X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 21741

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się ostopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko: mgr Jolanta Bieniek
Placówka oświatowa: Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Kielcach
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2012 – 31.05.2015 r.)

Powinności nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
1. Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§ 8 ust. 1 pkt 1);
2. Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości przedszkola (§ 8 ust. 1 pkt 2);
3. Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy przedszkola, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego – z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju placówki, w której odbywa się staż ( § 8 ust. 1 pkt 3 ).
L.p.
Kierunki rozwoju
Zadania
Termin realizacji
Sposób dokumentowania

1.
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły (§ 8 ust. 2 pkt 1 )
1. Czynności organizacyjne
- Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju:
• wstępna analiza własnych umiejętności,
VIII 2012
autorefleksja

• zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego (Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. – z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r., Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007r.),
VIII-IX 2012
rejestr (ksero) aktów prawa oświatowego

• złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu,
IX 2012
wniosek o rozpoczęcie stażu

• sporządzenie planu rozwoju zawodowego.
IX 2012
plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez Dyrektora

- Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego:
• gromadzenie dokumentacji,
w okresie stażu
teczka Awans zawodowy

• praca nad spełnieniem wymagań na stopień nauczyciel dyplomowanego,
w okresie stażu
teczka Awans zawodowy

• uzyskanie oceny dorobku zawodowego.
VI 2015
ocena dorobku zawodowego dokonana przez Dyrektora przedszkola

- Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju.
V 2015
sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

2. Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i przedszkola (udział w szkoleniach, warsztatach metodycznych, kursach).
w okresie stażu
notatki, zaświadczenia

3. Udział w wewnątrzprzedszkolnych formach doskonalenia warsztatu i metod pracy.
w okresie stażu
notatki

4. Prowadzenie zajęć w obecności Dyrektora.
wg harmonogramu obserwacji
scenariusze zajęć

5. Aktywne uczestniczenie w działalności Rady Pedagogicznej.
- Przygotowywanie referatów na narady szkoleniowe.
w okresie stażu
referaty

- Protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej.
w okresie stażu
protokoły z zebrań

- Wykonywanie dodatkowych czynności w przedszkolu, przydzielonych przez Radę Pedagogiczną.
w okresie stażu
potwierdzenie udziału

- Aktywny udział w tworzeniu dokumentów przedszkolnych, tj. Koncepcja pracy Przedszkola Samorządowego Nr 8 w Kielcach, Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola Samorządowego Nr 8 w Kielcach.
w okresie stażu
dokumenty, potwierdzenie Dyrektora

6. Współpraca z rodzicami.
- Przygotowanie planu współpracy z rodzicami.
IX. 2012r. 2013r. 2014r.
plany współpracy

- Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami.
w okresie stażu
arkusz spotkań grupowych, potwierdzenie obecności, protokoły z zebrań

- Rozmowy indywidualne z rodzicami (konsultacje).
raz w miesiącu
arkusz rozmowy indywidualnej, potwierdzenie obecności

- Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców, umożliwienie obserwacji dziecka na tle grupy.
2 razy w roku szkolnym
scenariusze zajęć, potwierdzenie obecności

- Wykorzystanie uroczystości przedszkolnych do nawiązania współpracy z rodzinami dzieci (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca); angażowanie rodziców do aktywnego udziału w tych uroczystościach.
według harmonogramu uroczystości
scenariusze uroczystości

- Zorganizowanie gazetki informacyjnej dla rodziców.
w okresie stażu
wydruki, zdjęcia

- Pedagogizacja rodziców na tematy związane z trudnościami wychowawczymi, dydaktycznymi dzieci (spotkania ze specjalistami, referaty na spotkania grupowe).
w okresie stażu
referaty, potwierdzenie obecności

7. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
- Stosowanie różnorodnych metod pracy z dziećmi z uwzględnieniem różnic wiekowych, rozwojowych i ich zainteresowań. Praca nowoczesnymi metodami rozwijającymi umiejętności interpersonalne zarówno dzieci jaki nauczyciela (metoda W. Sherborne, P. Dennisina., E. Gruszczyk -Kolczyńskiej)
w okresie stażu
scenariusze zajęć, zapisy w dzienniku

- Praca w grupie 3-4-latków (zajęcia planowe, zabawy, działalność dowolna).
w okresie stażu
scenariusze zajęć, zapisy w dzienniku

- Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej (wpisy w dzienniku zajęć, miesięczne plany pracy, teczka wychowawcy, Plany działań wspierających).
w okresie stażu
dokumenty

- Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji sali, przygotowanie ściennych gazetek związanych z aktualną porą roku, tematyką.
w okresie stażu
zbiór pomocy dydaktycznych

- Przygotowanie wychowanków do udziału w różnorodnych konkursach.
w okresie stażu
potwierdzenie udziału

8. Wszelkie inne przedsięwzięcia i działania na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższenia jakości pracy placówki (różnorodne formy promocji przedszkola w środowisku).
w okresie stażu
potwierdzenie Dyrektora

