X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 21696

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się ostopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Joanny Tyc
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO w ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO w EŁKU
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2010 r.
Data zakończenia 31 maja 2013 r.

tabela:
Zadania/Sposoby i formy realizacji/Termin realizacji/
Sposób dokumentowania

§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1 – Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.

1.Poznanie procedur awansu zawodowego pozwalających ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego./ Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu. / VIII-IX 2010/ Poprawne sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego, wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego.

2.Odbycie stażu związanego z awansem zawodowym./ Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego./IX 2010
Okres stażu/ Plan rozwoju zawodowego.Dokumenty związane z realizacją planu rozwoju zawodowego.

3. Śledzenie i analizowanie zadań i potrzeb szkoły./
Analiza dokumentacji szkolnej./IX 2010 Dostosowanie własnego planu rozwoju zawodowego do wymagań szkoły.

4.Uczestniczenie w pracach organów szkoły oraz zespołów zadaniowych związanych z realizacją podstawowych funkcji szkoły./Praca w zespole przedmiotów humanistycznych.
Pełnienie funkcji opiekuna Samorządu Uczniowskiego./ Według potrzeb i harmonogramu pracy szkoły./ Wnioski i sprawozdania z prac zespołu humanistycznego.Sprawozdania, zdjęcia.

5.Systematyczne poszerzanie wiedzy w zakresie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej oraz wykorzystywanie jej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły. Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami szkoły./
Systematyczne zapoznawanie się z literaturą pedagogiczną./ W ciągu stażu/ Zaświadczenia o ukończeniu różnorodnych form doskonalenia zawodowego, scenariusze zajęć wykorzystujące nowo nabytą wiedzę i umiejętności.

6. Praca z uczniem zdolnym./Przygotowanie uczniów do szkolnych i pozaszkolnych konkursów z języka polskiego.
Współorganizowanie i przeprowadzenie wewnątrzszkolnych konkursów z języka polskiego./ Okres stażu/ Potwierdzenia osiągnięć uczniów, Sprawozdania z konkursów i olimpiad.

§ 8 ust.2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej

1.Wykorzystanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej./Opracowywanie dokumentów.Wykorzystywanie Internetu jako dodatkowego źródła w pracy dydaktyczno – wychowawczej.Opracowywanie prezentacji multimedialnych.Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem komputera.
Przygotowanie materiałów do zamieszczania na stronach internetowych./ Okres stażu/ Materiały wykorzystywane do prowadzenia lekcji języka polskiego.Zaświadczenia., materiały zamieszczone na stronach internetowych:scenariusze zajęć, plan rozwoju zawodowego itp.Prace uczniów.Wydruki komputerowe.

§ 8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1.Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli z małym stażem zawodowym./
Opracowanie scenariuszy zajęć, przeprowadzenie zajęć, omówienie, analiza, ewaluacja, udostępnianie materiałów innym nauczycielom./ Okres stażu/ Scenariusze zajęć, potwierdzenie obecności nauczyciela.

2.Praca w zespole przedmiotowym./Wspólna wymiana doświadczeń,Opracowanie scenariuszy imprez szkolnych./ Okres stażu/ Zapisy w protokołach, scenariusze.

§ 8 ust.2 pkt 4 b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej


1. Wykonywanie zadań egzaminatora z języka polskiego./
Praca w komisjach na egzaminie ustnym i pisemnym, sprawdzanie prac maturalnych. /W zaproponowanym przez OKE terminie/ Zaświadczenia.

§ 8 ust.2 pkt 4 c
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów i olimpiad przedmiotowych na terenie szkoły./Opracowanie pytań, powołanie zespołu koordynującego przebieg konkursu, przeprowadzenie konkursu, posumowanie./ Okres stażu/ Potwierdzenie dyrektora szkoły.

2.Wykonywanie dodatkowych zadań./Organizowanie wycieczek klasowych, imprez klasowych./Okres stażu/Karty wycieczek, scenariusze.

3.Współpraca z i instytucjami lokalnymi./Spotkania i pogadanki z policjantami, strażakami./ Okres stażu/ Zaświadczenia.

§ 8 ust.2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną./
Udział uczniów w prelekcjach, wystawach./Okres stażu/ Potwierdzenia udziału.

2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną./
Cykliczne konsultacje i kierowanie dzieci na terapie do poradni./Okres stażu/ Kserokopie dokumentów.

3.Współpraca z pedagogiem szkolnym./Organizowanie pogadanek podczas lekcji wychowawczych, kierowanie uczniów sprawiających problemy wychowawcze./Okres stażu /Wpisy w dzienniku lekcyjnym.

4.Udział w akcjach charytatywnych i społecznych./ Współuczestniczenie w akcjach charytatywnych, np„Sprzątanie ziemi”zbiórki żywności, zabawek dla Domu Dziecka itp. /
Okres stażu/ Potwierdzenie udziału.

5. Współpraca z nauczycielami szkoły./ Korelacja działań i zadań dydaktyczno-wychowawczych. Współdziałanie z innymi nauczycielami mające na celu rozpoznanie bieżących problemów wychowawczych./ Okres stażu/ Potwierdzenie współpracy z nauczycielami.

6.Wykonywanie dodatkowych zadań./Organizowanie spotkań, wyjazdów./Okres stażu/ Zaświadczenia, karty wycieczek.

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Rozpoznanie i rozwiązanie problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych z uwzględnieniem specyfiki i typu szkoły./ Zdiagnozowanie wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych
Opis i analiza przypadków rozpoznawania i rozwiązania problemów edukacyjnych, wychowawczych. /Okres stażu /Opis i analiza problemu.

................................ .............................
Data i podpis Dyrektora podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.