X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21792
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

§ 8 ust. 1 pkt. 1
podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju (praca z wykorzystaniem komputera i Internetu).
2. Analiza dokumentów prawnych, śledzenie stron internetowych MEN, WODN, założenie teczki „awans zawodowy”.
3. Opracowanie scenariuszy zajęć lekcyjnych, materiałów pomocniczych i kart pracy z wykorzystaniem programów komputerowych.
4. Gromadzenie dokumentów potwierdzających realizację planu rozwoju zawodowego.
5. Doskonalenie metod i form pracy: stosowanie aktywnych metod nauczania, wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami (szczególnie przedmiotów humanistycznych).

Termin: cały okres stażu.
Dowody realizacji: plan rozwoju zawodowego, teczka „awans zawodowy”, scenariusze zajęć,protokoły ze spotkań zespołu humanistycznego.

§ 8 ust. 1 pkt. 2
realizacja zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły.

1. Aktywny udział w pracach zespołów do spraw wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły: przygotowywanie testów próbnych dla klas szóstych oraz diagnoz dla klas czwartych,
sprawdzanie testów i opracowanie wniosków po ich przeprowadzeniu.
2. Współtworzenie procedur wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły, w tym opracowanie kwestionariuszy ankiet oraz ich wyników.
3. Aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, prezentacja wyników ewaluacji wewnętrznej szkoły oraz raportów z wyników sprawdzianów szóstoklasisty.
4. Przygotowanie lub współorganizacja uroczystości szkolnych: zbrodnia w Katyniu, zakończenie roku szkolnego 2012/2013 oraz zakończenie roku szkolnego klas szóstych 2013/2014.

Termin: cały okres stażu.
Dowody realizacji: protokoły ze spotkań, analizy sprawdzianów, ankiety, analiza ankiet, protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej, scenariusze uroczystości, strona internetowa szkoły, kronika szkoły.

§ 8 ust. 1 pkt. 3
pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego(z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż).

1. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (zależnie od oferty WODN i aktualnych potrzeb szkoły: warsztaty, kursy, szkolenia, konferencje metodyczne, kursy grantowane ).
2. Studiowanie literatury związanej z nauczanym przedmiotem i nowości wydawniczych z zakresu literatury pięknej, psychologicznej i pedagogicznej.

Termin: cały okres stażu.
Dowody realizacji: zaświadczenia, dziennik lektur.

§ 8 ust. 2 pkt. 1
uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Opracowanie planów pracy dydaktycznej z uwzględnieniem bazy szkoły, poziomu klasy oraz indywidualnych możliwości uczniów.
2. Opracowanie lub opracowanie we współpracy z innym nauczycielem planów wychowawczych dla klasy.
3. Opracowanie kartkówek, testów gramatycznych i ze znajomości lektur.
4. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w doskonaleniu wewnątrzszkolnym.
5. Prowadzenie zajęć dodatkowych dla klas IV – VI „Książka – mój przyjaciel. Jak zachęcić uczniów do czytania?”.
6. Praca metodą projektu w klasie IV na temat „Nasz ulubiony baśniopisarz”.
7. Organizowanie wycieczek i wyjść pozaszkolnych: wyjazdy do kina na „Lekcje w kinie”, do teatru, wycieczki integrujące zespół klasowy: do Torunia oraz do Centrum Kopernika w Warszawie.
8. Organizowanie lub współorganizowanie szkolnego konkursu ortograficznego dla klas IV – VI.
9. Organizowanie i współorganizowanie imprez szkolnych i klasowych: zabawa choinkowa, Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, andrzejki, mikołajki, Wigilia klasowa, walentynki, Dzień Dziecka.
10. Pedagogizacja rodziców: „Zapoznanie ze statutem szkoły, programem wychowawczym i PSO oraz przybliżenie planu wychowawczego klasy.”, „Grupy rówieśnicze i ich wpływ na osobowość dziecka.”, „Rola mediów w życiu dziecka.”, „Zasady i standardy wymagań na egzaminie szóstoklasisty – co rodzic wiedzieć powinien?”.
11. Praca w zespołach: wychowawczym (członek), humanistycznym (lider), ewaluacyjnym (lider), do zmian w WSO.

Termin: cały okres stażu.
Dowody realizacji: plany pracy dydaktycznej, dziennik zajęć, kartkówki, testy, zaświadczenia, protokoły z posiedzeń Rady pedagogicznej, dziennik lekcyjny, plan projektu, programy i karty wycieczek, regulaminy, protokoły, zdjęcia, strona internetowa szkoły, kronika szkoły, referaty.

