X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21829
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego
opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, (Dziennik Ustaw, poz. 393)

Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela
mianowanego

Cele szczegółowe:
1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związane z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły.
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
3. Aktualizowanie wiedzy na temat przepisów dotyczących systemu oświaty.
4. Doskonalenie warsztatu pracy, ewaluacja własnych działań oraz ocenianie ich skuteczności.
5. Umiejętne uwzględnianie w pracy potrzeb rozwojowych uczniów zgodnie z ich wrodzonymi możliwościami.
6. Nabycie umiejętności wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
7. Efektywne stosowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych zadań.
8. Posługiwanie się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej.

§ 7 ust. 1 pkt. 1
uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

DZIAŁANIA I ZADANIA
NAUCZYCIELA
TERMIN
REALIZACJI
DOKUMENTACJA
1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, aktywna współpraca z gronem pedagogicznym cały okres stażu analizowanie dokumentów, nowych przepisów, ustaleń, notatki, protokoły
2. Uczestniczenie w pracach zespołu ewaluacyjnego:
• udział w pracach zespołu w sprawie pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z harmonogramem notatki, narzędzia badawcze, raport z ewaluacji wewnętrznej, karta indywidualnych Potrzeb, zgłoszenie dziecka, protokoły spotkań
3. Współpraca w przygotowaniu uroczystości i imprez przedszkolnych z uwzględnieniem rodzajów spotkań zgodnie z harmonogramem uroczystości i imprez scenariusze uroczystości i imprez, dokumentacja zdjęciowa
4. Współpraca z rodzicami poprzez:
• zebrania, prelekcje, rozmowy indywidualne, konsultacje, zajęcia otwarte, przedstawienie ciekawych zawodów wykonywanych przez rodziców, korespondencja mailowa
cały okres stażu

protokoły zebrań, ogłoszenia, zeszyt rozmów z rodzicami
5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym:
• Władze lokalne (UMK)
• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
• Straż Pożarna
• Policja
• Ośrodek Służby Zdrowia
• Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
• Biblioteka Miejska
• Schronisko dla zwierząt
• Teatr „Groteska”
• Placówki oświatowe (szkoły)
• Lokalne zakłady pracy i punkty usługowe
• Młodzieżowy Dom Kultury cały okres stażu scenariusze imprez, adnotacja w dzienniku, dokumentacja zdjęciowa, dyplomy, podziękowania

§ 7 ust. 1 pkt. 2
pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

DZIAŁANIA I ZADANIA
NAUCZYCIELA
TERMIN
REALIZACJI
DOKUMENTACJA
1. Poszerzanie wiedzy teoretycznej z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania edukacji przedszkolnej, o nowe metody nauczania:
• samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej, dydaktycznej
• odwiedzanie stron internetowych
w czasie trwania stażu artykuły, notatki

strony www
2. Udział w doskonaleniu zawodowym:
• wewnątrzprzedszkolnym: szkoleniowe rady pedagogiczne, zajęcia otwarte, koleżeńskie, konsultacje ze specjalistami, doświadczonymi koleżankami
• pozaprzedszkolnym: warsztaty metodyczne, szkolenia, konferencje naukowe, kursy podnoszące wiedzę z zakresu wychowania przedszkolnego oraz doskonalące i podnoszące kwalifikacje:
a) muzyka i plastyka dla dzieci w wieku przedszkolnym,
b) zabawy muzyczno-ruchowe kształtujące prawidłową postawę ciała,
c) logopedia przedszkolna i szkolna. w miarę potrzeb

zgodnie z harmonogramem posiedzeń zaświadczenia, notatki, raporty, scenariusze zajęć

zaświadczenia
3. Tworzenie własnego warsztatu pracy
• materiały dydaktyczne, dekoracje sali, zbiory literatury, wypracowane dokumenty
• gromadzenie oraz tworzenie kart pracy, materiały wykorzystywane na zajęciach: ćwiczenia grafomotoryczne, ćwiczenia spostrzegawczości, zabawy i ćwiczenia logopedyczne, ortofoniczne, artykulacyjne. cały okres stażu

okres trwania stażu pomoce dydaktyczne, zdjęcia, arkusze obserwacji, ankiety
przykładowe karty pracy

