X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21817
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.

Imię i nazwisko: Agnieszka Żmuda-Trzebiatowska
Okres odbywania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 02.09.2013 r.
Data zakończenia stażu: 01.06.2016 r.
§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

zadania

formy realizacji
termin
dowody realizacji

Poznanie procedury
awansu zawodowego nauczycieli.
Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczycieli.
1. Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego.

2. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.

3. Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.

4. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczycieli.
sierpień 2013 r.

wrzesień 2013 r.

wrzesień 2013 r.

czerwiec 2016 r.

wniosek o rozpoczęcie stażu,
plan rozwoju zawodowego,
sprawozdanie z realizacji planu
rozwoju zawodowego;

Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu.
1. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb szkoły.

2. Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu socjoterapii.

cały okres stażu

luty 2014 r.
zaświadczenia potwierdzające
uczestnictwo

dyplom ukończenia studiów

Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki oraz prawa oświatowego.
1. Studiowanie fachowej literatury.

2. Napisanie pracy dyplomowej z zakresu socjoterapii.

cały okres stażu

styczeń / luty 2014 r.
wykaz literatury

praca dyplomowa

Podejmowanie działań
promujących placówkę w środowisku.

1. Współorganizacja festynów rodzinnych: Pożegnanie lata (wrzesień), Wielka choinka (styczeń), Niesiemy radość naszym dzieciom (czerwiec) oraz dni otwartych szkoły.

2. Organizowanie imprez szkolnych dla uczniów klas I-III, m.in. bal karnawałowy, jasełka, rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego.

3. Współorganizowanie międzyszkolnego konkursu ortograficznego „Mój przyjaciel ortografia” (w 2013 r. odbędzie się X edycja)

4. Organizacja międzyszkolnego konkursu plastycznego „Pisanka” dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w 2014 r. odbędzie się IV edycja).

cały okres stażu

cały okres stażu (zgodnie z harmonogramem imprez)

grudzień 2013 r., 2014 r., 2015 r.

marzec / kwiecień 2014 r., 2015 r., 2016 r.
sprawozdania,
zdjęcia

sprawozdania, zdjęcia

raporty z przeprowadzenia konkursów, regulaminy i wyniki opublikowane na stronie internetowej szkoły

Opracowanie i wdrożenie programów socjoterapeutycznych.

1. Opracowanie programu, pozyskanie środków finansowych potrzebnych do przeprowadzenia zajęć, przeprowadzenie cyklu zajęć socjoterapeutycznych z grupą.
cały okres stażu
dzienniki zajęć socjoterapeutycznych

Wzbogacanie metod i form pracy dydaktycznej i wychowawczej.

1. Wykorzystywanie metod aktywizujących w procesie edukacyjnym oraz podczas zajęć terapeutycznych.

2. Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach.

cały okres stażu

cały okres stażu

dyplomy uzyskane przez uczniów

§ 8. ust. 2. pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

zadania

formy realizacji

termin
dowody realizacji

Stosowanie technologii komputerowej do organizowania warsztatu pracy.
1. Wykorzystywanie edytora tekstu do tworzenia materiałów związanych z pracą dydaktyczną.

2. Wykorzystanie programów komputerowych edukacyjnych i terapeutycznych na zajęciach z uczniami.

3. Udział konkursach komputerowych, wykonywanie prac w programie Paint.

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu wykonane pomoce dydaktyczne,
karty pracy, scenariusze zajęć, ankiety, dyplomy

prace uczniów

Korzystanie z Internetu w życiu codziennym i w pracy zawodowej.
1. Śledzenie aktualności na portalach internetowych dla nauczycieli.

2. Publikacje na portalach edukacyjnych.

3. Zamieszczanie na stronie internetowej szkoły bieżących informacji.

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu
teksty publikacji

Wykorzystywanie technik komputerowych do opracowania dokumentacji związanej z awansem zawodowym.

1. Opracowanie na komputerze wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym nauczyciela.
cały okres stażu
teczka „Awans zawodowy”

§ 8. ust. 2. pkt 3.
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami.

zadania

formy realizacji
termin
dowody realizacji

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami.

1. Prowadzenie koleżeńskich zajęć otwartych dla nauczycieli.

2. Rozmowy na tematy zawodowe oraz pomoc nauczycielom z mniejszym stażem. Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli, omawianie ich, udzielanie wskazówek.

3. Wspólne opracowywanie scenariuszy uroczystości szkolnych i prowadzenie tych uroczystości.

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu
scenariusze zajęć, zdjęcia

scenariusze zajęć, zdjęcia

Dzielenie się wiedzą poprzez własne publikacje.
1. Opublikowanie na portalu internetowym „Planu rozwoju zawodowego”.

2. Opublikowanie scenariuszy zajęć otwartych na portalu internetowym.

3. Umieszczanie sprawozdań z imprez, konkursów i wycieczek na stronie internetowej szkoły.

wrzesień 2013 r.

cały okres stażu

cały okres stażu

publikacje w Internecie,
adres strony internetowej

Organizowanie form wewnątszkolnego doskonalenia zawodowego.
1. Przygotowanie materiałów szkoleniowych i przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli zespołu do spraw integracji.

raz w roku szkolnym
materiały szkoleniowe,
lista obecności.

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

zadania

formy realizacji
termin
dowody realizacji

Opracowanie i wdrożenie programu socjoterapeutycznego dla danej grupy.

