X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 21752

Planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Nauczyciel: Karina Guzdek
Miejsce pracy: Przedszkole Publiczne nr 2 im. K. Makuszyńskiego w Wadowicach
Nauczany przedmiot: wychowanie przedszkolne
Posiadane wykształcenie: wyższe z przygotowaniem pedagogicznym
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy
Cel główny:
-Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Akty prawne:
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku, Karta Nauczyciela
- Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku, w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580).

Opracowany plan rozwoju zawodowego zawiera zadania wynikające
z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczycieli:

1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach.
2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej.
4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki
i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Założone cele opracowanego planu rozwoju zawodowego:
• Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe.
• Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań.
• Aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu przedszkola.

I.Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach
(Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt 1)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
-Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r Nr 97, poz. 674 z późn. zmianami)
-Rozporządzenie MENiS 01.12.2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli dotyczące awansu zawodowego nauczyciela.
-Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
-Biblioteczka w formie elektronicznej

2. Współpraca z opiekunem stażu.
-Rozmowa z opiekunem stażu i zawarcie kontraktu określającego zasady współpracy
-Opracowanie harmonogramu spotkań
-Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
-Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji.
-Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć i ich analiza.
-Określenie mocnych i słabych stron własnych działań.

3. Pogłębianie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział
w wewnątrz- i zewnątrz-szkolnym doskonaleniu zawodowym oraz samokształceniu.
-Udział w szkoleniowych posiedzeniach rady pedagogicznej
-Uczestnictwo w zajęciach koleżeńskich (prowadzenie i obserwacja)
-Omawianie obserwowanych i prowadzonych zajęć
-Lektura najnowszych publikacji, czasopism z dziedziny psychologii i pedagogiki, logopedii.
-Sporządzenie notatek oraz recenzji z przeczytanych pozycji.
-Samodzielne pogłębianie wiedzy przedmiotowo – metodycznej z
zakresu współpracy z rodzicami poprzez studiowanie fachowej prasy i literatury

4. Prawidłowe i systematyczne prowadzenie dokumentacji przedszkolnej
-Wpisy do dziennika zajęć
-Opracowywanie miesięcznych planów pracy zgodnych z podstawą programową
-Opracowanie i wdrożenie kart obserwacyjnych
-Założenie i prowadzenie zeszytu konsultacji z rodzicami

5. Organizacja warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
-Opracowanie własnych pomocy dydaktycznych.
-Udział w różnego rodzaju wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje.
-Podjęcie studiów podyplomowych na kierunku „Logopedia z elementami neurologopedii”

6. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju. Gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń,programów, scenariuszy, itp.).
-Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
-Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.

7. Dbałość o estetykę i wystrój przedszkola Wykonywanie dekoracji do sali, korytarza
-Włączanie dzieci do czynnego udziału w dekorowaniu sal
-Przygotowywanie dekoracji o tematyce dostosowanej do aktualnych potrzeb

II.Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt 2)

1. Poznawanie środowiska dzieci Diagnoza potrzeb i oczekiwań dzieci
-Kontakty z rodzicami (indywidualne, zebrania klasowe)
-Obserwacja i analiza możliwości dzieci
-Indywidualne rozmowy z dzieckiem.

2. Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów
-Zaplanowanie i wdrożenie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, służących wyeliminowaniu niepowodzeń i porażek dzieci w dalszej pracy.
-Opracowanie indywidualnych planów działań wspierających do zajęć logopedycznych.

3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności dzieci.
-Branie udziału z dziećmi w konkursach, przeglądach. Przygotowywanie uczniów do konkursów, wystąpień, przeglądów.

4. Współpraca ze specjalistycznymi poradniami -Korzystanie z wiedzy i doświadczenia pedagoga, psychologa i logopedy do rozwiązywania problemów Współpraca z poradnią psychologiczno- pedagogiczną.

