rozwoju zawodowego
nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego

w oparciu o:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 1 marca 2013r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz. U. z 2013r. poz. 393 )

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Agnieszka Gortatowska

Nazwa i adres placówki: Przedszkole Miejskie Nr 5 w Iławie
ul. Andersa 8a
14-200 Iława

Wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2013r.

Okres trwania stażu: 2 lata i 9 m-cy

Data zakończenia stażu: 31.05.2016r.

Opiekun stażu: mgr M.D.

Dyrektor placówki: mgr K.G.

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
§ 7 ust. 2 pkt. 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Zadania
nauczyciela
I. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
1. Zawarcie Kontraktu z opiekunem stażu.

2. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora.


4. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu. Kontrakt

Formy realizacji:Plan rozwoju zawodowego

Sposób
dokumentowania: Scenariusze zajęć, arkusze obserwacji zajęć, wnioski i zalecenia

Termin realizacji Wrzesień 2013r.

Wrzesień 2013r., Wg harmonogramu

II. Współpraca z organami przedszkola oraz zespołami pedagogicznymi:
- Dyrektor przedszkola
- Rada Pedagogiczna
- Rada Rodziców
- Zespoły Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej
Formy realizacji: Aktywne uczestnictwo w działalności
Rady Pedagogicznej, współpraca z Gronem Pedagogicznym, współpraca z Radą Rodziców, współpraca z Dyrektorem – konsultacje, rozmowy, zapraszanie na hospitacje. Udział w zebraniach, protokoły

Sposób
dokumentowania: Konsultacje, wymiana doświadczeń
zebrania, scenariusze zajęć hospitowanych

Termin realizacji Cały okres stażu
Wg harmonogramu

III. Poszerzanie wiedzy i umiejętności oraz dzielenie się własnymi doświadczeniami.
1. Udział w Wewnątrzprzedszkolnym Doskonaleniu Nauczycielioraz zorganizowanie szkoleń w ramach spotkań WDN.

2. Udział w kursach doskonalących, szkoleniach, konferencjach, warsztatach metodycznych.

3. Koleżeńska wymiana doświadczeń, rozwiązań pedagogicznych w ramach udziału w otwartych zajęciach koleżeńskich.

1. Studiowanie czasopism, literatury pedagogicznej i stron internetowych w celu poszukiwania i wdrażania nowych metod w pracy z grupą.
Referaty, materiały

Zaświadczenia, dyplomy
Scenariusze zajęć koleżeńskich, notatki własne
Bibliografia, notatki własne, publikacje w Internecie
W czasie trwania stażu

IV. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej nauczycieli.
1. Prowadzenie: dzienników zajęć, planów pracy wychowawczo-dydaktycznej, programów, arkuszy obserwacji dziecka, itp.
Dzienniki, plany pracy wychowawczo-dydaktycznej, arkusze obserwacji dziecka, sprawozdania

Na bieżąco

V. Tworzenie własnego warsztatu pracy.
1. Przygotowywanie oraz gromadzenie pomocy dydaktycznych, dekoracja sali.

2. Organizowanie wystaw, galerii prac dzieci.

3. Stosowanie metod aktywizujących w celu uatrakcyjniania zajęć.

4. Tworzenie kart pracy dla dzieci.
Pomoce dydaktyczne

Materiały, zdjęcia
Wybrane scenariusze zajęć
Karty pracy

W czasie trwania stażu

VI. Wykonywanie czynności dodatkowych.
1 Prowadzenie kroniki przedszkolnej.

2. Obsługa komputera. Kronika przedszkolna
W trakcie stażu

VII. Analiza i samoocena własnych zachowań, notatek i rozmów pohospitacyjnch.
1. Sporządzenie samooceny, autoanalizy. Autorefleksja Na bieżąco

VIII. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju. 1. Gromadzenie: dokumentów, zaświadczeń, świadectw, dyplomów, programów, scenariuszy zajęć, zdjęć. Teczka dorobku zawodowego W czasie trwania stażu

IX. Sporządzenie opisu realizacji Planu Rozwoju Zawodowego, autorefleksji.
1. Przygotowanie sprawozdania. Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego. Zakończenie stażu

§ 7 ust.2 pkt 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Zadania
nauczyciela
I. Poznanie możliwości dzieci. 1. Systematyczna obserwacja rozwoju psychofizycznego dziecka

2. Wspomaganie aktywności twórczej dziecka poprzez udział w konkursach, prezentacjach, uroczystościach przedszkolnych.

Formy realizacji:Arkusze obserwacji

Sposób dokumentowania: Zdjęcia, dyplomy
Termin realizacji: W trakcie trwania stażu.
II. Współpraca ze środowiskiem rodzinnym dziecka. 1. Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami.

2. Organizowanie zajęć otwartych z rodzicami – pedagogizacja rodziców.

3. Konsultacje indywidualne z rodzicami.

4. Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych.

5. Włączanie rodziców w różnego rodzaju akcje prowadzone przez przedszkole.

Karty obserwacji dziecka
Scenariusze, sprawozdania, zdjęcia
Rozmowy
Scenariusze zajęć, zdjęcia

W trakcie trwania stażu.
III. Współpraca z instytucjami współpracującymi z przedszkolem.
1. Nawiązanie współpracy z:
Policją, Strażą Pożarną, pielęgniarką, Biblioteką Miejską, Szkołą Podstawową Nr 2, Szkołą Muzyczną, instytucjami użyteczności publicznej typu: piekarnia, apteka, Lecznicą dla zwierząt, itp. Zapisy w dzienniku, zdjęcia, kopie podziękowań W trakcie trwania stażu.