§ 7 ust. 1 pkt. 3
zapoznawanie się z przepisami dotyczącymi systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela - przepisami dotyczącymi pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

DZIAŁANIA I ZADANIA
NAUCZYCIELA
TERMIN
REALIZACJI
DOKUMENTACJA
1.Analiza przepisów prawa oświatowego: samodzielne studiowanie aktów prawnych ze szczególnym uwzględnieniem:
• Karty Nauczyciela z dnia 26. I. 1982 r.
• Ustawy o Systemie Oświaty
• Rozporządzenie MENiS z dn. 31.XII. 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003, Nr 6, poz. 69).
• Rozporządzenie MENiS z dn. 30. 04. 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach, placówkach (Dz. U. z dnia 7 maja 2013).
• Rozporządzenia MENIS z dnia 1. 03. 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. (Dz. U. z 2013 r., poz. 393)
• Rozporządzenie MEN z dnia 23. XII. 2008 r. w prawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U dnia 15. I. 2009 r., Nr 4, poz 17).
• Rozporządzenie MEN z dnia 24.VIII.2010 r zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (DZ.U. Nr 156, poz. 1047). cały okres stażu teksty aktów prawnych, ustawy

§ 7 ust. 2 pkt. 1
umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach; w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1a Karty Nauczyciela - umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty pobytu dziecka oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków.

DZIAŁANIA I ZADANIA
NAUCZYCIELA
TERMIN
REALIZACJI
DOKUMENTACJA
1.Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego:
• Rozporządzenia MENiS z dnia 1. 03. 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. (Dz. U. z 2013 r., poz. 393).
• Lektura książki Ireny Dzierzgowskiej pt. „Wspinaczka po stopniach awansu. II. Nauczyciel kontraktowy.”
• Opracowanie dokumentacji potrzebnej do zaliczenia stażu. wrzesień 2013

wrzesień 2013

wrzesień 2013

wrzesień 2013
akty prawne

akty prawne

książka

wniosek, plan rozwoju zawodowego
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu:
• zawarcie kontraktu
• ustalenie terminów spotkań
• przygotowanie projektu planu rozwoju zawodowego, złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu do dyrektora
• obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i nauczycieli – wyprowadzanie wniosków z obserwacji zajęć
• prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja metodyczna i merytoryczna
• prowadzenie zajęć w obecności dyrektora
• określenie mocnych i słabych stron własnej działalności wrzesień 2013
do 14 września

w miarę potrzeb

okres stażu

okres stażu

raz w semestrze kontrakt, harmonogram hospitacji, projekt planu rozwoju zawodowego, wniosek o rozpoczęcie stażu
scenariusze zajęć
scenariusze zajęć

scenariusze zajęć

kryteria oceny, notatki
3. Doskonalenie własnego warsztatu pracy:
• gromadzenie środków i pomocy dydaktycznych. w trakcie trwania stażu zgromadzone materiały
4. Wdrożenie ogólnopolskiego programu edukacyjno- wychowawczego
„Bezpieczne Przedszkole” :
• odpowiedzialny rodzic
• współpraca z instytucjami
• bezpieczne przedszkole
• bezpieczny przedszkolak
• opracowanie ankiety dla rodziców na temat bezpieczeństwa po zrealizowaniu programu
3 lata zgłoszenie przedszkola, sprawozdanie, zdjęcia,

ankieta z rodzicami po przeprowadzenie akcji
5. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej zgodnie z kryteriami przedszkola oraz dokumentacji związanej z awansem zawodowym cały okres stażu dokumentacja przedszkolna

