X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21755
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się ostopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko: mgr Jolanta Borecka
Miejsce zatrudnienia: Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011 r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2014 r.
Posiadane kwalifikacje:
1. ukończone studia magisterskie na kierunku: Pedagogika w zakresie Nauczania Początkowego i Wychowanie Przedszkolne
2. ukończone studia podyplomowe w zakresie: Terapia Pedagogiczna z Arteterapią
3. stopień nauczyciela mianowanego

I.
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własneji podniesienie jakości pracy szkoły
(zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia MEN)

ZADANIA
1. Przypomnienie procedury awansu zawodowego i odbycie stażu:
1) Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli - IX. 2011r.
2) Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu - IX. 2011r.
3) Opracowanie planu rozwoju zawodowego - IX. 2011r.
4) Dokumentowanie realizacji planu - okres stażu
5) Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego - VI. 2014r.
Sposób dokumentowania:
- Wniosek o rozpoczęcie stażu.
- Planu rozwoju zawodowego.
- Zgromadzone zaświadczenia, potwierdzenia, dokumenty, scenariusze zajęć, zdjęcia itp.
- Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

2. Doskonalenie własnego warsztatu pracy, podwyższanie własnych kwalifikacji
Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego: kursach, szkoleniach, warsztatach, umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych

Sposób dokumentowania:
- Zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo - okres stażu

3. Organizowanie konkursów przedszkolnych i miedzy przedszkolnych - opracowanie regulaminu konkursów, rozesłanie ogłoszeń, wyłonienie zwycięzców, pozyskanie środków na nagrody

Sposób dokumentowania:
- Regulaminy konkursów
- Potwierdzenie dyrektora

4. Przygotowanie wychowanków do udziału w konkursach organizowanych w przedszkolu oraz przez inne placówki i instytucje - kierowanie przygotowaniami wychowanków do uczestnictwa w konkursach, stymulowanie ich aktywności twórczej - okres stażu

Sposób dokumentowania:
- Zdobyte dyplomy, nagrody.
- Potwierdzenie dyrektora

5. Podejmowanie działań promujących placówkę w środowisku:
1) Udział w organizowaniu festynów środowiskowych - okres stażu
2) Redagowanie artykułów promujących przedszkole w gazetce przedszkolnej - okres stażu

Sposób dokumentowania:
- Zdjęcia
- Potwierdzenie dyrektora
- Artykuły

II.
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
(zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia MEN)

ZADANIA
1. Wykorzystanie technologii komputerowej do tworzenia pomocy dydaktycznych i dokumentacji - okres stażu
1) Tworzenie pomocy graficznych
2) Wykorzystanie edytora tekstu do tworzenia niezbędnych materiałów związanych z pracą dydaktyczną i wychowawczą oraz awansem zawodowym
3) Wykonanie dyplomów, zaproszeń na uroczystości przedszkolne, podziękowań, itp.
4) Opracowywanie komputerowe gazetki przedszkolnej

Sposób dokumentowania:
- Wykonane pomoce dydaktyczne, scenariusze zajęć, ankiety, dyplomy;
- Plan Rozwoju Zawodowego, sprawozdanie z jego realizacji i inna dokumentacja
- Potwierdzenie dyrektora opracowana gazetka

2. Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła wiedzy - okres stażu
1) Opublikowanie w portalu internetowym „Planu rozwoju zawodowego”
2) Korzystanie z zasobów sieci internetowej

Sposób dokumentowania:
- Teksty publikacji
- Potwierdzenia

III.
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
(Zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia MEN)

ZADANIA
1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami - okres stażu:
1) Prowadzenie koleżeńskich zajęć otwartych dla nauczycieli
2) Opracowanie i udostępnienie scenariuszy zajęć, uroczystości i innych materiałów dydaktycznych
3) Pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego, starającego się o awans zawodowy

Sposób dokumentowania:
- Scenariusze zajęć
- Ankieta dla nauczycieli
- Ewaluacja
- Potwierdzenia dyrektora

2. Udział w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleniowych rad pedagogicznych - przygotowywanie i przedstawianie referatów na radach pedagogicznych zgodnie z harmonogramem WDN - okres stażu

Sposób dokumentowania:
- Wyciąg z protokółów rad pedagogicznych
- Potwierdzenie dyrektora

3. Dzielenie się swoją wiedzą poprzez publikacje - okres stażu
1) Publikacje na stronach internetowych - opracowanie samodzielnie lub we współpracy artykułów i scenariuszy zajęć oraz ich publikacja
2) Korzystanie z zasobów stron internetowych dla nauczycieli

Sposób dokumentowania:
- Potwierdzenie dyrektora

IV.
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
(zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 4 a) rozporządzenia MEN)

ZADANIA
1. Opracowanie i wdrożenie programu rozwijającego kreatywność i uzdolnienia twórcze dzieci z wykorzystaniem metod arteterapii - X.2011 – VI.2012
1) Przygotowanie programu, opracowanie cyklu zajęć, wdrożenie programu w placówce
2) Opracowanie narzędzi badań i sporządzenie raportu dotyczącego efektywności zrealizowanego programu

Sposób dokumentowania:
- Program
- Narzędzia badawcze
- Ewaluacja
- Sprawozdanie
- Potwierdzenie dyrektora

2. Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych
1) Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
2) Współpraca z rodzicami prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców pedagogizacja rodziców i organizowanie spotkań z różnymi specjalistami: psychologiem, pedagogiem, logopedą organizowanie spotkań integrujących środowisko przedszkolne i rodzinne:
• Mikołajki
• Spotkanie wigilijne
• Dzień Babci i Dziadka
• Bal karnawałowy
• Dzień Matki
• Pożegnanie starszaków - zakończenie roku przedszkolnego
3) Zachęcenie rodziców do współtworzenia środowiska przedszkolnego poprzez wykonywanie prac na rzecz grupy i placówki.