IV. Współpraca z Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji – Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
1. Sporządzanie opinii.

2. Kierowanie dzieci na badania psychologiczno-pedagogiczne.

3. Organizowanie spotkań z przedstawicielami Poradni.
opinie

Pisemne potwierdzenia
W trakcie trwania stażu.

V.Przygotowywanie i przeprowadzanie uroczystości przedszkolnych.
1. Przygotowanie uroczystości wynikających z harmonogramu imprez przedszkolnych.
Scenariusze uroczystości, zdjęcia
Wg
Harmonogramu.

VI. Współorganizowanie wycieczek autokarowych dla dzieci. 1. Organizowanie oraz współorganizowanie różnorodnych wycieczek przedszkolnych dla dzieci.
Karty wycieczek
Cały okres stażu.

VII. Koordynowanie działań w ramach współpracy Szkoły dla Ekorozwoju.
1. Śledzenie i wypełnianie wymaganych działań w realizacji programu ekologicznego.
Dokumenty, materiały, zdjęcia
Cały okres stażu.

&7 ust.2 pkt 3

Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadania
nauczyciela
I. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych. 1. Współpraca z nauczycielami, dzielenie się doświadczeniami,
Formy realizacji:analiza i samoocena.
Sposób dokumentowania: Kontakty interpersonalne z gronem pedagogicznym, pracownikami technicznymi, rodzicami.
Termin realizacji: W trakcie stażu.
II. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
1. Publikacja planu rozwoju oraz innych dokonań pedagogicznych w Internecie oraz udostępnianie ich innym nauczycielom. Zaświadczenia, publikacje dostępne w portalach internetowych. Na bieżąco
2. Wykorzystanie technologii komputerowych w swojej pracy pedagogicznej.
1. Opracowywanie oraz wykonywanie pomocy dydaktycznych do zajęć, sporządzanie dokumentów, materiałów edukacyjnych.
Scenariusze zajęć, arkusze obserwacji, karty pracy, i inne.
W trakcie stażu.

§ 7 ust.2 pkt 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Zadania
nauczyciela
I. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki.
1. Prowadzenie dokumentacji przyswojonych pozycji książkowych, czasopism z zakresu dydaktyki, psychologii, pedagogiki oraz wykorzystywanie wiadomości w pracy.
Formy realizacji: Spis literatury,
Sposób dokumentowania referaty, scenariusze zajęć.
Termin realizacji: Cały okres stażu.
II. Dostosowywanie tematyki i stopnia trudności zajęć dydaktycznych do zainteresowań i możliwości dzieci. 1. Prowadzenie pracy indywidualnej z dzieckiem zdolnym oraz dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Adnotacje w dzienniku
Na bieżąco
III. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów dydaktyczno-wychowawczych. 1. Praca w grupie mająca na celu integrowanie, zapobieganie agresji, rozwiązywanie konfliktów, stosowanie różnorodnych metod.

2. Rozmowy z logopedą na temat problemów z wymową dzieci.
scenariusze zajęć
rozmowy, sprawozdania
Na bieżąco

IV.. Dostosowywanie dokumentów do wieku dzieci. 1. Wybór programów nauczania odpowiednich dla wieku i rozwoju dzieci oraz zgodnych z MEN.
2. Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych wychowanka.
3. Sprawdzanie osiągnięć dziecka oraz przekazywanie informacji rodzicom. Dokumentacja przedszkolna

Dokumentacja związana z obserwacją dziecka
Karty informacji o gotowości szkolnej dziecka
W trakcie trwania stażu.

§ 7 ust.2 pkt 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Zadania
nauczyciela
I. Poznanie i wdrożenie procedur awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego, analiza przepisów.
1. Analiza przepisów prawa oświatowego:
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r. poz. 393 )

-Ustawa z 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela

- publikacje dotyczące awansu zawodowego
Formy realizacji Wykaz przepisów
Sposób dokumentowania Spis publikacji
Wrzesień 2013r.
Termin realizacji Na bieżąco
II. Poznanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej systemu oświaty
1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie ONZ z dn. 20 listopada 1989r.
(Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 z późn.zm.)

2. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

3. Rozporządzenie MEN z dn. 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.
(Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.)

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
(Dz. U. z 2012r. poz. 977)

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
(Dz. U. z 2010r. Nr 228, poz. 1487)

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
(Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 225 z późn. zm.)

Akty prawne, notatki
Akty prawne, notatki

W trakcie trwania stażu.

III. Poznanie przepisów dotyczących pomocy społecznej. 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 182)

Akt prawny
W trakcie trwania stażu
IV. Pogłębianie wiedzy z zakresu organizacji, zadań, zasad funkcjonowania przedszkola.
1. Analiza dokumentacji przedszkola:
- Statut Przedszkola
- Plan Rozwoju Przedszkola
- regulaminy placówki
Dokumentacja przedszkolna
W trakcie trwania stażu

§ 4 ust. 3 W czasie trwania stażu nauczyciel może wprowadzać zmiany w planie rozwoju zawodowego za zgodą
Dyrektora szkoły.

Niniejszy plan ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje, zgodnie z potrzebami przedszkola oraz własnymi.

Podpis dyrektora ........................................

Podpis nauczyciela

........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.