2.
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
(§ 8 ust. 2 pkt 2 )

1. Opublikowanie w Internecie planu rozwoju zawodowego oraz wybranych scenariuszy zajęć.
w okresie stażu
potwierdzenie publikacji w Internecie

2. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technologii komputerowej (opracowanie pomocy dydaktycznych dokumentów, scenariuszy zajęć, kart obserwacji zajęć, planów miesięcznych, opinii o dziecku).
w okresie stażu
materiały i pomoce dydaktyczne

3. Umieszczenie informacji na stronach internetowych nt. organizowanych konkursów, wynikach.
w okresie stażu
wydruki

4. Korzystanie z zasobów Internetu w celu szybkiego dotarcia do niezbędnych informacji, literatury fachowej, przepisów oświatowych.
w okresie stażu
dokumentacja,
wydruki m.in. aktów prawnych

5. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem innych technologii informacyjnych m.in. VHS, DVD, CD.
w okresie stażu
scenariusze

3.
Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem
z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć (§ 7 ust. 2 pkt 3 )

1. Organizacja i prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli oraz udostępnianie innym nauczycielom scenariuszy zajęć, pomocy dydaktycznych.
w okresie stażu
scenariusze

2. Uczestnictwo w spotkaniach organizowanych w ramach WDN, posiedzeń Rady Pedagogicznej – wymiana doświadczeń.
w okresie stażu
potwierdzenie udziału

3. Opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego, wybranych scenariuszy zajęć celem upowszechnienia.
w okresie stażu
potwierdzenie publikacji w Internecie

4. Współpraca z innymi nauczycielami, analiza sytuacji dzieci, podejmowanie wspólnych działań pedagogicznych i wychowawczych.
w okresie stażu
karty indywidualnych potrzeb dziecka, plany działań wpierających

4.
Realizacja zadań:
a) opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich (§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. a)

1. Napisanie i wdrożenie programu „Bezpieczny przedszkolak”.
w okresie stażu
program zatwierdzony do realizacji, opinia o programie

b) poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. c)
1. Angażowanie dzieci do udziału w licznych konkursach (plastycznych , recytatorskich , lokalnych i ogólnopolskich).
w okresie stażu
potwierdzenie udziału, dyplomy

2. Organizowanie lokalnych i ogólnopolskich konkursów – opracowanie regulaminu, zawiadomienie o konkursach, wyłonienie zwycięzców.
w okresie stażu
potwierdzenie Dyrektora

3. Opracowanie i realizacja planów wycieczek i wyjść tematycznych.
IX. 2012r. 2013r. 2014r.
karty wyjść i wycieczek, plan wyjść i wycieczek

4. Współorganizowanie uroczystości przedszkolnych.
w okresie stażu
scenariusze, zdjęcia w Kronice przedszkola

5. Prowadzenie działań zmierzających do poszerzenia „bazy” pomocy dydaktycznych do zajęć.
w okresie stażu
pomoce dydaktyczne

6. Podejmowanie działań na rzecz integracji przez aktywną współpracę z podmiotami środowiska lokalnego (DOS, SP 9, przychodnia, poczta, biblioteka).
w okresie stażu
potwierdzenie współpracy, zdjęcia w Kronice przedszkola

c) wykonywanie działań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowanie w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami (§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. e)

1. Współpraca z różnymi instytucjami samorządowymi m.in. Komendą Policji, Strażą pożarną, pogotowiem i innymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa w przedszkolu i poza nim, zorganizowanie prelekcji dotyczącej bezpieczeństwa na drodze i ochrony przeciwpożarowej w domu i przedszkolu.
w okresie stażu
potwierdzenie współpracy, zdjęcia w Kronice przedszkola

2. Współpraca z Domem Opieki Społecznej.
w okresie stażu
potwierdzenie współpracy, zdjęcia w Kronice przedszkola

3. Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą, szczególnie z Miejskim Zespołem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Kielcach.
w okresie stażu
potwierdzenie współpracy

4. Udział w akcji „Sprzątanie świata”.
w okresie stażu
zapisy w dzienniku, teczce wychowawcy

d) uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej (§ 8 ust.2 pkt 4 lit. f)
1. Współpraca z wydawnictwem MAC Edukacja S. A w charakterze redaktora merytorycznego do publikacji z edukacji przedszkolnej.
w okresie stażu
potwierdzenie współpracy

2. Pozyskiwanie środków finansowych na potrzeby przedszkola.
w okresie stażu
podziękowania

3. Udział w akcjach charytatywnych, zorganizowanie kiermaszu świątecznego na rzecz Domu dziecka (przekazanie zebranych funduszy).
w okresie stażu
podziękowania

5.
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony (§ 8 ust. 2 pkt 5 )
Opracowanie i analiza dwóch przypadków edukacyjnych dzieci.
w okresie stażu
pisemne przedstawienie obu przypadków

* Plan rozwoju zawodowego został stworzony na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Plan sporządziła: Jolanta Bieniek

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.