Sposób dokumentowania:
- Protokoły zebrań.
- Scenariusze imprez.
- Zdjęcia.
- Zaświadczenia
- Potwierdzenie dyrektora

V.
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
(zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 4 c) rozporządzenia MEN)

ZADANIA
1. Zorganizowanie i prowadzenie w przedszkolu „Kącika Przedszkolaka”
1) Współudział w organizowaniu wycieczek przedszkolnych, pełnienie roli kierownika wycieczki - okres stażu
2) Zaprojektowanie i zorganizowanie w placówce „Kącika Przedszkolaka - X. 2011r.
3) Opracowywanie wystaw fotograficznych z uroczystości przedszkolnych, wyjazdów, wycieczek - okres stażu

Sposób dokumentowania:
- Zaświadczenie
- Karty wycieczki
- Projekty
- Potwierdzenie dyrektora

2. Wdrożenie i realizacja ekologicznego programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury” - X.2011r. - VI. 2012r.
1) Zgłoszenie udziału przedszkola w realizacji programu
2) Zorganizowanie potrzebnego zaplecza dydaktycznego w postaci pomocy do przeprowadzanych działań w ramach realizacji programu
3) Zgromadzenie odpowiedniej ilości punktów w celu otrzymania Certyfikatu
4) Przygotowanie raportu z przeprowadzonych działań

Sposób dokumentowania:
- Zdjęcia
- Potwierdzenie dyrektora
- Certyfikat

3. Opracowanie oraz przeprowadzenie projektu edukacyjnego „Zdrowe zęby - piękny uśmiech” - IX. 2011r. - VI. 2012r.
1) Opracowanie projektu
2) Współpraca z rodzicami
3) Realizacja w postaci zajęć edukacyjnych
4) Spotkanie ze stomatologiem
5) Sporządzenie raportu

Sposób dokumentowania:
- opracowany projekt,
- sprawozdanie z realizacji,
- potwierdzenie dyrektora

VI.
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
(zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 4 e) rozporządzenia MEN)

ZADANIA
1. Aktywna i systematyczna współpraca z różnymi organizacjami i instytucjami - okres stażu
1) Współpraca z innymi przedszkolami - udział w konkursach, zajęciach i innych organizowanych imprezach
2) Nawiązanie współpracy ze Szkołą Podstawową w Przystajni - organizowanie wspólnych zajęć umożliwiających dzieciom 5- i 6-letnim łagodny start w szkole podstawowej.
3) Współpraca z Policją zorganizowanie pogadanek i spotkań z policjantami:
• organizowanie pogadanek na tematy: bezpieczna droga dziecka do przedszkola-dziecko uczestnikiem ruchu drogowego; bezpieczne zachowania dzieci w kontaktach z osobami obcymi, podczas zabaw na podwórku itp.
• przybliżenie dzieciom sposobów zachowania się w czasie ataku rozwścieczonego psa
• zapoznanie dzieci ze specyfiką zawodu policjanta, jego umundurowaniem
4) Współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną w Przystajni
• zapoznanie dzieci ze specyfiką zawodu strażaka, jego umundurowaniem, wyposażeniem wozu strażackiego
5) Przygotowanie oraz udział wychowanków w akcji „Sprzątanie Świata”
6) Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wychowanków przy współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Przystajni.
7) Propagowanie wśród dzieci i rodziców akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
8) Zorganizowanie cyklu spotkań z ludźmi pracującymi w palcówkach zdrowotnych: lekarz, stomatolog, pielęgniarka.
9) Zorganizowanie przedszkolnego konkursu o tematyce zdrowotnej.
10) Współuczestnictwo w akcji charytatywnej „Wkręć się w pomaganie” (zbieranie plastikowych zakrętek)
11) Organizowanie uroczystości przedszkolnych z udziałem dzieci i ich bliskich

Sposób dokumentowania:
- Potwierdzenia
- Zaświadczenia
- Zdjęcia
- Potwierdzenie dyrektora

VII.
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.
(zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 4 f) rozporządzenia MEN)

ZADANIA
1. Promocja placówki w środowisku - Współudział w organizowaniu Festynu Rodzinnego „Mama, Tata i Ja” - okres stażu
Sposób dokumentowania - Potwierdzenie dyrektora
2. Opieka nad studentką w trakcie praktyki zawodowej - okres stażu
1) Prowadzenie zajęć pokazowych dla studentki; dzielenie się wiedzą i własnymi umiejętnościami z praktykantką
2) Hospitacja zajęć prowadzonych przez studentkę;

Sposób dokumentowania - Potwierdzenie dyrektora
3. Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym - okres stażu
1) Sukcesy wychowanków w konkursach organizowanych przez środowisko lokalne.
2) Podziękowania za udział w przygotowaniu wychowanków do udziału w konkursach na szczeblu gminnym i powiatowym

Sposób dokumentowania - Potwierdzenie dyrektora

VIII.
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
(zgodnie z § 8 ust. 5 rozporządzenia MEN)

1. Opis i analiza przypadku edukacyjno-wychowawczego - okres stażu
1) Zdiagnozowanie przypadku wychowawczego (analiza przypadku dziecka mającego trudności w osiągnięciu dojrzałości szkolnej)
2) Ustalenie metod pracy z dzieckiem i oddziaływań wychowawczych.
3) Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu

Sposób dokumentowania:
- Opis i analiza przypadku
- Ewaluacja

Plan ma formę otwartą, dopuszcza się modyfikację podejmowanych zadań, form ich realizacji, czy też dokumentowania, w zależności od wynikających potrzeb, przydzielonych zadań dodatkowych itp.

Opracowała: Jolanta Borecka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.