§ 7 ust. 2 pkt. 2
umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

DZIAŁANIA I ZADANIA
NAUCZYCIELA
TERMIN
REALIZACJI
DOKUMENTACJA
1.Diagnozwoanie poziomu rozwoju wychowanków:
• obserwacja dzieci
• rozmowy z dziećmi
• zebrania z rodzicami
• rozmowy indywidualne wynikające z zainteresowań i potrzeb rodziców
• spotkania z ciekawymi ludźmi cały okres trwania stażu notatki, karty obserwacji, podsumowanie półrocza, protokoły i lista obecności
2. Wprowadzenie twórczych metod i koncepcji pracy z dzieckiem:
• P. Dennison Kinezjologia Edukacyjna.
• E. Gruszczyk-Kolczyńska Dziecięca Matematyka.
• J. Tekieli Techniki relaksacyjne i stymulujące rozwój dzieci w wieku przedszkolnym. Program autorski.
• Stosowanie dostępnych metod pracy z dzieckiem zgodnie z zaobserwowanymi trudnościami wychowawczymi. cały okres trwania stażu wpisy w dzienniku

dostępne materiały

wpisy w dzienniku. Program wychowawczy grupy.
3. Przygotowanie uroczystości przedszkolnych okolicznościowych oraz wycieczek dla dzieci. zgodnie z rocznym planem przedszkola karta wycieczki, zdjęcia, scenariusz imprezy
4. Organizowanie przedszkolnych konkursów plastycznych oraz udział dzieci w zewnętrznych konkursach o różnorodnej tematyce. Przygotowanie dzieci do imprez lokalnych: przeglądy artystyczne, przedstawienia, konkursy, olimpiady sportowe:
• zorganizowanie konkursu „Polskie Krajobrazy”
• inne wynikające z planu rocznego przedszkola w miarę potrzeb

październik 2013

cały okres stażu Relacje, zdjęcia, wydruki, publikacje w Internecie, pamiątki

regulamin, dyplomy, podziękowania, zdjęcia
5. Uwzględnianie problemów środowiska lokalnego. Prowadzenie akcji charytatywnych na rzecz środowiska lokalnego np.:
• czynny udział w akcji charytatywnej pt.; „Nakręć się i pomagaj z uśmiechem” (zbierania plastikowych zakrętek)
• inne wynikające z planu rocznego przedszkola
cały okres stażu

cały okres stażu potwierdzenie uczestnictwa w akcji

potwierdzenie uczestnictwa w akcji
6. Współpraca z Radą Dzielnicy. Zapraszanie przedstawicieli Rady Dzielnicy na uroczystości przedszkolne. Przekazywanie prac plastycznych dzieci do siedziby Rady. cały okres stażu wykonanie zaproszenia, prace dzieci
7. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci:
• prowadzenie zajęć z uwzględnieniem akcji Cała Polska Czyta Dzieciom.
• współpraca z biblioteką Publiczną przy ulicy Opolskiej 37.
• zorganizowanie konkursu plastycznego o tematyce patriotycznej

cały okres stażu

maj 2014

karta wycieczki, program „Cała Polska Czyta Dzieciom” , zdjęcia,

regulamin, dyplomy, podziękowania, zdjęcia
8. Wdrażanie wybranych zadań z programu wychowawczego przedszkola:
• prowadzenie zajęć profilaktycznych z zastosowaniem na co dzień form grzecznościowych, zgodnej bezkonfliktowej zabawy oraz poczuciem szacunku wobec innych.
• poszukiwanie pozytywnych wartości i promowanie właściwego zachowania.
• dostarczanie wiadomości i doświadczeń społecznych, które zmierzają do prawidłowego kształtowania osobowości dziecka. cały okres stażu program wychowawczy dla oddziału przedszkolnego
9. Uczestnictwo w programie – koordynator akcji:
• Kubusiowi Przyjaciele Natury,
• Ogólnopolski Program Edukacji zdrowotnej dla Przedszkolaków Akademia Aquafresz
• Ogólnopolski Program edukacyjno - wychowawczy
„Bezpieczne Przedszkole”
• „Cała Polska Czyta Dzieciom”
• Akademia Zdrowego Przedszkolaka
• inne okazjonalne według potrzeb przedszkola okres trwania stażu przykładowe konspekty zajęć, certyfikaty uczestnictwa w programach, sprawozdanie z udziału