5. Współpraca z rodzicami Przeprowadzenie zajęcia otwartego dla rodziców
-Pedagogizacja rodziców – pogadanki skierowane do rodziców podczas zebrań ogólnych dla rodziców
-Indywidualne rozmowy z rodzicami nt. rozwoju dzieci i ich potrzeb
-Wspólne przygotowanie uroczystości – pomoc w przygotowaniu strojów, dekoracji do uroczystości.
-Zaproszenie do ,,Chatki bajek” – cykliczne czytanie bajek przez chętnych rodziców
-Konkursy plastyczne z udziałem rodziców np.: KARTKA ŚWIĄTECZNA.

6. Aktywny udział w pracy przedszkola. Organizowanie i prowadzenie uroczystości zgodnie z ustalonym kalendarzem
-Imieniny przedszkola
-Wigilia
-Dzień Babci i Dziadka
-Bal Karnawałowy
-Dzień Rodziny
-Dzień Dziecka
-Zapraszanie do przedszkola przedstawicieli różnych służb i instytucji.

III.Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii
informacyjnej i komunikacyjnej
(Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt 3)

1. Usprawnianie i podnoszenie jakości pracy poprzez wykorzystywanie w praktyce umiejętności posługiwania się komputerem i korzystania z Internetu
-Opracowywanie dokumentów przy pomocy komputera (plany pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz sprawozdania z ich realizacji, ankiety, ewaluacje, referaty, scenariusze zajęć i uroczystości)
-Opracowywanie pomocy dydaktycznych oraz materiałów do zajęć (karty pracy, ilustracje, wiersze, teksty piosenek)
-Przygotowywanie referatów, ogłoszeń i informacji dla rodziców
-Przygotowanie prezentacji multimedialnych do zajęć
-Wykorzystywanie podczas zajęć różnych środków audiowizualnych (odtwarzacz CD, DVD, laptop)

2. Promowanie swojej wiedzy i doświadczenia, efektów pracy poprzez zamieszczanie publikacji w internecie
-Opublikowanie własnego PRZ na stronie WWW
-Publikacja scenariuszy zajęć, uroczystości na ogólnopolskich portalach edukacyjnych
-Publikacja własnego programu adaptacyjnego.

3. Wykorzystanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego.
-Korzystanie ze stron MENiS, www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl.
-Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego
dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela.
-Komunikowanie się za pomocą poczty elektronicznej z opiekunem stażu i innymi nauczycielami

IV. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
(Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt 4)

1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych
-Udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki.
-Korzystanie ze zbiorów biblioteki pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).
-Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli.

2. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
-Korzystanie z biblioteki szkolnej
• studiowanie literatury z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki
• wdrażanie propozycji metodycznych zaczerpniętych z literatury fachowej

3. Wykorzystanie wiedzy i umiejętności podczas pracy z dzieckiem o różnych potrzebach
-Prowadzenie pracy indywidualnej z dziećmi w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
-Przygotowanie dzieci do udziału w konkursach, przeglądach

4. Realizowanie zadań opiekuńczo - wychowawczych
-Opracowanie i realizacja programu adaptacyjnego

5. Urozmaicenie procesu dydaktycznego o elementy biblioterapii
-Zainteresowanie dzieci literaturą dziecięcą, wspólne czytanie bajek.
-Popularyzowanie akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom”.

V.Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
(Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt. 5)

1. Pogłębianie oraz aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego
-Zapoznanie się z odpowiednimi rozporządzeniami
-Śledzenie na bieżąco wszelkich zmian w przepisach prawa oświatowego.
-Analiza przepisów prawa oświatowego.
-Analiza ustaw i rozporządzeń.
2. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola oraz analiza dokumentów -Lektura i analiza dokumentacji przedszkolnej
-Udział w tworzeniu i modyfikowaniu dokumentów przedszkolnych w ramach prac rady pedagogicznej.
3. Uwzględnianie i posługiwanie się we własnej pracy zasadami prawa oświatowego
-Lektura i analiza dokumentów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
-Udział w szkoleniach, warsztatach poświęconych awansowi zawodowemu.
4. Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności do wieku
-Studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci w wieku od 3 do 6 lat

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.