§ 8 ust. 2 pkt. 2
wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Przeprowadzanie lekcji i zajęć dodatkowych z wykorzystaniem komputera w klasach IV – VI.
2. Opracowywanie dokumentów, materiałów dydaktycznych, testów, kart pracy, sprawdzianów, techniką komputerową (programy WORD, EXCEL, OPEN OFFICE DRAW).
3. Opracowanie analizy próbnych i właściwego testu szóstoklasisty oraz diagnozy wstępnej z języka polskiego w klasie czwartej.
4. Wykorzystanie sprzętu multimedialnego na zajęciach.
5. Publikowanie narzędzi pomiaru dydaktycznego: testów, kartkówek, kart pracy na stronach internetowych.

Termin: cały okres stażu.
Dowody realizacji: dzienniki lekcyjne i dzienniki zajęć pozalekcyjnych, CD z materiałami, wydruki komputerowe, analiza wyników, raporty, dzienniki zajęć, strony internetowe.

§ 8 ust. 2 pkt. 3
umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1.Aktywna praca w zespole humanistycznym i ewaluacyjnym.
2. Przeprowadzenie szkolenia w zespole humanistycznym: „Jak pracować z uczniem dyslektycznym?”.
3. Przeprowadzenie szkolenia rady pedagogicznej.
4. Sprawowanie opieki nad nauczycielem stażystą lub studentem odbywającym praktykę (w miarę potrzeb).
5. Przeprowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.
6. Opublikowanie w Internecie planu rozwoju zawodowego.

Termin: cały okres stażu.
Dowody realizacji: protokoły ze spotkań, protokół z zebrania,
protokół z posiedzenia, materiały, referat, kontrakt, zaświadczenie dyrektora szkoły, dziennik zajęć, scenariusz lub plan zajęć, strony internetowe.

§ 8 ust. 2 pkt. 4a
opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie i wdrożenie programu „Książka – mój przyjaciel. Jak zachęcić uczniów do czytania?”.
2. Opracowanie i wdrożenie programu „Mali artyści – rozwijanie zdolności manualnych u uczniów klas IV – VI”.

Termin: (odpowiednio)rok szkolny 2013/2014, rok szkolny 2014/2015.
Dowody realizacji: programy zajęć.

§ 8.ust.2.pkt 4b
Wykonywanie zadań egzaminatora OKE.

1.Zdobycie uprawnień egzaminatora – ukończenie szkolenia ( kursu ).

Termin: w zależności od oferty OKE.
Dowody realizacji: zaświadczenie.

§ 8 ust. 2 pkt. 4c
poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów klas IV – VI do ogólnopolskiego konkursu Albus z języka polskiego.
2. Prowadzenie zajęć rozwijających zdolności manualne uczniów „Mali artyści” (szydełkowanie, robienie na drutach, tworzenie biżuterii i wykonywanie plastikowych modeli, np. aut czy samolotów).
3. Koordynacja ogólnopolskiego konkursu przedmiotowego Albus.
4. Motywowanie uczniów do uczestnictwa w ogłaszanych w szkole konkursach powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich – systematyczne śledzenie stron internetowych w celu wychwycenia ciekawych konkursów i olimpiad.
5. Udział w akcjach charytatywnych:Góra Grosza, zbieranie plastikowych korków.

Termin: cały okres stażu.
Dowody realizacji: plan zajęć, listy obecności, program zajęć, dziennik zajęć, wytwory uczniów, dane w zakładce „mój profil” na stronie organizatora, potwierdzenia e-mailowe, regulaminy, protokoły.

§ 8 ust. 2 pkt. 4e
wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Konsultowanie problemów dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, pojawiających się w zespole klasowym z pedagogiem szkolnym; kierowanie uczniów na badania do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Radomsku.
2. Współpraca z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej ( np. organizowanie pomocy materialnej dla uczniów).
3. Współpraca z policją.

Termin: cały okres stażu.
Dowody realizacji: potwierdzenia pedagoga szkolnego, opinie i orzeczenia uczniów z poradni,potwierdzenia z MOPS-u.

§ 8 ust. 2 pkt. 5
umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Stała współpraca z rodzicami w zakresie niesienia pomocy uczniom z problemami dydaktycznymi lub wychowawczymi.
2. Przeprowadzenie ankiet: „O sobie wiem to, że...” oraz „Moja rodzina”.
3. Obserwacja wyników w nauce i zachowań uczniów – kształtowanie właściwych postaw i rozwijanie poczucia własnej wartości.
4. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych, w tym studiowanie fachowej literatury.
5. Praca w zespołach zajmujących się wspieraniem uczniów mających problemy w nauce lub zaburzenia zachowania – opracowywanie KIPU oraz PDW.

Termin: cały okres stażu.
Dowody realizacji: wpisy w dziennikach lekcyjnych, protokoły z zebrań z rodzicami, ankiety, analiza ankiet, wnioski, tematy lekcji wychowawczych, dzienniczek lektur, PDW, KIPU, zespoły powołane przez dyrekcję.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.