1. Przygotowywanie i prowadzenie zajęć w ramach socjoterapii (obecnie w dwóch grupach „Perełki” oraz „Słoneczka”).

2. Pisanie projektów do Urzędu Miasta Gdańska celem pozyskania środków do realizacji pracy z kolejnymi grupami socjoterapeutycznymi na terenie szkoły.

IX – XII 2013 r. „Perełki”
IX 2013 r. – VI 2014 r. „Słoneczka”

uzależnione od terminów podanych przez UM
opracowany program, dzienniki zajęć

oferty realizacji zadania publicznego kierowane do UM

Opracowanie i wdrożenie
programów pracy terapeutycznej oraz ich ewaluacja.

1. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów klas I-III.

2. Opracowanie i realizacja programów rewalidacji indywidualnej dla uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

3. Opracowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

cały okres stażu

cały okres stażu

wrzesień 2013 r., 2014 r., 2015 r.
opracowane programy oraz sprawozdania

opracowane programy oraz sprawozdania

opracowane programy oraz ewaluacje po każdym semestrze

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

zadania

formy realizacji
termin
dowody realizacji

Szkolenie dzieci w ramach akcji „Ratujemy i uczymy ratować”.

1. Przeprowadzenie szkolenia uczniów klas I-III z zakresu nauki pierwszej pomocy w ramach programu edukacyjnego „Ratujemy i uczymy ratować”.

cały okres stażu
raporty z przeprowadzonych zajęć

Organizowanie imprez szkolnych i uroczystości klasowych.
1. Opracowanie scenariuszy, organizacja i prowadzenie imprez zgodnie z harmonogramem.

2. Przygotowywanie do występów okolicznościowych uczniów podczas prób.

3. Uroczyste obchodzenie ważniejszych świąt oraz urodzin uczniów w klasie.
cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu
zdjęcia, relacje na stronie internetowej szkoły

Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego w celu poszerzenia zakresu działań szkoły.

1. Wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w codziennej pracy.
cały okres stażu

zaświadczenia o ukończonych formach doskonalenia zawodowego

Uczestniczenie wraz z uczniami w różnych formach kultury.

1. Organizowanie wyjazdów na wycieczki, wyjść na wystawy, do kina, teatru, filharmonii, muzeum.
cały okres stażu
zdjęcia, karty wycieczki

Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów.
1. Organizowanie oraz branie udziału z uczniami w konkursach.

2. Wystawy prac uczniów.

3. Oprawa plastyczna uroczystości szkolnych.
cały okres stażu
zdjęcia, artykuły na stronie internetowej szkoły

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

zadania

formy realizacji
termin
dowody realizacji

Aktywna i systematyczna współpraca z innymi placówkami edukacyjnymi.
1. Wykorzystywanie ofert innych placówek edukacyjnych (biblioteka miejska, CSW Łaźnia, szkoły podstawowe, Pałac Młodzieży).

2. Kierowanie ofert konkursów organizowanych przez siebie do innych placówek edukacyjnych.

cały okres stażu

XII oraz III / IV każdego roku
potwierdzenia udziału w zajęciach i konkursach

informacja o konkursach przesłana drogą mailową do wielu placówek

Współpraca z instytucjami i osobami wspierającymi szkołę w działaniach dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych.

1. Kontakty z przedstawicielami: Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, P.W.D. Świetlicy „Dobra”, Policji, Straży Miejskiej.

2. Systematyczny kontakt z kuratorami swoich uczniów.

cały okres stażu

cały okres stażu
notatki służbowe ze spotkań

notatki służbowe ze spotkań

Współpraca z innymi pracownikami szkoły.

1. Ścisła współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym na rzecz uczniów z rodzin dysfunkcyjnych.

2. Organizowanie zajęć profilaktyczno – wychowawczych we współpracy z pedagogiem, psychologiem oraz pielęgniarką.

3. W razie potrzeb współpraca i wymiana informacji z wychowawcami świetlicy, logopedą oraz pozostałymi nauczycielami uczącymi moją klasę.

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu
notatki służbowe ze spotkań

zapisy w dzienniku

Zdobywanie wiedzy na temat sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów.

1. Diagnoza sytuacji materialnej uczniów.

2. Pozyskiwanie odzieży, podręczników oraz środków finansowych na dożywianie uczniów ubogich (we współpracy m. in. ze „Szkolnym Kołem Caritas”).

3. Pedagogizacja rodziców podczas indywidualnych spotkań oraz zebrań z rodzicami.

4. Integracja zespołu klasowego.
cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

zapisy w dzienniku

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły.

zadania

formy realizacji
termin
dowody realizacji

Opis i analiza przypadku wychowawczego.
1. Zaplanowanie i podjęcie działań mających na celu pomoc w rozwiązywaniu konkretnych problemów uczniów.

2. Sporządzenie opisu i analizy przypadku rozpoznania i rozwiązywania problemu wychowawczego lub edukacyjnego.

w okresie stażu
opis i analiza przypadku

Aktywna realizacja zadań opiekuńczych i wychowawczych szkoły.
1. Poznawanie sytuacji rodzinnej, materialnej i zdrowotnej uczniów.

2. Pozyskiwanie sponsorów w celu opłacenia biletów na wyjścia i wycieczki dla uczniów ubogich.

3. Organizowanie pomocy rzeczowej dla uczniów.

4. Wspieranie rodziców w pełnieniu ich roli.
cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

lista uczniów na kartach wycieczek

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.