§ 7 ust. 2 pkt. 3
umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

DZIAŁANIA I ZADANIA
NAUCZYCIELA
TERMIN
REALIZACJI
DOKUMENTACJA
1.Opracowanie materiałów i pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem komputera. cały okres stażu kolorowe ilustracje, materiały dydaktyczne
2. Opracowanie dokumentów, scenariuszy zajęć hospitowanych, planów miesięcznych, zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych cały okres stażu scenariusze zajęć, plany miesięczne, zamierzenia
3. Wykorzystanie Internetu do komunikacji, wyszukiwanie materiałów potrzebnych do pracy, kontaktowanie się z nauczycielami na portalach edukacyjnych, publikowanie własnych materiałów. cały okres stażu dokumentacja, zaświadczenia o publikacji
4. Wykorzystanie podczas zajęć z dziećmi komputera i Internetu jako pomocy dydaktycznej cały okres stażu płyty z zapisem cyfrowym, wydruki
5. Publikowanie na stronie internetowej zdjęć i tekstów z wydarzeń z życia przedszkola cały okres stażu notatki z wydarzeń, zdjęcia
6. Opracowanie i drukowanie dyplomów, ogłoszeń i zaproszeń w miarę potrzeb dyplomy, ogłoszenia, zaproszenia
7. Poznawanie komputerowych programów edukacyjnych dla dzieci w miarę potrzeb programy na płytach Cd
§ 7 ust. 2 pkt. 4
umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

DZIAŁANIA I ZADANIA
NAUCZYCIELA
TERMIN
REALIZACJI
DOKUMENTACJA
1. Realizowanie zadań wychowawczych podczas pracy z dziećmi. Rozwiązywanie konfliktów, zapobieganie agresji, integrowanie grupy, przełamywanie barier u dzieci nieśmiałych poprzez zachęcanie dzieci do udziału w uroczystościach przedszkolnych i szkolnych, recytowania wierszyków, śpiewania piosenek. Zachęcanie do wyrażania i nazywania swoich uczuć, emocji. Zachęcanie do prezentowania swojej osoby na forum grupy. okres trwania stażu zapis w dzienniku
2. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki w trakcie odbywania różnych form doskonalenia zawodowego. systematycznie notatki, zaświadczenia
3. Samokształcenie – zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi i publikacjami naukowymi. systematycznie pozycje książkowe, notatki
4. Wykorzystanie własnej wiedzy psychologiczno – pedagogicznej w codziennej pracy oraz w nawiązaniu współpracy ze specjalistami pracującymi w przedszkolu. systematycznie notatki, potwierdzenia konsultacji
5. Znajomość zasad współpracy z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi oraz wykorzystanie tej wiedzy w celu udzielania pomocy potrzebującemu wychowankowi. w miarę potrzeb notatki
6. Diagnozowanie i rozwiązywanie trudności wychowawczych i edukacyjnych. systematycznie arkusze diagnostyczne, adnotacje w dzienniku
7. Prowadzenie zajęć indywidualnych dla dzieci przejawiających deficyty rozwojowe. systematycznie adnotacje w dzienniku

§ 7 ust. 2 pkt. 5.
umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

DZIAŁANIA I ZADANIA
NAUCZYCIELA
TERMIN
REALIZACJI
DOKUMENTACJA
1. Analiza przepisów prawnych obowiązujących w przedszkolu:
• statut przedszkola
• koncepcja pracy przedszkola
• roczny plan pracy przedszkola
• regulaminy
• procedury
• plan nadzoru pedagogicznego
• regulamin Rady Rodziców
• regulamin Rady pedagogicznej
• Rozporządzenia MEN z dnia 8.VI.2009r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z dnia 10.VI.2009r).
• Rozporządzenie MEN z dnia 3. II. 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci(Dz. U. z dnia 12.II.2009). wrzesień, październik notatki, gotowe dokumenty
2. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studiowanie zapisów prawa oświatowego:
• Ustawa o Systemie Oświaty
• Karta Nauczyciela
• Przepisy BHP
• Rozporządzenia
• Konwencja o prawach dziecka
• Kodeks rodzinny cały okres stażu wykaz dokumentów, notatki
3. Organizowanie wyjazdów i wycieczek grupowych – pełnienie funkcji kierownika wycieczek zgodnie z rocznym planem pracy przedszkola karty wycieczek, zdjęcia

Opracowała: mgr Paulina Baran

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.